Shri Ram Chandra Stuti

  अरण्यकाण्ड अत्रि मुनि द्वारा स्तुति नमामि भक्त वत्सलम् । कृपालु शील कोमलम् ॥ भजामि ते पदांबुजम् । अकामिनाम् स्वधामदम् ॥ निकाम् श्याम् सुंदरम् । भवाम्बुनाथ मंदरम् ॥ प्रफुल्ल कंज लोचनम् । मदादि दोष मोचनम् ॥ प्रलंब बाहु विक्रमम् । प्रभोऽप्रमेय वैभवम् ॥ निषंग चाप सायकम् । धरम् त्रिलोक नायकम् ॥ दिनेश वंश मंदनम् ।…

shankaracharya Veda sara shiva stavah in sanskrit meaning in hindi

shankaracharya Veda sara shiva stavah in sanskrit shankaracharya Veda sara shiva stavah in sanskrit meaning in hindi meaning   Vedasara Shiva stotram meaning in English I remember the only Mahādeva, Who is the enemy of Smara (Kāmadeva), Who is the Lord of the animals for sacrifice, Who destroys the sins, Who is the Lord beyond…