purusha suktam lyrics in sanskritpurusha suktam lyrics in sanskrit

purusha suktam lyrics in sanskrit