Sanskrit Numbers – Numerals and in word

0.01 Ek Paise

0.10 Das Paise

1 Ek Rupya

10 Das

100 Sau

1,000 Hazar

10,000 Das Hazar

1,00,000 Lakh

10,00,000 Das Lakh

1,00,00,000 Karod

10,00,00,000 Das Karod

1,00,00,00,000 Abja

10,00,00,00,000 Das Abja

1,00,00,00,00,000 Kharv

10,00,00,00,00,000 Nikharv

1,00,00,00,00,00,000 Padma

10,00,00,00,00,00,000 Maha Padma

1,00,00,00,00,00,00,000 Shanku

10,00,00,00,00,00,00,000 Jaladhi Shanku

1,00,00,00,00,00,00,00,000 Antya

10,00,00,00,00,00,00,00,000 Maha Antya

1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 Madhya

10,00,00,00,00,00,00,00,00,000 Maha Madhya

1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 Parardh

10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 Maha Parardh

1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 Dhun

10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 Maha Dhun

1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 Akshauhoni

10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 Maha Akshauhoni

Sanskrit Numbers
numbers in sanskrit 1 to 1000

sanskrit numbers pdf

sanskrit numbers 1-10 symbols

100 in sanskrit

1000 in sanskrit

sanskrit numbers pronunciation

50 in sanskrit

sanskrit mein ek se so tak ginti

Word-Numeral Decimal Equivalent
Ekam 1
Dashkam 10
1 Shatam 100
1 Shahashram 1,000
10 Dash Shahashram 10,000
Laksha 1,00,000
Dash Laksha 10,00,000
Koti 1,00,00,000
Ayutam 109
Niyutam 1011
Kankaram 1013
Vivaram 1016
Pararadahaa 1017
Nivahata 1019
Utsangaha 1021
Bahulam 1023
Naagbaalaha 1025
Titlambam 1027
Vyavasthaanapragnaptihi 1029
Hetuhellam 1031
Karahuhu 1033
Hetvindreeyam 1035
Sampaata Lambhaha 1037
Gananaagatihi 1039
Niravadyam 1041
Mudraabalam 1043
Saraabalam 1045
Vishamagnagatihi 1047
Sarvagnaha 1049
Vibhutangaama 1051
Tallakshanaam 1053

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *