Shri Ramashtakam

shri ramashtakam
shri ramashtakam

002-Strotra-Ratnavali_00026 002-Strotra-Ratnavali_00027 002-Strotra-Ratnavali_00028

RAMACHANDRASHTAKAM

OM chidAkAro dhAtA paramasukhadaH pAvanatanur\-
munIndrairyogIndrairyatipatisurendrairhanumatA |
sadA sevyaH pUrNo janakatanayA~NgaH suragurU
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 1||
mukundo govindo janakatanayAlAlitapadaH
padaM prAptA yasyAdhamakulabhavA chApi shabarI |
girAtIto.agamyo vimaladhiShaNairvedavachasA
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 2||
dharAdhIsho.adhIshaH suranaravarANAM raghupatiH
kirITI keyUrI kanakakapishaH shobhitavapuH |
samAsInaH pIThe ravishatanibhe shAntamanaso
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 3||
vareNyaH shAraNyaH kapipatisakhashchAntavidhuro
lalATe kAshmIro ruchiragatibha~NgaH shashimukhaH |
narAkAro rAmo yatipatinutaH sa.nsR^itiharo
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 4||
virUpAkShaH kAshyAmupadishati yannAma shivadaM
sahasraM yannAmnAM paThati girijA pratyuShasi vai |
svaloke gAyantIshvaravidhimukhA yasya charitaM
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 5||
paro dhIro.adhIro.asurakulabhavashchAsuraharaH
parAtmA sarvaj~no narasuragaNairgItasuyashAH |
ahalyAshApaghnaH sharakaraR^ijuHkaushikasakho
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 6||
hR^iShIkeshaH shaurirdharaNidharashAyI madhuripur\-
upendro vaikuNTho gajaripuharastuShTamanasA |
balidhva.nsI vIro dasharathasuto nItinipuNo
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 7||
kaviH saumitrIDyaH kapaTamR^igaghAtI vanacharo
raNashlAghI dAnto dharaNibharahartA suranutaH |
amAnI mAnaj~no nikhilajanapUjyo hR^idishayo
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 8||
idaM rAmastotraM varamamaradAsena rachitam
uShaHkAle bhak{}tyA yadi paThati yo bhAvasahitam |
manuShyaH sa kShipraM janimR^itibhayaM tApajanakaM
parityajya shreeShThaM raghupatipadaM yAti shivadam || 9||
|| iti shriimadraamadaasapuujyapaadashiShyashriimaddha.n
sadaasashiShyeNaamaradaasaakhyakavinaa virachitaM
shrIrAmachandrAShTakaM samaaptam ||

shri ramashtakam
ramashtakam lyrics

ramashtakam lyrics in sanskrit

ramashtakam pdf

ramashtakam hindi
ramashtakam lyrics in tamil

ramashtakam mp3 free download

ramashtakam lyrics in telugu

shiv ramashtakam lyrics

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *