Posts Tagged ‘shree’

Shree Akkalkotswami Stotra in Marathi and Mahatmya

 

Akkalkot swami

Akkalkot swami

हे स्तोत्र कवी मिलिंद माधव यांनी रचले आहे ……
ॐ श्री अक्कलकोटस्वामी समर्थास नम: |
ॐ नमो श्रीगजवदना | गणराया गौरीनंदना | विघ्नेशा भवभयहरणा | नमन माझे साष्टागी || ||
नंतर नमिली श्री सरस्वती | जगन्माता भगवती | ब्रम्ह्य कुमारी वीणावती | विद्यादात्री विश्वाची || ||
नमन तैसे गुरुवर्या | सुखनिधान सदगुरुराया | स्मरूनी त्या पवित्र पायां | चित्तशुध्दी जाहली || ||
थोर ॠषिमुनी संतजन बुधगण आणि सज्जन | करुनी तयांसी नमन | ग्रंथरचना आरंभिली ||||
श्री अक्कलकोट स्वामीराया स्मरुनी तुमच्या पवित्र पायां | स्तोत्र महात्म्य तुमचे गावया | प्रारंभ आता करतो मी || ||
नांव गांव खुद्द स्वामींचे | किंवा त्यांच्या मातापित्यांचे | कोणालाच ठाऊक नाही साचें | अंदाज मात्र अनेक || ||
त्यांच्या जन्मासंबंधाने, आख्यायिका लिहिली एकानें | तीच सत्य मानुनी प्रत्येकाने | समाधान मानावे || ||
म्हणे उत्तर भारती एका स्थानी | घनदाट कर्दळीच्या बनीं | स्वामी प्रगटले वारुळांतुनी | लाकुडतोड्याच्या निमित्ताने || ||
कुर्‍हाडीचा घाव बसून, त्याचा राहिला कायमचा वण | आगळी ती अवतार खूण | प्रत्यक्ष पाहीली सर्वांनी || ||
एका भक्तानें केला प्रश्न, स्वामी तुमची जात कोण | तेव्हां दिलें उत्तर छान | स्वमुखेंच समर्थानी || १० ||
मी यजुवेदी ब्राम्हण | माझे नांव नृसिंहभान | काश्यप गोत्र राशी मीन | ऐसें स्वामी म्हणाले ||११ ||
खरें खोटें देव जाणे | बरें नाही खोलांत शिरणें | ईश्ववरी करणीची कारणें | आपण काय शोधावी || १२ ||
दत्तात्रया तुम्ही निराकार निर्गुण | नरदेह तरीही केला धारण | सकळं भूप्रदेश केला पावन | आपुल्या चरणस्पर्शाने || १३ ||
नंतर स्वामी निघाले तिथून | तीर्थयात्रेसी केले प्रयाण | दत्तात्रयाचे प्रत्येक ठिकाण | प्रत्यक्ष फिरुनी पाहिलें || १४ ||
दत्तवास्तव्य जेथे निरंतर | तो थोर पर्वत गिरनार | तेथेच गेले अगोदर | नंतर फिरले इतरत्र || १५ ||
यात्रेचे प्रवास संपले | तेव्हा मंगळवेढ्यासी आले | तेथे थोडे दिवस राहिले | दामाजीच्या गांवात || १६ ||
काही काळ तिथे गेला | पुण्यवंतांना प्रभाव कळला | जनसमुदाय भजनीं लागला | साक्षात्कारी यतीच्या || १७ ||
पुढे अक्कलकोट हें | वास्तव्याचे झाले ठिकाण | अखेरपर्यंत तिथेंच राहून | अनंत लीला दाखविल्या || १८ ||
तेजःपुंज शरीर गोमटें, सरळ नासिका कान मोठे | आजानुबाहू कौपिन छोटे | दिगंबर असती अनेकदां || १९||
स्वामी समर्थ अक्कलकोटचे | चवथे अवतार दत्तात्रयाचे | तीन अवतार यापूर्वीचे | गुरुचरित्री वर्णिले || २० ||
पहिले दत्तात्रेय, दुसरे श्रीपादवल्लभ | नृसिंहसरस्वती हे तिसरे नांव शुभ | गाणगापूर दर्शन देवदुर्लभ | जागृत दत्तस्थान ते || २१ ||
तेथे होउनी साक्षात्कार | पहावयासी येती चवथा अवतार | अक्कलकोट पुण्यभूमि थोर | जेथे प्रत्यक्ष दत्त वसे || २२ ||
अक्कलकोटी नित्य राहूनी | अगाध गूढ लीला करूनी | भक्तांसी साक्षात्कार देऊनी | गुप्त झाले अनेकदा || २३ ||
नास्तिक होते कोणी त्यांना | चमत्कार दाखविले नाना | शेवटी कराया क्षमायाचना | लागले स्वामी चरणांसी || २४ ||
स्वामी सर्वसाक्षी उदार | साक्षात दत्ताचे अवतार | कधी सौम्य कधी उग्रतर | स्वरुप दाविलें दासांना || २५ ||
ज्यांनी त्यांची सेवा केली | त्यांची कुळे पावन झाली | जन्मोजन्मीची पापें जळली | पुण्यराशी मिळाल्या || २६ ||
सत्पुरुषाची करणी अगाध | वाणी गूढ निर्विवाद | झाल्याविण कृपाप्रसाद | अर्थ त्याचा समजेना || २७ ||
स्वामींचे बोलणे थोडें | जणूं काय कठीण कोडें | अर्थ काढावे तितुके थोडे | त्यात भविष्य असे भरलेलें || २८ ||
जाणणारे तेच जाणिती | घेती त्यांच्या संकेताची प्रचिती | ज्याचा तोच उमजे चित्तीं | इतरां अर्थबोध होईना || २९ ||
कोणाकोणाला पादुका दिधल्या | कोणाला वाहिल्या लाखोल्या | कोणाच्या मस्तकी मारिल्या | पायांतल्या वाहाणाही || ३० ||
ज्याच्या त्याच्या भाग्याप्रमाणें | स्वामीनी दिले भरपूर देणें | कोणा पुत्र कोणा सोनेनाणे | कोणा जीवनदानही दिलें त्यांनी || ३१ ||
अनेकांच्या व्याधी केल्या दूर | अनेकांना दाखविले चमत्कार | अनेकांना शिक्षा घोर | केल्या त्यांनी अनेकदा || ३२ ||
सर्व साक्षी अंतर्ज्ञानी | पूर्णब्रम्ह्य ब्रम्ह्यज्ञानी | म्हणूनच हव्या त्या ठिकाणी | दर्शन दिधलें भक्ताना || ३३ ||
न सांगता सर्व जाणिले | ज्याचें त्याला योग्य उत्तर दिलें | लोण्याहुनी मृदु ह्रदय द्रवलें | दु:खी कष्टी जीवांसाठी || ३४ ||
दयेचा अथांग सागर | भक्तांसाठी परम उदार | अनेकांचा केला उध्दार | सदुपदेश दिक्षा देऊनी || ३५ ||
स्वामीराया दत्तात्रेया | तुमच्या कृपेची असावी छाया | हीच प्रार्थना तुमच्या पायां | मागणे नाही आणखी || ३६ ||
मजवरी होता कृपादृष्टी | दत्तमय भासेल सर्व सृष्टी | सुखसंपत्तीची होईल वृष्टी | सकल सिध्दी लाभती || ३७ ||
ऐसी श्रध्दा माझे मनी | उपजली आहे आतां म्हणुनीं | मिठी घातली तव चरणीं | धाव पाव समर्था तूं || ३८ ||
तुमची करावी कैसी सेवा | हे मज ठाऊक नाही देवा | ओळखुनी माझ्या भोळ्या भावा | वरदहस्त ठेवा मस्तकीं || ३९
संसार तापें पोळलों भारी, दूर करा ही दु:खे सारी | तुमच्यावीण माझा कैवारी | अन्य कोणी दिसेना || ४० ||
तुमचे पाय माझी काशी | पंढरपूर सर्व तीर्थे तशी | आहेत तुमच्या चरणांपाशी | मग यात्रेस जाऊ कशाला || ४१ ||
अक्कल्कोटचे समर्थ स्वामी | रंगून जातां त्यांचे नामीं | ब्रम्हा विष्णू शिवधामी | सर्व भक्ती पोंचते || ४२ ||
स्वामी समर्थांची मूर्ति आठवावी | त्यांचे पायी दृढ श्रध्दा ठेवावी | आणी आपली भावना असावी | मनोभावें ऐसी कीं || ४३ ||
पाठीशीं आहेत अक्कलकोट स्वामी | उगीच कशास भ्यावे मी | काहींच पडणार नाही कमी | समर्थांच्या दासासी || ४४ ||
भाग्यवान ते जे लागले भजनी | वादविवाद केले पंडितांनी | मग एकमुखानें सर्वांनी | मान्य केली थोर योग्यता || ४५ ||
वेदांताचा अर्थ लाविला | पंडितांचा ताठा जिरविला | भाविक भक्तांना दिधला | धीर अनेक संकटी || ४६ ||
स्वामी तुमचे चरित्र आगळें | अतर्क्य अलौकिक जगावेगळे | त्यांत प्रेमाचे सागर सांठले | धन्य धन्य ज्यांना उमजलें ते || ४७ ||
बाळप्पा चोळप्पादि सर्वांनी | लहान मोठ्या अधिकार्‍यांनी | गरीबांपासून श्रीमंतांनी | सेवा केली यथाशक्ती || ४८ ||
जे जे तुमच्या भजनीं लागले | त्यांचे त्यांचे कल्याण झालें | हवें हवें ते सारें मिळाले | श्री समर्थ कृपेनें || ४९ ||
पुढे संपल्या लीला संपले खेळ | ताटातुटीची आली वेळ | स्वामी म्हणजे परब्रम्ह्य केवळ | परब्रह्म्यांत मिळालें || ५० ||
शके अठराशें बहुधान्यनाम संवत्संरी | चैत्र वद्य त्रयोदशी मंगळवारी | पुण्य घटिका तिसर्‍या प्रहरी | स्वामी गेले निजधामा || ५१ ||
बोलता बोलता आला अंतकाळ | प्रकृतीत झाली चलबिचल | क्षणात पापण्या झाल्या अचल | निजानंदी झाले निमग्न || ५२ ||
वचनपूर्तींसाठी निर्णयानंतर | पांचवा दिवस शनिवार | स्वामी प्रगटले निलेगांवाबाहेर | दिलें दर्शन भाऊसाहेबांसी || ५३ ||
ऐसा यती दत्त दिगंबर | संपवूनी आपूला अवतार | निजधामा गेला निरंतर | भक्त झाले पोरके || ५४ ||
बातमी जेव्हा सर्वत्र पसरली | जनता शोकाकुल झाली | सर्व भक्तमंडळी हळहळली | अन्नपाणीही सुचेना || ५५ ||
गावोगांवीची भक्तमंडळी | अक्कलकोटी गोळा झाली | समर्थांची समाधी पाहिली | आपल्या साश्रू नयनांनी || ५६ ||
चवथा अवतार संपला | तरीही चैतन्यरुपें तिथेच राहिला | अक्कलकोट पुण्यभूमीला | क्षेत्रत्वा प्राप्त जाहलें || ५७ ||
अजूनही जे येती समाधीदर्शना | त्यांच्या व्याधी आणी विवंचना | संकटे आणी दु:खे नाना | स्वामी दूर करतात || ५८ ||
याचे असती असंख्य दाखले | अनेकांनी अनुभवले | म्हणूनी महाराजांची पाऊले | आपणही वंदूंया || ५९ ||
नम्र होउनी त्यांचे चरणीं | कळकळने करुंया विनवणी | स्वामींना यावी करुणा म्हणूनी | प्रार्थना त्यांना करुंया || ६० ||
जयजय दत्ता अवधूता | अक्कलकोट स्वामी समर्था | सदगुरु दिगंबरा भगवंता | दया करी गा मजवरी || ६१ ||
अनेकांच्या संकटी आला धावून | आता माझी प्रार्थना ऐकून | समर्थराया देई दर्शन | दूर लोटु नको मला || ६२ ||
व्यवहारी मी जगतो जीवन | अनेक पापें घडती हातून | तव नामाचें होते विस्मरण | क्षमा याची असावी || ६३ ||
सदगुरुराया कृपा करावी | तुमची सेवा नित्य घडावी | ऐसी बुध्दी मजला द्यावी | पापे सर्व पळावी || ६४ ||
सुखाचें व्हावे जीवन ऐहिक | धनदौलत मिळावी, मिळावे पुत्रपौत्रसुख | गृहसौख्य आणी वाहनसुख | अंती सदगति लाभावी || ६५ ||
तुम्ही प्रत्यक्ष कैवल्य ठेवा | म्हणुनी याचना करतों देवा | उदार मनाने वर द्यावा | आणी तथास्तु म्हणावे || ६६ ||
तुमची होतां कृपा पूर्ण | जीवन माझें होईल धन्य | म्हणुनी आलों तव पायी शरण | दत्तराया दयाघना || ६७ ||
मी एक मानव सामान्य | तुमची सेवा नित्य घडावी म्हणून | या पोथीचें करितों वाचन | दान द्या तुमच्या कृपेचे || ६८ ||
वेडीवाकुडी माझी सेवा | स्वीकारावी स्वामी देवा | वरदहस्त नित्य मस्तकीं ठेवा | हीच अंती विनंती || ६९ ||
शके अठराशे नव्याण्ण्व वर्षी | चैत्रमासीं शुक्लपक्षी | शुभ रामनवमी दिवशी || पोथी पूर्ण झाली ही || ७० ||
स्वामींचे चित्र ठेऊनी पुढ्यांत | किंवा स्वामींच्या एखाद्या मठांत | बसुनी ही पोथी वाचावी मनांत | इच्छा सफल होईल || ७१ ||
माणिकप्रभू , साई शिरडीश्वर | आणी अक्कलकोट्चे दिगंबर | एकाच तत्वाचे तीन अविष्कार | भेद त्यांत नसे मुळी || ७२ ||
एकाची करितां भक्ती | तिघांनाही पावते ती | ऐसी ठेऊनी आपली वृत्ती | पोथी नित्य वाचावी || ७३ ||
या पोथीचे करितां नित्य पठण | प्रत्यक्ष स्वामी होतील प्रसन्न | करतील सर्व मनोरथ पूर्ण | सत्य सत्य वाचा ही || ७४ ||
ॐ श्री अक्कलकोटस्वामी समर्थापर्णमस्तु || शुभं भवतु || ॐ शांति:शांति:शांति: || (ओवी संख्या ७४ )
|| ”
श्री अक्कलकोटस्वामी स्तोत्र —माहात्म्य सम्पूर्ण ” ||

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - November 25, 2013 at 7:06 am

Categories: Stotra   Tags: , , , ,

Shree Saraswati Chalisa in Hindi

Shree Saraswati Chalisa

devi-saraswati-photo-for-education

 

sarswati chalisa

[ad name=”HTML”]

sarswati chalisa1

sarswati chalisa2

sarswati chalisa3

Aarati Shree Saraswati Ji ki

 

sarswati chalisa4

 

4 comments - What do you think?  Posted by admin - November 4, 2013 at 12:02 pm

Categories: Aarati, Chalisa   Tags: , ,

Shree Gayatri Chalisa in Hindi

Goddess Gayatri With MantraShree Gayatri Chalisa

 

url

gayatri Chalisa gayatri Chalisa1 gayatri Chalisa2 gayatri Chalisa3

Aarati Shree Gayatree Ji ki

gayatri Chalisa4

Gayatri Chalisa lyrics in Hindi Anuradha paudwal Chalisa chalisa benefits aarti in Hindi suresh wadkar shri chalisa suresh wadkar shree chalisa ravindra sathe chalisa chalisa download pagalworld chalisa photo mantra aarti kavacham satak path aarti lyrics chalisa mp3 download free shri chalisa mp3 download chalisa in gujarati pdf download chalisa in gujarati pdf free download chalisa mp3 download songspk chalisa with meaning in hindi shri chalisa indif chalisa book chalisa free download gujarati satak path in gujarati pdf chalisa mp3 dj down aarti pdf chalisa gujarati mp3 download

1 comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:52 am

Categories: Chalisa   Tags: , ,

Shree Mahalakshmi Chalisa and Ashtakam in Hindi

Shree Mahalakshmi Chalisa

eight-forms-goddess-lakshmi-devi-ashta-lakshmi

Mahalakshmi Chalisa

mahalakshmi chalisa

mahalakshmi chalisa1

mahalakshmi chalisa2

mahalakshmi chalisa3

Aarti Shree Lakshmi (Mahalakshmi) ji ki

Mahalaksmi Aarti

Mahalakshmi aarti

Shree Mahalaxmi Ashtakam

Shri. Sharad Upadhye suggests that devotees who recite this mantra every morning after taking a bath.

 || श्री महालक्ष्‍म्यष्‍टकम् ||
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते |
शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ||१||
नमस्ते गरुङारूढे कोलासुरभयंकरि |
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ||२||
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि |
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ||३||
सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि |
मंत्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ||४||
आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि |
योगज्ञे योगसंभूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ||५||
स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे |
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ||६||
पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि |
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ||७||
श्वेतांबरधरे देवि नानालंकारभूषिते |
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ||८||
महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः |
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ||
एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् |
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ||
त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् |
महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ||
|| इति महालक्ष्म्यष्टकं संपूर्णम् ||

The following octet is called the Sri Mahalakshmi Ashtakam. Sri Maha Lakshmi Ashtakam is one of the most popular one recited. This stotra was first recited by God Indra in praise of Goddess Shri Lakshmi originally appeared in Padmapuranam (Padma Purana) propitiate Goddess Mahalakshmi. It is written in eight couplets and is and an octet hence got the name “ashtakam” in Sanskrit. This is a prayer to Goddess Maha Lakshmi who is also called “Shree” and represents wealth as well as auspiciousness. Reciting or listening Sri Mahalakshmi Ashtakam every day will benefit the person will be bestowed with success and worldly benefits. It is said at the end of this Ashtakam itself, that if always read once a day, great sins will be destroyed. If always read twice a day, wealth and prosperity will be ensured. If always read three times a day, the great enemy (ego) will be destroyed. Mahalakshmi will be ever pleased with that auspicious one.

mahalakshmi chalisa5

Mahalakshmi Ashtakam

Mahalaxmi Ashtakam Lyrics and Meaning:

Namastheasthu Maha-maaye, Sri pithe, Sura-poojite, Shankha Chakra Ghadha-hasthe, Maha Lakshmi Namostuthe!

Salutations to you O Great Maya, One who resides in Sri Chakra and is adored by the Gods, One who holds the Conch-shell, the Discus and the Mace, I worship to thee, Sri Maha Lakshmi.

Namasthe Garudaarudhe, Kolaasura Bhayankari, Sarva Paapa Hare Devi, Maha Lakshmi Namostuthe!

Salutations to the One who is riding the Eagle Garuda (Lord Vishnu’s vehicle). To the One, who destroyed the demon Kola Asura. To the One, who can destroy all sins caused by the mind, body and the soul. I worship to thee, Sri Maha Lakshmi.

Sarvaghne, Sarva-varade, Sarva-dhushta Bhayankari, Sarva Dhukka Haree Devi, Maha Lakshmi Namostuthe!

To the One, who is aware of everything in the creation, One who can fulfill all desires, One who is the destroyer of all evils, One who removes all miseries. I worship to thee, Sri Maha Lakshmi.

Siddhi Buddhi-pradhe Devi, Bukhti Mukti Pradhaayini, Mantra Moorte Sadhaa Devi, Maha Lakshmi Namostuthe!

To the one who bestows success and intelligence. To the one who gives liberation or Moksha (Salvation). To the one who is an embodiment of all Mantras, I worship to thee, Sri Maha Lakshmi.

Aadhyantha-rahite Devi, Aadhya Shakti Maheshwari, Yogaghne Yoga-sambhoote, Maha Lakshmi Namostuthe!

To the one who has no beginning or end, to one who the primordial energy of this cosmic creation. To one who is the divine fire born of all Yoga, to the one who is in the minds of the all Yogis, I worship to thee, Sri Maha Lakshmi.

Sthoola Sookshma Mahaa raudre, Maha Shakti Mahodare, Mahaa Paapa Haree Devi, Maha Lakshmi Namostuthe!

To the one who is the gross and subtle manifestation of Lord Rudra, to that ultimate strength who holds the entire creation within you, to the one who is the greatest energy of the cosmos and to the one who can eliminate all the hurdles of the progress. I worship to thee, Sri Maha Lakshmi.

Padma-asana Sthithe Devi, Para-Brahma Swaroopini, Parameshi Jagan-maataah, Maha Lakshmi Namostuthe!

To the one who is seated in the yogic lotus posture, to the one can assume the form of Supreme Brahman, to the one who is the supreme and universal mother of the entire creation, I worship to thee, Sri Maha Lakshmi.

Shveta-ambara-dhare Devi, Naana alankara Bhooshite, Jagat-sthithe Jagan-maataah — Maha Lakshmi Namosthuthe!

One who is clad in pure White clothes (Symbilic of purity, sanctity and truth), One who is adorned with many ornamentation, One who is the Universal Divine Mother of  the entire Cosmic genesis of all time and space, and the Mother of all creation, I worship to thee, Sri Maha Lakshmi.

Mahalakshmi Ashtakam, Maha Lakshmi Ashtakam, Ashtakam, Lyrics of Maha Lakshmi Ashtakam, Sanskrit Lyrics of Mahalakshmi Ashtakam, Video of Mahalakshmi Ashtakam

1 comment - What do you think?  Posted by admin - at 9:37 am

Categories: Aarati, Chalisa, Stotra   Tags: , , , , , , , ,

Shree Lakshmi Chalisa in Hindi

Shree Lakshmi Chalisa

lakshmi

lakshmi Chalisa

lakshmi Chalisa1

lakshmi Chalisa2

lakshmi Chalisa

 

 

SHRI LAKSHMI CHALISA
Hindi Text

Lakshmi Mata is the goddess of wealth, wisdom, prosperity, grace, generosity and charm. A person who  recites this prayer with true devotion is blessed with wealth and prosperity.The worship of Laxmi and the regular chanting of the chalisa is recommended, to those wishing to free their  Karma of all the past misdeeds.

||DOHA||
Matu lakshmi kari kripa, karo hridaya me vas
manokamna sidh kare purvahu meri aas

||SORATHA||
yahi more ardas hath jor vinti karon
sabvidhi karo suyas jaya jnani jagdambika

||CHAUPAI||

sindu suta main sumro tohi, gyan budhi vidya do mohi.1
Tum saman koi nahi upkari, sab vidhi purbahu aas hamari.2
Jai jai jagat janani jagadamba, sabake tumahi ho avalamba.3
Tuma hi ho sab ghat ghat ke vasi, vinati yahi hamari khasi.4
Jag janani jaya sindhu kumari, dinan ki tum ho hitakari.5
Vinavaun nitya tumahin maharani, kripa karau jaga janani bhavani.6
Kehi vidhi stuti karaun tihari, sudhi lijai aparadh bisari.7
Kripa drishti chitavo mam ori, jagata janani vinati sun mori.8
Gyan buddhi jaya sukh ki data, sankat haro hamari mata.9
Kshira sindhu jab vishnu mathayo, chaudah ratna sindhu men payo.10
Chaudaha ratna men tum sukharasi, seva kiyo prabu ban dasi.11
Jab jab janma jahan prabhu linha, rup badal tahan seva kinha.12
Svayan Vishnu jaba Nara tanu dhara, linheu avadhapuri avatara.13
Tab tum prakat janakapur mahin, seva kiyo hridaya pulakahin .14
Apanayo tohi antaryami, vishva vidit tribhuvan ki svami.15
Tum sab prabal shakti nahin ani, kahan tak mahima kahaun bakhani.16
Man kram vachan karai sevakai, manichhita phal pai.17
Taji chala kapat aur chaturai, puujahin vividh bhanti man lai .18
Aur hal main kahaun bujhai, jo yah path kare man lai.19
Tako koi kasht na hoi, man ichhita  pavai phala soi.20
Trahi trahi jaya duhkh nivarini, trividh tap bhav bandhan harini.21
Jo yah chalisa padhe padhave, dhyan lagakar sune sunavai.22
Tako koi na rog satavai, putra adi dhan sampatti pavai.23
Putrhin aru sampatti hina, andha badhir kodhi ati dina.24
Vipra bolaya kai path karavai, shanka dil men kabhi na lavai.25
Path karavai din chalisa, ta par kripa karain gaurisa.26
Sukh sampatti bahut si pavai, kami nahin kahuu ki avai.27
Barah maa karai jo puja ,tehi sam dhany aua nahin duja.28
Pratidin karai man mahin, uan sam koi jag men kahu nahin.29
Bahu vidhi kya main karaun badai, leya pariksha dhyana lagai.30
Kari vishvas karain vrat nema, hoy siddha upajai ura prema.31
Jya jaya jaya lakshmi maharani, sab men vyapita ho gun khani.32
Tumharo tej prabal jag mahin, tum sam kou dayal kahuun nahin.33
Mohi anath ki sudhi ab lijai, sankat kati bhakti mohi dije .34
Bhul chuk kari kshama hamari, darshana dijai dasha nihari.35

Kehi prakar main karaun badai, gyan buddhi mohin nahin adhikai.36
Bin darashan vyakul adhikari, tumahin akshat dukh sahate bhari.37
Nahin mohin gyan buddhi hai tan men, sab janat ho apane man men .38
Rup chaturbhuj karake dharan, kasht mor ab karahu nivaran.39

||DOHA||
Trahi trahi dhukh harini, haro bhegi sab tras
Jayati jayati jay laxmi, karo dushman ka nash
Ramdas dhari dyan nit, vinay karat kar jor.
Matu laxmi das par, karhu daya ki kor .

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 9:10 am

Categories: Chalisa   Tags: , ,

Shree Vindheshwari Chalisa in Hindi

vindhyeshwari Chalisa4

Shree Vindhyeshwari or Vindheshwari Chalisa

vindhyeshwari Chalisa

[ad name=”HTML”]

vindhyeshwari Chalisa1

vindhyeshwari Chalisa2

Aarti Shree Vindhyeshwari Devi Ji Ki

vindhyeshwari Chalisa3

[ad name=”HTML”]

Shree Vindhyeshwari Stotram

vindhyeshwari Stotra

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 9:04 am

Categories: Aarati, Chalisa, Stotra   Tags: , ,

Shree Durga Chalisa in Hindi

हिन्दूधर्ममें दुर्गाजी को आदिशक्ति कहा जाता है। मातादुर्गाकी उपासनासे मनुष्यके सभी पाप धूल जाते हैं और उन्हें कार्योंमें सफलता मिलता है। मातादुर्गाजीकी साधनाके लिए श्री दुर्गा चालीसाको बेहद प्रभावशाली माना जाता है।

श्री दुर्गा चालीसाको डाउनलोड करे (Download Durga Chalisa in PDF, JPG and HTML): आप इस चालीसाको पीडीएफमें डाउनलोड, जेपीजी रूपमें या प्रिंटभी कर सकते हैं।

Shree Durga Chalisa

durga chalisa6

durga chalisa

[ad name=”HTML”]

durga chalisa1

durga chalisa2

durga chalisa3

Aarti Shree Durga Ji Ki

durga chalisa5

Aarti Shree Durga Ji Ki

 

Aarti Shree Durga Ji Ki

Aarti Shree Durga Ji Ki

।। दुर्गा चालीसा ।।

नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अंबे दुःख हरनी॥
निरंकार है ज्योति तुम्हारी। तिहूं लोक फैली उजियारी॥
शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल भृकुटि विकराला॥
रूप मातु को अधिक सुहावे। दरश करत जन अति सुख पावे॥

तुम संसार शक्ति लै कीना। पालन हेतु अन्न धन दीना॥
अन्नपूर्णा हुई जग पाला। तुम ही आदि सुन्दरी बाला॥
प्रलयकाल सब नाशन हारी। तुम गौरी शिवशंकर प्यारी॥
शिव योगी तुम्हरे गुण गावें। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें॥

रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा॥
धरयो रूप नरसिंह को अम्बा। परगट भई फाड़कर खम्बा॥
रक्षा करि प्रह्लाद बचायो। हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो॥
लक्ष्मी रूप धरो जग माहीं। श्री नारायण अंग समाहीं॥

क्षीरसिन्धु में करत विलासा। दयासिन्धु दीजै मन आसा॥
हिंगलाज में तुम्हीं भवानी। महिमा अमित न जात बखानी॥
मातंगी अरु धूमावति माता। भुवनेश्वरी बगला सुख दाता॥
श्री भैरव तारा जग तारिणी। छिन्न भाल भव दुःख निवारिणी॥

केहरि वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी॥
कर में खप्पर खड्ग विराजै। जाको देख काल डर भाजै॥
सोहै अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु हिय शूला॥
नगरकोट में तुम्हीं विराजत। तिहुँलोक में डंका बाजत॥

शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे। रक्तन बीज शंखन संहारे॥
महिषासुर नृप अति अभिमानी। जेहि अघ भार मही अकुलानी॥
रूप कराल कालिका धारा। सेन सहित तुम तिहि संहारा॥
परी गाढ़ सन्तन पर जब जब। भई सहाय मातु तुम तब तब॥

आभा पुरी अरु बासव लोका। तब महिमा सब रहें अशोका॥
ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजें नर-नारी॥
प्रेम भक्ति से जो यश गावें। दुःख दारिद्र निकट नहिं आवें॥
ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म-मरण ताकौ छुटि जाई॥

जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी॥
शंकर आचारज तप कीनो। काम क्रोध जीति सब लीनो॥
निशिदिन ध्यान धरो शंकर को। काहु काल नहिं सुमिरो तुमको॥
शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछितायो॥

शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय जय जय जगदम्ब भवानी॥
भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहिं कीन विलम्बा॥
मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरै दुःख मेरो॥
आशा तृष्णा निपट सतावें। रिपु मुरख मोही डरपावे॥

शत्रु नाश कीजै महारानी। सुमिरौं इकचित तुम्हें भवानी॥
करो कृपा हे मातु दयाला। ऋद्धि-सिद्धि दै करहु निहाला।
जब लगि जियऊं दया फल पाऊं। तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं॥
श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावै। सब सुख भोग परमपद पावै॥

देवीदास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी॥

॥ इति श्रीदुर्गा चालीसा सम्पूर्ण ॥

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 8:48 am

Categories: Aarati, Chalisa   Tags: , , , , , ,

Shree Baba Gangaram Chalisa in Hindi

 

Shree Baba Gangaram Chalisa

gangaram Chalisa

[ad name=”HTML”]

gangaram Chalisa1

gangaram Chalisa2

gangaram Chalisa3

 

Aarti Baba Gangaram ji ki

gangaram Chalisa4

gangaram Chalisa5

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 8:29 am

Categories: Chalisa   Tags: , , ,

Shree Pitar Chalisa – pitra chalisa in Hindi

Shree Pitar Chalisa

 

Shree Pitar ChalisaShree Pitar Chalisa1

Shree Pitar Chalisa2

pitra chalisa

 

 

pitar ji ki aarti

pitar aarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दोहा – Doha
हे पितरेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद, He Pitareshwar Aapko De Diyo Aashirvad|
चरणाशीश नवा दियो रखदो सिर पर हाथ। Charanashish nava diyo rakh dosir par Hath|
सबसे पहले गणपत पाछे घर का देव मनावा जी। Sabase Pahle Ganpat Pachhe ghar ka dev manava ji|
हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी।। He pitareshwar daya rakhiyo, kariyo man chaya ji||

चौपाई Chaupai
पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। Pitareshwar karo marg ujagar, charan raj ko mukti sagar |
परम उपकार पित्तरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योणि में जन्म दीन्हा। Param upkar pitareshwar kinha, manushya yoni me janma dinha |
मातृ-पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। Matru-Pitru dev man jo bhave, soi amit jeevan fal pave |
जै-जै-जै पित्तर जी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाहिं। jai-jai-jai pittar ji sai, pitru roon bin mukti naahi ||

चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। charon or pratap tumhara, sankat me tera hi sahara |
नारायण आधार सृष्टि का, पित्तरजी अंश उसी दृष्टि का। Narayan Aadhar Srushti ka, Pittarji Ansh usi drushti ka |
प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। Pratham poojan prabhu adnya sunate, bhagya dvar aap hi khulavate |
झुंझनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। Jhoonjhanu me darbar hai saje, sab devon sang aap Viraje ||

प्रसन्न होय मनवांछित फल दीन्हा, कुपित होय बुद्धि हर लीन्हा। Pasanna hoy manvanchhit fal dinha, kupit hoy buddhi har linha|
पित्तर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुणगावे नर नारी। Pittar Mahima sabase nyari, jisaka gungave nar nari |
तीन मण्ड में आप बिराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। teen mand me aap biraje, basu rudra aaditya me saaje |
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। Naath sakal sampada tumhari, mai sevak samet sut nari |

छप्पन भोग नहीं हैं भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। Chhappan bhog nahi hai bhaate, shuddha jal se hi trupa ho jate|
तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। Tumhare bhajan Param hitakari, chhote bade sabhi adhikari |
भानु उदय संग आप पुजावै, पांच अँजुलि जल रिझावे। Bhanu Uday sang aap pujavai, panch anjuli jal rijhave |
ध्वज पताका मण्ड पे है साजे, अखण्ड ज्योति में आप विराजे। dhvaj pataka mand pe hai saje, akhand jyoti me aap viraje |

सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्म भूमि हमारी। Sadiyo purani jyoti tumhari, dhanya hui janma bhoomi hamari |
शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृ भक्ति संदेश सुनाते। Shaheed hamare yahan pujate, matru bhakti sandesh sunate|
जगत पित्तरो सिद्धान्त हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा।jagat pittaro sinddhant hamara, dharma jati ka nahi hai nara|
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पूजे पित्तर भाई। hindu, muslim, sikh, isai sab puje pittar bhai||

हिन्दू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। hindu vansh vruksh hai hamara, jan se jyada hamko pyara|
गंगा ये मरुप्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। ganga ye marupradesh ki, pitru tarpan aniuvarya parivesh ki|
बन्धु छोड़ ना इनके चरणाँ, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। bandhu chhod na inake charana, inhi ki krupa se mile sharana |
चौदस को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। chaudas ko jagaran karvate, amaavas ko ham dhok lagate|

जात जडूला सभी मनाते, नान्दीमुख श्राद्ध सभी करवाते। Jat jadula sabhi manate, naandimukh shraddha sabhi karavate|
धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृ मण्डल की मिली धूल है। dhnya janma bhoomi ka vo phool hai, jise pitru mandal ki mili dhul hai |
श्री पित्तर जी भक्त हितकारी, सुन लीजे प्रभु अरज हमारी। Shree pittar ji bhakt hitakari, sun lije prabhu araj hamari|
निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं कोई।nishidin dhyan dhare jo koi, ta sam bhakt aur nahi koi |

तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। Tum anath ke nath sahai, deenan ke ho tum sada sahai|
चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। Charik ved prabhu ke sakhi, tu bhaktan ki lajja rakhi|
नाम तुम्हारो लेत जो कोई, ता सम धन्य और नहीं कोई। naam tumharo let jo koi, ta sam dhanya aur nahi koi|
जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत, नवों सिद्धि चरणा में लोटत। jo tumhare nit pav palotat, navo siddhi charana me lotat |

सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। Siddhi tumhari sab mangalkari, jo tum pe jave balihari|
जो तुम्हारे चरणा चित्त लावे, ताकी मुक्ति अवसी हो जावे। jo tumhare charana chitta lave, taki mukti avasi ho jave|
सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। Satya bhajan tumharo jo gave, so nishchay charo phal pave|
तुमहिं देव कुलदेव हमारे, तुम्हीं गुरुदेव प्राण से प्यारे। tumahi dev kuldev hamare, tumhi gurudev pran pyare |

सत्य आस मन में जो होई, मनवांछित फल पावें सोई। Satya aas man me jo hoi, manvanchhit phal pave soi|
तुम्हरी महिमा बुद्धि बड़ाई, शेष सहस्र मुख सके न गाई। Tumhari mahima buddhi badai, shesh sahastra mukh sake na gai|
मैं अतिदीन मलीन दुखारी, करहुं कौन विधि विनय तुम्हारी। mai atideen maleen dukharee, karahu kaun vidhi vinaytumhari|
अब पित्तर जी दया दीन पर कीजै, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजै। Ab pittar ji daya deen par kijai, apani bhakti shakti kachhu deejai |

दोहा Doha
पित्तरों को स्थान दो, तीरथ और स्वयं ग्राम। Pittaro ko sthan do, teerath aur swayam gram|
श्रद्धा सुमन चढ़ें वहां, पूरण हो सब काम। Shraddha suman chadhe vaha, puran ho sab kam|
झुंझनू धाम विराजे हैं, पित्तर हमारे महान। Jhunjhanu dham viraje hai, pittar hamare mahan|
दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान।। darshan se jeevan safal ho, pooje sakal jahan ||
जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझनू धाम। jeevan safal jo chahiye, chale Jhunjhanu dham|
पित्तर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान।। Pittar charan ki dhool le, ho jeevan safal mahan ||

pitar dev

 

पितृ-दोष कि शांति के उपाय : –

सामान्य उपायों में षोडश पिंड दान ,सर्प पूजा ,ब्राह्मण को गौ -दान ,कन्या -दान,कुआं ,बावड़ी ,तालाब आदि बनवाना ,मंदिर प्रांगण में पीपल ,बड़(बरगद) आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मन्त्रों का जाप आदि करना ,प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद्द्भागवत का पाठ करना चाहिए |

वेदों  और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र ,स्तोत्र  एवं सूक्तों का वर्णन है , जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों ना हो ,शांत हो जाती है |

अगर नित्य पठन संभव  ना हो , तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या  और आश्विन कृष्ण  पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष  में अवश्य करना चाहिए |

वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृ दोष है उस पितृ दोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है ,लेकिन कुछ ऐसे सरल सामान्य उपाय  भी हैं, जिनको करने से पितृदोष  शांत  हो जाता है ,ये उपाय निम्नलिखित हैं :—-

सामान्य उपाय : 

१ .ब्रह्म पुराण Brahma Puran(२२०/१४३ )में  पितृ गायत्री मंत्र दिया गया है ,इस मंत्र कि प्रतिदिन १ माला या अधिक जाप करने से पितृ दोष में अवश्य लाभ होता है|

मंत्र :  देवताभ्यः पित्रभ्यश्च महा योगिभ्य एव  च |   नमः स्वाहायै   स्वधायै  नित्यमेव नमो नमः  || “

२. मार्कंडेय पुराण (९४/३ -१३ )में वर्णित इस चमत्कारी पितृ स्तोत्र का नियमित पाठ करने से भी पितृ  प्रसन्न होकर  स्तुतिकर्ता  मनोकामना कि पूर्ती करते हैं ———–

 

pitRi-doSh ki shaa.nti ke upaay aH –

saamaany upaayo.n me.n ShoDash pi.nD daan ,sarp poojaa ,braahmaN ko gau -daan ,kanyaa -daan,kuaa.n ,baavड़ee ,taalaab aadi banavaanaa ,m.ndir praa.ngaN me.n peepal ,b .D(baragad) aadi dev vRikSh lagavaanaa ev.n viShNu mantro.n kaa jaap aadi karanaa ,pret shraap ko door karane ke lie shreemaddbhaagavat kaa paaTh karanaa chaahie |

vedo.n aur puraaNo.n me.n pitaro.n kee s.ntuShTi ke lie m.ntr ,stotr ev.n sookto.n kaa varNan hai , jisake nity paThan se kisee bhee prakaar kee pitRi baadhaa kyo.n naa ho ,shaa.nt ho jaatee hai |

agar nity paThan s.nbhav naa ho , to kam se kam pratyek maah kee amaavasyaa aur aashvin kRiShN pakSh amaavasyaa arthaat pitRipakSh me.n avashy karanaa chaahie |

vaise to ku.nDalee me.n kis prakaar kaa pitRi doSh hai us pitRi doSh ke prakaar ke hisaab se pitRidoSh shaa.nti karavaanaa achchhaa hotaa hai ,lekin kuchh aise saral saamaany upaay bhee hai.n, jinako karane se pitRidoSh shaa.nt ho jaataa hai ,ye upaay nimnalikhit hai.n aH—-

saamaany upaay aH

1 .brahm puraaN Brahma Puran(220/143 )me.n pitRi gaayatree m.ntr diyaa gayaa hai ,is m.ntr ki pratidin 1 maalaa yaa adhik jaap karane se pitRi doSh me.n avashy laabh hotaa hai|

m.ntr aH devataabhyaH pitrabhyashch mahaa yogibhy ev ch | namaH svaahaayai svadhaayai nityamev namo namaH || “

2. maark.nDey puraaN (94/3 -13 )me.n varNit is chamatkaaree pitRi stotr kaa niyamit paaTh karane se bhee pitRi prasann hokar stutikartaa manokaamanaa ki poortee karate hai.n

पुराणोक्त  पितृ -स्तोत्र : 

पित्रृस्तोत्र

मार्कण्डेय उवाच
एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः ।
प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः ॥ ३७ ॥
तद् दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् ।
जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ ॥ ३८ ॥

रुचिरुवाच

अर्चितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम् ।
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् ॥ १ ॥
इद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा ।
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् ॥ २ ॥
मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ।
तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितृनप्युदधावपि ॥ ३ ॥
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा ।
द्दावापृथिव्योश्र्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ ४ ॥
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च ।
योगेश्र्वरेभ्यश्र्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ ५ ॥
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु ।
स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ॥ ६ ॥
सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा ।
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् ॥ ७ ॥
अग्निरुपांस्तथैवान्यात्रमस्यामि पितृनहम् ।
अग्निसोममयं विश्र्वं यत एतदशेषतः ॥ ८ ॥
ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः ।
जगत्स्वरुपिणश्र्चैव तथा ब्रह्मस्वरुपिणः ॥ ९ ॥
तेभ्योsखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः ।
नमो नमो नमस्तेsतु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥ १० ॥

मार्कण्डेय उवाच
एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसो मुनिसत्तमाः ।
निश्र्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश ॥ ११ ॥
निवेदनं च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनम् ।
तद्भूषितानथ स तान् ददृशे पुरतः स्थितान् ॥ १२ ॥
प्रणिपत्य रुचिर्भक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः ।
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह पृथगादृतः ॥ १३ ॥
॥ इति श्री गरुड पुराणे रुचिकृतं पित्रृस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

 

 

अर्थ: 

रूचि बोले – जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यन्त तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्यदृष्टि सम्पन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ।

जो इन्द्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरो को मैं प्रणाम करता हूँ।

जो मनु आदि राजर्षियों, मुनिश्वरों तथा सूर्य और चन्द्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ।

नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।

जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वन्दित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।

प्रजापति, कश्यप, सोम, वरूण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।

सातों लोकों में स्थित सात पितृगणों को नमस्कार है। मैं योगदृष्टिसम्पन्न स्वयम्भू ब्रह्माजी को प्रणाम करता हूँ।

चन्द्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योगमूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही सम्पूर्ण जगत् के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ।

अग्निस्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् अग्नि और सोममय है।

जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं, उन सम्पूर्ण योगी पितरो को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारम्बार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी पितर मुझपर प्रसन्न हों।

विशेष – मार्कण्डेयपुराण में महात्मा रूचि द्वारा की गयी पितरों की यह स्तुति ‘पितृस्तोत्र’ कहलाता है। पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिये इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा है। श्राद्ध आदि के अवसरों पर ब्राह्मणों के भोजन के समय भी इसका पाठ करने-कराने का विधान है।

 

३.भगवान  भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठ कर या घर   में  ही  भगवान भोलेनाथ का  ध्यान  कर निम्न  मंत्र  की एक  माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृ- दोष संकट   बाधा  आदि  शांत  होकर  शुभत्व  की  प्राप्ति  होती  है  |मंत्र  जाप प्रातः  या  सायंकाल  कभी  भी  कर  सकते  हैं :  मंत्र : “ॐ   तत्पुरुषाय  विद्महे  महादेवाय  च  धीमहि   तन्नो  रुद्रः  प्रचोदयात  |

४.अमावस्या को  पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल  बूरा ,घी  एवं  एक रोटी  गाय  को  खिलाने  से पितृ दोष शांत   होता  है |

५  . अपने माता -पिता ,बुजुर्गों का सम्मान,सभी स्त्री कुल का आदर /सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं |

६ . पितृ दोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए  “हरिवंश  पुराण ” का श्रवण करें  या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें  |

७ . प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती  या सुन्दर काण्ड  का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है  |

८.सूर्य पिता है अतः ताम्बे के लोटे में जल भर कर ,उसमें लाल फूल ,लाल चन्दन का चूरा ,रोली आदि  डाल  कर सूर्य देव को अर्घ्य  देकर ११ बार “ॐ घृणि सूर्याय नमः ”      मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता  एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है  |

९. अमावस्या  वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध ,चीनी ,सफ़ेद कपडा ,दक्षिणा  आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए |

१० .पितृ पक्ष में पीपल की परिक्रमा  अवश्य  करें | अगर १०८ परिक्रमा  लगाई जाएँ ,तो पितृ दोष अवश्य दूर होगा |

 

विशिष्ट उपाय : 

१.किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज़ उसमें जल डालें ,उसकी देख -भाल करें ,जैसे-जैसे वृक्ष फलता -फूलता जाएगा,पितृ -दोष दूर होता जाएगा,क्योकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी -देवता ,इतर -योनियाँ ,पितर आदि निवास करते हैं |

२. यदि आपने किसी का हक छीना है,या किसी मजबूर व्यक्ति  की धन संपत्ति का हरण किया है,तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें |

३.पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात एक माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए,ये क्रम टूटना नहीं चाहिए |

एक माह बीतने पर जो अमावस्या आये उस दिन एक प्रयोग और करें :–

इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोडा सा गौ -मूत्र प्राप्त करें|उसे थोड़े एनी जल में मिलकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों  में डाल दें |इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे ५ अगरबत्ती ,एक नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें,और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें |ऐसा करने पर पितृ दोष शांत हो जायेगा|

४ .घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो ,उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें,क्योंके ये पितृ स्थान माना जाता है | इसके अलावा  पशुओं  के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याऊ  लगवाने  अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृ दोष शांत होता है|

५ . अगर पितृ दोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो,संतान हानि  हो या संतान को कष्ट हो तो किसी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रण होने की प्रार्थना करें और अपने dwara जाने-अनजाने में किये गए अपराध / उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें ,फिर घर में श्रीमदभागवद का यथा विधि पाठ कराएं,इस संकल्प ले साथ की इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो |ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं ,क्योंके उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है|

६. पितृ दोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अनुभूत और अचूक फल देने वाला देखा गया है,वोह ये कि- किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना |(लेकिन ये सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए ,केवल दिखावे या अपनी बढ़ाई कराने के लिए नहीं )|इस से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं ,क्योंकि इसके परिणाम स्वरुप मिलने वाले पुण्य फल से  पितरों को बल और तेज़ मिलता है ,जिस से वह ऊर्ध्व लोकों की ओरगति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं.|

७. अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृ दोष उत्पन्न करती है तो तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सदगति के लिए “गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र ” का पाठ करना चाहिए.|

८.पितृ  दोष दूर करने का अत्यंत सरल उपाय : इसके लिए सम्बंधित  व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण (N -W )में  नित्य सरसों का तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृ पक्ष में नित्य लगाना चाहिए+दिया पीतल का हो तो ज्यादा अच्छा है ,दीपक कम से कम १० मिनट नित्य जलना आवश्यक है लाभ प्राप्ति के लिए |

इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष की प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धूनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं ,शाम को आंध्र होने के बाद पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में साड़ी सामग्री रख कर किसी बबूल के वृक्ष अथवा पीपल या बड़ किजद में रख कर आ जाएँ,पीछे मुड़कर न देखें.|नित्य प्रति घर में देसी कपूर जाया करें|ये कुछ ऐसे उपाय हैं,जो सरल भी हैं  और प्रभावी भी,और हर कोई सरलता से इन्हें कर पितृ दोषों से मुक्ति पा सकता है|लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपकी पितरों के प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्बर करती है|आप सदा खुश रहे,सुख समृद्धि में वृद्धि हो,इस कामना के साथ ……….

 

pitru stotra
markandey uvacha
evam tu stuvatastasya tejso rashirucchruitaha I
pradurbabhuv shasa gaganvyaptikarkaha II 37 II
tad drushtava sumhttjaha smacchady sthitam jagat I
janubhyamvniim gatva Ruchihi stottramidam jagou II 38 II
Ruchir uvacha
architanammurtanam pitrunaam diptatejsaam I
nmsyami sadaa teshaam dhyaninaam divyachakshushaam II 1 II
indraadiinaam cha netaro dkshamaariichayostathaa I
sptrshiinaam tathaanyeshaam taannamsyami kaamdaan II 2 II
mnvaadiinaam c netaaraha sooryachandramsostathaa I
aannamsyaamyaham sarvaan pitrunapyuddhavpi II 3 II
nakshatraanaam grahaanaam cha vaayvagnyornabhasastatha I
ddaavaapruthivyoshcha tathaa namasyaami krutaanjalihi II 4 II
prajaaptehe kshyapaay somaay vunaay cha I
yogeshvarebhyashcha sadaa nmasysaami krutaanjalihi II 5 II
namo ganebhyaha saptabhyastathaa lokeshu saptasu I
svaaymbhuve nmsyaami brahmane yogchakshushe II 6 II
somaadhaaraan pitruganaan yogmoortidharaanstathaa I
namasyaami tathaa somam pitaram jagataamaham II 7 II
agnirupaantathaivaanyaannamasyaami pitrunham I
agnisomamayam vishvam yata etadasheshataha II 8 II
ye cha tejasi ye chaite somsooryaagnimoortayaha I
jagatsvrupinashchaiva tathaa brahmasvarupinaha II 9 II
tebhyoakhilebhyo yogibhyaha pitrubhyo yatamaanasaha I
namo namo namaste astu prasidantu svadhaabhujaha II 10 II
 maarkandeya uvaacha
 evam stutaastatasten tejso munisattamaahaa I
nishchakramuste pitaro bhasayanto disho dasha II 11 II
nivedanam cha yatten pushpagandhaanulepanam I
tatbhushitaanatha sa taan dadrushe purataha sthitaan II 12 II
pranipatya ruchirbhaktyaa punarev krutaanjalihi I
namastubhyam namstubhyamityaaha pruthagaadrutaha II 13 II
II iti shri garuda puraane ruchikrutam pitrustotram sampoornam II

Pitru Stotra
पित्रृस्तोत्र

pitar,
pitar ji maharaj,
pitar chalisa,
pitar wiki,
pitar en ingles,
pitar mos,
pitar ji ki aarti,
pitar ji bhajan,
pitar spanish,

pitra chalisa

3 comments - What do you think?  Posted by admin - at 7:48 am

Categories: Aarati, Chalisa   Tags: , , , , , , , ,

Shree Ramdev Chalisa in Hindi

Shree Ramdev Chalisa

ramdev chalisa

ramdev chalisa

[ad name=”HTML”]

ramdev chalisa1

ramdev chalisa2

[ad name=”HTML”]

Aarati Shree Ramdev Ji Ki

ramdev chalisa

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 7:39 am

Categories: Chalisa   Tags: , ,

« Previous PageNext Page »

© 2010 Complete Hindu Gods and Godesses Chalisa, Mantras, Stotras Collection