Posts Tagged ‘anjaney’

SHRIMAD ANJANEY ASHTOTTAR SHATANAMAVALI

॥ श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ SHRIMAD ANJANEY ASHTOTTAR SHATANAMAVALI

ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ॐ आञ्जनेयाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ हनूमते नमः । ॐ मारुतात्मजाय नमः । ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः । ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः । ॐ अशोकवनिकाच्छेत्रे नमः । ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः । ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः । ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः । १० ॐ परविद्यापरिहर्त्रे नमः । ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः । ॐ परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः । ॐ परयंत्रप्रभेदकाय नमः । ॐ सर्वग्रहविनाशकाय नमः । ॐ भीमसेनसहाय्यकृते नमः । ॐ सर्वदुःखहराय नमः । ॐ सर्वलोकचारिणे नमः । ॐ मनोजवाय नमः । ॐ पारिजातद्रुमूलस्थाय नमः । २० ॐ सर्वमंत्रस्वरूपवते नमः । ॐ सर्वतंत्रस्वरूपिणे नमः । ॐ सर्वयन्त्रात्मिकाय नमः । ॐ कपीश्वराय नमः । ॐ महाकायाय नमः । ॐ सर्वरोगहराय नमः । ॐ प्रभवे नमः । ॐ बलसिद्धिकराय नमः । ॐ सर्वविद्यासंपत्प्रदायकाय नमः । ॐ कपिसेनानायकाय नमः । ३० ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः । ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः । ॐ रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः । ॐ चञ्चलद्वालसन्नद्धलंबमानशिखोज्ज्वलाय नमः । ॐ गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः । ॐ महाबलपराक्रमाय नमः । ॐ कारागृहविमोक्त्रे नमः । ॐ शृंखलाबन्धमोचकाय नमः । ॐ सागरोत्तारकाय नमः । ॐ प्राज्ञाय नमः । ४० ॐ रामदूताय नमः । ॐ प्रतापवते नमः । ॐ वानराय नमः । ॐ केसरीसूनवे नमः । ॐ सीताशोकनिवारणाय नमः । ॐ अञ्जनागर्भसंभूताय नमः । ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः । ॐ विभीषणप्रियकराय नमः । ॐ दशग्रीवकुलांतकाय नमः । ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः । ५० ॐ वज्रकायाय नमः । ॐ महाद्युतये नमः । ॐ चिरञ्जीविने नमः । ॐ रामभक्ताय नमः । ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः । ॐ अक्षहन्त्रे नमः । ॐ काञ्चनाभाय नमः । ॐ पञ्चवक्त्राय नमः । ॐ महातपसे नमः । ॐ लंकिणीभञ्जनाय नमः । ६० ॐ श्रीमते नमः । ॐ सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः । ॐ गन्धमादनशैलस्थाय नमः । ॐ लंकापुरविदाहकाय नमः । ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः । ॐ धीराय नमः । ॐ शूराय नमः । ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः । ॐ सुरार्चिताय नमः । ॐ महातेजसे नमः । ७० ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः । ॐ कामरूपिणे नमः । ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः । ॐ वर्धिमैनाकपूजिताय नमः । ॐ कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलाय नमः । ॐ विजितेन्द्रियाय नमः । ॐ रामसुग्रीवसंधात्रे नमः । ॐ महिरावणमर्दनाय नमः । ॐ स्फटिकाभाय नमः । ॐ वागधीशाय नमः । ८० ॐ नवव्याकृतिपण्डिताय नमः । ॐ चतुर्बाहवे नमः । ॐ दीनबन्धवे नमः । ॐ महात्मने नमः । ॐ भक्तवत्सलाय नमः । ॐ संजीवननगाहर्त्रे नमः । ॐ शुचये नमः । ॐ वाग्मिने नमः । ॐ धृतव्रताय नमः । ॐ कालनेमिप्रमथनाय नमः । ९० ॐ हरिर्मर्कट मर्कटाय नमः । ॐ दान्ताय नमः । ॐ शान्ताय नमः । ॐ प्रसन्नात्मने नमः । ॐ दशकण्ठमदापहाय नमः । ॐ योगिने नमः । ॐ रामकथालोलाय नमः । ॐ सीतान्वेषणपण्डिताय नमः । ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः । ॐ वज्रनखाय नमः । १०० ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः । ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवर्तकाय नमः । ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासाय नमः । ॐ शरपञ्जरहेलकाय नमः । ॐ दशबाहवे नमः । ॐ लोकपूज्याय नमः । ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः । ॐ सीतासमेतश्रीरामपादसेवाधुरंधराय नमः । १०८ ॥ इति श्रीमद् आञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामावली संपूर्णा ॥

108 names of Hanuman

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - December 19, 2014 at 7:36 am

Categories: Stotra   Tags: , , ,

Hanuman – Anjaney Ashtottar Shatanama Stotra

॥ श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् कालिकारहस्यतः ॥

आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः । तत्वज्ञानप्रदः सीतादेवीमुद्राप्रदायकः ॥ १ ॥ अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः । सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षोविध्वंसकारकः ॥ २ ॥ परविद्यापरीहारः परशौर्यविनाशनः । परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः ॥ ३ ॥ सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् । सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः ॥ ४ ॥ पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् । सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा ॥ ५ ॥ कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः । बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः ॥ ६ ॥ कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः । कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् ॥ ७ ॥ सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमानशिखोज्ज्वलः । गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः ॥ ८ ॥ कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः । सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् ॥ ९ ॥ वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः । अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः ॥ १० ॥ विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः । लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः ॥ ११ ॥ चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः । अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः ॥ १२ ॥ लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः । गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः ॥ १३ ॥ सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः । सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः ॥ १४ ॥ कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः । कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्दिर्यः ॥ १५ ॥ रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः । स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः ॥ १६ ॥ चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः । सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः ॥ १७ ॥ कालनेमिप्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः । दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् ॥ १८ ॥ योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः । वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः ॥ १९ ॥ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकः । पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः ॥ २० ॥ दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीति वर्धनः । सीतासमेत श्रीरामभद्रपूजाधुरन्धरः ॥ २१ ॥ इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥ यः पठेच्छृणुयान्नित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ २२ ॥ ॥ इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

 

Hanuman – Anjaney Ashtottar Shatanama Stotra

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 7:34 am

Categories: Stotra   Tags: , , , ,

© 2010 Chalisa and Aarti Sangrah in Hindi

Visits: 385 Today: 9 Total: 1319593