Shashthi Devi Stotram – Protection of Kids षष्ठीदेवी स्तोत्र

॥ श्रीषष्ठीदेवि स्तोत्रम् ॥
श्री गणेशाय नमः ॥
ध्यानम् ।
श्रीमन्मातरमम्बिकां विधि मनोजातां सदाभीष्टदांस्कन्देष्टां च जगत्प्रसूं विजयदां सत्पुत्र सौभाग्यदाम् ।
सद्रत्नाभरणान्वितां सकरुणां शुभ्रां शुभां सुप्रभांषष्ठांशां प्रकृतेः परां भगवतीं श्रीदेवसेनां भजे ॥
षष्ठांशां प्रकृतेः शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुव्रताम् ।सुपुत्रदां च शुभदां दयारूपां जगत्प्रसूम् ॥
श्वेतचम्पक वर्णाभां रक्तभूषण भूषिताम् ।पवित्ररूपां परमां देवसेनां पराम्भजे ॥

अथ श्रीषष्ठीदेवि स्तोत्रम् ।
स्तोत्रं श‍ृणु मुनिश्रेष्ठ सर्वकामशुभावहम् ।
वाञ्छाप्रदं च सर्वेषां गूढं वेदे च नारद ॥
प्रियव्रत उवाच ।
नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः ।शुभायै देवसेनायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ॥ १॥
वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः ।सुखदायै मोक्षदायै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः ॥ २॥
सृष्ट्यै षष्ठांशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः । var शक्तिषष्ठीस्वरूपायैमायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ॥ ३॥
परायै पारदायै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।सारायै सारदायै च परायै सर्वकर्मणाम् ॥ ४॥
बालाधिष्ठातृदेव्यै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणाम् ॥ ५॥
प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु ॥ ६॥
देवरक्षणकारिण्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।शुद्धसत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा ॥ ७॥
हिंसाक्रोधवर्जितायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि ॥ ८॥
धर्मं देहि यशो देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते ॥ ९॥
कल्याणं च जयं देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।॥ फलश‍ृति ॥इति देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियव्रतः ॥ १०॥
यशस्विनं च राजेन्द्रं षष्ठीदेवीप्रसादतः ।षष्ठीस्तोत्रमिदं ब्रह्मन्यः श‍ृणोति च वत्सरम्॥ ११।
अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीविनम् ।वर्षमेकं च या भक्त्या संयत्तेदं श‍ृणोति च ॥ १२॥
सर्वपापाद्विनिर्मुक्ता महावन्ध्या प्रसूयते ।वीरपुत्रं च गुणिनं विद्यावन्तं यशस्विनम् ॥ १३॥
सुचिरायुष्मन्तमेव षष्ठीमातृप्रसादतः ।काकवन्ध्या च या नारी मृतापत्या च या भवेत् ॥ १४॥
वर्षं श‍ृत्वा लभेत्पुत्रं षष्ठीदेवीप्रसादतः ।रोगयुक्ते च बाले च पिता माता श‍ृणोति चेत् ॥ १५॥
मासं च मुच्यते बालः षष्ठीदेवी प्रसादतः ।
॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे इतिखण्डे नारदनारायणसंवादेषष्ठ्युपाख्याने श्रीषष्ठीदेविस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

व.दा. भट ह्यांनी त्यांच्या ‘पंचमस्थान ‘ ह्या पुस्तकात षष्टीदेवीचे स्तोत्र दिले आहे . त्यात त्यांनी असे दिले आहे कि जे लोक संतति प्राप्तीबद्दल पूर्ण निराश झालेले असतात किंवा ज्यांना वारंवार गर्भपाताचा त्रास होतो अशांना ह्या स्तोत्राचा उपयोग होऊ शकतो .

