Sanskrit Numbers – Numerals and in word

0.01 Ek Paise 0.10 Das Paise 1 Ek Rupya 10 Das 100 Sau 1,000 Hazar 10,000 Das Hazar 1,00,000 Lakh 10,00,000 Das Lakh 1,00,00,000 Karod 10,00,00,000 Das Karod 1,00,00,00,000 Abja 10,00,00,00,000 Das Abja 1,00,00,00,00,000 Kharv 10,00,00,00,00,000 Nikharv 1,00,00,00,00,00,000 Padma 10,00,00,00,00,00,000 Maha Padma 1,00,00,00,00,00,00,000 Shanku 10,00,00,00,00,00,00,000 Jaladhi Shanku 1,00,00,00,00,00,00,00,000 Antya 10,00,00,00,00,00,00,00,000 Maha Antya 1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 Madhya 10,00,00,00,00,00,00,00,00,000…