Archive for February, 2021

Secret meaning of “Aum Namoji Aadya”

ॐचे ध्वनिरूप
ॐ नमोजी आद्या! ‘ॐ’ आणि ‘आद्या’ म्हणजे सद्गुरूंना वंदन कसे, या गूढार्थाची उकल गेल्या भागापासून सुरू झाली आहे. ही उकल करताना आधी या दोन्ही

ॐनमोजी आद्या! ‘ॐ’ आणि ‘आद्या’ म्हणजे सद्गुरूंना वंदन कसे, या गूढार्थाची उकल गेल्या भागापासून सुरू झाली आहे. ही उकल करताना आधी या दोन्ही शब्दांबद्दल शक्य तितक्या संक्षेपानं जाणून घेऊ. ‘ॐ’ हा मंत्र, हे प्रतीक, हे अक्षर आपल्या अत्यंत परिचयाचं असलं तरी त्याचा खोलवर विचार आपण करीत नाही. ॐ चं रहस्य आहे तरी काय? स्वामी रामतीर्थ यांनी १९०२मध्ये सॅनफ्रान्सिस्को येथे ॐवर दोन व्याख्याने दिली होती. स्वामी रामतीर्थ समग्र ग्रंथ, खंड पाचवा (गणेश महादेव आणि कंपनी, पुणे, १९६९) या ग्रंथात ती प्रकाशित आहेत. त्यात ॐ हा रोजच्या जगण्यातही कसा सर्वव्यापी आणि सहज प्रकटणारा आहे तसंच सर्व देशांत, सर्व भाषांत तो या ना त्या रूपात कसा विद्यमान आहे, याचा मागोवा आहे. ॐ हा आपल्या जन्मापासूनच आपला सोबती कसा आहे, हे उलगडून दाखविताना स्वामी रामतीर्थ सांगतात, ‘‘ॐ हे अक्षर स्वाभाविकपणे प्रत्येकाच्या तोंडी येते. जन्मल्या वेळेपासून हा ॐ तुमच्या तोंडी असतो. लहान मुलांच्या तोंडावाटे ऊम्, ओम्, आम् असा ध्वनी निघत असतो.’’ वाणी ही माणसाच्या ज्ञानाचा आधार आहे. सृष्टीच्या प्रारंभिक काळात चित्कार, हास्य, रुदन, ओरडणे या वा हातवाऱ्याच्या माध्यमातून माणूस आपल्या मनातल्या भावना आणि विचार दुसऱ्यापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत असे. जसजसा चित्रलिपीपाठोपाठ बोली भाषेचा विकास होत गेला तसतसा वाणीच्या माध्यमातून माणूस संवाद साधू लागला. तसंच आपलं सारं ज्ञान तो मौखिक रूपातच साठवू लागला. पिढय़ान्पिढय़ा हे ज्ञान वाणीद्वारेच दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित होत होतं. थोडक्यात वाणी हा माणसाच्या ज्ञानाचा पूर्वापार आधार राहिला आहे. त्याचबरोबर ईश्वरापासूनच सर्व ज्ञानाचा आरंभ आणि विकास होत असल्याने या वाणीशी आणि ईश्वराशी ॐची सांगड घालताना पू. बाबा बेलसरे म्हणतात की, ‘‘तोंड उघडल्यावर आपोआप निघणारा जो ‘अ’ कार त्यापासून वाणीचा आरंभ होतो आणि तोंड किंवा ओठ मिटल्यावर जो ‘म’कार निघतो त्यामध्ये वाणीचा अंत होतो. एका टोकाला घशातून निघणारा अ आणि दुसऱ्या टोकाला म, या दोहोंच्या मध्ये उ हा स्वर आहे. म्हणून अ, उ, म मिळूून मानवी ज्ञानाचा आदि, मध्य व अंत होतो.’’ (अध्यात्म दर्शन, त्रिदल प्रकाशन, मुंबई). स्वामी रामतीर्थ आणखी खोलात जात भाषाविज्ञानालाच स्पर्श करत म्हणतात, ‘‘प्रत्येक भाषेत कण्ठापासून निघणारे, तालूपासून निघणारे आणि ओठापासून निघणारे असे तीन प्रकारचेच ध्वनी असतात. मानवी शरीरातील वागिंद्रियाची कण्ठ ही एक सरहद्द असून ओठ ही दुसरी सरहद्द आहे. या दोन मर्यादांच्या आत सर्व प्रकारच्या ध्वनीची उत्पत्ती होते. ॐमध्ये अ, उ, म हे तीन वर्ण किंवा ध्वनी आहेत. यातील अ हा कंठापासून निघतो म्हणून अ हा ध्वनीच्या प्रदेशातील सुरुवातीचा बिंदू आहे. उ हा तालूपासून निघतो. तो मध्यबिंदू आहे. म् हा ओष्ठय़ वर्ण असून अनुनासिक आहे. हा ध्वनीच्या प्रदेशातील अंतिम बिंदू आहे. या प्रकारे ॐ हा ध्वनीचे सर्व क्षेत्र व्यापतो म्हणून तो वाणीचा व पर्यायाने विश्वाचा निदर्शक आहे.’’

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - February 19, 2021 at 1:18 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

ॐचा वावर उलगडून दाखविताना स्वामी रामतीर्थ सांगतात

ॐ चे भाषिक रूप
ॐ नमोजी आद्या, या श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या ओवीतील पहिल्या चरणाच्या अनुषंगानं आपण ॐ चा विचार करीत आहोत.

ॐ नमोजी आद्या, या श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या ओवीतील पहिल्या चरणाच्या अनुषंगानं आपण ॐ चा विचार करीत आहोत. गेल्या वेळी स्वामी रामतीर्थ यांनी, ‘ॐ हा ध्वनीचे सर्व क्षेत्र व्यापतो म्हणून तो वाणीचा व पर्यायाने विश्वाचा निदर्शक आहे,’ हे जे विधान केलं त्यातील ‘विश्वाचा निदर्शक’ हा शब्द अत्यंत रहस्यमय आहे, आणि त्याचा आपण कालौघात विचार करणार आहोतच. तर अशा प्रकारे ॐचं माहात्म्य सांगून स्वामी रामतीर्थ म्हणतात की कुणाला वाटेल अ, उ आणि म या तिन्हींचेच स्तोम कशाला? त्याचंही उत्तर देताना रामतीर्थ सांगतात, ‘‘कण्ठय़ वर्ण अनेक आहेत पण त्यात ‘अ’ प्रधान आहे. तसेच तालव्य ध्वनीमध्ये ‘उ’ हा श्रेष्ठ आहे. ‘उ’ स्वर लहान मुलेही उच्चारू शकतात आणि मूकबधिरही उच्चारू शकतात. ‘उ’चा उच्चार प्रत्येकालाच जन्मापासून स्वाभाविकपणे येतो. म्हणून तालव्य वर्णाचा तोच योग्य प्रतिनिधी आहे. ‘म्’ हा अनुनासिक असल्याने श्वासोच्छ्वासाचा सर्व मार्ग तो व्यापून टाकतो. म्हणून सर्व वाणीचा, सर्व भाषांचा प्रतिनिधीरूप असा कोणता एक शब्द असेल तर तो ॐ हाच आहे.’’ रोजच्या जगण्यातला ॐचा वावर उलगडून दाखविताना स्वामी रामतीर्थ सांगतात की, रोगानं, तापानं विव्हळणारी माणसं ओ, ऊं-ह्, आं-ह् म्हणतात, आनंदातिरेकानं माणूस ओ-हो, ओ-ह् म्हणतो, हे सारं ॐचंच अपभ्रंशित उच्चारण आहे. इतकंच काय, श्वासोच्छ्वासाबरोबर ॐचाच ध्वनी बाहेर पडत असतो. (श्वासोच्छ्वास ही प्राणाची मुख्य क्रिया असल्यानं प्राणाला व्यापून असलेल्या या ॐला प्रणव असंही म्हणतात.) ॐने देश, भाषा आणि संस्कृतीच्या भिंती कशा पूर्वापार ओलांडल्या आहेत, हे नमूद करताना स्वामी रामतीर्थ सांगतात की, ‘‘ग्रीक वर्णमालेतील शेवटचं अक्षर ‘ओमेगा’ याचं ॐशीच ध्वनीसाम्य आहे. हिंदूंच्या मंत्राची सुरुवात तसेच अनेक उपासनांचा विराम ॐनेच होतो. त्याचप्रमाणे ख्रिस्ती प्रार्थनेचा समारोप ‘आमेन्’ने होतो. इस्लामी प्रार्थनेच्या अखेरीसही ‘आमिन्’ म्हटले जाते. ‘आमिन्’ हा अरबी शब्द हिब्रू भाषेतील ‘एमन्’पासून झाला असून ‘एमन्’चा अर्थ सत्य, शाश्वत, स्थिर असा आहे!’’ थोडक्यात आमेन्, आमिन् म्हणण्यामागचा भाव, त्या प्रभूचं, अल्लाचंच स्मरण असतो. त्यामुळेच ॐ हा मूळचा आहे, मूळ सार्वत्रिक शब्द आहे. तो कोणत्या एका भाषेचा नाही! ॐच्या अ, उ आणि म या तीन मात्रा आणि त्याच्या डोक्यावरील चंद्र ही अर्धमात्रा यांचं विवेचनही अनेकांनी केलं आहे. ॐ हा मंत्ररूपही आहेच. हा एकाक्षरी मंत्र आहे. मंत्रशास्त्रानुसार भगवंताचं नुसतं नाम घेणं हा मंत्र होत नाही. त्या नामाच्या आधी ॐ लावल्यावरच त्याला मंत्ररूप येतं. जणू ॐकाराच्या नादाद्वारे हा मंत्र त्या देवतेपर्यंत पोहोचतो. ॐ हा विश्वाचा निदर्शक आहे, विश्वव्यापी आहे (तो का, हे आपण नंतर पाहूच) अगदी त्याचप्रमाणे ‘राम्’ हा शब्दही विश्वव्यापी आहे. विश्वाच्या कणाकणांत रम्यमाण असलेल्या तत्त्वाला ‘राम’ म्हणतात. त्यामुळे भारतातील सनातन धर्मातील सर्वच मंत्रांमध्ये एक तर ‘ॐ’ आहे किंवा ‘राम’ आहे, तर ॐकाराचं हे मंत्ररूपही आहे. ‘ज्ञानेश्वरी’ची सुरुवातही या ॐनेच झाली आहे.

ॐ Linguistic form of

ॐ Namoji Adya, we are thinking of ष in connection with the first stanza of this Shrigyaneshwar Maharaj’s Ovi.

ॐ Namoji Adya, we are thinking of Om in the context of the first step of this Shrigyaneshwar Maharaj’s Ovi. The word ‘indicator of the universe’ is very mysterious in the last statement made by Swami Ramtirtha, ‘Om is the indicator of the universe as it covers all areas of sound, and alternatively’, and we will consider it in the dark. So, by saying the greatness of Richa in this way, Swami Ramtirtha says, who would have thought, why the stom of A, U and M? Replying to this, Ramtirtha says, “There are many vocal characters but ‘A’ is predominant in them. Also, ‘U’ is superior in palatal sounds. The ‘U’ vowel can be pronounced by children as well as by the deaf. The pronunciation of ‘U’ comes naturally to everyone from birth. So he is the right representative of the palatal character. Since ‘m’ is nasal, it covers all the respiratory tract. So, if there is one word that represents all the voices, all the languages, it is ॐ that is it. ” Explaining the richness of daily life, Swami Ramtirtha says that people who are afflicted with disease and fever say, -Yes, O-H says, this is a very distorted pronunciation. What’s more, the rich sound comes out with the breath. (Since breathing is the main function of the soul, it is also called Pranav.) Explaining how the walls of the country, language and culture have crossed the pre-trade, Swami Ramatirtha says, . Hindu mantras begin and many worships end. In the same way, the Christian prayer ends with ‘Amen’. The end of Islamic prayer is also called ‘Amen’. The Arabic word “amen” is derived from the Hebrew word “amen” and “amen” means true, eternal, stable! ” That is why Om is the original, the original universal word. It does not belong to any one language! Many have also interpreted the three dimensions of Richa A, U and M and the half dimension of the moon on his head. Om is also a mantra. This is a monosyllabic mantra. According to Mantrashastra, just taking the name of God is not a mantra. He gets mantra form only when he puts om before that name. It is as if this mantra reaches that deity through the sound of Omkara. ॐ It is indicative of the universe, it is universal (we will see why later) just as the word ‘Ram’ is universal. The principle that pervades the particles of the universe is called ‘Ram’. Therefore, in all the mantras of Sanatan Dharma in India, there is either ‘Om’ or ‘Ram’, but it is also the mantra form of Omkara. This is how ‘Dnyaneshwari’ started.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:40 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

बच्चों को गुरुकुल के समर कैंप में भी भेज कर देखें, संस्कार सीखकर लौटेंगे


– पहली बार गुरुकुल लड़कियों के लिए भी लगा रहा है कैंप, कैंप कपूरथला में 8 से 15 जून तक चलेगा, कैंप में प्रवेश पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर
– लड़कियां इन नंबरों पर कॉल कर कैंप की जानकारी ले सकते हैं, शीतल-6284859355, अनुपमा सूद- 9041832100 और राज शर्मा-9464638025

हजारों साल पुरानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति आज भी जीवित है। करतारपुर में पंजाब का इकलौता गुरुकुल गुरु विरजानंद गुरुकुल महाविद्यालय करतारपुर हर साल गर्मियों और सर्दियों की छुटिट्यों में एक फ्री रेजिडेंशियल कैंप का आयोजन करता है। इस बार 1 जून से 7 जून तक लड़कों के लिए करतारपुर और 8 जून से 15 जून तक लड़कियों के लिए वैदिक श्रम आश्रम कपूरथला में कैंप लगाए जा रहे हैं।

कैंप में 14 साल से 35 साल तक के पुरुष और महिलाएं हिस्सा ले सकते हैं। कैंप में सात दिन खाना-पीना लगभग पूरी तरह फ्री है। सिर्फ नाममात्र शुल्क लिया जा रहा है। गुरुकुल में सुबह से लेकर रात तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अलग अलग विषयों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। गुरु विरजानंद गुरुकुल के प्रिंसिपल डॉ. उदयन आर्य ने बताया कि कैंप का मुख्य लक्ष्य उन युवाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है जो चार लोगों के बीच भी बात करने से झिझक महसूस करते हैं। आत्मबल की कमी के चलते ही बहुत सारे युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारों को पता ही नहीं होता कि अपनी पर्सनेलिटी को कैसे विकसित करना है। साथ ही इस कैंप के जरिए युवा देश की हजारों साल पुरानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भी जान पाएंगे। डॉ. उदयन आर्य ने बताया कि कैंप का लक्ष्य युवाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है।

लठ चलाने और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे

कैंप में न सिर्फ देश प्रेम बल्कि माता पिता का आदर और भारत के पुरातन संस्कारों को भी सिखाया जाएगा। आजकल के बच्चे जिस तरह माता पिता की बात नहीं मानते उस व्यवहार को दूर करने पर भी खास कार्यक्रम रखे गए हैं। बच्चों को लठ चलाना और अलग अलग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो सकें। बच्चों को संस्कृत की जानकारी भी दी जाएगी। संस्कृत भाषा के जीवन में लाभ भी बताए जाएंगे। कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए 9803043271 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्मार्टफोन और आलसी जीवन से छुटकारा पाने का रास्ता भी दिखाया जाएगा

स्मार्टफोन और आलसी जीवन के आदी हो चुके बच्चों में बदलाव के लिए गुरुकुल करतारपुर एक समर कैंप लगाने जा रहा है। 1 से 7 जून तक करतारपुर में लग रहे कैंप में 13 से लेकर 35 साल तक के बालक और पुरुष हिस्सा ले सकते हैं। 7 दिन वहीं रहना होगा। इस निशुल्क कैंप में रहने खाने-पीने का खर्च गुरुकुल ही उठाएगा। महज 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी। अगर कोई 300 रुपए भी नहीं दे सकता तो उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री में की जाएगी। गुरुकुल के प्रिंसिपल डॉ. उदयन आर्य ने बताया कि इस कैंप में बच्चों को भेजने से पहले माता-पिता यह जान लें कि यह किसी पिकनिक जाने जैसा नहीं है। यहां बच्चों को सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक कठोर दिनचर्या का सामना करना पड़ेगा।

व्यक्तित्व कठोर दिनचर्या के पालन से ही संभव

इस कैंप में बालक के पूरे व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश होती है। कैंप में सबसे अहम काम पर्सनेलिटी डेवलपमेंट का है। बच्चे भेड़चाल में संस्कार भी नहीं सीख रहे और स्मार्टफोन उनकी कार्यकुशलता भी खत्म कर रहा है। बच्चों को सुबह 4 से रात 10 बजे तक कठोर दिनचर्या का पालन सिखाया जाएगा। बच्चों को भाषण कला भी सिखाई जाएगी।

कैंप में बच्चों को यज्ञ भी सिखाया जाएगा

गुरुकुल में हवन यज्ञ भी बच्चों को सिखाया जाएगा। फोटो में गुरुकुल के प्रिंसिपल डॉ. उदयन आर्य छात्रों के साथ यज्ञशाला में।
( कैंप में हिस्सा लेने के लिए 9803043271 पर कॉल और 9988163239 पर व्हाट्सएप मैसेज से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 13 से 35 साल के युवा इन नंबरों पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। )


कैंप के अन्य संपर्क सूत्र
जिला नाम फोन नंबर
पठानकोट मोहन लाल शास्त्री 7837579579
जालंधर राहुल 8699134423
होशियारपुर खेमराज 7355527303
पटियाला चांद आर्य 8437021672
चंडीगढ़ रामसुफल शास्त्री 9416034759
कपूरथला हिमांशु पराशर 9815376560
बटाला मुकेश 7508134100
शिविर संयोजक आदित्य प्रेमी 9872073108

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - February 9, 2021 at 5:42 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

कश्मीरी मंदिर तोड़ने वालों के वंशज अब उन्हीं मंदिरों में दिहाड़ी लगाने को मजबूर

श्री मार्तंड मंदिर के इन स्तंभों को आक्रमणकारी तोड़ न पाए थे।

काल का चक्र तो देखिए। सदियों पहले कश्मीर में जिन हिंदू मंदिरों को आंक्रांताओं ने तोड़ा आज उनके वंशज ही इन मंदिरों में मजदूरी कर रहे हैं। कश्मीर में शायद ही कोई सबूता हिंदू मंदिर बचा हो लेकिन कुछ मंदिरों को फिर से खड़ा किया जा रहा है। रफ्तार धीमी है लेकिन 600 साल पहले तोड़े गए भारत के सबसे पुराने सूर्य मंदिर को फिर से जोड़ा जा रहा है। काम चाहे सरकार कर रही है लेकिन वहां मजदूरी मंदिरों को तोड़ने वालों के वंशज ही कर रहे हैं। बात श्री मार्तंड मंदिर की हो रही है। कश्मीर के अनंतनाग शहर से लगभग 25 किमी दूर यह मंदिर मट्टन कस्बे के ऊपर पहाड़ी पर बना है। कश्मीर यात्रा के दौरान हमने 1 जून,2018 को इस मंदिर के दर्शन किए।

विशाल मंदिर को तोड़ने के लिए एक साल बुतशिकन की सेना लगी रही। अब एएसआई (पुरातत्व विभाग) इस मंदिर को दोबारा खड़ा करने में लगी है।
जिन्होंने तोड़ा उनसे ही बनवाया जा रहा है:
भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार सूर्य भगवान के इस मंदिर का निर्माण 1300 साल पहले राजा ललितादित्य ने करवाया था। इसे मुस्लिम शासक सिकंदर बुतशिकन ने 15वीं शताब्दी में तुड़वाने के आदेश दिए थे। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर इतना विशाल और मजबूत था कि सैकंड़ों मजदूर एक साल तक लगातार इसे तोड़ने का काम करते रहे। मगर हिंदू धर्म की ही तरह मुस्लिम आक्रांता इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। आज भी चट्‌टानों पर बनीं भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां और कुछ बची दीवारें मुस्लिम आक्रांताओं को मुंह चिढ़ाती हैं कि देखो 600 साल बाद भी हमारे वजूद को तुम मिटा नहीं पाए हो। कश्मीरी पंडितों के हितों की लड़ाई लड़ रहे सुशील पंडित प्रबुद्ध भारत संस्था के बेलगाम कर्नाटक में हुए एक कार्यक्रम में बताते हैं कि ‘ सिकंदर बुतशिकन मार्तंड मंदिर को तोड़ नहीं पा रहा था। बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने में विफल होने पर उसने मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां बना दीं। उन खाइयों में आस पास के जंगल काटकर लकड़ियां भर दीं। उनमें आग लगा दी ताकि चट्टानें चटक जाएं। एक साल तक तोड़ता रहा लेकिन पूरी फिर भी तरह नष्ट नहीं कर पाया।’

फोटो में दर्जनों स्तंभ दिख रहे हैं। श्री मार्तंड मंदिर
यह वही दौर था जब कश्मीर में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन चल रहा था। हिंदूओं के तीर्थ स्थलों को तोड़ा जा रहा था और तलवार की नोक पर उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा था। कश्मीर के सभी लोग गैर मुस्लिमों से नफरत नहीं करते लेकिन मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। जैसे ही हम मार्तंड मंदिर के गेट पर पहुंचे और मैने बाइक पार्क की तो वहां लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग ने मुझे देखते ही कहा ‘तुम इंडिया से आए हो? मैने बुजुर्ग के सवाल का उत्तर नहीं दिया। वह मेरे और करीब आया और फिर से बोला तुम इंडिया से आए हो इंडिया से? मैने भी कह दिया हजारों साल पुराने मंदिर के बाहर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इंडिया से आया हूं। आप बताओ आप कहां से आए हो? बुजुर्ग के चेहरे की हवाइयां उड़ती मैं देख सकता था। उसे शायद मुझसे इस तरह के उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। 2014 में भी कश्मीर यात्रा में मैं ऐसे सवालों को सुन चुका था। गैर मुस्लिमों के साथ कश्मीरियों का यह रवैया नया नहीं है। खैर मैने भी धैर्य से उससे बात की और पूछ लिया यहां कितने कश्मीरी पंडित रहते थे। बोला हमारे गांव में दो चार घर थे लेकिन मट्‌टन में बहुत रहते थे। कभी कभार जरूर आते हैं। उस दिन सुबह 8:30 बजे मंदिर में दाखिल होने वाले हम पहले श्रधालु, शायद पर्यटक थे।

श्री मार्तंड मंदिर एक विशाल सूर्य मंदिर था। टूटे हुए सदियां बीत गईं। क्या कभी दोबारा इसका गौरव वापस लौट पाएगा?
मंदिर में दाखिल हुए। लगभग 25 वर्षीय युवक हमारे पीछे पीछे चल रहा था। मुझे लगा कोई गाइड होगा लेकिन बाद में उसने परिचय दिया कि वह यहां का माली है। हम फोटोग्राफ लेने में व्यस्त थे कि वह हमें मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देने लगा। मंदिर के बारे में उसने बताया कि यह भारत का पहला सूर्य मंदिर है। शायद मेरे जीवन का यह पहला मंदिर होगा जहां जूते नहीं उतारे होंगे। मंदिर की कुछ दीवारें, पत्थरों को कुरेद कर बनीं मूर्तियों और नक्काशी के अलावा यहां मंदिर जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर हम बैजनाथ, कैदारनाथ मंदिरों को देखें तो मार्तंड मंदिर उनसे कहीं विशाल और भव्य रहा होगा। मंदिर की देखरेख अच्छे से तो हो रही है लेकिन तुरंत इसे मंदिर का स्वरूप देना भी जरूरी है। एएसआई (पुरातत्व विभाग) ने इसे दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिया है। माली ने बताया कि रोजे चल रहे हैं इसलिए मजदूर काम पर नहीं आ रहे। मैं समय के चक्र को देख रहा था कि कभी जिन लोगों के हाथों सिकंदर बुतशिकन ने मंदिर की दीवारों को तुड़वाया होगा आज उन्हीं के वंशज इस मंदिर को बनाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। आतंकवाद ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। अब मंदिर में मजदूरी कश्मीरियों की मजबूरी भी है और जरुरत भी। तब शायद उन्हें इनाम मिला होगा और आज दिहाड़ी मिल रही है। यह ऐसे ही नहीं हो गया। दिल्ली के तख्त पर अब कोई और जो बैठ गया है।

पट्टन का श्री शंकरागौरीश्वरा मंदिर। कण कण बिखरा।
मार्तंड मंदिर से हम उड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में पट्‌टन कस्बे में रुके। यहां 1200 साल पुराना श्री शंकरागौरीश्वरा मंदिर है। भगवान शिव के किसी भी मंदिर की ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं देखी थी। जगह जगह मंदिर के पवित्र अंग बिखरे पड़े थे। मार्तंड मंदिर की बजाय यहां हालात ज्यादा खराब थे। इस मंदिर की हालत श्री मार्तंड मंदिर से इसलिए बुरी है क्योंकि यह बारामूला रोड पर है और पर्यटक यहां न बराबर आते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम जाने वाले यात्री श्री मार्तंड मंदिर के दर्शन तो कर लेते हैं लेकिन उड़ी के रास्ते पर बने शंकरागौरीश्वरा मंदिर में कोई कोई ही आता है।

शंकरागौरीश्वरा मंदिर में कब्जा। स्थानीय लोगों ने एक मजार सी बना रखी है।
मंदिर जिन पत्थरों से बना है उन पर मूर्तियां नक्काशी कर उकेरी गई हैं। मंदिर की दीवारें हों या स्तंभ। भगवान शिव और देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। सिर्फ अयोध्या, काशी या विदिशा में ही मंदिरों को तोड़ मस्जिदें नहीं बनाई गईं हैं। पट्‌टन के शिव मंदिर को कब्जाने के लिए इसमें एक मजार बनाई गई है। मजार में आने वाले लोग मंदिर के स्तंभ और मूर्तियों से अलंकृत शिलाओं का इस्तेमाल बैठने के लिए करते हैं।

शंकरागौरीश्वरा मंदिर पट्टन। मंदिर की पवित्र शिलाओं और स्तंभों का इस्तेमाल बैठने और जूठन बिखेरने के लिए किया जा रहा है।

शिलाओं पर बिखरी मजार आने वालों की जूठन।
मुस्लिम आक्रांताओं ने जो काम 900 वर्ष पूर्व शुरू किया था वह शायद आज 2018 में भी जारी है। मंदिर की पवित्र शिलाओं की एक लंबी सी पंक्ति बना मजार पर माथा टेकने वालों ने लंबी सी सीट बना रखी है। हालांकि मंदिर परिसर में एएसआई ने लिखा है कि इसे नुकसान पहुंचाने वाले पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि उस बोर्ड को लगाने वाला अफसर यहां आते वक्त अपनी जान की सलामती जरूर मांगता होगा। यहां विरोध करने पर पत्थरों से पीट पीट कर मार जो दिया जाता है। मई 2018में यहां से 15 किमी दूर नारबल में तमिलनाडू के पर्यटक की पत्तरबाजों ने हत्या जो कर दी थी। अक्टूबर 2018 में एक सैनिक को पत्थरबाजों ने सिर पर पत्थर मारकर शहीद कर दिया।

ऐसे में मंदिर की मूर्तियों पर कोई बैठे या उनका तिरिस्कार करे यह धारा 370 वाले प्रदेश में तो होना ही है। वैसे मजार बहुत अच्छे से मैनटेन हो रही है। हम जब यहां पहुंचे तो माथा टेकने दो तीन लोग पहुंचे हुए थे। एक महिला तो काफी देर तक ध्यान मग्न थी। जो भी हो भगवान शिव इतने भोले हैं कि इनकी गलती को भी माफ कर दिया होगा। भोलेनाथ कश्मीरियों को सदबुद्धि दें।

शंकरागौरीश्वरा मंदिर की एक दुर्लभ मूर्ति। जमीन पर पड़ी मानो पूछ रही हो कि कब इस जलालत से मुक्ति मिलेगी।

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:31 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

Shattila Ekadashi 2021: Puja vidhi, tithi, and significance

Shattila Ekadashi 2021: Puja vidhi, tithi, and significance


New Delhi| Jagran Lifestyle Desk: Ekadashi is an auspicious Hindu festival. This day is dedicated to Lord Vishnu. The Ekadashi vrat that falls in the Paush month of the Krishna Paksha is known as Shattila Ekadashi. According to the Gregorian calendar, Shattila Ekadashi falls in the month of January or February. And this time it will fall on the 11th day of the Paush month in Krishna Paksha. To be noted, there are a total of twenty-four Ekadashis that takes place in a year. Every Ekadashi has a unique name according to the month they fall on. On this day, the devotees keep a day-long fast and they worship Lord Vishnu.

The meaning of the word Shattila means six tila (sesame), and on this day, the devotees use six different types of til (sesame) and they offer it to the Lord Vishnu. It is said that if a devotee offers six types of til (sesame) to the Lord Vishnu and keeps a day-long fast on this day they are blessed with utmost happiness and wealth.

When is Shattila Ekadashi?

Shattila Ekadashi will be observed today on February 7, and the Vaishnava Shattila Ekadashi will be observed on February 8.

What is the tithi of Shattila Ekadashi?

The shubh tithi of Shattila Ekadashi started at 6:26 AM on February 7 and will mark an end at 4:47 AM on February 8.

Significance and Puja Vidhi of Shattila Ekadashi

This day is celebrated with full fervour and enthusiasm. On this day, the devotees keep a day-long fast and they also make donations to the needy. It is said that devotees should meditate on this day and they should even maintain celibacy.

On this day the consumption of onion, garlic, rice, alcohol, and tobacco is prohibited. The devotees also prepare a special prashad for Lord Vishnu on this day. The devotees also chant mantras like ‘Om Namo Bhagvate Vasudevaya’ on this day and it is said that by chanting this mantra devotees get immense peace and satisfaction.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - February 7, 2021 at 5:08 am

Categories: News   Tags:

© 2010 Chalisa and Aarti Sangrah in Hindi

Visits: 1689 Today: 0 Total: 1368605