मराठी अर्थ:षष्ठीदेवी स्तोत्र भगवान नारायण म्हणाले, हे मुनिश्रेष्ट नारदा! सर्व कामना शुभ व पूर्ण करणारे व सर्वांचे मनोरथ पूर्ण करणारे वेदांनाही गुप्त असणारे हे स्तोत्र ऐक. देवीला नमस्कार असो. महादेवीला नमस्कार असो. भगवती सिद्धी तसेच शांतीला नमस्कार असो. शुभा, देवसेना तसेच वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा तसेच मोक्षदा भगवती षष्ठीला मी वारंवार नमस्कार करतो. मूल प्रकृतिच्या सहाव्या अंशापासून प्रकट होणार्या भगवती सिद्धाला नमस्कार असो. माया, सिद्धयोगिनी, सारा, शारदा आणि परादेवी नावांनी शोभणारी भगवती षष्ठीला मी वारंवार नमस्कार करतो. बालकांची अधिष्टात्री, त्यांचे कल्याण करणारी, कल्याण स्वरूपिणी तसेच कर्मांचे फल देणारी भगवती षष्ठीला मी वारंवार नमस्कार करतो. आपल्या भक्तांना प्रत्यक्ष दर्शन देणारी तसेच सर्वांसाठी संपूर्ण कार्यांमध्ये पूजेचा मान असलेली स्वामी कार्तिकेयाची प्राणप्रिया भगवती षष्ठीला मी वारंवार नमस्कार करतो. मनुष्य जीला नेहमी वंदन करतो, जी देवतांच्या रक्षणासाठी नेहमी सज्ज असते त्या शुद्धसत्वस्वरूप भगवती षष्ठीला मी वारंवार नमस्कार करतो. हिंसा आणि क्रोध यापासून रहित असलेल्या भगवती षष्ठीला मी वारंवार नमस्कार करतो. हे सुरेश्वरि ! तू मला धन दे, प्रिय पत्नी दे आणि पुत्र देण्याची कृपा कर. हे महेश्वरी ! तू मला जगांत सन्मान मिळवून दे, मला विजयी कर आणि माझ्या शत्रुंचा संहार कर. सुधर्म आणि यश देणार्या भगवती षष्ठीला मी वारंवार नमस्कार करतो. हे सुपूजीते ! तू मला भूमी दे, प्रजा दे, विद्या दे आणि माझे कल्याण कर व मला जय दे. भगवती षष्ठीला मी वारंवार नमस्कार करतो. अशा प्रकारे स्तुती करून राजा प्रियव्रताने षष्ठीदेवीच्या आशीर्वादाने यशस्वी पुत्र प्राप्त करून घेतला. हे ब्रह्मन् ! जो मनुष्य भगवति षष्टिच्या या स्तोत्राचे एक वर्षपर्यन्त श्रवण करतो त्याला जर पुत्र नसेल तर त्यास दीर्घजीवी, सुन्दर पुत्र प्राप्त होतो. जो एक वर्षपर्यन्त भक्तिपूर्वक देवीची पूजा करून हे स्तोत्र ऐकतो त्याची सर्व पापे नष्ट होतात. मोठी वन्ध्या नारीसुद्धा भगवती षष्टीदेवीच्या आशीर्वादाने संतान प्रसूती करण्याच्या योग्यतेची होते. ती भगवती देवसेनेच्या कृपेने गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायू तसेच श्रेष्ट पुत्राची माता होते. काकवंध्या अगर मृतवत्सा नारी या स्तोत्राचे एक वर्षपर्यन्त श्रवण करून भगवती षष्टीदेवीच्या आशीर्वादाने पुत्रवती होते. बालक आजारी असेल तर त्याच्या माता-पित्यांनी हे स्तोत्र एक महिनापर्यन्त श्रवण केले तर भगवती षष्टीदेवीच्या आशीर्वादाने त्या बालकाचा आजार बरा होतो. अशा प्रकारे श्री देवी महाभागवतांतील नवव्या स्कधांतील षष्टीदेवी स्तोत्र संपूर्ण झाले.

षष्ठीदेवी स्तोत्र

नारायण उवाच

स्तोत्रं श्रुणु मुनिश्रेष्ट सर्वकामशुभावहम् I
वांछाप्रदं च सर्वेषां गूढं वेदेषु नारद I
नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धयै शांत्यै नमो नमः II
शुभायै देवसेनायै षष्ठयै देव्यै नमो नमः I
वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः II
सुखदायै मोक्षदायै षष्ठयै देव्यै नमो नमः I
सृष्टयै षष्ठाशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः II
मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः I
सारायै सारदायै च परादेव्यै नमो नमः II
बालाधिष्टातृदेव्यै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः I
कल्याणदायै कल्याण्यै फ़लदायै च कर्मणाम् II
प्रत्यक्षायै स्वभक्तानां षष्ठयै देव्यै नमो नमः I
पूज्यायै स्कंदकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु II
देवरक्षणकारिण्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः I
शुद्धसत्वस्वरुपायै वन्दितायै नृणां सदा II
हिंसाक्रोधवर्जितायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः I
धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि II
मानं देहि जयं देहि द्विषो जहि महेश्वरि I
धर्मं देहि यशो देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः II
देहि भूमिं प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते I
कल्याणं च जयं देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः II
इति देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियव्रतः I
यशस्विनं च राजेन्द्रः षष्टिदेव्याः प्रसादतः II
षष्टिस्त्रोत्रमिदं ब्रह्मन् यः श्रुणोति तु वत्सरम् I
अपुत्रो लभते पुत्रं परं सुचिरजीविनम् II
वर्षंमेकं च यो भक्त्या संपूज्येदं श्रुणोति च I
सर्वपापाद्विनिर्मुक्तो महावन्ध्या प्रसूयते II
वीरं पुत्रं च गुणिनं विद्यावन्तं यशस्विनम् I
सुचिरायुष्यवन्तं च सूते देवीप्रसादतः II
काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् I
वर्षं श्रुत्वा लभेत्पुत्रं षष्ठीदेवीप्रसादतः II
रोगयुक्ते च बाले च पिता माता श्रुणोति चेत् I
मासेन मुच्यते बालः षष्ठीदेवीप्रसादतः II
II इति श्री देवीभागवते महापुराणे नवम स्कन्दे श्री षष्ठीदेवी स्तोत्रं संपूर्णं II

guru shaki
Gurushakti
Stotra
Devi (Deity)
Shashthi Devi
Shashthi Devi Stotra
Protection of Kids
stotra for protection
mantra for protection

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *