Stotra

Pitru Stotra

मार्कंडेय व.रुची यांचे संवादात्मक
पित्रृस्तोत्र Pitru Stotra

मार्कण्डेय उवाच

एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः ।
प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः ॥ ३७ ॥
तद् दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् ।
जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ ॥ ३८ ॥
रुचिरुवाच
अर्चितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम् ।
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् ॥ १ ॥
इद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा ।
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् ॥ २ ॥
मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ।
तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितृनप्युदधावपि ॥ ३ ॥
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा ।
द्दावापृथिव्योश्र्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ ४ ॥
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च ।
योगेश्र्वरेभ्यश्र्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ ५ ॥
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु ।
स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ॥ ६ ॥
सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा ।
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् ॥ ७ ॥
अग्निरुपांस्तथैवान्यात्रमस्यामि पितृनहम् ।
अग्निसोममयं विश्र्वं यत एतदशेषतः ॥ ८ ॥
ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः ।
जगत्स्वरुपिणश्र्चैव तथा ब्रह्मस्वरुपिणः ॥ ९ ॥
तेभ्योsखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः ।
नमो नमो नमस्तेsतु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥ १० ॥
मार्कण्डेय उवाच
एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसो मुनिसत्तमाः ।
निश्र्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश ॥ ११ ॥
निवेदनं च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनम् ।
तद्भूषितानथ स तान् ददृशे पुरतः स्थितान् ॥ १२ ॥
प्रणिपत्य रुचिर्भक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः ।
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह पृथगादृतः ॥ १३ ॥
॥ इति श्री गरुड पुराणे रुचिकृतं पितृस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

1 comment - What do you think?  Posted by admin - February 20, 2018 at 12:10 pm

Categories: Stotra   Tags:

Shree DhanLakshmi Stotram

॥ धनलक्ष्मीस्तोत्रम् ॥Shree DhanLakshmi Stotram

धनदा उवाच देवी देवमुपागम्य नीलकण्ठं मम प्रियम् ।
कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरम् ॥
देव्युवाच ब्रूहि वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटुम्बिनाम् । 
दरिद्र दलनोपायमंजसैव धनप्रदम् ॥
शिव उवाच पूजयन् पार्वतीवाक्यमिदमाह महेश्वरः । उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पया ॥
स सीतं सानुजं रामं सांजनेयं सहानुगम् ।
प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येऽहं स्तोत्रमुत्तमम् ॥
धनदं श्रद्धानानां सद्यः सुलभकारकम् ।
योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम ॥
पठंतः पाठयंतोऽपि ब्रह्मणैरास्तिकोत्तमैः ।
धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता ॥
भूभवांशभवां भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभाम् । प्रार्थयत्तां यथाकामं कामधेनुस्वरूपिणीम् ॥
धनदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे ।
त्वं प्रसीद महेशानि! यदर्थं प्रार्थयाम्यहम् ॥
धराऽमरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते ।
सुधनं र्धामिके देहि यजमानाय सत्वरम् ॥
रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये ।
शिखीसखमनोमूर्त्ते प्रसीद प्रणते मयि ॥
आरक्त-चरणाम्भोजे सिद्धि-सर्वार्थदायिके ।
दिव्याम्बरधरे दिव्ये दिव्यमाल्यानुशोभिते ॥ समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते ।
शरच्चन्द्रमुखे नीले नील नीरज लोचने ॥
चंचरीक चमू चारु श्रीहार कुटिलालके ।
मत्ते भगवती मातः कलकण्ठरवामृते ॥ हासाऽवलोकनैर्दिव्यैर्भक्तचिन्तापहारिके ।
रूप लावण्य तारूण्य कारूण्य गुणभाजने ॥
क्वणत्कंकणमंजीरे लसल्लीलाकराम्बुजे । रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधरे धरालये ॥
प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मेकसाधनम् ।
मातस्त्वं मेऽविलम्बेन दिशस्व जगदम्बिके ॥
कृपया करुरागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे ।
वसुधे वसुधारूपे वसु वासव वन्दिते ॥
धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव । ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वतीशिवशंकरे ॥
स्तोत्रं दरिद्रताव्याधिशमनं सुधनप्रदम् ।
श्रीकरे शंकरे श्रीदे प्रसीद मयिकिंकरे ॥
पार्वतीशप्रसादेन सुरेश किंकरेरितम् ।
श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः ॥ सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवेद् ध्रुवम् ।
धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च ।
भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धन-धान्यादिसम्पदः ॥

॥ इति श्री धनलक्ष्मी स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:08 pm

Categories: Stotra   Tags:

Nav Durga Stotram

।। नवदुर्गास्तोत्रम् ।। Nav Durga Stotram

सर्वेऽत्र कवयः सन्तु
सर्वे सन्तु च लेखकाः ।
गद्यपद्यमाध्यमेन 
सर्वैः स्तूयेत शारदा ।।1।।

धान्यदे हर्षदे देवि
कृषकानन्ददायिनि।
सद्यः स्वहन्यमानेषु
प्रसन्ना भव सर्वदे।।2।।

सतीनाम्नी शम्भुपत्नी
पार्वती साऽन्यजन्मनि ।
नमामस्तां शैलपुत्रीं
शारदीयमहोत्सवे ।।3।।

अपर्णा ध्यानमग्ना या
कठोरं तापसङ्करी ।
ब्रह्मणा (तपसा) शाङ्करी जाता
नमस्ते ब्रह्मचारिणि ।।4।।

मनःशान्तिकल्याणसौख्यादिसर्वं
ददातु क्षमां सिंहपृष्ठासने त्वम् ।
शशीवास्ति कान्तिश्च घण्टेव नादो
नमः स्वस्तिदे कान्तिदे चन्द्रघण्टे ।।5।।

नमः कालरूपे सुपाहि त्रिलोकान्
धनुःशङ्खचक्रादिशस्त्रान् करेषु ।
त्वया नाशिता मे विपन्ना ह्यवस्था
नमः स्वस्तिदे कान्तिदे चन्द्रघण्टे ।।6।।

यया ब्रह्माण्डमुत्पन्नं
स्मितहासेन केवलम् ।
आद्यशक्तिश्च विख्याता
कूष्माण्डायै नमो नमः ।।7।।

सिंहासनाष्टबाहुर्या
सूर्यमण्डलवासिनी ।
सूर्यतेजोधारिणी या
कूष्माण्डायै नमो नमः ।।8।।

स्कन्दमाता शरण्या या
चतुर्बाहुसमन्विता ।
पद्मासना पद्महस्ता
मोक्षमार्गप्रदायिनी ।।9।।

महिषासुरनाशाय
कात्यायनेन पूजिता ।
सिंहारूढासिहस्ता या
कात्यायनि नमोऽस्तु ते ।।10।।

नमः कृष्णवर्णे नमो मुक्तकेशे
भयंकारिणी त्वं शुभंदायिनी त्वम्।
नमो भूतप्रेतादिभीतत्रिनेत्रे
नमः कालरात्र्यै जगत्त्वं सुपाहि।।11।।

महाशैलजा या महादेवजाया
महाश्वेतपद्मा महाश्वेतवर्णा ।
महाशान्तशीला महागौरवी या
महाशूलहस्ते मही रक्षणीया ।।12।।

शिवश्चाष्टसिद्धिंगतो ध्यानकाले
तवैव प्रसादेन साऽर्धाङ्गशोभा ।
मनोकामनाः पूर्णकर्त्री च भर्त्री
सदा त्वां नुमो हे सुखंसिद्धिदात्रि ।।13।।

।। इति श्रीहरिविरचितं नवदुर्गास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।।

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:06 pm

Categories: Stotra   Tags:

छत्रपती शिवाजी महाराज – यांना समस्त विश्वाचा मानाचा मुजरा

दुर्गपती
गजपती अश्वपती
भूपती प्रजापती
सुवर्णरत्नंश्रीपती
अष्टावधान जागृत
अष्टप्रधान वेष्टीत
न्यायालंकार मंडीत
शस्त्रास्त्रशांस्त्र पारंगत
राजश्रियाविराजीत
सकळकुळमंडित
राजनीती धुरंधर
प्रौढप्रताप पुरंदर
क्षत्रियकुलावंतांस
सिँहासनाधीश्वर
राजाधिराज महाराज
श्रीमंत श्रीमंत श्रीमंत
श्री छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय…!!!

