Chalisa

Chinmastika Chalisa

chinmastika chalisa

chinmastika chalisa
chintpurni chalisa in hindi pdf
maa chintpurni chalisa in punjabi
chinnamasta shabar mantra
chinnamasta mantra in hindi
chinnamasta sadhana
chinnamasta dhyan mantra
chinnamasta tantra
baglamukhi chalisa
benefits of chinnamasta mantra
chinnamasta siddhi mantra
chinnamasta stotra
kamakhya devi aarti mp3 download
maa chinnamasta mantra in hindi
chintpurni chalisa mp3 download
maa kamakhya beej mantra
mata chintpurni aarti mp3 download
namo namo ambe sukh karni mp3 download
gayatri chalisa in gujarati pdf free download
kamakhya chalisa in hindi pdf
chinnamasta mantra mp3
chinnamasta rahu
chinmastika mata mandir
chintpurni mata aarti lyrics
chinnamasta sadhana experience
chinnamasta kavach pdf
chinnamasta black magic
chinnamasta mantra sadhana
chinnamasta yantra benefits

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - August 18, 2018 at 6:15 pm

Categories: Chalisa   Tags:

Hanuman chalisa Gujarati – શ્રી હનુમાન ચાલીસા

Hanuman chalisa Gujarati – શ્રી હનુમાન ચાલીસા

રચન: તુલસી દાસ

દોહા
શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ |
વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ||
બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર |
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર ||

ધ્યાનમ
ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ |
રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે અનિલાત્મજમ ||
યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ |
ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ ||

ચૌપાઈ
જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર |
જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર || 1 ||

રામદૂત અતુલિત બલધામા |
અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા || 2 ||

મહાવીર વિક્રમ બજરઙ્ગી |
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સઙ્ગી ||3 ||

કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા |
કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા || 4 ||

હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ |
કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ || 5||

શંકર સુવન કેસરી નન્દન |
તેજ પ્રતાપ મહાજગ વન્દન || 6 ||

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર |
રામ કાજ કરિવે કો આતુર || 7 ||

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા |
રામલખન સીતા મન બસિયા || 8||

સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા |
વિકટ રૂપધરિ લંક જરાવા || 9 ||

ભીમ રૂપધરિ અસુર સંહારે |
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે || 10 ||

લાય સંજીવન લખન જિયાયે |
શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉરલાયે || 11 ||

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાયી |
તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાયી || 12 ||

સહસ વદન તુમ્હરો યશગાવૈ |
અસ કહિ શ્રીપતિ કણ્ઠ લગાવૈ || 13 ||

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા |
નારદ શારદ સહિત અહીશા || 14 ||

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે |
કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે || 15 ||

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા |
રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા || 16 ||

તુમ્હરો મન્ત્ર વિભીષણ માના |
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના || 17 ||

યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ |
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ || 18 ||

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી |
જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી || 19 ||

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે |
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે || 20 ||

રામ દુઆરે તુમ રખવારે |
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે || 21 ||

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા |
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના || 22 ||

આપન તેજ તુમ્હારો આપૈ |
તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ || 23 ||

ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ |
મહવીર જબ નામ સુનાવૈ || 24 ||

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા |
જપત નિરંતર હનુમત વીરા || 25 ||

સંકટ સેં હનુમાન છુડાવૈ |
મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ || 26 ||

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |
તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા || 27 ||

ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ |
તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ || 28 ||

ચારો યુગ પરિતાપ તુમ્હારા |
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા || 29 ||

સાધુ સન્ત કે તુમ રખવારે |
અસુર નિકન્દન રામ દુલારે || 30 ||

અષ્ઠસિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા |
અસ વર દીન્હ જાનકી માતા || 31 ||

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા |
સાદ રહો રઘુપતિ કે દાસા || 32 ||

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવૈ |
જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ || 33 ||

અંત કાલ રઘુવર પુરજાયી |
જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાયી || 34 ||

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરયી |
હનુમત સેયિ સર્વ સુખ કરયી || 35 ||

સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા |
જો સુમિરૈ હનુમત બલ વીરા || 36 ||

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાયી |
કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાયી || 37 ||

જો શત વાર પાઠ કર કોયી |
છૂટહિ બન્દિ મહા સુખ હોયી || 38 ||

જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા |
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા || 39 ||

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા |
કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા || 40 ||

દોહા
પવન તનય સઙ્કટ હરણ – મઙ્ગળ મૂરતિ રૂપ |
રામ લખન સીતા સહિત – હૃદય બસહુ સુરભૂપ ||
સિયાવર રામચન્દ્રકી જય | પવનસુત હનુમાનકી જય | બોલો ભાયી સબ સન્તનકી જય |

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - July 9, 2018 at 7:50 pm

Categories: Chalisa   Tags: ,

Tamil Hanuman chalisa

 

ரசன:
துலஸீ தாஸ்தோ
ஹா
ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||

புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

த்யானம்
கோஷ்பதீக்றுத வாராஶிம் மஶகீக்றுத ராக்ஷஸம் |
ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வம்தே அனிலாத்மஜம் ||

யத்ர யத்ர ரகுனாத கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்றுதமஸ்தகாம்ஜலிம் |
பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் னமத ராக்ஷஸாம்தகம் ||

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||
ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||
மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 ||
கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||
ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5||
ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||
வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||
ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8||
ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||
பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||
லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே || 11 ||
ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||
ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 22 ||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை |
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 24 ||

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை || 28 ||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா || 29 ||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை || 33 ||

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 34 ||

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 36 ||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ || 37 ||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா || 39 ||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 40 ||

தோஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |

ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||

ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய | பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய |
போலோ பாயீ ஸப ஸன்தனகீ ஜய |

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - June 7, 2018 at 1:46 pm

Categories: Chalisa   Tags:

Baba Balak Nath Chalisa Lyrics

7-balaknatth-chalisa

baba balak nath chalisababa balak nath chalisa in hindi downloadbaba balak nath chalisa in hindi pdfbaba balak nath chalisa in punjabibaba balak nath chalisa mp3 songbaba balak nath chalisa pdfbaba balak nath chalisa lyrics in hindibaba balak nath ji chalisa in hindibaba balak nath aarti

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - April 5, 2018 at 12:57 pm

Categories: Chalisa   Tags:

The power of Hanuman Chalisa and how it can help you

The power of Hanuman Chalisa and how it can help you

Lord Hanuman is one of the most loved deities of Hinduism — he is known as a strong and fearless God, who deeply loves his devotees and protects them from all sorts of struggle. It is said that chanting the Hanuman Chalisa regularly will purify one’s mind, body and soul.

Reciting these verses of Hanuman Chalisa

Even though the Hanuman Chalisa is considered to be auspicious to be read as a whole, there are certain verses (chaupai) of it that if chanted regularly will solve all your problems. Read on to know what these verses are.

Verse one

The first verse goes like this — “Bhoot pishash nikat nahi aave, mahavir jab naam sunave” —- if you think that there are negative energies in your house or if you scared in the night, then you should chant this verse for 108 times everyday, each in the morning and the evening.

Verse two

The second verse goes like this — “Naase rog mite sab peera, japat nirantar hanuman balbira” — if someone is always surrounded by problems, then he should recite this verse for 108 times daily. This apart, every Tuesday, he or she should read the entire Hanuman Chalisa.

Third verse

The third verse goes like this — “Asht sidhi nav nidhi ke daata, as bar deen jaanki mata” — this verse is for those who want to succeed in life. One should chant this verse for 108 times every morning, preferably before sunset.

Verse 4

The fourth verse goes like this —- “Vidyavaan guni ati chaatur, ramkaj karibe ko aatur” — this versa is especially beneficial for students who want to get good grades and for professionals looking for a job. Reciting this verse for 108 times everyday will give you good results.

Verse 5

The fifth verse goes like this — “Bheem roop dhari asur sanhare, ramchandra ji ke kaanj savare ” —- this verse is for people who have a lot of enemies in life. All you need to do is to recite this verse for 108 times everyday.

How to do Hanuman puja?

Now, let us talk about how you should do Hanuman puja at home Firstly, you should definitely do the Hanuman Puja at home on Tuesdays and Saturdays. You should also, if possible, go to a temple on these two days.

Non veg food

One should also refrain from having non-veg food on Tuesdays and Saturdays to please Hanuman. Not only this, if you can, you should completely give up having non-veg food if you want to seek the blessings of Hanuman.

Praying to him

Every Saturday, have a bath by adding some sesame seeds in water — On the days when you go to the temple, leave some sesame, sugar and red gram seeds in the temple only. This is said to solve all your problems in a couple of months.

Light a lamp

One should light a lamp in either mustard oil or ghee in front of Hanuman every Tuesday and Saturday at least. Those with heart troubles should read the Hanuman Chalisa for multiple times in a day.

How does Hanuman help you?

It is said that more than being a “God”, Hanuman is a friend and a guru to anyone who prays to him. It is often (wrongly) said that women should not pray to Hanuman since he was a bachelor, but this is not true.

Solving problems

It is said that apart from mental relief, praying to Hanuman also provides everyone with physical relief — if someone suffers from chronic health problems, especially those of the heart, then praying to Lord Hanuman daily will give him strength.

Depression

Not only this, it is said that if you suffer from anxiety and depression, then praying to Lord Hanuman will give you direction in life. Of course, Lord Hanuman won’t heal you completely, but will give you the strength to move on.

Love problems

It is said that if someone is in a toxic relationship or bad marriage, then praying to Lord Hanuman everyday brings immense relief to that person. He will finally be able to break the shackles of abuse and emerge strong.

Corruption

It is said that if one is corrupt, a chronic liar, fickle minded or keeps bad company, then he or she should chant the Hanuman Chalisa regularly. This will help him give up all his bad habits.

Shani Dosha

If you are affected by the Shani Dosha, then you should recite the Hanuman Chalisa everyday. Not only this, if your Sun is weak, then too you should chant the chalisa and that will solve all your troubles. Make sure to do it everyday.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - May 24, 2017 at 7:54 am

Categories: Articles, Chalisa   Tags: ,

All God Chalisa in Hindi

List of God Chalisa

 

 1. Shree Surya Chalisa and Surya Dev aarti

 2. Shree Batuk Bhairav Chalisa in Hindi

 3. Shree Bhairav Chalisa or Shri Batuk Bhairav Chalisa in Hindi

 4. Shree Shani Chalisa-2 in Hindi

 5. Shree Shani Chalisa – 1 in Hindi

 6. Shree Shiv Chalisa in Hindi

 7. Shree Vishnu Chalisa in Hindi

 8. Shree Ram Chalisa in Hindi

 9. Shree Krishna Chalisa in Hindi

 10. Shree Gopal Chalisa and Aarti in Hindi

 11. Shree Ganesh Chalisa – Ganesh Chalisa lyrics in Hindi

 12. Shree Brahma Chalisa in Hindi

 13. Shree Gayatri Chalisa in Hindi

 14. Shree Mahalakshmi Chalisa and Ashtakam in Hindi

 15. Shree Lakshmi Chalisa in Hindi

 16. Shree Vindheshwari Chalisa in Hindi

 17. Shree Durga Chalisa in Hindi

 18. Shree Baba Gangaram Chalisa in Hindi

 19. Shree Pitar Chalisa – pitra chalisa in Hindi

 20. Shree Ramdev Chalisa in Hindi

 21. Shree Shyam Khaatu Chalisa in Hindi

 22. Shree Parashuram Chalisa in Hindi

 23. Shree Mahaveer Teerthankar Chalisa in Hindi

 24. Shree Giriraj Chalisa in Hindi

 25. Shree Sai baba Chalisa in Hindi

 26. Shree Balaji Chalisa in Hindi

 27. Shree Pretraj Chalisa in Hindi

 28. Shri Jaharveer Goga Ji Chalisa in Hindi

 29. Shree Gorakh Chalisa in Hindi

 30. Shree Ravidas Chalisa and Aarti in Hindi

 31. Shree Vishwakarma Chalisa in Hindi

 32. Shree Navagrah Chalisa in Hindi

 33. Shree Rani Sati Chalisa in Hindi

 34. Shree Lalita Chalisa in Hindi

 35. Shree Shakambhari Chalisa in Hindi

 36. Shree Sharada Chalisa in Hindi

 37. Shree Narmada Chalisa in Hindi

 38. Shree Ganga Chalisa in Hindi

 39. Shree Bagalaamukhi Chalisa in Hindi

 40. Shree Parvati Chalisa in Hindi

 41. Shree Annapurna Chalisa in Hindi

 42. Shree Santoshi Maa Chalisa

 43. Shree Vaishno Devi Chalisa in Hindi

 44. Shree Tulasi Chalisa in Hindi

 45. Shree Radha Chalisa in Hindi

 46. Shree Shitala Mata Chalisa and Aarti in Hindi

 47. Shree Mahaakaali Chalisa in Hindi

 48. Shree Kali Chalisa in Hindi

 49. Shree Saraswati Chalisa in Hindi

 50. Tamil Hanuman chalisa

 51. Hanuman chalisa in Kannada Text

 52. Hanuman chalisa in telugu text – Hanuman chalisa in telugu lyrics

 53. Hanuman Chalisa in Oriya

 54. Hanuman Chalisa in Malayalam

 55. Hanuman Chalisa in Gujarati

 56. Hanuman Chalisa in Bengali

 57. Sri Hanuman Chalisa in English Text

 58. Hanuman Chalisa in devnagari Hindi Marathi text Lyrics

 59. Sanskrit Hanuman Chalisa 2

 60. Sanskrit Hanuman Chalisa

 61. Saraswati Chalisa in Hindi

 62. Kaila Devi Chalisa in Hindi

 63. Omkar chalisa in hindi

 64. Omkar chalisa in gujarati pdf

 65. Bhagwan Mahavir Swami Chalisa

 66. Shri Shiv Chalisa in Hindi

 67. SHRI VISHNU CHALISA with English Meaning

 68. Shree Pitar Chalisa in Hindi

 69. Gayatri chalisa in Gujarati

 70. Chintpurni Chalisa in Hindi

 71. Shree Jwala Devi Maa Chalisa in Hindi

 72. Shree Chamunda Maa Chalisa in Hindi

 

Other Chalisa

 1. Sachin Chalisa in Hindi

 2. सासू चालीसा Sasoo Chalisa in Hindi

 3. UDDHAV THAKARE PACHASA INSTEAD OF CHALISA

 4. Modi chalisa in Hindi

 5. Patni Chalisa in Hindi

 6. Anna Chalisa in Hindi

 7. MACHCHHAR CHALISA in Hindi

 8. Modi chalisa full in hindi – NaMo Chalisa

 9. Narendra Modi chalisa full in hindi

 

List of All Chalisa
all god chalisa mp3 download

all chalisa in hindi

all chalisa mp3 free download

chalisa sangrah mp3 free download
all god chalisa in hindi

chalisa sangrah anuradha paudwal mp3

all chalisa in hindi pdf

all chalisa in hindi mp3 free download

 

2 comments - What do you think?  Posted by admin - April 9, 2017 at 4:32 pm

Categories: Chalisa   Tags: ,

Modi chalisa in Hindi

Modi chalisa in hindi

Modi chalisa in hindi

Modi Ashtak

Modi Ashtak

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - November 30, 2016 at 2:01 pm

Categories: Chalisa   Tags: ,

Omkar chalisa in hindi

Omkar chalisa in hindi

Om Kar Chalisa

omkar chalisa in hindi
omkar chalisa in hindi text

omkar chalisa in hindi written

omkar chalisa in gujarati text

omkar chalisa ppt download
omkar chalisa mantra in gujarati

omkar chalisa mantra lyrics

omkar chalisa lyrics in gujarati

aumkar chalisa

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - August 25, 2016 at 4:28 pm

Categories: Chalisa   Tags: ,

Omkar chalisa in gujarati pdf

omkar chalisa in gujarati pdf

omkar chalisa in gujarati pdf

om chalisa
om chalisa in gujarati

om kaar chalisa

om kar chalisa free download

om kar chalisa by pritesh
om kar chalisa mp3

omkar chalisa in gujarati pdf

omkar chalisa lyrics

omkar chalisa in hindi

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 4:24 pm

Categories: Chalisa   Tags: ,

हनुमान चालीसा की 5 चमत्कारी चौपाइयां, कर सकती हैं आपकी हर इच्छा पूरी

धार्मिक ग्रंथ

धार्मिक उपदेशों, ग्रंथों में वह ताकत है जो हमारे दुखों का निवारण करती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जब भी हम परेशान होते हैं तो अपनी समस्या का हल पाने के लिए शास्त्रीय उपायों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसे आप चमत्कार ही कह लीजिए, लेकिन शास्त्रों में हमारी हर समस्या का समाधान है।

https://i0.wp.com/n4.sdlcdn.com/imgs/a/p/f/Pleasantino-Wood-Carved-Hanuman-Idol-SDL017158484-1-50ab8.jpg?resize=247%2C289
हनुमान चालीसा

यदि हम निर्देशों के अनुसार उपाय करते चले जाएं, तो सफल जरूर होते हैं। इसलिए आज हम आपको हनुमान चालीसा के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को सुखी बना देने में सक्षम सिद्ध होंगे।
भगवान हनुमान को समर्पित

भगवान हनुमान को समर्पित हनुमान चालीसा के बारे में कौन नहीं जानता, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रची गई हनुमान चालीसा में वह चमत्कारी शक्ति है जो हमारे दुखों को हर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कार का रहस्य क्या है?
एक पौराणिक कथा

चलिए इसका जवाब हम आपको एक पौराणिक कथा के द्वारा देते हैं…. यदि आप हनुमान जी के बाल अवतार से परिचित हैं तो शायद आपने यह कहानी सुन रखी होगी कि बचपन में जब हनुमानजी को काफी भूख लगी थी तो उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूरज को एक फल समझ लिया था।
बाल हनुमान

उनके पास तब ऐसी शक्तियां थीं जिसके द्वारा वे उड़कर सूरज को निगलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी देवराज इन्द्र ने हनुमानजी पर शस्त्र से प्रहार कर दिया जिसके कारण वे मूर्छित हो गए।
जब हनुमान हुए मूर्छित

हनुमानजी के मूर्छित होने की बात जब वायु देव को पता चली तो वे काफी नाराज हुए। लेकिन जब सभी देवताओं को पता चला कि हनुमानजी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तब सभी देवताओं ने हनुमानजी को कई शक्तियां दीं।
देवतागण ने दिया आशीर्वाद

कहते हैं कि सभी देवतागण ने जिन मंत्रों और हनुमानजी की विशेषताओं को बताते हुए उन्हें शक्ति प्रदान की थी, उन्हीं मंत्रों के सार को गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में वर्णित किया है। इसलिए हनुमान चालीसा पाठ को चमत्कारी माना गया है।
हनुमान चालीसा की शक्ति

परंतु हनुमान चालीसा में तो कोई मंत्र है ही नहीं, फिर मंत्रों के बिना भी वह चमत्कारी प्रभाव देने में सक्षम कैसे है? दरअसल हनुमान चालीसा में मंत्र ना होकर हनुमानजी की पराक्रम की विशेषताएं बताई गईं हैं। कहते हैं इन्हीं का जाप करने से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है।
पांच चौपाइयां

चलिए आपको बताते हैं हनुमान चालीसा की उन 5 चौपाइयों के बारे में, जिनका यदि नियमित सच्चे मन से वाचन किया जाए तो यह परम फलदायी सिद्ध होती हैं।
इस दिन करें जप

हनुमान चालीसा का वाचन मंगलवार या शनिवार को करना परम शुभ होता है। ध्यान रखें हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों को पढ़ते समय उच्चारण में कोई गलती ना हो।

पहली चौपाइ

भूत-पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे।।
लाभ

इस चौपाइ का निरंतर जाप उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे किसी का भय सताता हो। इस चौपाइ का नित्य रोज प्रातः और सायंकाल में 108 बार जाप किया जाए तो सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है।
दूसरी चौपाइ

नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा।।
लाभ

यदि कोई व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहता है, अनेक इलाज कराने के बाद भी वह सुख नही पा रहा, तो उसे इस चौपाइ का जाप करना चाहिए। इस चौपाइ का जाप निरंतर सुबह-शाम 108 बार करना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे जल्द ही व्यक्ति रोगमुक्त हो जाता है।
तीसरी चौपाइ

अष्ट-सिद्धि नवनिधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता।।
लाभ

यह चौपाइ व्यक्ति को समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। यदि किसी को भी जीवन में शक्तियों की प्राप्ति करनी हो, ताकि वह कठिन समय में खुद को कमजोर ना पाए तो नित्य रोज, ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा इन पंक्तियों का जप करे, लाभ प्राप्त हो जाएगा।
चौथी चौपाइ

विद्यावान गुनी अति चातुर। रामकाज करिबे को आतुर।।
लाभ

यदि किसी व्यक्ति को विद्या और धन चाहिए तो इन पंक्तियों के जप से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन 108 बार ध्यानपूर्वक जप करने से व्यक्ति के धन सम्बंधित दुःख दूर हो जाते हैं।
पांचवीं चौपाइ

भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्रजी के काज संवारे।।
लाभ

जीवन में ऐसा कई बार होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कार्य में विघ्न प्रकट होते हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो उपरोक्त दी गई चौपाइ का कम से कम 108 बार जप करें, लाभ होगा।

हनुमान चालीसा का महत्व

किंतु हनुमान चालीसा का महत्व केवल इन पांच चौपाइयों तक सीमित नहीं है। पूर्ण हनुमान चालीसा का भी अपना एक महत्व एवं इस पाठ को पढ़ने का लाभ है, जिससे आम लोग अनजान हैं।
हनुमान चालीसा का पाठ

बहुत कम लोग जानते हैं कि हिन्दू धर्म में हनुमान जी की आराधना हेतु ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ सर्वमान्य साधन है। इसका पाठ सनातन जगत में जितना प्रचलित है, उतना किसी और वंदना या पूजन आदि में नहीं दिखाई देता।
फलदायी

‘श्री हनुमान चालीसा’ के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं। इसीलिए ‘रामचरितमानस’ की भाँति यह हनुमान गुणगाथा फलदायी मानी गई है।
भक्तों का अनुभव

यह बात केवल कहने योग्य नहीं है, अपित्य भक्तों का अनुभव है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है।
वंदना

तो यदि आप भी दिल से, पवनपुत्र हनुमान जी की भावपूर्ण वंदना करते हैं, तो आपको ना केवल बजरंग बलि का अपितु साथ ही श्रीराम का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा।

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - April 7, 2016 at 11:23 am

Categories: Chalisa   Tags:

« Previous PageNext Page »

© 2010 Complete Hindu Gods and Godesses Chalisa, Mantras, Stotras Collection