Uncategorized

Devi Mahatmyam Stotram In Malayalam

ദേവീമാഹാത്മ്യസ്തോത്രം അഥവാ ദുർഗാസ്തോത്രം 

ലക്ഷ്മീശേ യോഗനിദ്രാം പ്രഭജതി ഭുജഗാധീശതൽപേ സദർപൗ
ഉത്പന്നൗ ദാനവൗ തച്ഛ്രവണമലമയാംഗൗ മധും കൈടഭം ച .
ദൃഷ്ട്വാ ഭീതസ്യ ധാതുഃ സ്തുതിഭിരഭിനുതാം ആശു തൗ നാശയന്തീം
ദുർഗാം ദേവീം പ്രപദ്യേ ശരണമഹമശേഷാപദുന്മൂലനായ .. 1..

യുദ്ധേ നിർജിത്യ ദൈത്യസ്ത്രിഭുവനമഖിലം യസ്തദീയേഷു ധിഷ്ണ്യേ-
ഷ്വാസ്ഥായ സ്വാൻ വിധേയാൻ സ്വയമഗമദസൗ ശക്രതാം വിക്രമേണ .
തം സാമാത്യാപ്തമിത്രം മഹിഷമപി നിഹത്യാസ്യ മൂർധാധിരൂഢാം ദുർഗാം .. 2..

വിശ്വോത്പത്തി-പ്രണാശ-സ്ഥിതി-വിഹൃതി-പരേ ദേവി ഘോരാമരാരി-
ത്രാസാത് ത്രാതം കുലം നഃ പുനരപി ച മഹാസങ്കടേഷ്വീദൃശേഷു.
ആവിർഭൂയാഃ പുരസ്താദിതി ചരണ-നമത്-സർവ-ഗീർവാണ-വർഗാം ദുർഗാം .. 3..

ഹന്തും ശുംഭം നിശുംഭം ത്രിദശ-ഗണ-നുതാം ഹേമഡോലാം ഹിമാദ്രൗ
ആരൂഢാം വ്യൂഢദർപാൻ യുധി നിഹതവതീം ധൂമ്രദൃക്-ചണ്ഡ-മുണ്ഡാൻ .
ചാമുണ്ഡാഖ്യാം ദധാനാം ഉപശമിത-മഹാ-രക്തബീജോപസർഗാം ദുർഗാം .. 4..

ബ്രഹ്മേശ-സ്കന്ദ-നാരായണ-കിടി-നരസിംഹേന്ദ്ര-ശക്തീഃ സ്വഭൃത്യാഃ
കൃത്വാ ഹത്വാ നിശുംഭം ജിത-വിബുധ-ഗണം ത്രാസിതാശേഷലോകം .
ഏകീഭൂയാഥ ശുംഭം രണശിരസി നിഹത്യാസ്ഥിതാം ആത്തഖഡ്ഗാം ദുർഗാം .. 5..

ഉത്പന്നാ നന്ദജേതി സ്വയമവനിതലേ ശുംഭമന്യം നിശുംഭം
ഭ്രാമര്യാഖ്യാരുണാഖ്യം പുനരപി ജനനീ ദുർഗമാഖ്യം നിഹന്തും .
ഭീമാ ശാകംഭരീതി ത്രുടിത-രിപുഭടാം രക്തദന്തേതി ജാതാം ദുർഗാം .. 6..

ത്രൈഗുണ്യാനാം ഗുണാനാം അനുസരണ-കലാ-കേലി-നാനാവതാരൈഃ
ത്രൈലോക്യ-ത്രാണ-ശീലാം ദനുജ-കുല-വനീ-വഹ്നി-ലീലാം സലീലാം .
ദേവീം സച്ചിന്മയീം താം വിതരിത-വിനമത്-സത്രിവർഗാപവർഗാം ദുർഗാം .. 7..

സിംഹാരൂഢാം ത്രിനേത്രാം കരതല-വിലസച്ഛംഖ-ചക്രാസി-രമ്യാം
ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദാത്രീം രിപുമഥനകരീം സർവലോകൈകവന്ദ്യാം .
സർവാലങ്കാരയുക്താം ശശിയുതമകുടാം ശ്യാമലാംഗീം കൃശാംഗീം ദുർഗാം .. 8..

ത്രായസ്വ സ്വാമിനീതി ത്രിഭുവനജനനി പ്രാർഥനാ ത്വയ്യപാർഥാ
പാല്യന്തേഽഭ്യർഥനായാം ഭഗവതി ശിശവഃ കിന്ത്വനന്യാ ജനന്യാഃ .
തത്തുഭ്യം സ്യാന്നമസ്യേത്യവനത-വിബുധാഹ്ലാദി-വീക്ഷാ-വിസർഗാം ദുർഗാം .. 9..

ഏതം സന്തഃ പഠന്തു സ്തവമഖില-വിപജ്ജാലതൂലാനലാഭം
ഹൃന്മോഹധ്വാന്ത-ഭാനു-പ്രഥിതമഖില-സങ്കൽപ-കൽപദ്രു-കൽപം .
ദൗർഗം ദൗർഗത്യ-ഘോരാതപ-തുഹിനകര-പ്രഖ്യമംഹോ-ഗജേന്ദ്ര-
ശ്രേണീ-പഞ്ചാസ്യ-ദേശ്യം വിപുലഭയദ-കാലാഹി-താർക്ഷ്യ-പ്രഭാവം .. 10..

    ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ ..

 देवीमाहात्म्यस्तोत्रम् अथवा दुर्गास्तोत्रम् 


लक्ष्मीशे योगनिद्रां प्रभजति भुजगाधीशतल्पे सदर्पौ
उत्पन्नौ दानवौ तच्छ्रवणमलमयाङ्गौ मधुं कैटभं च ।
दृष्ट्वा भीतस्य धातुः स्तुतिभिरभिनुतां आशु तौ नाशयन्तीं
दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहमशेषापदुन्मूलनाय ॥ १॥

युद्धे निर्जित्य दैत्यस्त्रिभुवनमखिलं यस्तदीयेषु धिष्ण्ये-
ष्वास्थाय स्वान् विधेयान् स्वयमगमदसौ शक्रतां विक्रमेण ।
तं सामात्याप्तमित्रं महिषमपि निहत्यास्य मूर्धाधिरूढां दुर्गां ॥ २॥

विश्वोत्पत्ति-प्रणाश-स्थिति-विहृति-परे देवि घोरामरारि-
त्रासात् त्रातं कुलं नः पुनरपि च महासङ्कटेष्वीदृशेषु।
आविर्भूयाः पुरस्तादिति चरण-नमत्-सर्व-गीर्वाण-वर्गां दुर्गां ॥ ३॥

हन्तुं शुम्भं निशुम्भं त्रिदश-गण-नुतां हेमडोलां हिमाद्रौ
आरूढां व्यूढदर्पान् युधि निहतवतीं धूम्रदृक्-चण्ड-मुण्डान् ।
चामुण्डाख्यां दधानां उपशमित-महा-रक्तबीजोपसर्गां दुर्गां ॥ ४॥

ब्रह्मेश-स्कन्द-नारायण-किटि-नरसिंहेन्द्र-शक्तीः स्वभृत्याः
कृत्वा हत्वा निशुम्भं जित-विबुध-गणं त्रासिताशेषलोकम् ।
एकीभूयाथ शुम्भं रणशिरसि निहत्यास्थितां आत्तखड्गां दुर्गां ॥ ५॥

उत्पन्ना नन्दजेति स्वयमवनितले शुम्भमन्यं निशुम्भं
भ्रामर्याख्यारुणाख्यं पुनरपि जननी दुर्गमाख्यं निहन्तुम् ।
भीमा शाकम्भरीति त्रुटित-रिपुभटां रक्तदन्तेति जातां दुर्गां ॥ ६॥

त्रैगुण्यानां गुणानां अनुसरण-कला-केलि-नानावतारैः
त्रैलोक्य-त्राण-शीलां दनुज-कुल-वनी-वह्नि-लीलां सलीलाम् ।
देवीं सच्चिन्मयीं तां वितरित-विनमत्-सत्रिवर्गापवर्गां दुर्गां ॥ ७॥

सिंहारूढां त्रिनेत्रां करतल-विलसच्छङ्ख-चक्रासि-रम्यां
भक्ताभीष्टप्रदात्रीं रिपुमथनकरीं सर्वलोकैकवन्द्याम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तां शशियुतमकुटां श्यामलाङ्गीं कृशाङ्गीं दुर्गां ॥ ८॥

त्रायस्व स्वामिनीति त्रिभुवनजननि प्रार्थना त्वय्यपार्था
पाल्यन्तेऽभ्यर्थनायां भगवति शिशवः किन्त्वनन्या जनन्याः ।
तत्तुभ्यं स्यान्नमस्येत्यवनत-विबुधाह्लादि-वीक्षा-विसर्गां दुर्गां ॥ ९॥

एतं सन्तः पठन्तु स्तवमखिल-विपज्जालतूलानलाभं
हृन्मोहध्वान्त-भानु-प्रथितमखिल-सङ्कल्प-कल्पद्रु-कल्पम् ।
दौर्गं दौर्गत्य-घोरातप-तुहिनकर-प्रख्यमंहो-गजेन्द्र-
श्रेणी-पञ्चास्य-देश्यं विपुलभयद-कालाहि-तार्क्ष्य-प्रभावम् ॥ १०॥

    दुर्गां देवीं शरणमहम् प्रपद्ये ॥

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - July 25, 2021 at 6:12 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

Devi Mahatmya Stotram in Kannada

ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೇ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಜತಿ ಭುಜಗಾಧೀಶತಲ್ಪೇ ಸದರ್ಪೌ
ಉತ್ಪನ್ನೌ ದಾನವೌ ತಚ್ಛ್ರವಣಮಲಮಯಾಂಗೌ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಂ ಚ .
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀತಸ್ಯ ಧಾತುಃ ಸ್ತುತಿಭಿರಭಿನುತಾಂ ಆಶು ತೌ ನಾಶಯಂತೀಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ .. 1..

ಯುದ್ಧೇ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ಯಸ್ತದೀಯೇಷು ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ-
ಷ್ವಾಸ್ಥಾಯ ಸ್ವಾನ್ ವಿಧೇಯಾನ್ ಸ್ವಯಮಗಮದಸೌ ಶಕ್ರತಾಂ ವಿಕ್ರಮೇಣ .
ತಂ ಸಾಮಾತ್ಯಾಪ್ತಮಿತ್ರಂ ಮಹಿಷಮಪಿ ನಿಹತ್ಯಾಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಾಧಿರೂಢಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 2..

ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ-ಪ್ರಣಾಶ-ಸ್ಥಿತಿ-ವಿಹೃತಿ-ಪರೇ ದೇವಿ ಘೋರಾಮರಾರಿ-
ತ್ರಾಸಾತ್ ತ್ರಾತಂ ಕುಲಂ ನಃ ಪುನರಪಿ ಚ ಮಹಾಸಂಕಟೇಷ್ವೀದೃಶೇಷು.
ಆವಿರ್ಭೂಯಾಃ ಪುರಸ್ತಾದಿತಿ ಚರಣ-ನಮತ್-ಸರ್ವ-ಗೀರ್ವಾಣ-ವರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 3..

ಹಂತುಂ ಶುಂಭಂ ನಿಶುಂಭಂ ತ್ರಿದಶ-ಗಣ-ನುತಾಂ ಹೇಮಡೋಲಾಂ ಹಿಮಾದ್ರೌ
ಆರೂಢಾಂ ವ್ಯೂಢದರ್ಪಾನ್ ಯುಧಿ ನಿಹತವತೀಂ ಧೂಮ್ರದೃಕ್-ಚಂಡ-ಮುಂಡಾನ್ .
ಚಾಮುಂಡಾಖ್ಯಾಂ ದಧಾನಾಂ ಉಪಶಮಿತ-ಮಹಾ-ರಕ್ತಬೀಜೋಪಸರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 4..

ಬ್ರಹ್ಮೇಶ-ಸ್ಕಂದ-ನಾರಾಯಣ-ಕಿಟಿ-ನರಸಿಂಹೇಂದ್ರ-ಶಕ್ತೀಃ ಸ್ವಭೃತ್ಯಾಃ
ಕೃತ್ವಾ ಹತ್ವಾ ನಿಶುಂಭಂ ಜಿತ-ವಿಬುಧ-ಗಣಂ ತ್ರಾಸಿತಾಶೇಷಲೋಕಂ .
ಏಕೀಭೂಯಾಥ ಶುಂಭಂ ರಣಶಿರಸಿ ನಿಹತ್ಯಾಸ್ಥಿತಾಂ ಆತ್ತಖಡ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 5..

ಉತ್ಪನ್ನಾ ನಂದಜೇತಿ ಸ್ವಯಮವನಿತಲೇ ಶುಂಭಮನ್ಯಂ ನಿಶುಂಭಂ
ಭ್ರಾಮರ್ಯಾಖ್ಯಾರುಣಾಖ್ಯಂ ಪುನರಪಿ ಜನನೀ ದುರ್ಗಮಾಖ್ಯಂ ನಿಹಂತುಂ .
ಭೀಮಾ ಶಾಕಂಭರೀತಿ ತ್ರುಟಿತ-ರಿಪುಭಟಾಂ ರಕ್ತದಂತೇತಿ ಜಾತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 6..

ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಅನುಸರಣ-ಕಲಾ-ಕೇಲಿ-ನಾನಾವತಾರೈಃ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ-ತ್ರಾಣ-ಶೀಲಾಂ ದನುಜ-ಕುಲ-ವನೀ-ವಹ್ನಿ-ಲೀಲಾಂ ಸಲೀಲಾಂ .
ದೇವೀಂ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯೀಂ ತಾಂ ವಿತರಿತ-ವಿನಮತ್-ಸತ್ರಿವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 7..

ಸಿಂಹಾರೂಢಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಕರತಲ-ವಿಲಸಚ್ಛಂಖ-ಚಕ್ರಾಸಿ-ರಮ್ಯಾಂ
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ರಿಪುಮಥನಕರೀಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಾಂ .
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಶಶಿಯುತಮಕುಟಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕೃಶಾಂಗೀಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 8..

ತ್ರಾಯಸ್ವ ಸ್ವಾಮಿನೀತಿ ತ್ರಿಭುವನಜನನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತ್ವಯ್ಯಪಾರ್ಥಾ
ಪಾಲ್ಯಂತೇಽಭ್ಯರ್ಥನಾಯಾಂ ಭಗವತಿ ಶಿಶವಃ ಕಿಂತ್ವನನ್ಯಾ ಜನನ್ಯಾಃ .
ತತ್ತುಭ್ಯಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ಯೇತ್ಯವನತ-ವಿಬುಧಾಹ್ಲಾದಿ-ವೀಕ್ಷಾ-ವಿಸರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಾಂ .. 9..

ಏತಂ ಸಂತಃ ಪಠಂತು ಸ್ತವಮಖಿಲ-ವಿಪಜ್ಜಾಲತೂಲಾನಲಾಭಂ
ಹೃನ್ಮೋಹಧ್ವಾಂತ-ಭಾನು-ಪ್ರಥಿತಮಖಿಲ-ಸಂಕಲ್ಪ-ಕಲ್ಪದ್ರು-ಕಲ್ಪಂ .
ದೌರ್ಗಂ ದೌರ್ಗತ್ಯ-ಘೋರಾತಪ-ತುಹಿನಕರ-ಪ್ರಖ್ಯಮಂಹೋ-ಗಜೇಂದ್ರ-
ಶ್ರೇಣೀ-ಪಂಚಾಸ್ಯ-ದೇಶ್ಯಂ ವಿಪುಲಭಯದ-ಕಾಲಾಹಿ-ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯ-ಪ್ರಭಾವಂ .. 10..

    ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ..
देवीमाहात्म्यस्तोत्रम् अथवा दुर्गास्तोत्रम् 

लक्ष्मीशे योगनिद्रां प्रभजति भुजगाधीशतल्पे सदर्पौ
उत्पन्नौ दानवौ तच्छ्रवणमलमयाङ्गौ मधुं कैटभं च ।
दृष्ट्वा भीतस्य धातुः स्तुतिभिरभिनुतां आशु तौ नाशयन्तीं
दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहमशेषापदुन्मूलनाय ॥ १॥

युद्धे निर्जित्य दैत्यस्त्रिभुवनमखिलं यस्तदीयेषु धिष्ण्ये-
ष्वास्थाय स्वान् विधेयान् स्वयमगमदसौ शक्रतां विक्रमेण ।
तं सामात्याप्तमित्रं महिषमपि निहत्यास्य मूर्धाधिरूढां दुर्गां ॥ २॥

विश्वोत्पत्ति-प्रणाश-स्थिति-विहृति-परे देवि घोरामरारि-
त्रासात् त्रातं कुलं नः पुनरपि च महासङ्कटेष्वीदृशेषु।
आविर्भूयाः पुरस्तादिति चरण-नमत्-सर्व-गीर्वाण-वर्गां दुर्गां ॥ ३॥

हन्तुं शुम्भं निशुम्भं त्रिदश-गण-नुतां हेमडोलां हिमाद्रौ
आरूढां व्यूढदर्पान् युधि निहतवतीं धूम्रदृक्-चण्ड-मुण्डान् ।
चामुण्डाख्यां दधानां उपशमित-महा-रक्तबीजोपसर्गां दुर्गां ॥ ४॥

ब्रह्मेश-स्कन्द-नारायण-किटि-नरसिंहेन्द्र-शक्तीः स्वभृत्याः
कृत्वा हत्वा निशुम्भं जित-विबुध-गणं त्रासिताशेषलोकम् ।
एकीभूयाथ शुम्भं रणशिरसि निहत्यास्थितां आत्तखड्गां दुर्गां ॥ ५॥

उत्पन्ना नन्दजेति स्वयमवनितले शुम्भमन्यं निशुम्भं
भ्रामर्याख्यारुणाख्यं पुनरपि जननी दुर्गमाख्यं निहन्तुम् ।
भीमा शाकम्भरीति त्रुटित-रिपुभटां रक्तदन्तेति जातां दुर्गां ॥ ६॥

त्रैगुण्यानां गुणानां अनुसरण-कला-केलि-नानावतारैः
त्रैलोक्य-त्राण-शीलां दनुज-कुल-वनी-वह्नि-लीलां सलीलाम् ।
देवीं सच्चिन्मयीं तां वितरित-विनमत्-सत्रिवर्गापवर्गां दुर्गां ॥ ७॥

सिंहारूढां त्रिनेत्रां करतल-विलसच्छङ्ख-चक्रासि-रम्यां
भक्ताभीष्टप्रदात्रीं रिपुमथनकरीं सर्वलोकैकवन्द्याम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तां शशियुतमकुटां श्यामलाङ्गीं कृशाङ्गीं दुर्गां ॥ ८॥

त्रायस्व स्वामिनीति त्रिभुवनजननि प्रार्थना त्वय्यपार्था
पाल्यन्तेऽभ्यर्थनायां भगवति शिशवः किन्त्वनन्या जनन्याः ।
तत्तुभ्यं स्यान्नमस्येत्यवनत-विबुधाह्लादि-वीक्षा-विसर्गां दुर्गां ॥ ९॥

एतं सन्तः पठन्तु स्तवमखिल-विपज्जालतूलानलाभं
हृन्मोहध्वान्त-भानु-प्रथितमखिल-सङ्कल्प-कल्पद्रु-कल्पम् ।
दौर्गं दौर्गत्य-घोरातप-तुहिनकर-प्रख्यमंहो-गजेन्द्र-
श्रेणी-पञ्चास्य-देश्यं विपुलभयद-कालाहि-तार्क्ष्य-प्रभावम् ॥ १०॥

    दुर्गां देवीं शरणमहम् प्रपद्ये ॥

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:48 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

Effect Of Shani Sade Sati

shani sade sati
shani sade sati 2020
shani sade sati 2021
shani sade sati dhanu rashi 2020
shani sade sati calculator
shani sade sati dhanu rashi
shani sade sati rashi 2020
shani sade sati kumbh rashi
shani sade sati makar rashi
shani sade sati makar rashi 2020
remedies for shani sade sati
current shani sade sati
kumbh rashi shani sade sati
effect of shani sade sati
good shani sade sati
shani ki sade sati
shani chi sadesati
shani ki sade sati ke upay
shanidev sade sati
shani ki sade sati 2020

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - May 20, 2021 at 7:01 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

Kundali Me Dhan Yog

 

 

Kundali Me Dhan Yog
Janam Kundali Me Dhan Yog
Dhan Yog Calculator In Kundali
Kundali Me Dhan Prapti Ke Yog
Dhan Yog In Kundali In Hindi
Dhan Yoga In Kundali
Dhan Yoga In Kundali In Hindi

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 6:59 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

Tributes Times Of India

Times Of India Death Column Today
Times Of India Obituary Samples
Times Of India Condolence Messages
Times Of India Remembrance
Times Of India Death Column Yesterday
Times Of India Death Column Today Mumbai
Times Of India Obituary Ad Rates
Obituary India

Times Of India Obituary Samples
Times Of India Condolence Messages
Times Of India Death Column Today
Times Of India Death Column Yesterday
Times Of India Death Column Today Mumbai
Times Of India Obituary Ad Rates

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - May 4, 2021 at 3:13 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

Obituary Advertisement In Times Of India

 

Times Of India Obituary Column Today
Times Of India Obituary Samples
Times Of India Mumbai Obituary Today
Times Of India Obituary Column
Times Of India Obituary Rates
Times Of India Obituary Archive
Times Of India Obituary Contact Number
Times Of India Mumbai Edition Obituary
Obituary Ad In Times Of India
Obituary Column In Times Of India
Obituary Advertisement In Times Of India
Obituary Rates Times Of India
Obituary Sample Times Of India
How To Give Obituary In Times Of India
How To Place Obituary In Times Of India
Cost Of Obituary In Times Of India

Times Of India Death Column Today
Times Of India Death Column Yesterday
Times Of India Obituary Samples
Toi Mumbai Obituary Page
Obituary India
Obituary In Newspaper India

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 2:56 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

Study on TV like futuristic Poem in Marathi written in 1991

Study on TV like futuristic Poem in Marathi written in 1991

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - May 2, 2021 at 5:27 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

विश्वास नावाची गोळी व कोरोना..

 

आजकाल कोरोना ने थैमान मांडला आहे..डाॅ. म्हणुन काही अनुभव मला आलेले आहेत.. ते मी इथे सांगत आहे..

काही रुग्णांचा सिटी स्कोर हा २१-२२ पर्यंत गेलेला होता.. व तब्बेत ढासळत होती.. पण नंतर ते लोक अचानक बरे होवु लागले.. आपोआप..

माझ्या निदर्शनास असे आले की ४-५ लोक जे मरणाच्या दारात होते ते बिना आॅक्सिजन , बिना हाॅस्पिटल ला जाता बरे झाले..
ते कसे बरे झाले ह्याच उत्तर डॉक्टरांकडे किंवा विज्ञानाकडे नाही..

.. ह्या सर्वांमध्ये एक गोष्ट मला दिसली की ही सर्व लोक सकारात्मक होती..म्हणजे आहेत .. भरपुर सकारात्मकता .. ह्या लोकांचा हा विश्वास होता की ते बरे होणारच.. मला ह्यातुन बरे व्हायचच आहे..

व चमत्कार झाला..
ज्या लोकांना मानवी शरीर व त्याच्या क्षमता कळतात , त्यांच्यासाठी हे नवीन नाही.. हा चमत्कार नाही, मनाच्या प्रचंड शक्तीचा एक नमुना आहे.. मानवी शरीर जगातल्या कोणत्याही आजाराला स्वतःहून बरे करू शकतो असे काहींचे मत आहे.. किंवा त्या शक्तीची जाणीव व्हावी… व हे 1000% सत्य आहे..

असे कितीतरी न बरे होणारे आजार विश्वासाच्या बळावर बरे झालेले आहेत.. असे कितीतरी कॅन्सर पेशन्ट आहेत. की ज्यांना डाॅ नी सांगितल की म्रुत्यु समोरच्या ५-६ महीन्यात अटळ आहे..पण नंतर ६ महीन्यांनी चेक केल तर कॅन्सर चा नामोनिशान नव्हता..

प्रत्येक गोष्ट ही मानवी ज्ञानाच्या चौकटीतच बसेल अस नाही.. वैद्यकीय ज्ञानाला बरयाचश्या सिमा आहेत व त्यात बघितल तर मानवी शरीर आजही अनभिन्न आहेत..

मानवी शरीर स्वतःच एक डाॅक्टर आहे.. जगातला सर्वात मोठा व सर्वात उत्तम डाॅक्टर.. आपल्या शरीरात / आपल्या रक्तात एक अशी फौज असते की जी सतत कोणत्याही आजाराशी झगडत राहते.. हे वाचता वाचताच शरीराने लाखों विषाणु किंवा जिवाणुचा खात्मा केला असेल.. आपल्या शरीरात नेहमी केमिकल रिअॅक्शन सुरु राहतात.. जे आपण प्राणावायु नाकावाटे घेतो ते त्याच मुळ आहे.. ते नसानसात पोहोचत.. प्रत्येक पेशिला भेटत..
कमीत कमी 30,000,000,000,000 ( 30 लाख कोटी ) इतक्या पेशींना .. किंवा त्यापेक्षाही जास्त..

औषध नेमक काय करत.. एक तर ते ह्या शरीरात चालणारया केमिकल रीअॅक्शन ला कमी करते किंवा वाढवते. सगळ गणीत ह्या दोन गोष्टीवर चालत.. ते वेगळ अस स्वतःहुन काही करत नाही.. औषध अस वेगळी जादु करत नाही.. शेवटी जे करायच ते शरीर करत..

आपले विचार हे ह्या सगळ्या पेशिंवर राज्य करतात..
जर आपण मन आपण आनंदी केल तर आपोआप शरीरात चांगल्या केमिकल रीअॅक्शन घडुन येतात.. व आपल्याला चांगल वाटायला लागत..

जेव्हा चांगला विचार करतो , तेव्हा शरीरात हॅप्पी हाॅर्मोन स्त्रवतात व आपल्याला चांगला वाटत.. जेव्हा आपण वाईट विचार करतो किंवा घाबरतो तेव्हा एकदम त्याच्या विरुद्ध होत..

आपली रोगप्रतिकार शक्ती ही इतकी प्रभावी आहे…. व रोगप्रतिकार शक्ती व विचारांचा खुप जवळचा संबंध आहे.. ह्या कठीण वेळी आपण ह्या संबंधाचा कसा वापर करु शकतो हे महत्वाच आहे..
थोडक्यात सांगायच तर आपल शरीर अम्रुतही बनवु शकते व विषही..
आत्तापर्यंत कोणत्याच वैज्ञानिकांना हे गणीत पुर्णपणे समजलेले नाही.. जरी माणुस चंद्रावर जरी पोहोचला असला तरी तो मानवी शरीराचे गुढ रहस्य आहेत ,त्याच्या जवळपासही पोहोचलेला नाही..

तर कोरोनावर येतो..
१०० पैकी ९५ लोकांना काहीच होणार नाही.. पण नुसत्या भितीमुळे त्यांना लक्षणे दिसायला लागतिल.. कारण आपण जसा विचार केला तस आपल्या अंसख्य पेशी ला क्षणात खर वाटायला लागेल.. व तशी लक्षणे आपोआपच जाणवु लागतिल.. त्यामुळे जरी थोडा त्रास जाणविला तर घाबरु नका..अजिबात घाबरु नका.. ताप आला तर घाबरु नका..आपल शरीर त्या बाहेरील शत्रुशी भांडत आहे.. व त्यामुळे चिंता करु नका.. शरीराचे कोरोना विरुद्ध प्रयत्न सुरु आहेत हे समजून घ्या..

जर दोन- तिन दिवसानंतर सुद्धा ताप उघडला नाहीच..लक्षणे कमी झालीच नाहीत.. तर मग औषध घ्या.. ते पण न घाबरता..

घाबरलात तर कोरोना राहिला बाजूला, तुमचं स्वतःच शरीरच शरीरात विष तैयार करेल.. त्यामुळे शांत राहा..

आपल्या कडे ह्या सर्वांवर जगातील सर्वात प्रभावी औषध आहे, आपला स्वतःचा विश्वास.. त्याच्या बळावर आपण कसे बरे होऊ शकतो हे पुढे सांगतो..

आपण आपल्या विश्वास नावाच्या शक्तीला वापरु शकतो.. आपल शरीराल फक्त तसे आदेश द्यायचे आहेत.. मग सगळ त्याच्यावर सोपवा…

डाॅक्टर वर विश्वास ठेवाच कारण मी स्वतःच डाॅक्टर आहे .. त्यामुळे हे सांगतोय.. डाॅक्टर वर अविश्वास दाखवु नका.. पण समोरचा डाॅक्टर हा शिकलेला असावा.. आजकाल योग्य डीग्री नसतांना सुद्धा लोक स्वतःला डाॅक्टर म्हणवुन घेतात.. किंवा ज्याच ज्ञान नाही ते दुसरयांच बघुन औषध देतात.. त्यांच्यापासुन सुद्धा सावधान..

पण सर्वात महत्वाच म्हणजे आपल शरीर स्वतःच एक डाॅक्टर आहे.. फक्त त्याला योग्य तो आदेश हवा.. त्याला योग्य तो आदेश द्यायचा.. सकारात्मता द्यायची..

काही गोष्टी सांगतो .. त्याचा अवलंब करा..

_ तुमच्या आवडीची गाणी ऐका.. जेणेकरुन तुमच मन प्रसन्न राहील..

– तुम्हाला कोरोना ची कितीही लक्षणे असली , औषध उपचार सुरु असला.. तरी अजिबात घाबरु नका..

– मनातल्या मनात स्वतःला हे सांगत राहा की मी नक्की नक्की बरा होणारच आहे.. मी नक्की बरा होणारच आहे.. मी नक्की बरा होणारच आहे.. मला काहीही झालेल नाही..

– कोरोना झाला असेल किंवा नसेल .. श्वसनाचे व्यायाम करा. अनुलोम , विलोम ( कमीत कमी ४ मिनिट ).. ओम चा जाप हा कमीत कमी २५ दा तरी करा ( दिवसातुन ३-४ दा )..

– ज्यांना कोरोना झाला असेल त्यांना आवर्जुन फोन करा.. त्यांना सांगा की तु नक्की बरा होशीलच…कारण १०० पैकी ९० -९५ लोक बर होत आहेत…

– जरी कुणी आयुर्वेदीक काढा ने कोरोना बरा होतो अस सांगत असेल तर ते घेण्यास सुद्धा हरकत नाही.. ( त्यावर विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही.. विश्वास ठेवा..विश्वास स्वतःच एक औषध आहे.. .. .. )..

– भुक लागत नसेल तरी स्वत:ला हे सांगा की मला ह्या ह्या वेळी चांगल पोटभर जेवायच आहे.. तशी कल्पना करा ..की मी जेवत आहे.. पोटभर जेवत आहे..

– चांगल पोष्टीक अन्न खा.. वरण , पोळी, भात , भाजी, नारळ पाणी ( दिवसातुन ४-५ ग्लास ),फळांचा ज्युस/दुध, लिंबुपाणी, अंडी .. तुम्हाला जी भाजी आवडते , जे आवडत ते वेगवेगळे पदार्थ आवर्जुन खा..ते पदार्थ पोष्टीक असावेत..

– चांगली आनंदी झोप घ्या.. झोप सुद्धा औषधाच काम करते..अजिबात चिंता करायची नाही.. शांत झोप घ्यायची मित्रांनो.. उद्याच उद्या बघुया..

– ज्यांना कोरोना झालेला आहे ..त्यांनी परत परत कागदावर , वहीवर , मोबाईलवर लिहा की मी बरा होईन , मला काही एक झालेल नाही आहे.. जेणेकरुन तुमच्या ते मनाला मान्य होईल.. कमीत कमी १० दा तरी हे लिहा.. खाली टाईमपास करत असाल तर हे करा.. परत परत लिहा , परत परत टाईप करा.. एकच वाक्य..

_ आजकाल समाजमाध्यम , न्युज नकारात्मकता जास्त पसरवत आहेत… पण ते जे सांगत आहेत.. ते अर्धसत्य आहे..हजार पैकी ५ लोक ह्यांना त्रास आहे.. तर ते हे कधीच दाखविणार नाही की ९९५ लोक स्वस्थ आहेत.. त्यामुळे ते बघणे टाळा.. ते तुम्हाला व तुमच्या शरीराला विष तैयार करण्यासाठी मजबुर करत आहेत..

– डोळ बंद करा.. व १० मिनिट तरी बस श्वासावर लक्ष ठेवा…श्वास येत आहे, श्वास जात आहे.. बस इतकीच अनुभुती . बाकी सगळ त्या क्षणासाठी विसरुन जा… कोणता मनात विचार नाही.. कोणता मनात आस नाही… कोणती मनात भिती नाही.. आपल्या स्वतःला त्या श्वासाला समर्पित करा.. जेव्हाही तुम्हाला घाबरल्या सारख वाटेल.. तेव्हा तेव्हा हे करा.. तुम्ही हे झोपुन सुद्धा ,बेडवर सुद्धा करु शकता.. हे तुमच्या आंतरिक मनापर्यंत पोहोचण्याचं एक साधन आहे.ह्याचा हजारो -लाखो पटीने फायदा होईल.. ( कमीत कमी 5 दिवस तरी नियमित करा, नियमितपणे केल्यास तुमचं पूर्ण जीवन बदलून जाईल ह्याची शास्वती देतो.. )..

– योग्य डाॅक्टरांचा योग्य तो सल्ला घ्या.. स्वत:हुन किंवा मेडीकल शाॅप वाल्याच्या सल्ल्यावरुन औषध घेवु नका.. जरी तुम्हाला नावे माहीत असतील तरी.. डाॅ नी दिलेल्या सुचनांच पालन करा.. औषध वेळेवर घ्या..

व एक शेवटचं.. 10-15 दिवस कोरोनाचे संपले की तुम्हाला काहीही होणार नाही.. आपल्या शरीराने कोरोना विरुद्धचे युद्ध जिंकलेले आहे, पण ह्या युद्धात आपल थोडं काही नुकसान झालेलं आहे त्यामुळे काही दिवस थोडा अशक्तपणा राहील.. त्याची काळजी अजिबात करू नका.. परत तेच पोष्टिक आहार व सकारात्मक विचारांची संगत.. काही दिवसात तुमचं शरीर अधिसारखंच सुदृढ होईल..

मित्रांनो , मन व मनाची शक्ती अथांग आहे.. चला ह्या शक्तीचा कोरोना ला पळविण्यासाठी उपयोग करुया..जस काही लोकांनी शेवटच्या क्षणी सुद्धा आतंरीक उर्जेच्या बळावर कोरोनावर मात केली , तसच आपण करुया..

जे कुणी वाचत असेल किंवा जो कुणी ह्या वेळी त्रासात असेल.. विश्वातिल समस्त चांगल्या शक्तींना मी ह्या क्षणी प्रार्थना करतो की त्या सर्वांची दु:ख दुर व्हावी..त्यांचा आजार बरा व्हावा..

लवकरात लवकर बरे व्हा.. तुम्ही बरे होणारच.. अंह, अजिबात घाबरायच नाही.. थोड दोन क्षणासाठी हसा बघु..
कोरोना , दो दिन की बात है दोस्त.. जिंदगी अभी बाकी है.. बहुत सी जंग अभी फतेह करनी है.. ये तो बस एक मामुली जंग है.. हिम्मत नही हारना है.. हमे जितना हमे..हम जरुर जितेंगे..

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:09 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

समर सीजन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोजाना करें घी का सेवन

डॉक्टर कोरोना काल में इम्यून सिस्टम मजबूत करने की सलाह देते हैं।

घी भारतीय व्यंजन का अहम हिस्सा है। इसका इस्तेमाल जायके का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में घी को दवा बताया गया है। डॉक्टर भी सर्दी हो या गर्मी सभी मौसम में घी खाने की सलाह देते हैं। शुद्ध घी में विटामिन ए, के, इ, ओमेगा-3 और ओमेगा-9 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों में लाभदायक होते हैं। खासकर बदलते मौसम में होने वाले सर्दी-खांसी और फ्लू के लिए यह रामबाण दवा है। साथ ही इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर आप घी के फायदे से वाकिफ नहीं है, तो आइए जानते हैं-

कोशिका के विकास में सहायक

आधुनिक समय में लोग वजन बढ़ने के डर से घी का सेवन नहीं करते हैं। हालांकि, घी में हेल्दी फैट होता है। इससे शरीर में कोशिका का विकास होता है। साथ ही यह शरीर में मौजद पोषक तत्वों का अवशोषण कर महत्वपूर्ण हार्मोन को उत्सर्जित करता है। इसके लिए रोजाना दाल/चावल/रोटी में एक चम्मच घी मिलाकर रोजाना सेवन करें।

कब्ज दूर करता है

ncbi.nlm.nih.gov की एक शोध के अनुसार, घी में ब्यूटीरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कब्ज को दूर करने में कारगर साबित हो सकता है। साथ ही ब्यूटीरिक एसिड मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को सही करता है, जिससे अमाशय सुचारू रूप से काम करने लगता है। इसके अलावा, घी के सेवन से ब्लोटिंग, पेट दर्द में भी राहत मिलता है।

इम्यून सिस्टम मजबूत होता है

डॉक्टर कोरोना काल में इम्यून सिस्टम मजबूत करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा, बदलते मौसम में बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में आप घी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। घी के सेवन से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इसमें पाया जाने वाला ब्यूटीरिक एसिड, विटामिन-ए और सी इम्यून सिस्टम मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है।

डिस्क्लेमर: स्टोरी के टिप्स और सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर नहीं लें। बीमारी या संक्रमण के लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 4:38 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

Vastu For Direction: जानें वास्तु के अनुसार किस दिशा का होता है क्या महत्व

Vastu For Direction: जानें वास्तु के अनुसार किस दिशा का होता है क्या महत्व

Vastu For Direction: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशाओं का महत्व अत्याधिक है। ऐसे में हर दिशा के लिए वास्तु निर्देश दिए गए होते हैं। चार मुख्य दिशाएं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर हैं। इनके मध्य स्थान को कोण कहा जाता है। ऐसे में चार कोण भी होते हैं जिनमें कोण दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मौजूद हैं। वहीं, दो आकाश और पाताल दिशाएं भी कही गई हैं। ऐसे में देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। वास्तु के अनुसार, कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती है। तो आइए जानते हैं किस दिशा का क्या महत्व होता है।

1. अगर आप कोई भारी कारखाना, आग और बिजली से संबंधित कोई कार्य शुरू करने के लिए उद्योग भवन का निर्माण कराने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे शुभ दिशा दक्षिण मानी गई है। क्योंकि वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण दिशा में भारी सामान आदि रखना सही माना जाता है।

2. वास्तु के अनुसार, पश्चिम मुखी स्थान उस काम के लिए एकदम सही रहता है अगर किसी सुपर मार्केट, रसायनिक सामान आदि से संबंधित भवन का निर्माण करवाना हो तो।

3. पूर्व दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। इसे देव की दिशा माना गया है। ईश्वर की अराधना करने या शिक्षा से संबंधित कार्य करने के लिए पूर्व दिशा और ईशान कोण दिशा शुभ मानी जाती है। इसी दिश में घर के मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। अगर कोई हल्का निर्माण करना हो तो भी यह दिशा सही मानी जाती है।

4. कुबेर की दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। अगर इस दिशा में कोई ऐसा प्रतिष्ठान या दुकान खोली जाए जो खरीद और बिक्री से संबंधित हो तो बेहतर होता है। इस दिशा में तिजोरी का दरवाजा खुलना बहुत शुभफलदायी माना जाता है।

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 4:23 pm

Categories: Uncategorized   Tags:

Next Page »

© 2010 Chalisa and Aarti Sangrah in Hindi

Visits: 54 Today: 0 Total: 905016