संस्कृतवर्णमाला (देवनागरी लिपि) Sanskrit Alphabets (Devanagari script)

संस्कृतवर्णमाला (देवनागरी लिपि)
Sanskrit Alphabets (Devanagari script)
संस्कृतवर्णमाला (देवनागरी लिपि)
Sanskrit Alphabets (Devanagari script)

माहेश्वरसूत्राणि
१ – अ इ उ ण्।
२ – ऋ ऌ क्।
३ – ए ओ ङ्।
४ – ऐ औ च्।
५ – ह य व र ट्।
६ – ल ण्।
७ – ञ म ङ ण न म्।
८ – झ भ ञ्।
९ – घ ढ ध ष्।
१० – ज ब ग ड द श्।
११ – ख फ छ ठ थ च ट त व्।
१२ – क प य्।
१३ – श ष स र्।
१४ – ह ल्।
इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादिसंज्ञार्थानि।। एषामन्त्या इतः।। लणसूत्रेsकारश्च।। हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः।।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *