Posts Tagged ‘text’

Hanuman chalisa in Kannada Text

Hanuman chalisa in Kannada Text
ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸದೋಹಾಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ
‘ ಬರನೋ ರಘುವರ ಬಿಮಲ ಜಸು ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲ ಚಾರಿ ‘
ಬುಧೀಹೀನ ತನು ಜಾನ್ನಿಕೆ ಸುಮಿರೋ ಪವನಕುಮಾರ
‘ ಬಲ ಬುದ್ಧೀ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹೂ ಮೊಹೀ ಹರಹು ಕಲೇಶ್ ವಿಕಾರ ‘ಚೌಪಾಯಿಜೈ ಹನುಮಾನ ಗ್ಯಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ‘ ಜೈ ಕಪೀಸ ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ‘

ರಾಮ ದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲ ಧಾಮ ‘ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮ’

ಮಹಾಬೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ ‘ ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗೀ ‘

ಕಾಂಚನ ವರನ ವಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ ‘ ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶ ‘

ಹಾಥ ವಜ್ರ ಔರ ಧ್ವಜ ವಿರಾಜೆ ‘ ಕಾಂಧೆ ಮೂಂಜ ಜನೆಊ ಸಾಜೆ ‘

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ ‘ ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ’

ವಿದ್ಯವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚತುರ ‘ ರಾಮ ಕಾಜ ಕರೀಬೆ ಕೋ ಆತುರ’

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೆ ಕೋ ರಸಿಯಾ ‘ ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ‘

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ ‘ ವಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜಲವಾ’

ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೆ ‘ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಾಜ ಸಂವಾರೆ ‘

ಲಾಯೇ ಸಂಜಿವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ’ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರ ಲಾಯೇ ‘

ರಘುಪತಿ ಕಿನ್ಹಿ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ ‘ ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ-ಹಿ-ಸಮ ಭಾಯಿ ‘

ಸಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಗಾವೆ ‘ ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೆ ‘

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಸಾ ‘ ನಾರಾದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ ‘

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಕ್ಪಾಲ ಜಹಾನ ತೇ’ ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೆ ಕಹಾನ ತೇ ‘

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿನ ಕೀನ್ಹ ‘ ರಾಮ ಮಿಲಾಯೇ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹ ‘

ತುಮ್ಹ್ರರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನ ‘ ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯ ಸಬ ಜಗ ಜಾನ ‘

ಯುಗ ಸಹಸ ಜೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ ‘ ಲೀಲ್ಯೋತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ‘

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ ‘ ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ‘

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೆ ಜೇತೇ ‘ ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮಹರೇ ತೇತೇ ‘

ರಾಮ ದುವಾರೆ ತುಮ ರಖವಾರೇ ‘ ಹೋತ ನ ಆಗ್ಯ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ‘

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಸರನಾ ‘ ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ ‘

ಆಪನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಆಪೈ ‘ ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ‘

ಭೂತ ಪಿಸಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿನ ಆವೈ ‘ ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ‘

ನಾಸೆ ರೋಗ ಹರೆ ಸಬ ಪೀರಾ ‘ ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರಾ ‘

ಸಂಕಟ ಸೆ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ ‘ ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ’

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ ‘ ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ‘

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಇ ಲಾವೈ ‘ ಸೋಇ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ’

ಚಾರೋನ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ ‘ ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ‘

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ‘ ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ‘

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ‘ ಅಸ ವರ ದೀನ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ‘

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ’ ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ‘

ತುಮ್ಹಾರೆ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ ‘ ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಃಖ ಬಿಸರಾವೈ ‘

ಅಂತಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರ ಜಾಯೀ ‘ ಜಹಾನ ಜನಮ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ‘

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಹಿನ ‘ ಹನುಮತ ಸೇಇ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಹಿನ ‘

ಸಂಕಟ ಕಟೆ ಮಿಟೆ ಸಬ ಪೀರಾ ‘ ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರಾ ‘

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯಿ ‘ ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕಿ ನಾಯಿ’

ಜೋ ಸತ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಇ ‘ ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಇ ‘

ಜೋ ಯಹ ಪಡೇ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ‘ ಹೋಯೇ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖಿ ಗೌರೀಸಾ ‘

ತುಳಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ‘ ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ‘
ದೋಹಾ

ಪವನ ತನ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ ‘

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ‘

 

kannada hanuman chalisa

kannada hanuman chalisa mp3 free download

kannada hanuman chalisa download

hanuman songs in kannada

hanuman chalisa pdf in kannada

listen hanuman chalisa online

kannada hanuman chalisa mp3

kannada hanuman chalisa lyrics

kannada hanuman chalisa free download

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - January 25, 2015 at 4:36 pm

Categories: Chalisa   Tags: , , , , , ,

Hanuman chalisa in telugu text – Hanuman chalisa in telugu lyrics

Hanuman Chalisa in telugu lyrics

Hanuman Chalisa in telugu text – హనుమాన్ చాలీసాదోహా-
శ్రీగురుచరణసరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి
వరణ‍ఉం రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి |
బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేస వికార |చౌపాయీ-
జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర – జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | ౧
రామదూత అతులితబలధామా – అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా | ౨
మహావీర విక్రమ బజరంగీ – కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | ౩
కంచనవరన విరాజ సువేసా – కానన కుండల కుంచిత కేశా | ౪
హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై – కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై | ౫
శంకరసువన కేసరీనందన – తేజ ప్రతాప మహాజగవందన | ౬
విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర – రామ కాజ కరివే కో ఆతుర | ౭
ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా – రామ లఖన సీతా మన బసియా | ౮
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా – వికట రూప ధరి లంక జరావా | ౯
భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే – రామచంద్ర కే కాజ సంవారే | ౧౦
లాయ సజీవన లఖన జియాయే – శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే | ౧౧
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ – కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ | ౧౨
సహస వదన తుమ్హరో యస గావైం – అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | ౧౩
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా – నారద శారద సహిత అహీశా | ౧౪
యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే – కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే | ౧౫
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా – రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | ౧౬
తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా – లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | ౧౭
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ – లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ | ౧౮
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీ – జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం | ౧౯
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే – సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | ౨౦
రామ దుఆరే తుమ రఖవారే – హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | ౨౧
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా – తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా | ౨౨
ఆపన తేజ సంహారో ఆపై – తీనోం లోక హాంక తేం కాంపై | ౨౩
భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవై – మహావీర జబ నామ సునావై | ౨౪
నాసై రోగ హరై సబ పీరా – జపత నిరంతర హనుమత వీరా | ౨౫
సంకటసే హనుమాన ఛుడావై -మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | ౨౬
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా – తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా | ౨౭
ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై – సోయీ అమిత జీవన ఫల పావై | ౨౮
చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారా – హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | ౨౯
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే – అసుర నికందన రామ దులారే | ౩౦
అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా – అస వర దీన జానకీ మాతా | ౩౧
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా – సదా రహో రఘుపతి కే దాసా | ౩౨
తుమ్హరే భజన రామ కో పావై – జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై | ౩౩
అంత కాల రఘువరపుర జాయీ – జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ | ౩౪
ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ – హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | ౩౫
సంకట కటై మిటై సబ పీరా – జో సుమిరై హనుమత బలబీరా | ౩౬
జై జై జై హనుమాన గోసాయీ – కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ | ౩౭
జో శత బార పాఠ కర కోయీ – ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ | ౩౮
జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా – హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా | ౩౯
తులసీదాస సదా హరి చేరా – కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా | ౪౦

దోహా-
పవనతనయ సంకట హరణ మంగల మూరతి రూప
రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప |

hanuman chalisa in telugu pdf

hanuman chalisa telugu lyrics 
hanuman chalisa lyrics in telugu 

=========

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 4:31 pm

Categories: Chalisa   Tags: , , , , ,

Sri Hanuman Chalisa in English Text

Sri Hanuman Chalisa in English Text

Doha

Shri Guru Charan Saroj raj Nija manu Mukura sudhari
Baranau Raghuvar Bimal Jasu Jo Dayaku Phala Chari

Budheeheen Tanu Jannike Sumiro Pavan Kumara
Bal Buddhi Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesh Vikaar

Chaupai
Jai Hanuman gyan gun sagar
Jai Kapis tihun lok ujagar

Ram doot atulit bal dhama
Anjani putra Pavan sut nama

Mahabir vikram Bajrangi
Kumati nivar sumati Ke sangi

Kanchan varan viraj subesa
Kanan Kundal Kunchit Kesha

Hath Vajra Aur Dhwaja Viraje
Kaandhe moonj janeu saaje

Sankar suvan kesri Nandan
Tej prataap maha jag vandan

Vidyavaan guni ati chatur
Ram kaj karibe ko aatur

Prabhu charitra sunibe ko rasiya
Ram Lakhan Sita man Basiya

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava
Vikat roop dhari lank jalava

Bhim roop dhari asur sanhare
Ramachandra ke kaj sanvare

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi ur laye

Raghupati Kinhi bahut badai
Tum mama priya Bharat-hi-sam bhai

Sahas badan tumharo yash gaave
As kahi Shripati kanth lagaave

Sankadhik Brahmaadi Muneesa
Narad Sarad sahit Aheesa

Yam Kuber Dikpaal Jahan te
Kavi kovid kahi sake kahan te

Tum upkar Sugreevahin keenha
Ram milaye rajpad deenha

Tumhro mantra Vibheeshan maana
Lankeshwar Bhaye Sab jag jana

Yug sahasra yojan par Bhanu
Leelyo tahi madhur phal janu

Prabhu mudrika meli mukh mahee
Jaladhi langhi gaye achraj nahee

Durgam kaj jagat ke jete
Sugam anugraha tumhre tete

Ram duwaare tum rakhvare
Hot na agya binu paisare

Sab sukh lahai tumhari sarna
Tum rakshak kahu ko darna

Aapan tej samharo aapai
Teenon lok hank te kanpai

Bhoot pisaach Nikat nahin aavai
Mahavir jab naam sunavai

Nase rog harae sab peera
Japat nirantar Hanumat beera

Sankat se Hanuman chhudavai
Man Kram Vachan dhyan jo lavai

Sab par Ram tapasvee raja
Tin ke kaj sakal Tum saja

Aur manorath jo koi lavai
Soi amit jeevan phal pavai

Charon jug partap tumhara
Hai parsiddh jagat ujiyara

Sadhu Sant ke tum Rakhware
Asur nikandan Ram dulare

Ashta siddhi nav nidhi ke data
As var deen Janki mata

Ram rasayan tumhare pasa
Sada raho Raghupati ke dasa

Tumhare bhajan Ram ko pavai
Janam janam ke dukh bisraavai

Antkaal Raghuvar pur jayee
Jahan janam Hari Bhakt Kahayee

Aur Devta Chitt na dharahin
Hanumat sei sarv sukh karahin

Sankat kate mite sab peera
Jo sumirai Hanumat Balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosain
Kripa Karahun Gurudev ki nayin

Jo shat bar path kare koi
Chhutahin bandi maha sukh hoi

Jo yeh padhe Hanuman Chalisa
Hoye siddhi saakhi Gaureesa

Tulsidas sada hari chera
Keejai Nath Hriday mahn dera

Doha
Pavan Tanay Sankat Harana Mangala Murati Roop
Ram Lakhan Sita Sahita Hriday Basahu Soor Bhoop

 

==============

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 3:26 pm

Categories: Chalisa   Tags: , , ,

Hanuman Chalisa in devnagari Hindi Marathi text Lyrics

Hanuman Meaning (2)
हनुमान चालीसा
तुलसीदास
श्री गुरू चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि,
बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ॥
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस बिकार ॥
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर,
जय कपीस तिहुं लोक उजागर ॥1॥
राम दूत अतुलित बल धामा,
अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥2॥
महावीर बिक्रम बजरंगी,
कुमति निवार सुमति के संगी ॥3॥
कंचन बरन बिराज सुबेसा,
कानन कुंडल कुँचित केसा ॥4॥
हाथ बज्र और ध्वजा बिराजे,
काँधे मूंज जनेऊ साजे ॥5॥
शंकर सुवन केसरी नंदन,
तेज प्रताप महा जगवंदन ॥6॥
विद्यावान गुनि अति चातुर,
राम काज करिबे को आतुर ॥7॥
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया ॥8॥
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा,
विकट रूप धरि लंक जरावा ॥9॥
भीम रूप धरि असुर सँहारे,
रामचंद्र के काज सवाँरे ॥10॥
लाय संजीवन लखन जियाए,
श्री रघुबीर हरषि उर लाए ॥11॥
रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई,
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥12॥
सहस बदन तुम्हरो जस गावैं,
अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं ॥13॥
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा,
नारद सारद सहित अहीसा ॥14॥
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते,
कवि कोविद कहि सकें कहाँ ते ॥15॥
तुम उपकार सुग्रीवहिं किन्हा,
राम मिलाय राज पद दीन्हा ॥16॥
तुम्हरो मंत्र विभीषन माना,
लंकेश्वर भये सब जग जाना ॥17॥
जुग सहस्त्र जोजन पर भानू,
लील्यो ताहि मधुर फ़ल जानू ॥18॥
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं,
जलधि लाँघि गए अचरज नाहीं ॥19॥
दुर्गम काज जगत के जेते,
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥20॥
राम दुआरे तुम रखवारे,
होत ना आज्ञा बिनु पैसारे ॥21॥
सब सुख लहै तुम्हारी शरना,
तुम रक्षक काहु को डरना ॥22॥
आपन तेज सम्हारो आपै,
तीनों लोक हाँक तै कांपै ॥23॥
भूत पिशाच निकट नहि आवै,
महाबीर जब नाम सुनावै ॥24॥
नासै रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥25॥
संकट तै हनुमान छुडावै,
मन करम वचन ध्यान जो लावै ॥26॥
[ad name=”HTML”]
सब पर राम तपस्वी राजा,
तिन के काज सकल तुम साजा ॥27॥
और मनोरथ जो कोई लावै,
सोइ अमित जीवन फ़ल पावै ॥28॥
चारों जुग परताप तुम्हारा,
है परसिद्ध जगत उजियारा ॥29॥
साधु संत के तुम रखवारे,
असुर निकंदन राम दुलारे ॥30॥
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता,
अस वर दीन्ह जानकी माता ॥31॥
राम रसायन तुम्हरे पासा,
सदा रहो रघुपति के दासा ॥32॥
तुम्हरे भजन राम को पावै,
जनम जनम के दुख बिसरावै ॥33॥
अंतकाल रघुवरपूर जाई,
जहाँ जन्म हरि-भक्त कहाई ॥34॥
और देवता चित्त ना धरई,
हनुमत सेइ सर्व सुख करई ॥35॥
संकट कटै मिटै सब पीरा,
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ॥36॥
जै जै जै हनुमान गुसाईँ,
कृपा करहु गुरु देव की नाईं ॥37॥
जो सत बार पाठ कर कोई,
छूटइ बंदि महा सुख होई ॥38॥
जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा,
होय सिद्ध साखी गौरीसा॥39॥
तुलसीदास सदा हरि चेरा,
कीजै नाथ ह्रदय महं डेरा॥40॥
पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप ॥
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ॥
==============

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 3:25 pm

Categories: Chalisa   Tags: , , , , ,

© 2010 Chalisa and Aarti Sangrah in Hindi

Visits: 2403 Today: 4 Total: 1645173