Lord Dattatrey stotram ( Narad Puran )

Shri Dattatrey stotram ( Narad Puran )॥ श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम् ( नारदपुराण ) ॥ || श्री गणेशाय नमः || || ॐ द्रां दत्तात्रयाय नमः || अथ ध्यानम जटाधरं पांडूरंगं शूलहस्तं कृपानिधिम् । सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॥ १॥ अथ न्यासं अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् नारदऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीदत्तपरमात्मा देवता । श्रीदत्तप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ [ad name=”HTML”]…

|

Download All Ved and Puran and Chalisa in Pdf Format

Download All Ved and Puran in Pdf Format Agni Puran  (Download) Bhagwat Puran  (Download) Bhavishya Puran  (Download) Brahma Puran  (Download) Brahmand Puran  (Download Part I) (Download Part II) Garuda Puran  (Download) Kurma Puran  (Download) Ling Puran  (Download) Markandya Puran  (Download) Matsya Puran (Download Part I) (Download Part II) Narad Puran  (Download) Padma Puran  (Download) Shiv…