Durga Kawach In Sanskrit

Durga Kawach In Sanskrit ॥ देवीकवचम् ॥ ॥ अथ देव्याः कवचम् ॥ ॐ अस्य श्री चण्डीकवचस्य ॥ ब्रह्मा ऋषिः ।  अनुष्टुप् छन्दः ।  चामुण्डा देवता । अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् ।  दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् । श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥ ॥ ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ मार्कण्डेय उवाच । ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् । यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे…