ब्रह्मचिंतन

ब्रह्मचिंतन

जे वासुदेवाख्य अव्यय। तें परब्रह्म मीच होय ।
ऐसा जयाचा निश्चय तो। मुक्त होय अन्य बद्ध ।।१ ।।
मींच परब्रह्म असे। ब्रह्माहून वेगळा नसे
ब्राह्मणें कीजे उपासना असे। ब्रह्मभाव धरून।।२।।
मीच परब्रह्म निश्चित। अबाध्य असंग चिद्रुप निश्चित।
प्रयत्नानें असें चिंतीत। राहता मुक्त होतसे।।३।।
जें सर्वोपाधिशून्य। जे निरंतर चैतन्य।
तें मी ब्रह्म न अन्य। वर्णाश्रम कैचे।।४।।
मी ब्रह्म असे जाणतां। त्या ये सर्वात्मता।
तन्मुक्तीला आड देवता। न येती आत्मा त्यांचाही होतो।।५।।
माझ्याहून देव भिन्न। असें करितां उपासना।
तया न होय ब्रह्मज्ञान। पशुसमान हो तो देवा।।६।।
मी आत्मा नच अन्य। ब्रह्मच मी शोकशून्य।
सच्चिदानंद मी धन्य। नित्यमुक्तस्वभाव मी।।७।।
असें आपणा ब्रह्म मानून।सतत वागे तया न दुष्कृत।
आणि दुष्कृतापासून। आपत्ति जाण न होती ।।८।।
आपण ब्रह्म मानून। राहवे सुखे करुन।
मी ब्रह्म आहे असे चिंतन। हो कां क्षणभर ही बरा।।९।।
ते महापातक निवारी जेवी अंधकारी।
सर्वाधकारा निवारी। म्हणोनि ब्रह्मचिंतन करावे।।१०।।
अज्ञानामुळे ब्रह्मापासून। आकाश झाले बुदबुदा समान।
वायु झाला आकाशापासून। वायुपासून तेज झाले।।११।।
उदक झाले तेजापासून। पृथ्वी झाली उदकापासून।
ब्रीहियवादिक पृथ्वीपासून।। झाले उत्पन्न अज्ञानामुळे।।१२।।
पृथ्वी विरतां उदकांत। उदक विरे तेजांत।
तेज विरे वायुत। वायु आकाशांत विरतसे।।१३।।
आकाश विरे अव्याकृत मायेत। तें विरे शुद्ध ब्रह्मांत।
त्याहूनि अन्य न उरत। ते ब्रह्म मी हरी विष्णु।।१४।।
यन्मायेनेकर्तृत्वभोकतृवादिक। तो अच्युत अनंत गोविंद मी एक।
तोच मी हरी आनंदरूपक। अज अमृत अशेष मी।।१५।।
नित्य निर्विकल्प निर्विकार। सच्चिदानंद अव्यय मी पर।
पंचकोशातीत परमेश्वर। अकर्ताअभोक्ता असंग मी।।१६।।
लोहचुंबकापरी माझे जवळ। इंद्रियादिकांचा होतो खेळ।
मी आदिमध्यांती मुक्त केवळ। स्वभावशुद्ध मी बद्ध नसे।।१७।।
मी ब्रह्मचि न संसारी। मी मुक्त हे चिंतिजें अंतरी।
हे चिंतन न घेणे तरी। वाक्य उच्चारी जे हे नित्य।।१८।।
या अभ्यासाने भ्रमरकीटकवत्। ब्रह्मभाव होय निश्चित।
संशय सोडून सतत। करावा निश्चित अभ्यास।।१९।।
हे ध्यान करिता एक मास। ब्रह्महत्येचाही होतो नाश।
एक वर्ष करितां हा अभ्यास। मिळती खास अष्टसिद्धी।।२०।।
यावज्जीव अभ्यास करितां। अंगी बाणे जीवन्मुक्तता।
मी देह न प्राणेंद्रिये तत्त्वता। ही दृढता होय त्याची।।२१।।
मी न मम न बुद्धि न चित्त। मी अहंकार न भूमी न पय।
मी तेज मी न वात। मी न आकाश सर्वथा।।२२।।
मी न शब्द न स्पर्श न रस। मी न गंध न रूप खास।
मी नोहे हा माया विलास। मग संसारमास मज कैचा।।२३।।
साक्षी स्वरूपे केवळ। मी शिवची निर्मळ।
मिथ्या जगज्जाल। होऊनी मृगजळवत राहे।।२४।।
ज्ञाने माझी ठायीच ते विरे मग एकच ब्रह्म मी उरे।
शेखी अनंत मीच न दुसरे। तोच मी सर्वेश सर्वशक्ति।।२५।।
मी आनंद सत्यबोध पुरातन। ऐसे असे हे ब्रह्म चिंतन।
हा प्रपंच मिथ्या सत्याद्वय। ब्रह्म मीचि एक।।२६।।
याविषयी वेदांत प्रमाण। गुरु स्वानुभव तिसरा जाण।
मी ब्रह्म न संसारी ब्रह्मभिन्न। मी न देह सनातन केवळ मी।।२७।।
एकचि अव्दयब्रह्म। येथे नसे नाना भ्रम।
हे कळावया ब्रह्मचिंतनक्रम। कथिला भ्रम निरसावया।।२८।।
इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती विरचितं ब्रह्मचिंतन संपूर्णम्।।
इदं दत्तं न मम

नवरात्री स्तोत्र आरती

बायका एरवि नित्य पठण करीत असलेल्या स्तोत्रान्चे नवरात्रीनिमित्ते पुस्तक बनवुन दिले आहे. ती स्तोत्रे/आरत्या वगैरे पुढे देत आहे. यातिल काही आधिच वर दिलेल्या असतील तर सान्गा, तसेच अधिक शुद्धतेकरता, पुस्तक वा जाणकाराचे मार्गदर्शन घ्या, चूका असतील तर मला इथे सान्गा

॥ श्रीदेवी उपासना – उपचार पद्धती ॥
(आश्विन शुद्ध प्रतिपदा ते नवमी)
तिथी आसनार्थ पुष्प/पत्र आसनाची आकृती समर्पण पदार्थ/पुष्प/पत्री नैवेद्य
१ प्रतिपदा अनंत पत्र बिंदू पिवळी फुले (शेवंती, सोनचाफा) दूध+साखर, बासुंदी
२ द्वितीया अशोक पत्र बिंदुले पांढरी पुष्पे (अनंत, चमेली, तगर, मोगरा वगैरे) दही+साखर
३ तृतिया आपट्याचे पान त्रिकोण निळी पुष्पे (गोकर्ण, कृष्णकमळ वगैरे) ओले खोबरे+साखर
४ चतुर्थी आघाडा चौरस केशरी अगर भगवी फुले (अबोली, तीळ, अशोक, तेरडा) गव्हाची खीर
५ पंचमी अश्वत्थ पत्र पंचकोन बेल-कुंकू खारीक, खजूर, चणे+खडीसाखर
६ षष्ठी वड-पत्र लंब चौकोन चित्रविचित्र पुष्पे (कर्दल पुष्पे) केळे, सफरचंद
७ सप्तमी केवडा स्वस्तिक नारिंगी रंगाची फुले (झेंडूची फुले) बदाम, बेदाणा, भिजलेली हरभयाची डाळ
८ अष्टमी कमलपुष्प कमलाकृती तांबडी फुले (कमळ, कण्हेर, जास्वंद, गुलाब, गुलबक्षी) गुळाचा शिरा
९ नवमी आवळपत्र ॐकार ॐ कुंकुमार्चन भाताच्या लाह्या

॥ श्री गणेशस्तोत्रम ॥
श्री गणेशाय नम: । नारद उवाच ।
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम ।
भक्तावासं स्मरेनित्यं आयु:कामार्थसिद्धये ॥१॥
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम ।
तृतीयं कृष्णपिन्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम ॥२॥
लम्बोदरं पन्चमं च षष्ठं विकटमेव च ।
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम ॥३॥
नवमं भालचन्द्रंच दशमं तु विनायकम ।
एकादशं गणपतिं द्वादशम् तु गजाननम ॥४॥
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं य: पठेन्नर: ।
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ॥५॥
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम ।
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम ॥६॥
जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै: फलं लभेत ।
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय: ॥७॥
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य: समर्पयेत ।
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादत: ॥८॥
॥ इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनगणेशस्त्रोत्रं संपुर्णम ॥

॥ अथ श्री महालक्ष्म्यष्टकम् ॥
श्रीगणेशाय नम: ॥ इंद्र उवाच ॥
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥
नमस्ते गरुडारुढे कोलासुर भयंकरी । सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥२॥
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वसुष्टभयंकरी । सर्वदु:खहरे देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥३॥
सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि । मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥४॥
आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरि । योगजे योगसंभूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥५॥
शूल सूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे । महापापहरे देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥६॥
पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरुपिणि । परमेशि जगन्मातार्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥७॥
श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते । जगत्स्थिते जगन्मातार्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥८॥
महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं य: पठेद्भक्तिमान्नर: । सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्य प्राप्तेति सर्वदा ॥९॥
एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् । द्विकालं य: पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वित: ॥१०॥
त्रिकालं य: पठेन्नित्यं महाशत्रुंविनाशनम् । महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥
॥ इतिंद्रकृत: श्रीमहालक्ष्म्यष्टकस्तव: संपूर्ण: ॥
ॐ ऐं ऱ्हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॥
महालक्ष्मिच विद्महे विष्णू पत्नीच धीमहि । तन्नो लक्ष्मि: प्रचोदयात् ॥
ॐ लक्ष्मिदेव्यैनम: ॥ ॐ अष्टलक्ष्मै देव्यै नम: ॥
ॐ श्री महालक्ष्मि दव्यै: नम: ॥ ॐ कमलालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ माता लक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ सती महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ पद्मसुंदरी महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ पद्महस्ता महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ नित्या महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ सर्वगता शुभा महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ रमा महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ भू महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ लिला महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ रुक्मिणी महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ सरस्वती महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ शांती महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ रति महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ विद्यालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ विष्णु प्रिया लक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ पद्मालया महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ भुतेश्वरी महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ सत्या महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ विष्णू पत्नी महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ महादेवी महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ अनंत लोकनाभी महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ सर्वसुखप्रदा महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ सर्ववेदवती महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ गौरी महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ स्वाहा महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ नारायणा वरा रोहा महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥
ॐ विष्णु नित्यानुपायनी महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥ ॐ लक्ष्मिनारायण महालक्ष्मि देव्यै नम: ॥

॥ अथ तंत्रोक्त देवीसूक्तम् ॥
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम: । नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता: प्रणता: स्म ताम् ॥१॥
रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नम: । ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नम: ॥२॥
कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्य कूम्यै नमो नम: । नै‌ऋत्य भृभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नम: ॥३॥
दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै । खात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नम: ॥४॥
अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नम: । नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नम: ॥५॥
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥६॥
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥७॥
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥८॥
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥९॥
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१०॥
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥११॥
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१२॥
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१३॥
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१४॥
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१५॥
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१६॥
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१७॥
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१८॥
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१९॥
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥२०॥
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥२१॥
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥२२॥
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥२३॥
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥२४॥
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥२५॥
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥२६॥
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या । भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नम: ॥२७॥
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥२८॥
स्तुता सुरै: पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ।
करोतु सा न: शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद: ॥२९॥
या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते ।
यच स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न: सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभि: ॥३०॥

॥ श्री सरस्वति स्तोत्र ॥
रविरुद्र पितामह विष्णूनुतम् हरिचंदन कुंकुमपंकयुतम् ।
मनिवृंद गणेंद्रसमानयुतम् तव नवमी सरस्वती पादयुगम् ॥धृ॥
शशीशुद्धसुद्धा हिमधामयुतम् शरदंबरबिंब सामानकरम् ।
बहुरत्न मनोहर कांतियुतम् तव नवमी सरस्वती पादयुगम् ॥
कनकाब्जविभुषित भूतिभवम् भवभाव विभाषित भिन्नपदम् ।
प्रभूचित्तसमाहित सिंधूपदम् तव नवमी सरस्वती पादयुगम् ॥
भवसागर मंजन भितीनुतम् प्रतिपादित संतति कारमिढम्
विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम् तव नवमी सरस्वती पादयुगम् ॥
मतिहीन तनाशय पादपिदम् सकलागमभाषित भिन्नपदम् ।
प्रभुचित्त समाहित सिंधूपदम् तव नवमी सरस्वती पादयुगम् ॥
परिपूर्ण मनोरथधामनिधिम् परमार्थविचार्य विवेकविधिम् ।
सूरयोशित सर्व विभिन्नपदम् तव नवमी सरस्वती पादयुगम् ॥
सुरमौलिमणिद्युति शुभ्रकरम् विषयोशमहाभय वर्णहरम् ।
निजकांती विलेपित चंद्रशिवम् तव नवमी सरस्वती पादयुगम् ॥
गुणनैकपदस्थिती भितीपदम् गुणगौरव गर्वित सत्यपदम् ।
कमलोदर कोमल चारुतलम् तव नवमी सरस्वती पादयुगम् ॥
इदंस्त्ववम् महापुण्यम् ब्रह्मणाच प्रकिर्तितम् ।
य: पठेत् प्रात:रुथ्याय तस्य कंठे सरस्वती ॥

॥ अथ श्री सूक्तम् ॥
श्रीगणेशाय नम: ॥ अथ श्रीमहालक्ष्म्यै नम: ॥
हिरण्यवर्णामिति पंचदशर्चस्य सूक्तस्य आनंदकर्दमचिल्की तेंदिरासुता ऋषय: ॥
श्रीरग्निश्वेत्युभे देवते ॥ आद्यास्तिस्रोऽनुष्टुभ: ॥ चतुर्थी बृहती ॥ पंचमीषष्ठ्यौ त्रिष्टुभौ ॥ ततोऽष्टावनुष्टुभ: ॥ अंत्या प्रस्तारपंक्ति: ॥ जपे विनोयोग: ॥
॥ श्रीसूक्तप्रारंभ: ॥
हरि: ॐ ॥ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् ॥
चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीम् ॥
यस्यां हिरण्यं विंदेयं गां अश्वं पुरुषान् अहम् ॥
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् ॥
श्रियं देवीं उपव्हये श्री: मा देवी जुषताम् ॥
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रा ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयंतीम् ॥
पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां इहोपह्वये श्रियम् ॥
चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदाराम् ॥
तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्येऽ लक्ष्मी: मे नश्यतां त्वां वृणे ॥१॥
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पति: तववृक्षोथ बिल्व: ॥
तस्य फलानि तपसा नुदंतु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी: ॥
उपैतु मां देवसख: कीर्तिश्च मणिना सह ॥
प्रादुर्भूत: सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ॥
अभूतिं असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् ॥
गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ॥
ईश्वरीं सर्वभूतानां तां इहोपह्वये श्रियम् ॥
मनस: काममाकूतिं वाच: सत्यमशीमहि ॥
पशूनां रुपमन्नस्य मयि श्री: श्रयतां यश: ॥२॥
कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम ॥
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥
आप: सृजन्तु स्निग्धानि चिल्कीत वस मे गृहे ॥
निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥
आर्द्रां य: करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनिम् ॥
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥
आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीम् ॥
चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं ॥
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्योऽश्वान् विंदेयं पुरुषान् अहम् ॥३॥
य: शुचि: प्रयतो भूत्वा जुहुयाद् आज्यं अन्वहम् ॥
सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकाम: सततं जपेत् ॥
पद्मानने पद्म‌उरू पद्माक्षी पद्मसंभवे ॥
तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् ॥
अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने ॥
धनं मे लभतां देवि सर्वकामांश्चदेहि मे ॥
पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि ॥
विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि संनिधत्स्व ॥
पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवे रथम् ॥
प्रजानां भवसि माता आयुष्मंतं करोतु मे ॥
धनं अग्नि: धनं वायु: धनं सूर्यो धनं वसु: ॥
धनं इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना ॥
वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा ॥
सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिन: ॥
न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मति: ॥
भवंति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् ॥
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगंधमाल्यशोभे ॥
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम् ॥
लक्ष्मीं प्रियसखीदेवीं नम्यच्युतवल्लभाम् ॥
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि ॥ तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात् ॥
श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानं महीयते ॥
धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घं आयु: ॥
॥ इति श्रीसूक्तम् ॥

॥ श्री गणपतीच्या आरत्या ॥
सुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची । नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ।
सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराचि । कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥१॥
जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति । दर्शनमात्रें मनकामना पुरति ॥धृ॥
रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा । चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा ।
हिरेजडित मुगुट शोभतो बरा । रुणझुणती नूपुरे चरणीं घागरिया ॥२॥ जय देव..
लंबोदर पितांबर फणिवरबंधना । सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना ।
दास रामाचा वाट पाहे सदना । संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावें सुरवरवम्दना ॥३॥ जय देव..
****
शेंदुर लाल चढायो अच्छा गजमुखको । दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरीहरको ।
हाथ लिये गुडलड्डू सा‌ई सुरवरको । महिमा कहे न जाय लागत हूं पदको ॥१॥
जय जय जी गणराज विद्यासुखदाता । धन्य तुमारा दर्शन मेरा मन रमता ॥धृ॥
अष्टौसिद्धी दासी संकटको बैरी । विघ्नविनाशन मंगलमूरत अधिकारी ।
कोटीसुरजप्रकाश ऐसी छबी तेरी । गंडस्थलमदमस्तक झुले शशिबिहारी ॥२॥ जय जय..
भावभगतसे को‌ई शरणागत आवे । संतत संपत सबही भरपूर पावे ।
ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे । गोसावीनंदन निशिदिन गुण गावे ॥३॥ जय जय..
****
नाना परिमळ दुर्वा शेंदुर शमिपत्रें । लाडू मोदक अन्ने परिपूरित पात्रें ।
ऐसें पूजन केल्या बीजाक्षर मंत्रें । अष्टहि सिद्धि नवनिधि देसी क्षणमात्रें ॥१॥
जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति । तुझे गुण वर्णाया मज कैंची स्फुर्ती ॥धृ॥
तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती । त्यांचीं सकलहि पापें विघ्नेंही हरती ।
वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती । सर्वहि पावुनि अंतीं भवसागर तरती ॥२॥ जय देव
शरणागत सर्वस्वें भजती तव चरणीं । किर्ति तयांची राहे जोवर शशितरणी ।
त्रैलोक्यीं ते विजयी अद्भुत हे करणी । गोसावीनंदन रत नामस्मरणीं ॥३॥ जय देव..
****
गजानना श्री गणराया । आधीं वंदू तुज मोरया ।
मंगलमूर्ति श्री गणराया । आधीं वंदू तुज मोरया ॥१॥
सिंदुरचर्चित धवळे अंग । चंदन उटी खुलवी रंग ।
बघता मानस होते दंग । जीव जडला चरणीं तुझिया ॥२॥
गौरीतनया भालचंद्रा । देवा कृपेच्या तूं समुद्रा ।
वरद विनायक करुणागारा । अवघीं विघ्नें नेसी विलया ॥३॥

॥ श्रीदेवीच्या आरत्या ॥
दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारीं । अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारीं ।
वारीं वारीं जन्ममरणातें वारीं । हारीं पडलों आता संकट निवारीं ॥१॥
जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी । सुरवर‌ईश्वरवरदे तारक संजीवनी ॥धृ॥
त्रिभुवनीभुवनीं पहातां तुज ऐसी नाहीं । चारी श्रमले परंतु न बोलवें कांहीं ।
साही विवाद करतां पडले प्रवाहीं । ते तूं भक्तांलागीं पावसि लवलाही ॥२॥ जय देवी..
प्रसन्नवदने प्रसन्न होसी निजदासा । क्लेशापासूनी सोडवी तोडीं भवपाशा ।
अंबे तुजवाचून कोण पुरविल आशा । नरहरि तल्लिन झाला पदपंकज लेशा ॥३॥ जय देवी..
*****
अश्विन शुद्ध शुक्लपक्षी अंबा बैसली सिंहासनी हो । प्रतिपदेपासूनी घटस्थापना ती करुनी हो
मूलमंत्र जप करुनी भोंवते रक्षक ठेवूनी हो । ब्रह्माविष्णू रुद्र आ‌ईचे करीती पूजन् हो ॥१॥
उदो बोला उदो बोला अंबाबा‌ई मा‌ऊलीचा हो । उदोकारे गर्जती काय महिमा वर्णू तिचा हो ॥धृ॥
द्वितीयेचे दिवशी मिळती चौसष्ट योगीनी हो । सकळामध्ये श्रेष्ठ परशुरामाची जननी हो
कस्तुरी मळवट भांगी शेंदूर भरुनी हो । उदोकारे गर्जती सकल चामुंडा मिळोनी हो ॥२॥
तृतीयेचे दिवशी अंबे शृंगार मांडीला हो । मळवट, पातळ-चोळी कंठी हार मुक्ताफळा हो
कंठीची पदके कासे पितांबर पिवळा हो । अष्टभुजा मिरविती अंबे सुंदर दिसे लीला हो ॥३॥
चतुर्थीचे दिवशी विश्वव्यापक जननी हो । उपासका पहासी प्रसन्न अंत:करणी हो
पूर्णकृपे पहासी जगन्माते मनमोहिनी हो । भक्तांच्या मा‌ऊली सूर ते येती लोटांगणी हो ॥४॥
पंचमीचे दिवशी व्रत ते उपांगललिता हो । आर्धपाद्य पुजनें तुजला भवानीस्तविती हो
रात्रीचे सम‌ई करिती जागरण हरि कथा हो । आनंदे प्रेम ते आले सद्भावे क्रिडता हो ॥५॥
षष्टीचे दिवशी भक्त आनंद वर्तला हो । घेवुनी दिवट्या हाती हर्षे गोंधळ घातला हो
कवडी एक अर्पिता देशी हार मुक्ताफळा हो । जोगवा मागता प्रसन्न झाली मुक्ताफळा हो ॥६॥
सप्तमीचे दिवशी सप्तशृंग गडावरी हो । तेथे तू नांदसी भोवती पुष्पे नानापरी हो
शेवंती जा‌ईजु‌ई पूजा रेखीयली बरवी हो । भक्त संकटी पडता झेलुनी घेसी वरचे वरी हो ॥७॥
अष्टमीचे दिवशी अष्टभुजा नारायणी हो । संह्याद्री पर्वती उभी पाहिली जगत्जननी हो
मन माझे मोहिले शरण आलो तुज लागुनी हो । स्तनपान दे‌ऊनी सुखी केले अंत:करणी हो ॥८॥
नवमीचे दिवशी नवदिवसांचे पारणे हो । सप्तशती जप होम हवने सद्भक्ती करुनी हो
षड्रस अन्ने नैवेद्याशी अर्पियली भोजनी हो । आचार्य ब्राह्मणा तृप्त त्वा केले कृपे करुनी हो ॥९॥
दशमीचे दिवशी अंबा निघे सीमोल्लंघनी हो । सिंव्हारुढ संबळ शस्त्रे अंबे त्वा लेवुनी हो
शुंभनिशूंभादिक राक्षसा किती मारिसी रणी हो । विप्ररामदासा आश्रय दिधला चरणी हो ॥१०॥
****

माहुरगडावरी माहुरगडावरी ग तुझा वास, भक्त येतील दर्शनास ॥धृ.॥
पिवळे पातळ ग पिवळे पातळ बुट्टेदार, अंगी काचोळी हिरवीगार
पितांबराची ग पितांबराची खोवून कास, भक्त येतील दर्शनास ॥१॥
बिंदीबिजवरा ग बिंदीबिजवरा भाळी शोभे, कर्णि बाळ्यान वेलझुबे
इच्या नथेला ग इच्या नथेला हिरवा घोस, भक्त येतील दर्शनास ॥२॥
सरी ठुसीन ग सरी ठुसीन मोहनमाळ, जोडवे मासोळ्य़ा पैंजन चाळ
पट्टा सोन्याचा ग पट्टा सोन्याचा कमरेला, हाती हिरवा चुडा शोभला ॥३॥
जा‌ईजु‌ईची ग जा‌ईजु‌ईची आणली फुले, भक्त गुंफीती हारतुरे
हार घालिते ग हार घालिते अंबे तुला, भक्त येतील दर्शनास ॥४॥
इला बसायला ग इला बसायला चंदनपाट, इला जेवाया चांदीचे ताट
पुरणपोळी ग पुरणपोळी भोजनाला, मुखी तांबुल देते तुला
खणनारळाची खणनारळाची ओटी तुला, भक्त येतील दर्शनास ॥५॥
माझ्या मनीची मानसपुजा, प्रेमे अर्पिली अष्टभुजा
मनोभावाने ग मनोभावाने पुजीते तुला, भक्त येतील दर्शनास ॥६॥

॥ श्री महालक्ष्मी आरती – वससी व्यापकरुपे ॥

जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी । वससी व्यापकरुपें तू स्थूलसूक्ष्मी ॥धृ.॥

करविरपुरवासिनी सुरवर मुनिमाता । पुरहर वरदायिनी मुरहरप्रियकांता ।
कमलाकारे जठरी जन्मविला धाता । सहस्रवदनी भूधर न पुरे गुण गाता ॥१॥

मातुलिंग गदा खेटक रविकिरणी । झलके हाटक-वाटी पीयुषरसपाणी ।
माणिकरसना सुरंगवसना मृगनयनी । शशिधर-वदना राजस मदनाचि जननी ॥२॥

तारा शक्ति अगम्या शिवभजका गौरी । सांख्य म्हणती प्रकृति निर्गुण निर्धारी ।
गायत्री निजबीजा निगमागम सारी । प्रकटे पद्मावती निजधर्माचारी ॥३॥

अमृतभरित सरिते अघदुरिते वारी । मारी दुर्घट असुरा भव दुस्तर तारी ।
वारी मायापटल प्रणमत परिवारी । हे रूप चिद्रूप तद्रूप दावी निर्धारी ॥४॥

चतुरानने कुश्चितकर्माच्या ओळी । लिहिल्या असतिल माते माझे निजभाळी ।
पुसोनि चरणातळी पदसुमने क्षाळी । मुक्तेश्वर नागर क्षीरसागरबाळी ॥५॥
****
॥ आरती श्री लक्ष्मी – अंबिके तुझे गे ॥

अंबिके तुझे गे चरण दाखवी
लक्ष्मी तुझे गे चरण दाखवी ॥धृ.॥

भाळी कुंकुवाची चिरी
सरळ वेणी माथ्यावरी
मोतियाने भांग भरीऽऽऽऽऽ मुद्रा खडी गे ॥१॥

मंगळवारी शुक्रवारी
भक्त तुझी सेवा करी
पक्वान्नाने ताट भरीऽऽऽऽऽ मुखी तांबुल गे ॥२॥

उजवीकडे गजानन
डावीकडे षडानन
करी दैत्यांचा चुडाऽऽऽऽऽ विजय मिळवुनी गे ॥३॥
****
॥ श्रीयोगेश्वरी (अंबेजोगा‌ई) देवीची आरती ॥
जय देवी जय देवी जय योगेश्वरी अंबे ।
आरती करितो भावे तुजला जगदंबे ॥धृ॥
कोकण प्रांती अंबे घे‌ऊनी अवतार
भक्ती मार्गा जगती वाढविले फार
जयंति नगरी मारून दंतासुर घोर
भक्ता मनोप्सित देण्या वससी ते नगर ॥१॥
योगा‌ईऽ तव ख्याती ब्रह्मांडी ज्ञात
शेषही गाता शिणला तव गुण अगणित
ब्रह्मा विष्णू सदाशिव निशिदिन तुज ध्यात
इन्द्रादिक ते सुरवर तवपद सेवीत ॥२॥
अंबानगर निवासिनी सर्वेश्वर जननी
दानव दुष्ट विमर्दिनी स्वभक्त सुखकारिणी
दासा रक्षण करणी पातक संहरणी
दास हरी तव चरणी नत हो दिन रजनी ॥३॥

॥ श्रीकरवीरनिवासिनीची (कोल्हापूरची अंबाबा‌ई) आरती ॥
श्रीकोल्हापुरवासिनि जननि जगदंबे ।
आदिमाये आदिशक्ति जय सकलारंभे ।
जय देवि जय देवि ॥ धृ॥
तुळजापूर गडचांदे बासर बोधन, अंबे जोगा‌ईचे माहूर राशीन ।
सप्तशृंगगडासि अभिनव तव ठाण, केलें अघोररूपें दैत्यांचे मथन ॥१॥
पावागड कलकत्ता शांतादुर्गा ती, द्र्‌वाविडदेशीं मदुरेमाजीं तव वस्ती ।
जिकडेपहावे तिकडे अंबे तव व्याप्ती, निर्गुण ब्रह्माची तूं अभेद्यशी शक्ति ॥२॥
पदनत रक्षायातें धरिला अवतार, मर्दुनि कोल्हासुर तो सुखी केले अमर ।
त्रंबुलीचा महिमा वानिती निर्जर, जवा‌आगळी काशी म्हणती करवीर ॥३॥
आतां हीच विनंती अंबे तव चरणां, कृपाकटाक्षे वारी भक्तांची दैना ।
आयुबलधन दे‌ऊनि नांदवि सुखसदना, प्रेमें दासगणूच्या मान्य करी कवना ॥४॥

॥ श्री शाकंभरी देवीची आरती ॥
शताक्षी, बनशंकरी, चामुंडा काली
दुर्गम, शुंभ निशुंभा स्वर्गी धाडियली
येतां भक्ता संकट धावुनी ही आली
दु:खे नाशुनि सकला सुखी ठेविली ॥१॥
जयदेवी जयदेवी जय शाकंभरी ललिते
अज्ञ बालकावरी त्वा कृपा करी माते ॥धृ॥
मधुकैटभ, महिषासुर मातले फार
दुर्गारूपाने केलास दानव संहार
शक्ती तुझी महिमा आहे अपार
म्हणूनि वंदन करिती ब्रह्मादिक थोर ॥२॥
अवर्षणाने जग हे झाले हैराण
अन्नपाण्याविना झाले दारूण
शरिरातुनि भाज्या केलिस उत्पन्न
खा‌ऊ घालुनि प्रजा केलीस पालन ॥३॥
चंडमुंडादिक भैरव उद्धरिले
भानू ब्राह्मणासी चक्षु त्वा दिधले
नृपपद्माचे त्वा वंश वाढविले
अगाध लीला माते करून दाखविले ॥४॥
पाहुनी माते तुजला मन होते शांत
मी पण् उरे न काही मानव हृदयात
प्रसन्न चित्ते राही तुझ्या क्षेत्रात
ब्रह्मानंदी निमग्न होतो तुझा भक्त ॥५॥
वसंत प्रार्थी शंकरी शाकंभरी तुजसी
आलो शरण तुला मी आशिष दे मजसी
अखंड सेवा घडु दे इच्छा उरी ऐसी
अंती सद्गती द्यावे मम या जीवासी ॥६॥

॥ गोंधळाची संबळगीत ॥

लो लो लागला अंबेचा भेदाभेद कैचा
आला कंटाळा विषयाचा धंदा मुळ मायेचा ॥धृ.॥

प्रपंच खोटा हा मृगपाणी घोरे फिरती प्राणी
कन्यासुत दारा धन माझे मिथ्या वदतो वाणी
अंती नेतील हे यमदूत नये संगे कोणी
निर्गुण रेणुकां भवानी जपतो मी निर्वाणी ॥१॥

पंचभुतांचा अधिकार केलासे सत्वर
नयनी देखिला आकार अवघा जो ईश्वर
नाही सुख – दु:ख देहाला कैचा अहंकार
पाहे परमात्मा तो ध्यानी भासे शुन्याकार ॥२॥

ध्याता मुद्रा ही उन्मनी लागे अनुसंधानी
निद्रा लागली अभिध्यानी जे का निरंजनी
लिला वर्णिता स्वरुपाची शिणली शेष वाणी
तेथिल भवानी ती जननी त्रैलोक्याची पावनी ॥३॥

गोंधळ घालीन मी ब्रह्मीचा घोष अनुहाताचा
दिवटी उजळूनिया सदोदीत पोत चैतन्याचा
अहं सोहं हे उदो उदो बोले चारी वाचा ॥४॥

पहाता मुळ पीठ पर्वत सकळामध्ये श्रेष्ठ
तेथे जगदंबा अवधुत दोघे भोपी भट
तेथे मोवाळे विंजाळे प्रणिता पाणी लोट
तेथे तानाजी देशमुख झाला ब्रह्मनिष्ठ ॥५॥
****
॥ श्री देवीचे जोगवा संबळगीत ॥

अनादि निर्गुण निर्गुण प्रगटली भवानी ।
मोह महिषासुर महिषासुर मर्दना लागोनी ।
त्रिविध तापाची करावया झाडणी ।
भक्ता लागोनी लागोनी पावसी निर्वाणी ॥ आ‌ईचा जोगवा जोगवा मागेन ॥१॥

द्वैत सारोनी सारोनी माळ मी घालीन ।
हाती बोधाचा झेंडा मी धरीन् ।
भेद रहित रहित वारीस जा‌ईन । आ‌ईचा जोगवा जोगवा मागेन ॥२॥

नवविध भक्तिच्या करुनी नवरात्रा ।
करोनी निराकरण कारण मागेन ज्ञानपुत्रा ।
दंभ सासरा सासरा संडीन कुपात्रा ।
करीन सद्भावे अंतरीच्या मुद्रा ॥ आ‌ईचा जोगवा जोगवा मागेन ॥३॥

पूर्ण बोधाची बोधाची भरीन मी परडी ।
आशा मनशांच्या मनशांच्या पाडीन दरडी ।
मनविकार विकार करीन कुरवंडी ।
अमृत रसाची भरीन मी दुरडी ॥ आ‌ईचा जोगवा जोगवा मागेन ॥४॥

आता साजणी साजणी झाले मी नि:संग ।
विकल्प नवऱ्याचा नवऱ्याचा सोडीयला मी संग ।
काम क्रोध हे झोडियले मांग ।
केला मोकळा मोकळा मार्ग सुरंग ।
सत्‌चित आनंद आनंद झाले मी अभंग ॥ आ‌ईचा जोगवा जोगवा मागेन ॥५॥

ऐसा जोगवा जोगवा मागून ठेविला ।
जावुनी महाद्वारी महाद्वारी नवस मी फेडीला ।
एका जनार्दनी जनार्दनी एकपणे देखिला ।
जन्म-मरणाचा मरणाचा फेरा हा चुकविला ॥ आ‌ईचा जोगवा जोगवा मागेन ॥६॥
****

॥ श्री देवीचे जोगवा ॥
वाढ ग माय जोगवा । वाढ ग माय जोगवा ।
जोगवा मागते मी मागते जोगवा ॥धृ॥
हिरवी अंबेची कांकण । घ्या नारळ हिरवा खण ।
परडीत घालाया तुम्ही । हळद कुंकू मागवा ॥१॥
तेल घाला की दिवटीला । वंशी दिवा तो लाभावा ।
नवसाचं लेण् आपुलं । असच तुम्ही भागवा ॥२॥
ही तुळजापुरची अंबा । घ्या नाव सदा जगदंबा ।
जोगवा दे‌ऊनशान । भक्तिला जागवा ॥३॥
दारी आलिया मा‌ऊली । अहो सुखाची सा‌ऊली ।
आयांनो बायांनो । या देवीला बोळवा ॥४॥
*******
दे बा‌ई दे जोगवा दे, आ‌ई अंबेचा जोगवा दे ॥धृ॥
मंगळवारचे दिवशी नाही सारवले घर
गुन्हा माफ कर एवढा गुन्हा माफ कर ॥१॥
आ‌ई अंबाबा‌ई तुला घालीन मी स्नान
पाटावर बसवूनी करीन पूजन ॥२॥
आ‌ई अंबाबा‌ई तूझ्या कानामध्ये झुबा
तुझ्या दर्शनाला राजा, कोल्हापूरचा उभा ॥३॥
आ‌ई अंबाबा‌ई तुला नेसवीन पातळ
श्रावणाचा महिना झाला बाळ गोपाळ सांभाळ ॥४॥
आ‌ई अंबाबा‌ई तुझ्या नाकामधे नथ
नथीमध्ये मोती एक हजाराचा एक ॥५॥
आ‌ई अंबाबा‌ई तुझे तळघर खोल
ऐकू येत नाही तुझ्या पुज्याऱ्याचे बोल ॥६॥
आ‌ई अंबाबा‌ई तुझ्या हातामध्ये गेंद
तुझ्या दर्शनाचा मला लागला छंद ॥७॥

॥ गोंधळ – उदो उदो गर्जुनी ॥
उदो उदो गर्जुनी करीतो मुजरा मानाचा ।
गोंधळी मी अंबेचा हो गोंधळी आ‌ईचा ॥धृ.॥
तुणतुण हातात झांजेच्या नादात
ढोलाचा ढमढमाट वाजतो ठेक्यात
प्रकाश मशालीचा दिवा गं अंधाराचा
गोंधळी मी अंबेचा हो गोंधळी आ‌ईचा ॥१॥
आसूड हातात पाथीवरी मारीतो
सुपलीत अंबाबा‌ई घेवूनी नाचतो
मळवट भरिला कुम्कुम हळदीचा
गोंधळी मी अंबेचा हो गोंधळी आ‌ईचा ॥२॥
कवड्यांच्या माळांनी परडी भरली पिठांनी
अनंत भोप्या कमला जोगिणी हो‌ऊनी
अखंड वंदा रे प्रणाम प्रेमाचा
गोंधळी मी अंबेचा हो गोंधळी आ‌ईचा ॥३॥

॥ श्रीदेवीची भजने ॥
माय भवानी तुझे लेकरू कुशीत तुझीया ये‌ई
सेवा मानून घे आ‌ई, सेवा मानून घे आ‌ई, सेवा मानून घे आ‌ई ॥धृ॥
तू विश्वाची रचिली माया, तू शितल छायेची छाया
तुझ्या दयेचा ओघ अखंडित दुरीत तयाला ने‌ई
दुरीत तयाला ने‌ई, सेवा मानून घे आ‌ई ॥१॥
तू अबला अविनाशी किर्ती, तू अवघ्या आशांची स्फूर्ती
जे जे सुंदर आणि शुभंकर, पूर्णत्वाते ने‌ई
पूर्णत्वाते ने‌ई, सेवा मानून घे आ‌ई ॥२॥
तूच दिलेली मंजूळ वाणी, डोळ्यांमधले निर्मळ पाणी
तूझ्यां पूजनी माझ्याजवळी, याविण दुसरे नाही
याविण दुसरे नाही, सेवा मानून घे आ‌ई ॥३॥
****

ये‌ई अंबे भजनाला धावूनी ये ग
सुंदर साडी सावरत ये ग
चंदेरी काठ त्याचा आवरीत ये ग ॥धृ॥
गा‌ईन तुजला गीत तुझे गं
पैंजण रुणझुण वाजवीत ये गं
ठेक्यावरती टाळ माझी ठुमकत ये गं ॥१॥
लाविन तुजला कुंकुम भाळी
नेसवीन तुजला साडी चोळी
सिंहावरती बसण्याला लवकर ये गं ॥२॥
चमेली गुलाब चाफा गुंफुनी सारे
सौंदर्याचा मोरपिसारा फुलवित ये गं ॥३॥
तूच तुका‌ई तुळजापुरची
मायभवानी माहुरगडची
काजळनयनी तांबुल ओठी हासत ये गं ॥४॥
****

जगदंबे दर्शन दे गं मला मी थांबू कुठंवरी ॥धृ॥
देवीच्या देवळात कोण गं उभी
ओटी भरण्या मी हाय उभी
जगदंबे दर्शन दे गं मला मी थांबू कुठंवरी ॥१॥
——- हिरवा चुडा भरते करी
जगदंबे दर्शन दे गं मला मी थांबू कुठंवरी ॥२॥
पाच फळ मी आणीली आरास त्याची मी मांडीली
जगदंबे दर्शन दे गं मला मी थांबू कुठंवरी ॥३॥
सिंहासणी शस्त्र धारीणी भक्तालागी ये धावूनी
जगदंबे दर्शन दे गं मला मी थांबू कुठंवरी ॥४॥
जगताची तू मायमा‌ऊली भगवा झेंडा फडकूनी गगनीं
जगदंबे दर्शन दे गं मला मी थांबू कुठंवरी ॥५॥
एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने आसूर मारीले भक्त तारिले
जगदंबे दर्शन दे गं मला मी थांबू कुठंवरी ॥६॥
****

मेरे अंगनामे आ ग‌ई रे एक छोटीसी कन्या
भक्तो ने पुछा मैंया नाम तेरा क्या है
वैष्णवी नाम बता ग‌ई रे एक छोटीसी कन्या ।
भक्तो ने पुछा मैंया डेरा तेरा कहॉं है
उंचे उंचे पर्वत बता ग‌ई रे एक छोटीसी कन्या ।
भक्तो ने पुछा मैंया वस्त्र तेरा क्या है
लाल लाल चुनर बता ग‌ई रे एक छोटीसी कन्या ।
भक्तो ने पुछा मैंया खाना तेरा क्या है
हलवा पुरी चना बता ग‌ई रे एक छोटीसी कन्या ।
भक्तो ने पुछा मैंया पिना तेरा क्या है
निर्मल जल बता ग‌ई रे एक छोटीसी कन्या ।
भक्तो ने पुछा मैंया सवारी तेरी क्या है
पिला पिला शेर बता ग‌ई एक छोटीसी कन्या ।
भक्तो ने पुछा मैंया सबसे प्यारा कौन है
भक्तो कां भाव बता ग‌ई एक छोटीसी कन्या ।

॥ श्रीदेवीची खेळगाणी ॥
सावर सावर अंबामाता पैठणीचा घोळ गं
पैठणीचा घोळ गं अंबामाता खेळ गं ॥धृ॥
पायी पैंजण चाळ गं अंबामाता खेळ गं ॥१॥
हळदकुंकू लेगं अंबामाता खेळ गं ॥२॥
घागर उचलूनी घे गं फुंकर मारुनी खेळ गं
फूऽ फूऽ फूऽ फूऽ ॥३॥
****

न‌ऊवारी साडी नेसूनि बा‌ई लुगडी कोल्हापूरात अंबा खेळते फुगडी ॥धृ॥
माहूरगडच्या रेणुकेला फुगडी खेळायला निरोप दिला
खणखण वाजते हातातली बांगडी, कोल्हापूरात अंबा खेळते फुगडी ॥१॥
वणी गावची सप्तशृंगी बा‌ई ही आली घा‌ईघा‌ई ।
खेळ खेळता घालिते बा‌ई, लंगडी, कोल्हापुरात अंबा खेळते फुगडी ॥२॥
मांढर गावची काळूबा‌ई फुगडित बा‌ई ही दंग झाली
चमचम करते साताऱ्याची बुगडी ग, कोल्हापुरात अंबा खेळते फुगडी ॥३॥
पाथर्डीची मोठी आ‌ई भक्तिभावाचा मेळ घाली
देवीला बसायला टाका की हो घोंगडी, कोल्हापुरात अंबा खेळते फुगडी ॥४॥

कुंकू
कुंकू लावू या ग कुंकू लावू या
कुंकू लावू या ग कुंकू लावू या
कुंकू लावू या ग कुंकू लावू या
आपण साऱ्या सुवासिनी कुंकू लावू या ॥धृ॥
कटी हिऱ्यांचा मेखला, कंठी शोभे मुक्तिहारा
अशा महालक्ष्मीला कुंकू लावू या ग ॥१॥
करी धरी तलवारीला भाळी कुंकूमाचा टीळा
अशा भवानीला आपण कुंकू लावु या ग ॥२॥
मयूराचे ते वाहन नित्य विणेचे वादन
अशा सरस्वतीला आपण कुंकू लावू या ग ॥३॥
मुखी तांबुल शोभला स्थान तिचे माहुर गडाला
अशा रेणुकेला आपण कुंकू लावु या ग ॥४॥

॥ दंडवत ॥
दंडवत सांग माझा दंडवत सांग
दंडवत सांग माझा दंडवत सांग ॥धृ॥
कोल्हापुरच्या अंबाबा‌ईला तुळजापूरच्या भवानीला
माहूरच्या रेणूकेला दंडवत सांग ॥१॥
सप्तशृंगी जगदंबेला म्हैसुरच्या चामूंडेला
काशीच्या अन्नपूर्णेला दंडवत सांग ॥२॥
शिवनेरीच्या शिवा‌ईला प्रतापगडच्या भवानीला
पुण्याच्या पर्वतीला दंडवत सांग ॥३॥
कांचीपूरच्या कामाक्षीला मदुरा‌ईच्या मिनाक्षीला
देवी कन्याकुमारीला दंडवत सांग ॥४॥
अष्टभूजा पद्मावतीला चतु:शृंगीच्या जोगेश्वरीला
देवी अंबेजोगा‌ईला दंडवत सांग ॥५॥
कलकत्तेच्या कालिकेला कार्ल्याच्या एकविरेला
गोव्याच्या शांतादुर्गेला दंडवत सांग ॥६॥
वज्रेश्वरी शारदादेवीला सरस्वती शाकंबरीला
सर्वशक्ति गायत्रीला दंडवत सांग ॥७॥
सप्तशृंगी व्याघ्रांबरीला संतोषी शितळादेवीला
पतिव्रता सीतादेवीला दंडवत सांग ॥८॥
आशागडच्या संतोषीला डहाणूच्या महालक्ष्मीला
विरारच्या जिवदानीला दंडवत सांग ॥९॥

निरोप आरती
जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरण ।
वारुनिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना ॥धृ॥
दास तुझे आम्ही देवा तुजलाची ध्यातो
प्रेमे करुनिया देवा गुण तुझेची गातो ॥१॥
तरी द्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासना
रक्षुनियां सर्वां द्यावी आम्हासी आज्ञा ॥२॥
मागणे तेची देवा आता एकची आहे आता एकची आहे
तारुनियां सकळां आम्हां कृपादृष्टी पाहे ॥३॥
जेव्हां सर्व आम्ही मिळूं ऐशा या ठाया ऐशा या ठाया
प्रेमानंदे लागू तुझी कीर्ति गावया ॥४॥
सदा ऐशी भक्ति राहो आमुच्या मनी देवा आमुच्या मनी
हेची देवा तुम्हा असे नित्य विनवणी ॥५॥
वारुनिया संकटॆ आता आमुची सारी आता आमुची सारी
कृपेची सा‌ऊली देवा दीनावरि करी ॥६॥
निरंतर आमुची चिंता तुम्हां असावी चिंता तुम्हा असावी
आम्हां सर्वांची लज्जा देवा तुम्ही रक्षावी ॥७॥
निरोप घेता आता आम्हा आज्ञा असावी देवा आज्ञा असावी
चुकले आमचे काही त्याची क्षमा असावी ॥८॥

॥ आरती श्री लक्ष्मी – सौम्य शब्दे उदोकारे ॥

सौम्य शब्दे उदोकारे वाचे उच्चारा
भावे भक्त विनवी अंबे चाल मंदिरा ॥धृ.॥

नवखणांचा पलंग अंबे शोभतो बरा
सुमनांचे परिवारी अंबे शयन करा ॥१॥

अष्टही भोग भोगूनी अंबा पहुडली शेजे
भक्त जनांची आज्ञा जाहली चालावे सहजे ॥२॥

मानससुखी दशमस्थाने निद्रा हो केली
रामदास म्हणे अंबा ध्यानी राहीली ॥३॥

*********
टायपो वा अन्य चूका असतील त्या जरुर कळवा
धन्यवाद

Navratri Colors 2016 for 9 days

Navratri 2016 Colors list 9 Colours Dress to Wear this year on Different Days

Navratri colors 2016 | Navratri 9 days color

Meaning of Navratri Colours, Significance of Nine Navaratri Colours

Navratri 2016 Colors List 9 Colours Dress To Wear This Navratri

Traditionally, along with Mother Goddess Durga statue, ladies/devotees wear 9 different colour Sari/Saree (Dress) for 9 different days!! In Maharashtra and Gujarat, women wear nine colors of sarees and dresses during Navratri Vrat. Actual 9 Navratri Colours of 2016. 9 Navratri Colours of 2016. Indian festivals are celebrated with loads of fun.  Navratri celebrated twice a year with same great Happiness. This is year we have first Navratri getting started from 1st of October 2016. Information on what are the Navratri 2016 colours (September – October) usually appears a couple of days before in local Gujarati and Marathi. Just as the festive spirit of Navratri has gripped the nation, we thought of telling you something very interesting about the nine-day long Goddess Durga festival. During these nine days of fun, frolic and devotion, you can even wear clothes depending upon the colour. नवरात्र में ये रंग पहनने से ‘मां’ होंगी प्रसन्न, शुभ रहेगा दिन.  What are you wearing this Navratri? Dress up in Navratri colours 2016 with these rulers of fashion. Buy dresses as per the Navratri colours in 2016.

Navaratri 9 Colour Dress Codes for 2016 Goddess Durga Festival

What Are Navratri Colors for 2016?

October 1, 2016 – Grey colour – Navratri Pratipada – Shailputri Puja

October 2, 2016 – Orange colour Royal Blue colour – Navratri Dwitiya – Brahmacharini Puja

October 3, 2016 – White colour – Navratri Tritiya – Chandraghanta Puja

October 4, 2016 – Red colour – Navratri Chaturthi – Kushmanda Puja

October 5, 2016 – Royal Blue colour – Navratri Panchami – Skandamata Puja

October 6, 2016 – Yellow colour – Navratri Shashti – Katyayani Puja

October 7, 2016 – Green colour – Navratri Saptami – Kalratri Puja

October 8, 2016 – Peacock Green Color – Navratri Ashtami – Mahagauri Puja

October 9, 2016 – Purple Color – Navratri Navami – Siddhidhatri Puja

October 10, 2016 – Navratri Navami – Mahanavami

October 11, 2016 – Vijayadashami

navrang-navaratri-colors-2016

mumbainavrang@gmail.com

Shakti Puja Mantra
Shakti Puja Mantra
navaratri-mata-rang-maharashtra-times-marathi-newspaper
navaratri-mata-rang-maharashtra-times-marathi-newspaper

 

Navrang Red color Saree
Anita Date in Red Color Saree
Navrang Blue color Saree
Rasika Sunil in Blue Color Saree
Navrang Green color Saree
Abhidnya Bhave in Green Color Saree
Navrang purple color Saree
Purva Subhash in purple color saree
Navrang yellow color Saree
Sayalee Sanjeev in Yellow Color Saree
Navrang saffron color Saree
Mayuri Wagh in Saffron color Saree
Navrang pearl color Saree
Isha Keskar in Motiya Pearl color saree
pink-color-saree
Mayuri Deshmukh in Pink color saree
grey-color-saree
Surabhi Hande in Grey color saree
navratri-colors-for-9-days-2016
2016 navratri saree color

=================

२०१६ नवरात्री रंग
नवरात्री दिवस १
ऑक्टोबर ०१, (शनिवार)
आज नवरात्रीच्या रंग –
करडा
नवरात्री दिवस २
ऑक्टोबर ०२, (रविवार)
आज नवरात्रीच्या रंग –
नारिंगी
नवरात्री दिवस ३
ऑक्टोबर ०३, (सोमवार)
आज नवरात्रीच्या रंग –

पांढरा
नवरात्री दिवस ४
ऑक्टोबर ०४, (मंगळवार)
आज नवरात्रीच्या रंग –

लाल
नवरात्री दिवस ५
ऑक्टोबर ०५, (बुधवार)
आज नवरात्रीच्या रंग –

गहन निळा
नवरात्री दिवस ६
ऑक्टोबर ०६, (गुरुवार)
आज नवरात्रीच्या रंग –

पिवळा
नवरात्री दिवस ७
ऑक्टोबर ०७, (शुक्रवार)
आज नवरात्रीच्या रंग –

हिरवा
नवरात्री दिवस ८
ऑक्टोबर ०८, (शनिवार)
आज नवरात्रीच्या रंग –

मोर हिरव्या
नवरात्री दिवस ९
ऑक्टोबर ०९, (रविवार)
आज नवरात्रीच्या रंग –

जांभळा
=============

In 2016, Navratri begins on October 1 and ends on October 10.

On each day of Navaratri, one Goddess of Navadurga is worshipped. Navratri Puja begins with Shailputri Maa and ends with Siddhidhatri Mata.

Meaning of Navratri Colours, Significance of Nine Navaratri Colours

October 1, 2016 – Grey colour – Navratri Pratipada – Shailputri Puja

October 2, 2016 – Orange colour Royal Blue colour – Navratri Dwitiya – Brahmacharini Puja

October 3, 2016 – White colour – Navratri Tritiya – Chandraghanta Puja

October 4, 2016 – Red colour – Navratri Chaturthi – Kushmanda Puja

October 5, 2016 – Royal Blue colour – Navratri Panchami – Skandamata Puja

October 6, 2016 – Yellow colour – Navratri Shashti – Katyayani Puja

October 7, 2016 – Green colour – Navratri Saptami – Kalratri Puja

October 8, 2016 – Peacock Green Color – Navratri Ashtami – Mahagauri Puja

October 9, 2016 – Purple Color – Navratri Navami – Siddhidhatri Puja

October 10, 2016 – Navratri Navami – Mahanavami

October 11, 2016 – Vijayadashami

==============

Navratri Colours list 2016 9 Colors Dress to Wear this year on Different Days : Today here in this article we are going to provide you about full information on the upcoming festival Navratri Colours 9 Colors Dress to Wear this year on Different Days. Navratri is one of the most important and famous festival of Indian people and this festival is observed two times in a year, which is Chaitra Navratri it is celebrated in the month of March-April. Sharad Navratri is celebrated in the month of September-October. Goddess Durga bestows her blessings upon the earth in nine different forms, during Navratri. Navratri literally means the celebration or festival of nine religious nights. Goddess Durga is venerated during these nine days in her three supreme forms. Goddess blessings are bestowed on us in the form of Durga, Lakshmi, and Saraswati on Navratri. In the first three days of Navratri, the Goddess is venerated as Durga, the following three days, Lakshmi is worshiped and the concluding days are dedicated to Saraswati. If you want to know about the full information of this festival then you have visited to the right place. Below in this article to get the full information of this upcoming festival.

1 2 5 6 7 9 10 13 14 16 17 19 20 21
navratri colours 2016 october
9 colours of navratri 2016
navratri 2016 colours with date
2016 navratri colours
navratri colors 2016 october
navratri colors 2015
navratri color 2016
chaitra navratri colours 2016

2016 navratri colours
navratri colours 2016 october
navratri 2016 colours with date
9 colours of navratri 2016
navratri colors
navratri 2016 october
navratri colors 2016 images
navratri colors 2015
nine colours of navratri 2016

 

Kuber Bhagwan Aarti

 

Shree Kuber Aarati in Hindi
Shree Kuber Aarati in Hindi

kuberachi-aarti

 

Shree Kuber Aarati in english
Shree Kuber Aarati in english

 

kuber aarati
kuber aarti lyrics in hindi

kuber aarti mp3

kuber aarti in hindi pdf

kuber aarti mp3 free download
kuber ji ki aarti

kuber bhagwan ki aarti

kuber bhagwan ki pooja in hindi

kuber ji ki aarti download

Dattaguru Aarti

Dattatreya Aarti in Marathi

aarti-dattatrayachi

dattaguru aarti

dattaguru aarti in marathi

datta aarti mp3

datta aarti download
datta aarti mp3 free download

dattaguru aarti mp3 free download

dattaguru aarti marathi download

dattaguru aarti marathi

datt aarti
dattatreya aarti mp3 download

datta aarti lyrics

shri gurudev datta aarti mp3 free download

dattatreya aarti in marathi

datt aarti

datta arati

Maa Sharda Aarti

Aarti Sharada Matechi

Aarti Sharada Matechi
Aarti Sharada Matechi

Aarti Sharada Matechi
maa sharda aarti download

maa sharda aarti mp3 song

maa sharda aarti lyrics

maa sharda maihar live darshan
maa sharda devi maihar history in hindi

maa sharda maihar mp3 songs

maihar mata mandir video

maa sharda maihar wali wallpaper

Navanath Siddha Aarti

navanath-siddha-aarti

Navanath Siddha Aarti

navnath names

navnath katha in marathi

navnath samadhi

navnath mantra
navnath maharaj history in marathi

navnath name image

navnath samadhi darshan

details of hindu lord navnath

Durga Kawach In Sanskrit

Durga Kawach In Sanskrit

Nav-Durga-hd-mobile-wallpaper
Nav Durga

॥ देवीकवचम् ॥

॥ अथ देव्याः कवचम् ॥

ॐ अस्य श्री चण्डीकवचस्य ॥

ब्रह्मा ऋषिः ।  अनुष्टुप् छन्दः ।  चामुण्डा देवता ।
अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् ।  दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् ।
श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥

॥ ॐ नमश्चण्डिकायै ॥

मार्कण्डेय उवाच ।
ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥

ब्रह्मोवाच ।
अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् ।
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ॥ २॥

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥ ३॥

पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च ।
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ॥ ४॥

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ।
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥ ५॥

अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे ।
विषमे दुर्गमे चैव भयार्त्ताः शरणं गताः ॥ ६॥

न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे ।
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥ ७॥

यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ।
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥ ८॥

प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ।
ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ॥ ९॥

माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ।
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥ १०॥

श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ।
ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ॥ ११॥

इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः ।
नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः ॥ १२॥

दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः ।
शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् ॥ १३॥

खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च ।
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् ॥ १४॥

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च ।
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ॥ १५॥

नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे ।
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥ १६॥

त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्द्धिनि ।
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ॥ १७॥

दक्षिणेऽवतु वाराही नैरृत्यां खड्गधारिणी ।
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी ॥ १८॥

उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ।
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा ॥ १९॥

एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना ।
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ॥ २०॥

अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता ।
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥ २१॥

मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी ।
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके ॥ २२॥

शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी ।
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी ॥ २३॥

नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका ।
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ॥ २४॥

दन्तान् रक्षतु कौमरी कण्ठदेशे तु चण्डिका ।
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥ २५॥

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ।
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥ २६॥

नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी ।
स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद्बाहू मे वज्रधारिणी ॥ २७॥

हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च ।
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी ॥ २८॥

स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी ।
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ २९॥

नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा ।
पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी ॥ ३०॥

कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी ।
जङ्घे महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ॥ ३१॥

गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी ।
पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ॥ ३२॥

नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी ।
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ॥ ३३॥

रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ।
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ॥ ३४॥

पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ।
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु ॥ ३५॥

शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा ।
अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी ॥ ३६॥

प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् ।
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना ॥ ३७॥

रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी ।
सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा ॥ ३८॥

आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी ।
यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥ ३९॥

गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके ।
पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी ॥ ४०॥

पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा ।
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता ॥ ४१॥

रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु ।
तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥ ४२॥

पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः ।
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति ॥ ४३॥

तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः ।
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् ।
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् ॥ ४४॥

निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः ।
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् ॥ ४५॥

इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ।
यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ ४६॥

दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः ।
जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ॥ ४७॥

नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः ।
स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् ॥ ४८॥

अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ।
भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चौपदेशिकाः ॥ ४९॥

सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा ।
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ॥ ५०॥

ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ।
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः ॥ ५१॥

नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते ।
मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम् ॥ ५२॥

यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले ।
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ॥ ५३॥

यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् ।
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ॥ ५४॥

देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् ।
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः ॥ ५५॥

लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥ ॐ ॥ ५६॥


.. atha devyAH kavacham.h ..
AUM asya shrI chaNDIkavachasya ..
brahmA R^iShiH . anuShTup.h ChandaH . chAmuNDA devatA .
a~NganyAsoktamAtaro bIjam.h . digbandha devatAstattvam.h .
shrIjagadambAprItyarthe saptashatI pAThA~Ngatvena jape viniyogaH ..
     .. AUM namashchaNDikAyai ..
     mArkaNDeya uvAcha .
AUM yad.hguhyaM paramaM loke sarvarakShAkaraM nR^iNAm.h .
yanna kasyachidAkhyAtaM tanme brUhi pitAmaha .. 1..
     brahmovAcha .
asti guhyatamaM vipra sarvabhUtopakArakam.h .
devyAstu kavachaM puNyaM tachChR^iNuShva mahAmune .. 2..
prathamaM shailaputrI cha dvitIyaM brahmachAriNI .
tR^itIyaM chandraghaNTeti kUShmANDeti chaturthakam.h .. 3..
pa~nchamaM skandamAteti ShaShThaM kAtyAyanIti cha .
saptamaM kAlarAtrIti mahAgaurIti chAShTamam.h .. 4..
navamaM siddhidAtrI cha navadurgAH prakIrtitAH .
uktAnyetAni nAmAni brahmaNaiva mahAtmanA .. 5..
agninA dahyamAnastu shatrumadhye gato raNe .
viShame durgame chaiva bhayArttAH sharaNaM gatAH .. 6..
na teShA.n jAyate ki.nchidashubhaM raNasaMkaTe .
nApadaM tasya pashyAmi shokaduHkhabhayaM na hi .. 7..
yaistu bhaktyA smR^itA nUnaM teShA.n vR^iddhiH prajAyate .
ye tvA.n smaranti deveshi rakShase tAnna saMshayaH .. 8..
pretasaMsthA tu chAmuNDA vArAhI mahiShAsanA .
aindrI gajasamArUDhA vaiShNavI garuDAsanA .. 9..
mAheshvarI vR^iShArUDhA kaumArI shikhivAhanA .
lakShmIH padmAsanA devI padmahastA haripriyA .. 10..
shvetarUpadharA devI IshvarI vR^iShavAhanA .
brAhmI haMsasamArUDhA sarvAbharaNabhUShitA .. 11..
ityetA mAtaraH sarvAH sarvayogasamanvitAH .
nAnAbharaNashobhADhyA nAnAratnopashobhitAH .. 12..
dR^ishyante rathamArUDhA devyaH krodhasamAkulAH .
sha~NkhaM chakraM gadA.n shakti.n halaM cha musalAyudham.h .. 13..
kheTakaM tomaraM chaiva parashu.n pAshameva cha .
kuntAyudhaM trishUlaM cha shAr~NgamAyudhamuttamam.h .. 14..
daityAnA.n dehanAshAya bhaktAnAmabhayAya cha .
dhArayantyAyudhAnItthaM devAnA.n cha hitAya vai .. 15..
namaste.astu mahAraudre mahAghoraparAkrame .
mahAbale mahotsAhe mahAbhayavinAshini .. 16..
trAhi mA.n devi duShprekShye shatrUNA.n bhayavarddhini .
prAchyA.n rakShatu mAmaindrI AgneyyAmagnidevatA .. 17..
dakShiNe.avatu vArAhI nairR^ityA.n khaDgadhAriNI .
pratIchyA.n vAruNI rakShedvAyavyA.n mR^igavAhinI .. 18..
udIchyA.n pAtu kaumArI aishAnyA.n shUladhAriNI .
Urdhva.n brahmANi me rakShedadhastAdvaiShNavI tathA .. 19..
evaM dasha disho rakShechchAmuNDA shavavAhanA .
jayA me chAgrataH pAtu vijayA pAtu pR^iShThataH .. 20..
ajitA vAmapArshve tu dakShiNe chAparAjitA .
shikhAmudyotinI rakShedumA mUrdhni vyavasthitA .. 21..
mAlAdharI lalATe cha bhruvau rakShedyashasvinI .
trinetrA cha bhruvormadhye yamaghaNTA cha nAsike .. 22..
sha~NkhinI chakShuShormadhye shrotrayordvAravAsinI .
kapolau kAlikA rakShetkarNamUle tu shA~NkarI .. 23..
nAsikAyA.n sugandhA cha uttaroShThe cha charchikA .
adhare chAmR^itakalA jihvAyA.n cha sarasvatI .. 24..
dantAn.h rakShatu kaumarI kaNThadeshe tu chaNDikA .
ghaNTikA.n chitraghaNTA cha mahAmAyA cha tAluke .. 25..
kAmAkShI chibukaM rakShedvAchaM me sarvama~NgalA .
grIvAyA.n bhadrakAlI cha pR^iShThavaMshe dhanurdharI .. 26..
nIlagrIvA bahiHkaNThe nalikA.n nalakUbarI .
skandhayoH khaDginI rakShedbAhU me vajradhAriNI .. 27..
hastayordaNDinI rakShedambikA chA~NgulIShu cha .
nakhA~nChUleshvarI rakShetkukShau rakShetkuleshvarI .. 28..
stanau rakShenmahAdevI manaHshokavinAshinI .
hR^idaye lalitA devI udare shUladhAriNI .. 29..
nAbhau cha kAminI rakShedguhyaM guhyeshvarI tathA .
pUtanA kAmikA meDhraM gude mahiShavAhinI .. 30..
kaTyA.n bhagavatI rakShejjAnunI vindhyavAsinI .
ja~Nghe mahAbalA rakShetsarvakAmapradAyinI .. 31..
gulphayornArasi.nhI cha pAdapR^iShThe tu taijasI .
pAdA~NgulIShu shrI rakShetpAdAdhastalavAsinI .. 32..
nakhAn.h daMShTrAkarAlI cha keshA.nshchaivordhvakeshinI .
romakUpeShu kauberI tvachaM vAgIshvarI tathA .. 33..
raktamajjAvasAmA.nsAnyasthimedA.nsi pArvatI .
antrANi kAlarAtrishcha pittaM cha mukuTeshvarI .. 34..
padmAvatI padmakoshe kaphe chUDAmaNistathA .
jvAlAmukhI nakhajvAlAmabhedyA sarvasandhiShu .. 35..
shukraM brahmANi me rakShechChAyA.n ChatreshvarI tathA .
ahaMkAraM mano buddhi.n rakShenme dharmadhAriNI .. 36..
prANApAnau tathA vyAnamudAnaM cha samAnakam.h .
vajrahastA cha me rakShet.hprANaM kalyANashobhanA .. 37..
rase rUpe cha gandhe cha shabde sparshe cha yoginI .
sattvaM rajastamashchaiva rakShennArAyaNI sadA .. 38..
AyU rakShatu vArAhI dharmaM rakShatu vaiShNavI .
yashaH kIrti.n cha lakShmI.n cha dhanaM vidyA.n cha chakriNI .. 39..
gotramindrANi me rakShetpashUnme rakSha chaNDike .
putrAn.h rakShenmahAlakShmIrbhAryA.n rakShatu bhairavI .. 40..
panthAnaM supathA rakShenmArgaM kShemakarI tathA .
rAjadvAre mahAlakShmIrvijayA sarvataH sthitA .. 41..
rakShAhInaM tu yatsthAnaM varjitaM kavachena tu .
tatsarvaM rakSha me devi jayantI pApanAshinI .. 42..
padamekaM na gachChettu yadIchChechChubhamAtmanaH .
kavachenAvR^ito nityaM yatra yatraiva gachChati .. 43..
tatra tatrArthalAbhashcha vijayaH sArvakAmikaH .
yaM yaM chintayate kAmaM taM taM prApnoti nishchitam.h .
paramaishvaryamatulaM prApsyate bhUtale pumAn.h .. 44..
nirbhayo jAyate martyaH saMgrAmeShvaparAjitaH .
trailokye tu bhavetpUjyaH kavachenAvR^itaH pumAn.h .. 45..
idaM tu devyAH kavachaM devAnAmapi durlabham.h .
yaH paThet.hprayato nityaM trisandhyaM shraddhayAnvitaH .. 46..
daivI kalA bhavettasya trailokyeShvaparAjitaH .
jIvedvarShashataM sAgramapamR^ityuvivarjitaH .. 47..
nashyanti vyAdhayaH sarve lUtAvisphoTakAdayaH .
sthAvaraM ja~NgamaM chaiva kR^itrimaM chApi yadviSham.h .. 48..
abhichArANi sarvANi mantrayantrANi bhUtale .
bhUcharAH khecharAshchaiva jalajAshchaupadeshikAH .. 49..
sahajA kulajA mAlA DAkinI shAkinI tathA .
antarikShacharA ghorA DAkinyashcha mahAbalAH .. 50..
grahabhUtapishAchAshcha yakShagandharvarAkShasAH .
brahmarAkShasavetAlAH kuShmANDA bhairavAdayaH .. 51..
nashyanti darshanAttasya kavache hR^idi saMsthite .
mAnonnatirbhavedrAj~nastejovR^iddhikaraM param.h .. 52..
yashasA vardhate so.api kIrtimaNDitabhUtale .
japetsaptashatI.n chaNDI.n kR^itvA tu kavachaM purA .. 53..
yAvadbhUmaNDalaM dhatte sashailavanakAnanam.h .
tAvattiShThati medinyA.n santatiH putrapautrikI .. 54..
dehAnte paramaM sthAnaM yatsurairapi durlabham.h .
prApnoti puruSho nityaM mahAmAyA prasAdataH .. 55..
labhate paramaM rUpaM shivena saha modate .. AUM .. 56..
##
ENJOY THE SILENCE
===========
durga kawach in sanskrit
durga kawach sanskrit text
durga kawach in sanskrit mp3
durga kavach in sanskrit
durga kavach sanskrit mp4 video download
durga kawach in sanskrit pdf
durga kavach in sanskrit mp3 free download
durga kavach in sanskrit with meaning
durga kavach in sanskrit lyrics

यज्ञेन यज्ञमयजन्त अर्थ – कर्पुर आरतीचा अर्थ Meaning of Karpur Aarti

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्|
ते हं नाकं महिमान: सचंत यत्र पूर्वे साध्या: संति देवा:
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्ये साहिने | नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे
स मे कामान्कामकामाय मह्यम्| कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु|
कुबेराय वैश्रवणाय | महाराजाय नम:

ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी
स्यात्सार्वभौम: सार्वायु आंतादापरार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यंता या एकराळिति
तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुत: परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति
एकदंतायविद्महे वक्रंतुडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्
श्रीशुभं भवतु

Om | Yajñena yajñamayajanta devāstāni dharmāṇi prathamānyāsan |
Te ha nākam mahimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ
Om | Rājādhirājāya prasahyasāhine namovayam vaiśravaṇāya kurmahe |
Sa me kāmānkāmakāmāya mahyam kāmeśvaro vaiśravaṇo dadātu |
Kuberāya vaiśravaṇāya mahārājāya namaḥ
Om svasti | Sāmrājyam bhaujyam svārājyam vairājyam pārameṣṭhyam rājyam māhārājyamādhipatyamayam samantaparyāyī syātsārvabhaumaḥ sārvāyuṣa āntādāparārdhātpṛthivyai samudraparyantāyā ekarāḷiti
Tadapyeṣa śloko ‘bhigīto |
Marutaḥ pariveṣṭāro maruttasyāvasan gṛhe |
Avikśitasya kāmaprerviśve devāḥ sabhāsada iti

Meaning of Karpur Aarti

काही वर्षांपूर्वी माझे वडील बंधू श्री तात्या कुंटे यांनी कर्पुर आरतीचा अर्थ सांगितला. कापूर प्रज्वलीत करून आरतीच्या शेवटी म्हटल्याजाणारी कर्पूर आरती म्हणजे शिव पार्वतीचा अतिशय सुंदर श्लोक आहे. ‘पार्वती कर्पूर गौर आहे तर शिव करुणावतार आहे. शिवाने भुजगेंद्राचा हार धारण केला आहे तर पार्वतीने ह्यदयाला आनंद देणारी फुलें धारण केली आहेत. पार्वतीने मंदार फुलांची माला धारण केली आहे, तर शिवाने कपालकुंडाची माला घातली आहे. गिरीजेचे अंबर (वस्त्र) दिव्य आहे, तर शंकर दिगंबर आहे. अशा भवाचे (शंकराचे) भवानी सह (गिरिजेसह) मी नमन करतो’ असा या कर्पुर आरतीचा अर्थ आहे.

Meaning of Mantrapushpanjali

केवळ औपचारिकेतेने म्हटलेल्या स्त्रोत्रमंत्राविषयी सामान्यजनात खूप अज्ञान आहे. परिणामी शुष्क कर्मकांडावरील अंधश्रद्धांचे महात्म्य वाढलेले दिसते. मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा व प्रांत यांच्या सीमाओलांडून मंत्रपुष्पांजली सामुहिकपणे म्हणण्याचा प्रघात का पडला? हे या मंत्राचा अर्थ जाणून घेतल्यानंतरच कळते. खरं तर मंत्रपुष्पांजली हे एक राष्ट्रगीत आहे, विश्वप्रार्थना आहे. त्यात एकात्म राष्ट्रजीवनाची आकांक्षा आहे. आबालवृद्धांच्या ह्यदयांतील ज्योत जागविणारे स्फुर्तीगान आहे. द्रष्ट्या ऋषीजनांनी जाणतेपणाने प्रस्थापित केलेला प्रघात आहे. त्या विश्वगीताचा अर्थबोध सामान्यजनांपर्यंत पोहोचावा, नव्हे जाणत्यांनी प्रयत्नपूर्वक सामान्यांपर्यंत पोहोचवावा म्हणून या लेखाचे प्रयोजन. मंत्र पुष्पांजलीमध्ये एकूण चार कडवी आहेत ती खालीलप्रमाणेः

ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः ।। १।।

(मूळ स्त्रोतः ऋग्वेद मंडल १, ऋचा १६४)

ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने। नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।।२।।

(मूळ स्त्रोतः तैत्तरीय अरण्यक, अनुवाक ३१, मंत्र ६ )

ओम स्वस्ति। साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्टयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्त पर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषं आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति ।।३।।

(मूळ स्त्रोतः ऐतरेय ब्राम्हण, पंचिका ८, कांड १९)

ओम तदप्येषः श्लोकोsभिगीतो मरूतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे अविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा सभासद इति।।४।

(मूळ स्त्रोतः ऐतरेय ब्राम्हण, पंचिका ८, कांड २९)

या मंत्रांचा अर्थ कळण्यासाठी काही शब्दांचे विग्रह व अर्थ समजणे आवश्यक आहे. अर्थ समजला की अनुभूतीचा आनंद नक्कीच होईल. प्रत्येक श्लोकांतील काही शब्दांचे अन्वयार्थ व श्लोकांचे अर्थ येणेप्रमाणेः

विग्रह व शब्दार्थ

श्लोक – १ यज्ञेन यज्ञं अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथामानि आसन्

यज्ञं – यज्ञरुप प्रजापती अयजन्त – यजन केले, पुजन केले प्रथमानि धर्माणि आसन् – प्रारंभीचे धर्मविधी होते. तेह नांक महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाकं – स्वर्ग महिमानः गौरव, धन्यता सचन्त – संधान बांधणे, प्राप्त करणे साध्याः साधकदेव- देवता निवास, स्वर्गलोक

श्लोकाचा अर्थ – देवांनी यज्ञाच्याद्वारे यज्ञरुप प्रजापतीचे पूजन केले. यज्ञ आणि तत्सम उपासनेचे ते प्रारंभीचे धर्मविधी होते. जिथे पूर्वी देवता निवास (स्वर्गलोकी) करीत असत ते स्थान यज्ञाचरणाने प्राप्त करून साधक महानता (गौरव) प्राप्त करते झाले.

श्लोक २ ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने। मनोवयं वैश्रवणाय कुर्म हे। स मे कामान् कामाकामाय मह्यं। कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय/ महाराजाय नमः

प्रसह्य- अनुकुल राजाधीराज वैश्रवण, कामेश्वर वैश्रवण, कुबेर वैश्रवण इ. वैश्रवणाची विशेषणे.

श्लोकाचा अर्थ – आम्हाला सर्वकाही (प्रसह्य) अनुकुल घडवून आणणाऱ्या राजाधिराज वैश्रवण कुबेराला आम्ही वंदन करतो. तो कामेश्वरकुबेर कामनार्थी अशा मला (माझ्या सर्व कामनांची पूर्ति प्रदान करो.

श्लोक ३ (प्रथमार्थ) ओम स्वस्ति। सामाज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमधिपत्यमयं।

स्वस्ति – सर्व कल्याणकारी भौज्यं- उपभोग्य वस्तुंनी परिपूर्ण स्वाराज्यं- लोकराज्य वैराज्यं- आसक्ति विहित, निर्मोहि राज्य पारमेष्टयं महाराज्यं – परमश्रेष्ठ राज्य अधिपत्यमयं- अधिपत्य (सत्ता) अयम् (आमची)

श्लोकाचा अर्थ – आमचे सर्व कल्याणकारी राज्य असावे. आमचे साम्राज्य सर्व उपभोग्य वस्तुंनी परिपूर्ण असावे. येथे लोकराज्य असावे. आमचे राज्य आसक्तिरहित, लोभरहित असावे अशा परमश्रेष्ठ महाराज्यावर आमची अधिसत्ता असावी.

श्लोक ३ (द्वितियार्थ)

समन्तपर्यायीस्तात् सार्वभौमः सार्वायुषः आन्तादापरार्धात्। पृथीव्यै समुद्रपर्यंताया एकरा‌ळ इति। समन्तपर्या- सर्व बाजूंनी, क्षितिजापर्यंत ईस्यात् – रज्ञण करो, सुरक्षित करो सार्वायुषः- दीर्घ आयु असलेला अन्तातपरार्थात – परार्धवर्षापर्यंत (अंतापर्यंत) एकराळ – एक राष्ट्र

श्लोकाचा अर्थ – आमचे राज्य क्षितिजाच्या सीमेपर्यंत सुरक्षित असो. समुद्रापर्यंत पसरलेल्या पृथ्वीवर आमचे एकसंघ दीर्घायु राज्य असो. आमचे राज्य सृष्टीच्या अंतापर्यंत म्हणजे परार्ध वर्ष पर्यंत सुरक्षित राहो.

श्लोक ४ तदप्येषः श्लोकोभिगोतो। मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे। आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति।। तत् अपि एषः श्लोकः अभिगीतो अभिगीतः किर्तीस्तवन, स्तुतीगीत अविक्षितस्य मरुत्यावसनगृहे- अविक्षित पुत्र मरुताच्या घरी मरुतः मरुतगण, मरुतराजाच्या राज्यसभेचे समादस

श्लोकाचा अर्थ – या कारणास्तव अशा राज्याच्या आणि राज्याच्या किर्तीस्तवनासाठी हा श्लोक म्हटला आहे. अविक्षिताचा पुत्र मरुताच्या राज्यसभेचे सर्व सभासद असलेल्या मरुतगणांनी परिवेष्टित केलेले हे राज्य आम्हाला लाभो हीच कामना.

संपूर्ण विश्वाच्या कल्याणाची, आकांक्षेची व सामर्थ्याची जाणीव प्रत्येकाला करून देणारीही विश्वप्रार्थना. अंतीम सत्य शोधण्याचे मार्ग अनेक असतील, पंथोपपंथ विविध असतील परंतु सर्वांचा उद्देश एक, सर्व मतपंथांच्या विषयी समादर, सर्व मतपंथाच्या प्रगतीच्या सर्वांना समान संधी असलेले, सर्वहितकारी राज्य तेव्हांच शक्य आहे जेव्हा संपूर्ण मानवजातीमध्ये सहिष्णु समरस एकात्मतेची भावना असेल.

प्रत्येक मानवजाती-समुहाच्या विशेषतांच्या आरक्षण- संरक्षणाची हमी देणारी शासन व्यवस्था असेल. परस्पर समादर सहिष्णु समाज व्यवस्थाच संपूर्ण विश्वसमुदायाच्या आकांक्षापूर्तीची हमी देवूं शकतो. या वैश्विक कल्याणाच्या विचारधरेतून कधी ‘कृष्णंतो विश्वमार्यम्’चा जाहिरनामा निघाला, तर ज्ञानदेवा नी, ‘हे विश्वची माझे घर म्हटले’ रामदासांनी ‘चिंता करितो विश्वाची’ अशी ललकारी दिली. भेद वरवरचे, परंतु आंतरिक भाव एकात्म राष्ट्रीयतेचा एवढा विशल अर्थ मंत्र पुष्पांजलीचा आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेचा संस्कार सतत करणाऱ्या या मंत्राने प्रत्येक कार्यक्रमाची सांगता व्हावी म्हणून जाणीवपूर्वक पडलेला हा प्रघात आहे.

ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त Lyrics
यज्ञेन यज्ञमयजन्त अर्थ
संपूर्ण मंत्र पुष्पांजलि PDF
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने
मंत्र पुष्पांजलि का अर्थ
ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो
आरती के बाद पुष्पांजलि मंत्र
मंत्र पुष्पांजली Lyrics

Shree Anantachi Aarti

shree anantachi aarti

Dear Visitor,

We appreciate your support for our website. To continue providing you with free content, we rely on advertising revenue. However, it seems that you have an ad blocker enabled.

Please consider disabling your ad blocker for our site. Your support through ads helps us keep our content accessible to everyone. If you have any concerns about the ads you see, please let us know, and we’ll do our best to ensure a positive browsing experience.

Thank you for understanding and supporting our site.

Please disable your adblocker or whitelist this site!