Hanuman chalisa in telugu text – Hanuman chalisa in telugu lyrics

Hanuman Chalisa in telugu lyrics

Hanuman Chalisa in telugu text – హనుమాన్ చాలీసాదోహా-
శ్రీగురుచరణసరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి
వరణ‍ఉం రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి |
బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేస వికార |చౌపాయీ-
జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర – జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | ౧
రామదూత అతులితబలధామా – అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా | ౨
మహావీర విక్రమ బజరంగీ – కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | ౩
కంచనవరన విరాజ సువేసా – కానన కుండల కుంచిత కేశా | ౪
హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై – కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై | ౫
శంకరసువన కేసరీనందన – తేజ ప్రతాప మహాజగవందన | ౬
విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర – రామ కాజ కరివే కో ఆతుర | ౭
ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా – రామ లఖన సీతా మన బసియా | ౮
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా – వికట రూప ధరి లంక జరావా | ౯
భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే – రామచంద్ర కే కాజ సంవారే | ౧౦
లాయ సజీవన లఖన జియాయే – శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే | ౧౧
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ – కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ | ౧౨
సహస వదన తుమ్హరో యస గావైం – అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | ౧౩
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా – నారద శారద సహిత అహీశా | ౧౪
యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే – కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే | ౧౫
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా – రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | ౧౬
తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా – లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | ౧౭
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ – లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ | ౧౮
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీ – జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం | ౧౯
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే – సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | ౨౦
రామ దుఆరే తుమ రఖవారే – హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | ౨౧
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా – తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా | ౨౨
ఆపన తేజ సంహారో ఆపై – తీనోం లోక హాంక తేం కాంపై | ౨౩
భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవై – మహావీర జబ నామ సునావై | ౨౪
నాసై రోగ హరై సబ పీరా – జపత నిరంతర హనుమత వీరా | ౨౫
సంకటసే హనుమాన ఛుడావై -మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | ౨౬
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా – తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా | ౨౭
ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై – సోయీ అమిత జీవన ఫల పావై | ౨౮
చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారా – హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | ౨౯
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే – అసుర నికందన రామ దులారే | ౩౦
అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా – అస వర దీన జానకీ మాతా | ౩౧
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా – సదా రహో రఘుపతి కే దాసా | ౩౨
తుమ్హరే భజన రామ కో పావై – జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై | ౩౩
అంత కాల రఘువరపుర జాయీ – జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ | ౩౪
ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ – హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | ౩౫
సంకట కటై మిటై సబ పీరా – జో సుమిరై హనుమత బలబీరా | ౩౬
జై జై జై హనుమాన గోసాయీ – కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ | ౩౭
జో శత బార పాఠ కర కోయీ – ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ | ౩౮
జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా – హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా | ౩౯
తులసీదాస సదా హరి చేరా – కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా | ౪౦

దోహా-
పవనతనయ సంకట హరణ మంగల మూరతి రూప
రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప |

hanuman chalisa in telugu pdf

hanuman chalisa telugu lyrics 
hanuman chalisa lyrics in telugu 

=========

Dear Visitor,

We appreciate your support for our website. To continue providing you with free content, we rely on advertising revenue. However, it seems that you have an ad blocker enabled.

Please consider disabling your ad blocker for our site. Your support through ads helps us keep our content accessible to everyone. If you have any concerns about the ads you see, please let us know, and we’ll do our best to ensure a positive browsing experience.

Thank you for understanding and supporting our site.

Please disable your adblocker or whitelist this site!