Om Namo Narayanaya Ashtaksharamahatmyam

Om Namo Narayanaya Ashtaksharamahatmyam

॥ ॐ नमो नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं ॥
श्रीशुक उवाच —
किं जपन् मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः ।
संसारदुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः ॥ १॥

व्यास उवाच —
अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् ।
यं जपन् मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारबन्धनात् ॥ २॥

हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् ।
एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्याज्जपं द्विजः ॥ ३॥

एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णवग्रे वा जलान्तिके ।
जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै ॥ ४॥

अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयम् ।
छन्दश्च दैवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥ ५॥

शुक्लवर्णं च Oङ्कारं नकारं रक्तमुच्यते ।
मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते ॥ ६॥

राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते ।
णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ॥ ७॥

ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ।
भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः ।
वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मन्त्रः सनातनः ॥ ८॥

सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः ।
एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् ॥ ९॥

सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः ॥ १०॥

एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः ।
सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धॄतः ॥ ११॥

विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा ।
एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो ह्यष्टाक्षरमिमं स्मरेत् ॥ १२॥

स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे जपेत् पापविशुद्धये ।
जपे दाने च होमे च गमने ध्यानपर्वसु ॥ १३॥

जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्मपूर्वे परे तथा ।
जपेत्सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः ॥ १४॥

मासि मासि तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः ।
स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं शतम् ॥ १५॥

Om Namo Narayanaya Ashtaksharamahatmyam
Shrishuka Uvacha \-\-
Kim Japan Muchyate Tata Satatam Vishnutatparah |
Samsaraduhkhat Sarvesham Hitaya Vada Me Pitah || 1||
Vyasa Uvacha \-\-
Ashtaksharam Pravakshyami Mantranam Mantramuttamam |
Yam Japan Muchyate Martyo Janmasamsarabandhanat || 2||
Hr^Itpundarikamadhyastham Sha~Nkhachakragadadharam |
Ekagramanasa Dhyatva Vishnum Kuryajjapam Dvijah || 3||
Ekante Nirjanasthane Vishnavagre Va Jalantike |
Japedashtaksharam Mantram Chitte Vishnum Nidhaya Vai || 4||
Ashtaksharasya Mantrasya Rrishirnarayanah Svayam |
Chandashcha Daivi Gayatri Paramatma Cha Devata || 5||
Shuklavarnam Cha Omkaram Nakaram Raktamuchyate |
Mokaram Varnatah Krrishnam Nakaram Raktamuchyate || 6||
Rakaram Ku~Nkumabham Tu Yakaram Pitamuchyate |
Nakarama~Njanabham Tu Yakaram Bahuvarnakam || 7||
Om Namo Narayanayeti Mantrah Sarvarthasadhakah |
Bhaktanam Japatam Tata Svargamokshaphalapradah |
Vedanam Pranavenaisha Siddho Mantrah Sanatanah || 8||
Sarvapapaharah Shriman Sarvamantreshu Chottamah |
Enamashtaksharam Mantram Japannarayanam Smaret || 9||
Samdhyavasane Satatam Sarvapapaih Pramuchyate |
Esha Eva Paro Mantra Esha Eva Param Tapah || 10||
Esha Eva Paro Moksha Esha Svarga Udahr^Itah |
Sarvavedarahasyebhyah Sara Esha Samuddhr^Iitah || 11||
Vishnuna Vaishnavanam Hi Hitaya Manujam Pura |
Evam J~Natva Tato Vipro Hyashtaksharamimam Smaret || 12||
Snatva Shuchih Shuchau Deshe Japet Papavishuddhaye |
Jape Dane Cha Home Cha Gamane Dhyanaparvasu || 13||
Japennarayanam Mantram Karmapurve Pare Tatha |
Japetsahasram Niyutam Shuchirbhutva Samahitah || 14||
Masi Masi Tu Dvadashyam Vishnubhakto Dvijottamah |
Snatva Shuchirjapedyastu Namo Narayanam Shatam || 15||
Sa Gachchet Paramam Devam Narayanamanamayam |
Gandhapushpadibhirvishnumanenaradhya Yo Japet || 16||
Mahapatakayukto.Api Muchyate Natra Samshayah |
Hr^Idi Krritva Harim Devam Mantramenam Tu Yo Japet || 17||
Sarvapapavishuddhatma Sa Gachchet Paramam Gatim |
Prathamena Tu Lakshena Atmashuddhirbhavishyati || 18||
Dvitiyena Tu Lakshena Manusiddhimavapnuyat |
Trritiyena Tu Lakshena Svargalokamavapnuyat || 19||
Chaturthena Tu Lakshena Hareh Samipyamapnuyat |
Pa~Nchamena Tu Lakshena Nirmalam J~Nanamapnuyat || 20||
Tatha Shashthena Lakshena Bhavedvishnau Sthira Matih |
Saptamena Tu Lakshena Svarupam Pratipadyate || 21||
Ashtamena Tu Lakshena Nirvanamadhigachchati |
Svasvadharmasamayukto Japam Kuryad Dvijottamah || 22||
Etat Siddhikaram Mantramashtaksharamatandritah |
Duhsvapnasurapaishacha Uraga Brahmarakshasah || 23||
Japinam Nopasarpanti Chaurakshudradhayastatha |
Ekagramanasavyagro Vishnubhakto Drridhavratah || 24||
Japennarayanam Mantrametanmrrityubhayapaham |
Mantranam Paramo Mantro Devatanam Cha Daivatam || 25||
Guhyanam Paramam Guhyamomkaradyaksharashtakam |
Ayushyam Dhanaputramshcha Pashun Vidyam Mahadyashah || 26||
Dharmarthakamamokshamshcha Labhate Cha Japannarah |
Etat Satyam Cha Dharmyam Cha Vedashrutinidarshanat || 27||
Etat Siddhikaram Nrrinam Mantrarupam Na Samshayah |
Rrishayah Pitaro Devah Siddhastvasurarakshasah || 28||
Etadeva Param Japtva Param Siddhimito Gatah |
J~Natva Yastvatmanah Kalam Shastrantaravidhanatah |
Antakale Japanneti Tadvishnoh Paramam Padam || 29||
Narayanaya Nama Ityayameva Satyam
Samsaraghoravishasamharanaya Mantrah |
Shrrrinvantu Bhavyamatayo Muditastvaraga
Uchchaistaramupadishamyahamurdhvabahuh || 30||
Bhutvordhvabahuradyaham Satyapurvam Bravimyaham |
He Putra Shishyah Shrrrinuta Na Mantro.Ashtaksharatparah || 31||
Satyam Satyam Punah Satyamutkshipya Bhujamuchyate |
Vedachchastram Param Nasti Na Devah Keshavat Parah || 32||
Alochya Sarvashastrani Vicharya Cha Punah Punah |
Idamekam Sunishpannam Dhyeyo Narayanah Sada || 33||
Ityetat Sakalam Proktam Shishyanam Tava Punyadam |
Kathashcha Vividhah Prokta Maya Bhaja Janardanam || 34||
Ashtaksharamimam Mantram Sarvaduhkhavinashanam |
Japa Putra Mahabuddhe Yadi Siddhimabhipsasi || 35||
Idam Stavam Vyasamukhattu Nissrritam
Samdhyatraye Ye Purushah Pathanti |
Te Dhautapandurapata Iva Rajahamsah
Samsarasagaramapetabhayastaranti || 36||
Iti Shrinarasimhapurane Ashtaksharamahatmyam Nama Saptadasho.Adhyayah || 17||

स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम् ।
गन्धपुष्पादिभिर्विष्णुमनेनाराध्य यो जपेत् ॥ १६॥

महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः ।
हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् ॥ १७॥

सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम् ।
प्रथमेन तु लक्षेण आत्मशुद्धिर्भविष्यति ॥ १८॥

द्वितीयेन तु लक्षेण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् ।
तृतीयेन तु लक्षेण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् ॥ १९॥

चतुर्थेन तु लक्षेण हरेः सामीप्यमाप्नुयात् ।
पञ्चमेन तु लक्षेण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् ॥ २०॥

तथा षष्ठेन लक्षेण भवेद्विष्णौ स्थिरा मतिः ।
सप्तमेन तु लक्षेण स्वरूपं प्रतिपद्यते ॥ २१॥

अष्टमेन तु लक्षेण निर्वाणमधिगच्छति ।
स्वस्वधर्मसमायुक्तो जपं कुर्याद् द्विजोत्तमः ॥ २२॥

एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतन्द्रितः ।
दुःस्वप्नासुरपैशाचा उरगा ब्रह्मराक्षसाः ॥ २३॥

जापिनं नोपसर्पन्ति चौरक्षुद्राधयस्तथा ।
एकाग्रमनसाव्यग्रो विष्णुभक्तो दृढव्रतः ॥ २४॥

जपेन्नारायणं मन्त्रमेतन्मृत्युभयापहम् ।
मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् ॥ २५॥

गुह्यानां परमं गुह्यमोङ्काराद्यक्षराष्टकम् ।
आयुष्यं धनपुत्रांश्च पशून् विद्यां महद्यशः ॥ २६॥

धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते च जपन्नरः ।
एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् ॥ २७॥

एतत् सिद्धिकरं नृणां मन्त्ररूपं न संशयः ।
ऋषयः पितरो देवाः सिद्धास्त्वसुरराक्षसाः ॥ २८॥

एतदेव परं जप्त्वा परां सिद्धिमितो गताः ।
ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः ।
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ २९॥

नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यं
संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः ।
श्रृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्त्वरागा
उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहुः ॥ ३०॥

भूत्वोर्ध्वबाहुरद्याहं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् ।
हे पुत्र शिष्याः श्रृणुत न मन्त्रोऽष्टाक्षरात्परः ॥ ३१॥

सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुत्क्षिप्य भुजमुच्यते ।
वेदाच्छास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः ॥ ३२॥

आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ ३३॥

इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदम् ।
कथाश्च विविधाः प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् ॥ ३४॥

अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनम् ।
जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि ॥ ३५॥

इदं स्तवं व्यासमुखात्तु निस्सृतं
सन्ध्यात्रये ये पुरुषाः पठन्ति ।
ते धौतपाण्डुरपटा इव राजहंसाः
संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति ॥ ३६॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे अष्टाक्षरमाहात्म्यं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *