Devi Mahatmyam Stotram In Malayalam

ദേവീമാഹാത്മ്യസ്തോത്രം അഥവാ ദുർഗാസ്തോത്രം 

ലക്ഷ്മീശേ യോഗനിദ്രാം പ്രഭജതി ഭുജഗാധീശതൽപേ സദർപൗ
ഉത്പന്നൗ ദാനവൗ തച്ഛ്രവണമലമയാംഗൗ മധും കൈടഭം ച .
ദൃഷ്ട്വാ ഭീതസ്യ ധാതുഃ സ്തുതിഭിരഭിനുതാം ആശു തൗ നാശയന്തീം
ദുർഗാം ദേവീം പ്രപദ്യേ ശരണമഹമശേഷാപദുന്മൂലനായ .. 1..

യുദ്ധേ നിർജിത്യ ദൈത്യസ്ത്രിഭുവനമഖിലം യസ്തദീയേഷു ധിഷ്ണ്യേ-
ഷ്വാസ്ഥായ സ്വാൻ വിധേയാൻ സ്വയമഗമദസൗ ശക്രതാം വിക്രമേണ .
തം സാമാത്യാപ്തമിത്രം മഹിഷമപി നിഹത്യാസ്യ മൂർധാധിരൂഢാം ദുർഗാം .. 2..

വിശ്വോത്പത്തി-പ്രണാശ-സ്ഥിതി-വിഹൃതി-പരേ ദേവി ഘോരാമരാരി-
ത്രാസാത് ത്രാതം കുലം നഃ പുനരപി ച മഹാസങ്കടേഷ്വീദൃശേഷു.
ആവിർഭൂയാഃ പുരസ്താദിതി ചരണ-നമത്-സർവ-ഗീർവാണ-വർഗാം ദുർഗാം .. 3..

ഹന്തും ശുംഭം നിശുംഭം ത്രിദശ-ഗണ-നുതാം ഹേമഡോലാം ഹിമാദ്രൗ
ആരൂഢാം വ്യൂഢദർപാൻ യുധി നിഹതവതീം ധൂമ്രദൃക്-ചണ്ഡ-മുണ്ഡാൻ .
ചാമുണ്ഡാഖ്യാം ദധാനാം ഉപശമിത-മഹാ-രക്തബീജോപസർഗാം ദുർഗാം .. 4..

ബ്രഹ്മേശ-സ്കന്ദ-നാരായണ-കിടി-നരസിംഹേന്ദ്ര-ശക്തീഃ സ്വഭൃത്യാഃ
കൃത്വാ ഹത്വാ നിശുംഭം ജിത-വിബുധ-ഗണം ത്രാസിതാശേഷലോകം .
ഏകീഭൂയാഥ ശുംഭം രണശിരസി നിഹത്യാസ്ഥിതാം ആത്തഖഡ്ഗാം ദുർഗാം .. 5..

ഉത്പന്നാ നന്ദജേതി സ്വയമവനിതലേ ശുംഭമന്യം നിശുംഭം
ഭ്രാമര്യാഖ്യാരുണാഖ്യം പുനരപി ജനനീ ദുർഗമാഖ്യം നിഹന്തും .
ഭീമാ ശാകംഭരീതി ത്രുടിത-രിപുഭടാം രക്തദന്തേതി ജാതാം ദുർഗാം .. 6..

ത്രൈഗുണ്യാനാം ഗുണാനാം അനുസരണ-കലാ-കേലി-നാനാവതാരൈഃ
ത്രൈലോക്യ-ത്രാണ-ശീലാം ദനുജ-കുല-വനീ-വഹ്നി-ലീലാം സലീലാം .
ദേവീം സച്ചിന്മയീം താം വിതരിത-വിനമത്-സത്രിവർഗാപവർഗാം ദുർഗാം .. 7..

സിംഹാരൂഢാം ത്രിനേത്രാം കരതല-വിലസച്ഛംഖ-ചക്രാസി-രമ്യാം
ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദാത്രീം രിപുമഥനകരീം സർവലോകൈകവന്ദ്യാം .
സർവാലങ്കാരയുക്താം ശശിയുതമകുടാം ശ്യാമലാംഗീം കൃശാംഗീം ദുർഗാം .. 8..

ത്രായസ്വ സ്വാമിനീതി ത്രിഭുവനജനനി പ്രാർഥനാ ത്വയ്യപാർഥാ
പാല്യന്തേഽഭ്യർഥനായാം ഭഗവതി ശിശവഃ കിന്ത്വനന്യാ ജനന്യാഃ .
തത്തുഭ്യം സ്യാന്നമസ്യേത്യവനത-വിബുധാഹ്ലാദി-വീക്ഷാ-വിസർഗാം ദുർഗാം .. 9..

ഏതം സന്തഃ പഠന്തു സ്തവമഖില-വിപജ്ജാലതൂലാനലാഭം
ഹൃന്മോഹധ്വാന്ത-ഭാനു-പ്രഥിതമഖില-സങ്കൽപ-കൽപദ്രു-കൽപം .
ദൗർഗം ദൗർഗത്യ-ഘോരാതപ-തുഹിനകര-പ്രഖ്യമംഹോ-ഗജേന്ദ്ര-
ശ്രേണീ-പഞ്ചാസ്യ-ദേശ്യം വിപുലഭയദ-കാലാഹി-താർക്ഷ്യ-പ്രഭാവം .. 10..

    ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ ..

 देवीमाहात्म्यस्तोत्रम् अथवा दुर्गास्तोत्रम् 


लक्ष्मीशे योगनिद्रां प्रभजति भुजगाधीशतल्पे सदर्पौ
उत्पन्नौ दानवौ तच्छ्रवणमलमयाङ्गौ मधुं कैटभं च ।
दृष्ट्वा भीतस्य धातुः स्तुतिभिरभिनुतां आशु तौ नाशयन्तीं
दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहमशेषापदुन्मूलनाय ॥ १॥

युद्धे निर्जित्य दैत्यस्त्रिभुवनमखिलं यस्तदीयेषु धिष्ण्ये-
ष्वास्थाय स्वान् विधेयान् स्वयमगमदसौ शक्रतां विक्रमेण ।
तं सामात्याप्तमित्रं महिषमपि निहत्यास्य मूर्धाधिरूढां दुर्गां ॥ २॥

विश्वोत्पत्ति-प्रणाश-स्थिति-विहृति-परे देवि घोरामरारि-
त्रासात् त्रातं कुलं नः पुनरपि च महासङ्कटेष्वीदृशेषु।
आविर्भूयाः पुरस्तादिति चरण-नमत्-सर्व-गीर्वाण-वर्गां दुर्गां ॥ ३॥

हन्तुं शुम्भं निशुम्भं त्रिदश-गण-नुतां हेमडोलां हिमाद्रौ
आरूढां व्यूढदर्पान् युधि निहतवतीं धूम्रदृक्-चण्ड-मुण्डान् ।
चामुण्डाख्यां दधानां उपशमित-महा-रक्तबीजोपसर्गां दुर्गां ॥ ४॥

ब्रह्मेश-स्कन्द-नारायण-किटि-नरसिंहेन्द्र-शक्तीः स्वभृत्याः
कृत्वा हत्वा निशुम्भं जित-विबुध-गणं त्रासिताशेषलोकम् ।
एकीभूयाथ शुम्भं रणशिरसि निहत्यास्थितां आत्तखड्गां दुर्गां ॥ ५॥

उत्पन्ना नन्दजेति स्वयमवनितले शुम्भमन्यं निशुम्भं
भ्रामर्याख्यारुणाख्यं पुनरपि जननी दुर्गमाख्यं निहन्तुम् ।
भीमा शाकम्भरीति त्रुटित-रिपुभटां रक्तदन्तेति जातां दुर्गां ॥ ६॥

त्रैगुण्यानां गुणानां अनुसरण-कला-केलि-नानावतारैः
त्रैलोक्य-त्राण-शीलां दनुज-कुल-वनी-वह्नि-लीलां सलीलाम् ।
देवीं सच्चिन्मयीं तां वितरित-विनमत्-सत्रिवर्गापवर्गां दुर्गां ॥ ७॥

सिंहारूढां त्रिनेत्रां करतल-विलसच्छङ्ख-चक्रासि-रम्यां
भक्ताभीष्टप्रदात्रीं रिपुमथनकरीं सर्वलोकैकवन्द्याम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तां शशियुतमकुटां श्यामलाङ्गीं कृशाङ्गीं दुर्गां ॥ ८॥

त्रायस्व स्वामिनीति त्रिभुवनजननि प्रार्थना त्वय्यपार्था
पाल्यन्तेऽभ्यर्थनायां भगवति शिशवः किन्त्वनन्या जनन्याः ।
तत्तुभ्यं स्यान्नमस्येत्यवनत-विबुधाह्लादि-वीक्षा-विसर्गां दुर्गां ॥ ९॥

एतं सन्तः पठन्तु स्तवमखिल-विपज्जालतूलानलाभं
हृन्मोहध्वान्त-भानु-प्रथितमखिल-सङ्कल्प-कल्पद्रु-कल्पम् ।
दौर्गं दौर्गत्य-घोरातप-तुहिनकर-प्रख्यमंहो-गजेन्द्र-
श्रेणी-पञ्चास्य-देश्यं विपुलभयद-कालाहि-तार्क्ष्य-प्रभावम् ॥ १०॥

    दुर्गां देवीं शरणमहम् प्रपद्ये ॥

Devi Mahatmya Stotram in Kannada

ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೇ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಜತಿ ಭುಜಗಾಧೀಶತಲ್ಪೇ ಸದರ್ಪೌ
ಉತ್ಪನ್ನೌ ದಾನವೌ ತಚ್ಛ್ರವಣಮಲಮಯಾಂಗೌ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಂ ಚ .
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀತಸ್ಯ ಧಾತುಃ ಸ್ತುತಿಭಿರಭಿನುತಾಂ ಆಶು ತೌ ನಾಶಯಂತೀಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ .. 1..

ಯುದ್ಧೇ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ಯಸ್ತದೀಯೇಷು ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ-
ಷ್ವಾಸ್ಥಾಯ ಸ್ವಾನ್ ವಿಧೇಯಾನ್ ಸ್ವಯಮಗಮದಸೌ ಶಕ್ರತಾಂ ವಿಕ್ರಮೇಣ .
ತಂ ಸಾಮಾತ್ಯಾಪ್ತಮಿತ್ರಂ ಮಹಿಷಮಪಿ ನಿಹತ್ಯಾಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಾಧಿರೂಢಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 2..

ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ-ಪ್ರಣಾಶ-ಸ್ಥಿತಿ-ವಿಹೃತಿ-ಪರೇ ದೇವಿ ಘೋರಾಮರಾರಿ-
ತ್ರಾಸಾತ್ ತ್ರಾತಂ ಕುಲಂ ನಃ ಪುನರಪಿ ಚ ಮಹಾಸಂಕಟೇಷ್ವೀದೃಶೇಷು.
ಆವಿರ್ಭೂಯಾಃ ಪುರಸ್ತಾದಿತಿ ಚರಣ-ನಮತ್-ಸರ್ವ-ಗೀರ್ವಾಣ-ವರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 3..

ಹಂತುಂ ಶುಂಭಂ ನಿಶುಂಭಂ ತ್ರಿದಶ-ಗಣ-ನುತಾಂ ಹೇಮಡೋಲಾಂ ಹಿಮಾದ್ರೌ
ಆರೂಢಾಂ ವ್ಯೂಢದರ್ಪಾನ್ ಯುಧಿ ನಿಹತವತೀಂ ಧೂಮ್ರದೃಕ್-ಚಂಡ-ಮುಂಡಾನ್ .
ಚಾಮುಂಡಾಖ್ಯಾಂ ದಧಾನಾಂ ಉಪಶಮಿತ-ಮಹಾ-ರಕ್ತಬೀಜೋಪಸರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 4..

ಬ್ರಹ್ಮೇಶ-ಸ್ಕಂದ-ನಾರಾಯಣ-ಕಿಟಿ-ನರಸಿಂಹೇಂದ್ರ-ಶಕ್ತೀಃ ಸ್ವಭೃತ್ಯಾಃ
ಕೃತ್ವಾ ಹತ್ವಾ ನಿಶುಂಭಂ ಜಿತ-ವಿಬುಧ-ಗಣಂ ತ್ರಾಸಿತಾಶೇಷಲೋಕಂ .
ಏಕೀಭೂಯಾಥ ಶುಂಭಂ ರಣಶಿರಸಿ ನಿಹತ್ಯಾಸ್ಥಿತಾಂ ಆತ್ತಖಡ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 5..

ಉತ್ಪನ್ನಾ ನಂದಜೇತಿ ಸ್ವಯಮವನಿತಲೇ ಶುಂಭಮನ್ಯಂ ನಿಶುಂಭಂ
ಭ್ರಾಮರ್ಯಾಖ್ಯಾರುಣಾಖ್ಯಂ ಪುನರಪಿ ಜನನೀ ದುರ್ಗಮಾಖ್ಯಂ ನಿಹಂತುಂ .
ಭೀಮಾ ಶಾಕಂಭರೀತಿ ತ್ರುಟಿತ-ರಿಪುಭಟಾಂ ರಕ್ತದಂತೇತಿ ಜಾತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 6..

ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಅನುಸರಣ-ಕಲಾ-ಕೇಲಿ-ನಾನಾವತಾರೈಃ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ-ತ್ರಾಣ-ಶೀಲಾಂ ದನುಜ-ಕುಲ-ವನೀ-ವಹ್ನಿ-ಲೀಲಾಂ ಸಲೀಲಾಂ .
ದೇವೀಂ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯೀಂ ತಾಂ ವಿತರಿತ-ವಿನಮತ್-ಸತ್ರಿವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 7..

ಸಿಂಹಾರೂಢಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಕರತಲ-ವಿಲಸಚ್ಛಂಖ-ಚಕ್ರಾಸಿ-ರಮ್ಯಾಂ
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ರಿಪುಮಥನಕರೀಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಾಂ .
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಶಶಿಯುತಮಕುಟಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕೃಶಾಂಗೀಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 8..

ತ್ರಾಯಸ್ವ ಸ್ವಾಮಿನೀತಿ ತ್ರಿಭುವನಜನನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತ್ವಯ್ಯಪಾರ್ಥಾ
ಪಾಲ್ಯಂತೇಽಭ್ಯರ್ಥನಾಯಾಂ ಭಗವತಿ ಶಿಶವಃ ಕಿಂತ್ವನನ್ಯಾ ಜನನ್ಯಾಃ .
ತತ್ತುಭ್ಯಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ಯೇತ್ಯವನತ-ವಿಬುಧಾಹ್ಲಾದಿ-ವೀಕ್ಷಾ-ವಿಸರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 9..

ಏತಂ ಸಂತಃ ಪಠಂತು ಸ್ತವಮಖಿಲ-ವಿಪಜ್ಜಾಲತೂಲಾನಲಾಭಂ
ಹೃನ್ಮೋಹಧ್ವಾಂತ-ಭಾನು-ಪ್ರಥಿತಮಖಿಲ-ಸಂಕಲ್ಪ-ಕಲ್ಪದ್ರು-ಕಲ್ಪಂ .
ದೌರ್ಗಂ ದೌರ್ಗತ್ಯ-ಘೋರಾತಪ-ತುಹಿನಕರ-ಪ್ರಖ್ಯಮಂಹೋ-ಗಜೇಂದ್ರ-
ಶ್ರೇಣೀ-ಪಂಚಾಸ್ಯ-ದೇಶ್ಯಂ ವಿಪುಲಭಯದ-ಕಾಲಾಹಿ-ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯ-ಪ್ರಭಾವಂ .. 10..

    ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ..
देवीमाहात्म्यस्तोत्रम् अथवा दुर्गास्तोत्रम् 

लक्ष्मीशे योगनिद्रां प्रभजति भुजगाधीशतल्पे सदर्पौ
उत्पन्नौ दानवौ तच्छ्रवणमलमयाङ्गौ मधुं कैटभं च ।
दृष्ट्वा भीतस्य धातुः स्तुतिभिरभिनुतां आशु तौ नाशयन्तीं
दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहमशेषापदुन्मूलनाय ॥ १॥

युद्धे निर्जित्य दैत्यस्त्रिभुवनमखिलं यस्तदीयेषु धिष्ण्ये-
ष्वास्थाय स्वान् विधेयान् स्वयमगमदसौ शक्रतां विक्रमेण ।
तं सामात्याप्तमित्रं महिषमपि निहत्यास्य मूर्धाधिरूढां दुर्गां ॥ २॥

विश्वोत्पत्ति-प्रणाश-स्थिति-विहृति-परे देवि घोरामरारि-
त्रासात् त्रातं कुलं नः पुनरपि च महासङ्कटेष्वीदृशेषु।
आविर्भूयाः पुरस्तादिति चरण-नमत्-सर्व-गीर्वाण-वर्गां दुर्गां ॥ ३॥

हन्तुं शुम्भं निशुम्भं त्रिदश-गण-नुतां हेमडोलां हिमाद्रौ
आरूढां व्यूढदर्पान् युधि निहतवतीं धूम्रदृक्-चण्ड-मुण्डान् ।
चामुण्डाख्यां दधानां उपशमित-महा-रक्तबीजोपसर्गां दुर्गां ॥ ४॥

ब्रह्मेश-स्कन्द-नारायण-किटि-नरसिंहेन्द्र-शक्तीः स्वभृत्याः
कृत्वा हत्वा निशुम्भं जित-विबुध-गणं त्रासिताशेषलोकम् ।
एकीभूयाथ शुम्भं रणशिरसि निहत्यास्थितां आत्तखड्गां दुर्गां ॥ ५॥

उत्पन्ना नन्दजेति स्वयमवनितले शुम्भमन्यं निशुम्भं
भ्रामर्याख्यारुणाख्यं पुनरपि जननी दुर्गमाख्यं निहन्तुम् ।
भीमा शाकम्भरीति त्रुटित-रिपुभटां रक्तदन्तेति जातां दुर्गां ॥ ६॥

त्रैगुण्यानां गुणानां अनुसरण-कला-केलि-नानावतारैः
त्रैलोक्य-त्राण-शीलां दनुज-कुल-वनी-वह्नि-लीलां सलीलाम् ।
देवीं सच्चिन्मयीं तां वितरित-विनमत्-सत्रिवर्गापवर्गां दुर्गां ॥ ७॥

सिंहारूढां त्रिनेत्रां करतल-विलसच्छङ्ख-चक्रासि-रम्यां
भक्ताभीष्टप्रदात्रीं रिपुमथनकरीं सर्वलोकैकवन्द्याम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तां शशियुतमकुटां श्यामलाङ्गीं कृशाङ्गीं दुर्गां ॥ ८॥

त्रायस्व स्वामिनीति त्रिभुवनजननि प्रार्थना त्वय्यपार्था
पाल्यन्तेऽभ्यर्थनायां भगवति शिशवः किन्त्वनन्या जनन्याः ।
तत्तुभ्यं स्यान्नमस्येत्यवनत-विबुधाह्लादि-वीक्षा-विसर्गां दुर्गां ॥ ९॥

एतं सन्तः पठन्तु स्तवमखिल-विपज्जालतूलानलाभं
हृन्मोहध्वान्त-भानु-प्रथितमखिल-सङ्कल्प-कल्पद्रु-कल्पम् ।
दौर्गं दौर्गत्य-घोरातप-तुहिनकर-प्रख्यमंहो-गजेन्द्र-
श्रेणी-पञ्चास्य-देश्यं विपुलभयद-कालाहि-तार्क्ष्य-प्रभावम् ॥ १०॥

    दुर्गां देवीं शरणमहम् प्रपद्ये ॥

Dear Visitor,

We appreciate your support for our website. To continue providing you with free content, we rely on advertising revenue. However, it seems that you have an ad blocker enabled.

Please consider disabling your ad blocker for our site. Your support through ads helps us keep our content accessible to everyone. If you have any concerns about the ads you see, please let us know, and we’ll do our best to ensure a positive browsing experience.

Thank you for understanding and supporting our site.

Please disable your adblocker or whitelist this site!