स्वाभिमानाच्या सूर्याला, पर्वतासारख्या खंबीर राजाला, जिजाऊच्या सिंहाला आणि त्याच्या कर्तुत्वाला समस्त विश्वाचा मानाचा मुजरा..!!!
महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत*
श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती च्या हार्दिक शुभेच्छा
जय भवानी जय शिवराय

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 11:41 am

Categories: Stotra   Tags:

Ramraksha Stotra Meaning and Benefits

 

ram raksha stotra benefits

ram raksha stotra benefits

ramraksha stotra with meaning in marathi

ramraksha stotra with meaning in marathi

ramraksha stotra with meaning in marathi

ramraksha stotra with meaning in marathi

ramraksha stotra with meaning in marathi

ramraksha stotra with meaning in marathi

 

ramraksha and meaning
ram raksha stotra benefits in hindi
ramraksha stotra meaning in marathi pdf
ramraksha stotra meaning in hindi
ram raksha stotra miracles
ramraksha stotra in marathi free download mp3
ramraksha stotra with meaning in marathi
ramraksha stotra lyrics in english
rama raksha stotram lyrics in english pdf

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - November 28, 2017 at 12:32 pm

Categories: Stotra   Tags: , , , , , , , ,

Navagraha Stotram How many times

Navagraha Stotra is a very small stotra, you can recite it twice in a minute. This stotra is very effective stotra, Any adverse effects of planets goes away by reciting this Navagrah stotra 27 times in a day. This is the glory of this stotra.

नवग्रह स्तोत्र बहोत छोटा स्तोत्र है, एक मिनिट में आप दो बार इसका पाठ कर सकते है | यह स्तोत्र बहोतही प्रभावी स्तोत्र है, इसका रोज २७ बार पाठ या आवर्तन करने से ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ते | ऐसा इस स्तोत्र का महिमा है |

।। नवग्रहस्तोत्रम् ।।

ॐ जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम् ।
तमोऽरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ।।१ ।।

दधि-शंख-तुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवम् ।
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् ।।२ ।।

धरणीगर्भसंभूतं विद्युत्कांतिसमप्रभम् ।
कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ।।३ ।।

प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम् ।
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ।।४ ।।

देवानां चा ऋषीणां च गुरूं काञ्चनसंन्निभम् ।
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ।।५ ।।

हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरूम् ।
सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ।।६ ।।

नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् ।
छायामार्तण्डसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम् ।।७ ।।

अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनम् ।
सिंहिकागर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ।।८ ।।

पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम् ।
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ।।९ ।।

इति व्यासमुखोद्गीतं य: पठेत्सुसमाहित: ।।
दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिभविश्यति ।।१० ।।

नरनारीनृपाणां च भवेत् दु:स्वप्ननाशनम् ।।
ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम् ।।११ ।।

ग्रहनक्षत्रजा: पीडातस्कराग्निसमुद्भवा: ।।
ता: सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशय: ।।१२ ।।

इति श्रीव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं संपूर्णम् ।

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - August 2, 2017 at 9:24 am

Categories: Stotra   Tags:

संकट नाशन गणेश स्तोत्र Sankat Nashan Ganesh Stotra benefits in hindi

Sankat Nashan Ganesh Stotra benefits in hindi

ज्ञान का संवर्धन और बुद्धि को तीव्र करने के लिए गणपति स्तोत्र का पाठ किया जाता है | यह स्तोत्र ८ श्लोकों का बहोतही छोटा स्तोत्र है | १२ साल उम्र के नीचे वाले छोटे बच्चों ने हर साल कम से कम इक्कीस सौ (२१००) पाठ करने चाहिए | इससे उनकी बुद्धि तीव्र होकर उनको उनके अपेक्षा से ज्यादा यश मिलता है | अपेक्षा रहित बुद्धि से सतत इस स्तोत्र का पाठ मन ही मन में करने से गणेश भगवान का दर्शन होता है | और मूलाधार चक्र भी जागृत होता है | भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, विद्यादाता हैं, धन-संपत्ति देने वाले हैं. इस तरह गौरीपुत्र गणपति जीवन की हर परेशानी को दूर करने वाले हैं. उनकी उपासना करने से आपके सभी संकट मिट जाएंगे. अमीर बनने की चाह रखने वाले हर मनुष्य को अपार धन की प्राप्ति हेतु श्रीगणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे ‘संकटनाशन गणेश स्तोत्र’ का पाठ 11 बार करना चाहिए।  

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् ।
भक्तावासं स्मरेन्नित्यायुष्कामार्थसिद्धये ॥१॥
Prannamya Shirasaa Devam Gauri-Putra Vinaayakam |
Bhaktaavaasam Smaret-Nitya-aayuh-Kaamaartha-Siddhaye ||1||

प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् ।
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् ॥२॥
Prathamam Vakratundm Cha Ekadantam Dvitiyakam |
Trutiyam Krushna-Pingaaksham Gajavaktram Chaturthakam ||2||

लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च ।
सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् ॥३॥
Lambodaram Panchamam Cha Shashtham Vikatmev Cha |
Saptamam Vighnaraajam Cha Dhumravarna Tath ashtamam ||3||

नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् ।
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् ॥४॥
Navamam Bhaalachandram Cha Dashamam Tu Vinaayakam |
Ekaadasham Gannapatim Dvaadasham Tu Gajaananam ||4||

द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते ॥५॥
Dvaadashaitaani Naamaani Tri-Sandhyam Yah Pathet-Narah |
Na Cha Vighna-Bhayam Tasya Sarva-Siddhishcha Jaayate ||5||

विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् ।
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम् ॥६॥
Vidyaarthi Labhate Vidyaam Dhanaarthi Labhate Dhanam |
Putraarthi Labhate Putraan-Moksharthi Labhate Gatim ||6||

जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् ।
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥७॥
Japet Ganapati-Stotram Shadbhir-Maasai Phalam Labhet |
Samvatsaren Siddhim Cha Labhate Naatra Samshayah ||7||

संकट नाशन गणेश स्तोत्र म् महत्व | Importance of Sankat Nashan Ganesha Stotram

इस स्त्रोत में नारद जी, श्री गणेश जी के अर्थ स्वरुप का प्रतिपादन करते हैं. नारद जी कहते हैं कि सभी भक्त पार्वती नन्दन श्री गणेशजी को सिर झुकाकर प्रणाम करें और फिर अपनी आयु , कामना और अर्थ की सिद्धि के लिये इनका नित्यप्रति स्मरण करना चाहिए.

श्री गणपति जी के सर्वप्रथम वक्रतुण्ड, एकदन्त, कृष्ण पिंगाक्ष, गजवक्र, लम्बोदरं, छठा विकट, विघ्नराजेन्द्र, धूम्रवर्ण, भालचन्द्र, विनायक, गणपति तथा बारहवें स्वरुप नाम गजानन का स्मरण करना चाहिए. क्योंकि इन बारह नामों का जो मनुष्य प्रातः, मध्यान्ह और सांयकाल में पाठ करता है उसे किसी प्रकार के विध्न का भय नहीं रहता, श्री गणपति जी के इस प्रकार का स्मरण सब सिद्धियाँ प्रदान करने वाला होता है.

इससे विद्या चाहने वाले को विद्या, धना की कामना रखने वाले को धन, पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र तथा मौक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस गणपति स्तोत्र का जप छहः मास में इच्छित फल प्रदान करने वाला होता है तथा एक वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है इस प्रकार जो व्यक्ति इस स्त्रोत को लिखकर आठ ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त होती है.

गणेश कुबेर मंत्र

ॐ नमो गणपतये कुबेर येकद्रिको फट् स्वाहा।
यदि व्यक्ति पर अत्यन्त भारी कर्जा हो जाए, आर्थिक परेशानियां आए-दिन दुखी करने लगे। तब गणेशजी की पूजा करने के बाद गणेश कुबेर मंत्र का नियमित रूप से जाप क रने से व्यक्ति का कर्जा चुकना शुरू हो जाता है तथा धन के नए स्त्रोत प्राप्त होते हैं जिनसे व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है।

तांत्रिक गणेश मंत्र

ॐ ग्लौम गौरी पुत्र, वक्रतुंड, गणपति गुरू गणेश।
ग्लौम गणपति, ऋदि्ध पति, सिदि्ध पति। मेरे कर दूर क्लेश।।
यूं तो यह एक तांत्रिक मंत्र है जिसकी साधना में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। परन्तु रोज सुबह महादेवजी, पार्वतीजी तथा गणेशजी की पूजा करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करने व्यक्ति के समस्त सुख-दुख तुरंत खत्म होते हैं। लेकिन इस मंत्र के प्रयोग के समय व्यक्ति को पूर्ण सात्विकता रखनी होती है और क्रोध, मांस, मदिरा, परस्त्री से संबंधों से दूर रहना होता है।

गणेश गायत्री मंत्र

ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुदि्ध प्रचोदयात।।
यह गणेश गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिदिन शांत मन से 108 बार जप करने से गणेशजी की कृपा होती है। लगातार 11 दिन तक गणेश गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति के पूर्व कर्मो का बुरा फल खत्म होने लगता है और भाग्य उसके साथ हो जाता है।

 

 

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 8:58 am

Categories: Stotra   Tags: ,

Gajendra moksha stotra in hindi गजेन्द्र मोक्ष इन हिंदी

gajendra moksha stotra in hindi

gajendra moksha stotra in hindi

गजेन्द्र मोक्ष
गजेन्द्र मोक्ष के लाभ
गजेंद्र मोक्ष का पाठ
गजेन्द्र मोक्ष की कथा
गजेन्द्र मोक्ष इन हिंदी
गजेंद्र मोक्ष मंत्र
गजेन्द्र स्तोत्र
गजेन्द्र मोक्षम
गजेंद्र मोक्ष पथ

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - July 6, 2017 at 10:03 am

Categories: Stotra   Tags:

Runa vimochana narasimha stotram in kannada

runa vimochana narasimha stotram in kannada runa vimochana narasimha stotram pdf runa vimochana narasimha stotram benefits runa mochana mangala stotram lyrics in kannada runamochak narasimha stotram runa vimochana narasimha stotram mp3 download free

runa vimochana narasimha stotram in kannada
runa vimochana narasimha stotram pdf
runa vimochana narasimha stotram benefits
runa mochana mangala stotram lyrics in kannada
runamochak narasimha stotram
runa vimochana narasimha stotram mp3 download free

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 9:48 am

Categories: Stotra   Tags:

Shubham karoti kalyanam shlok

shubham karoti kalyanam lyrics in english

shubham karoti kalyanam lyrics in english

 

shubham karoti kalyanam
shubham karoti kalyanam lyrics in english

shubham karoti kalyanam shlok in marathi

shubham karoti kalyanam in marathi pdf

shubham karoti kalyanam words
shubham karoti kalyanam lyrics in sanskrit

shubham karoti kalyanam arogyam dhan sampada

shubham karoti kalyanam video

shubham karoti kalyanam mp3 lata mangeshkar

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - June 11, 2017 at 6:30 pm

Categories: Stotra   Tags:

« Previous PageNext Page »

© 2010 Complete Hindu Gods and Godesses Chalisa, Mantras, Stotras Collection