Mantra for delivery of Healthy Baby and Santan Gopal Stotram

mantra for easy delivery
mantra for easy delivery

 

संतान गोपाल स्तोत्र श्लोक 70 ते 101

वंशविस्तारकं पुत्रं देहि मे मधुसूदन ।
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥७०॥

ममाभीष्टसुतं देहि कंसारे माधवाच्युत ।
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥७१॥
चन्द्रार्ककल्पपर्यन्तं तनयं देहि माधव ।
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥७२॥
विद्यावन्तं बुद्धिमन्तं श्रीमन्तं तनयं सदा ।
देहि मे तनयं कृष्ण देवकीनन्दन प्रभो ॥७३॥
नमामि त्वां पद्मनेत्र सुतलाभाय कामदम् ।
मुकुन्दं पुण्डरीकाक्षं गोविन्दं मधुसूदनम् ॥७४॥
भगवन् कृष्ण गोविन्द सर्वकामफलप्रद ।
देहि मे तनयं स्वामिंस्त्वामहं शरणं गतः ॥७५॥
स्वामिंस्त्वं भगवन् राम कृष्न माधव कामद ।
देहि मे तनयं नित्यं त्वामहं शरणं गतः ॥७६॥
तनयं देहिओ गोविन्द कञ्जाक्ष कमलापते ।
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥७७॥
पद्मापते पद्मनेत्र प्रद्युम्न जनक प्रभो ।
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥७८॥
शङ्खचक्रगदाखड्गशार्ङ्गपाणे रमापते ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥७९॥
नारायण रमानाथ राजीवपत्रलोचन ।
सुतं मे देहि देवेश पद्मपद्मानुवन्दित ॥८०॥

राम राघव गोविन्द देवकीवरनन्दन ।
रुक्मिणीनाथ सर्वेश नारदादिसुरार्चित ॥८१॥
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते ।
देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक ॥८२॥
मुनिवन्दित गोविन्द रुक्मिणीवल्लभ प्रभो ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥८३॥
गोपिकार्जितपङ्केजमरन्दासक्तमानस ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥८४॥
रमाहृदयपङ्केजलोल माधव कामद ।
ममाभीष्टसुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥८५॥
वासुदेव रमानाथ दासानां मङ्गलप्रद ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥८६॥
कल्याणप्रद गोविन्द मुरारे मुनिवन्दित ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥८७॥
पुत्रप्रद मुकुन्देश रुक्मिणीवल्लभ प्रभो ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥८८॥
पुण्डरीकाक्ष गोविन्द वासुदेव जगत्पते ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥८९॥
दयानिधे वासुदेव मुकुन्द मुनिवन्दित ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥९०॥

पुत्रसम्पत्प्रदातारं गोविन्दं देवपूजितम् ।
वन्दामहे सदा कृष्णं पुत्र लाभ प्रदायिनम् ॥९१॥
कारुण्यनिधये गोपीवल्लभाय मुरारये ।
नमस्ते पुत्रलाभाय देहि मे तनयं विभो ॥९२॥
नमस्तस्मै रमेशाय रुमिणीवल्लभाय ते ।
देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक ॥९३॥
नमस्ते वासुदेवाय नित्यश्रीकामुकाय च ।
पुत्रदाय च सर्पेन्द्रशायिने रङ्गशायिने ॥९४॥
रङ्गशायिन् रमानाथ मङ्गलप्रद माधव ।
देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक ॥९५॥
दासस्य मे सुतं देहि दीनमन्दार राघव ।
सुतं देहि सुतं देहि पुत्रं देहि रमापते ॥९६॥
यशोदातनयाभीष्टपुत्रदानरतः सदा ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥९७॥
मदिष्टदेव गोविन्द वासुदेव जनार्दन ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥९८॥
नीतिमान् धनवान् पुत्रो विद्यावांश्च प्रजापते ।
भगवंस्त्वत्कृपायाश्च वासुदेवेन्द्रपूजित ॥९९॥
यःपठेत् पुत्रशतकं सोऽपि सत्पुत्रवान् भवेत ।
श्रीवासुदेवकथितं स्तोत्ररत्नं सुखाय च ॥१००॥

जपकाले पठेन्नित्यं पुत्रलाभं धनं श्रियम् ।
ऐश्वर्यं राजसम्मानं सद्यो याति न संशयः ॥१०१॥

 

mantra for easy delivery
mantra for delivery of healthy baby
mantra for good health of child
mantra for child health
mantra for normal delivery in hindi
mantra for healthy baby
which mantra is good during pregnancy
mantra for getting pregnant in hindi
mantra for son birth
hindu mantras for pregnancy
santan gopal mantra for baby boy
mantra for conceiving baby boy
powerful mantras for pregnancy
garbha raksha mantra
mantras during pregnancy
mantra delivery
mantras for safe pregnancy
mantra for pregnancy
mantra for conceiving
gopal mantra
vedic mantras for pregnancy
santan gopal mantra
santan prapti mantra
mantra indian
mantra for normal delivery
mantra for getting pregnant
mantra to get baby boy
mantra to conceive a baby boy in tamil
mantra for conceiving baby
mantra for conceiving baby in hindi
normal delivery mantra
pregnancy mantra
mantra indian restaurant
putra prapti mantra
easy delivery mantra
mantra indian cuisine
garbarakshambigai mantra
garbharakshambika mantra
birth mantras
mantra for baby boy
mantra for baby boy during pregnancy
bal gopal mantra
mantra to get pregnant
santan gopal mantra in hindi
mantra for good health of baby
mantra for healthy baby during pregnancy
mantra for baby health
mantras for newborn baby
gayatri mantra during pregnancy
mantra pregnancy
gopala mantra
mantras to get pregnant soon
which mantra to chant for pregnancy success
mantra for pregnant lady
mantras to chant during pregnancy
santan gopal mantra 108 times
mantra for healthy baby boy
mantra for childbirth
mantras to be chanted during pregnancy
mantra for normal delivery in tamil
mantra for pregnancy hindi
best mantra during pregnancy
pregnancy mantra chanting
pregnancy mantra hindi
mantra to protect baby in womb
mantra for healthy pregnancy
pregnancy mantras in tamil
mantras chanted during pregnancy
what mantras to chant during pregnancy
mantras for conceiving a healthy child
slokas and mantras during pregnancy
mantra for safe delivery
vedic mantras during pregnancy
powerful mantra to get pregnant
mantra for baby during pregnancy
mantra for baby in womb
natural birth mantras
mantra for child conception
jambhala mantra for pregnancy
mantras and slokas for pregnancy
karparatchambigai mantra in tamil
vedic mantras for pregnancy and motherhood
mantra for having a baby
mantras for labor
mantra to get baby
mantra to have baby boy
positive pregnancy mantras
garbarakshambigai mantra in telugu
positive birth mantras
mantras to listen during pregnancy

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *