Asprushyata nivarak mantraasprushyata nivarak mantra

asprushyata nivarak mantra