Rahu Kavach and Stotra

[ad name=”HTML”] [ad name=”HTML”]   NAVAGRAHA CHALISA Doha Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya I Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya II Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja I Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja II Shree Surya (Sun) Stuti Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kRipA jana jaani…