ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra PDF in Gujarati

(ભક્તામર સ્તોત્ર રચિયતા : શ્રી માનતુંગ સૂરિજી)

ભક્તામર-પ્રણત-મૌલિ-મણિ-પ્રભાણા-
મુદ્યોતકં દલિત-પાપ-તમો-વિતાનમ્ ।
સમ્યક્પ્રણમ્ય જિન-પાદ-યુગં યુગાદા-
વાલમ્બનં ભવ-જલે પતતાં જનાનામ્ (૧)

યઃસંસ્તુતઃ સકલ-વાંગ્મય-તત્ત્વબોધા-
દુદ્ભૂત-બુદ્ધિ-પટુભિઃ સુરલોક-નાથૈ ।
સ્તોત્રૈર્જગત્ત્રિતય-ચિત્ત-હરૈ-રુદારૈઃ,
સ્તોષ્યે કિલાહમપિ તં પ્રથમં જિનેન્દ્રમ્ (૨)

બુદ્ધયા વિનાપિ વિબુધાર્ચિત-પાદ-પીઠ,
સ્તોતું સમુદ્યત-મતિર્વિગત-ત્રપોહમ્ ।
બાલં વિહાય જલ-સંસ્થિત-મિન્દુ-બિમ્બ-
મન્યઃક ઇચ્છતિ જનઃ સહસા ગ્રહીતુમ્ (૩)

વક્તું ગુણાન્ ગુણ-સમુદ્ર! શશાંક-કાંતાન્,
કસ્તે ક્ષમઃ સુર-ગુરુ-પ્રતિમોપિ બુદ્ધયા ।
કલ્પાંત-કાલ-પવનોદ્ધત-નક્ર-ચક્રં,
કો વા તરીતુ-મલમમ્બુ નિધિં ભુજાભ્યામ્ (૪)

સોહં તથાપિ તવ ભક્તિ-વશાન્મુનીશ,
કર્તું સ્તવં વિગત-શક્તિ-રપિ પ્રવૃતઃ ।
પ્રીત્યાત્મ-વીર્ય-મવિચાર્ય્ય મૃગી મૃગેન્દ્રં,
નાભ્યેતિ કિં નિજ-શિશોઃ પરિ-પાલનાર્થમ્ (૫)

અલ્પશ્રુતં શ્રુતવતાં પરિહાસ-ધામ,
ત્વદ્ભક્તિ-રેવ-મુખરી-કુરુતે બલાન્મામ્ ।
યત્કોકિલઃ કિલ મધૌ મધુરં વિરૌતિ,
તચ્ચામ્ર-ચારુ-કાલિકા-નિકરૈક-હેતુ (૬)

ત્વત્સંસ્તવેન ભવ-સંતતિ-સન્નિબદ્ધં
પાપં ક્ષણાત્ક્ષય-મુપૈતિ શરીર-ભાજામ્ ।
આક્રાંત-લોક-મલિનીલ-મશેષ-માશુ,
સૂર્યાંશુ-ભિન્ન-મિવ શાર્વર-મન્ધકારમ્ (૭)

મત્વેતિ નાથ તવ સંસ્તવનં મયેદ-
મારભ્યતે તનુધિયાપિ તવ પ્રભાવાત્ ।
ચેતો હરિષ્યતિ સતાં નલિની-દલેષુ,
મુક્તાફલ-દ્યુતિ-મુપૈતિ નનૂદ-બિન્દુઃ (૮)

આસ્તાં તવ સ્તવન-મસ્ત-સમસ્ત-દોષં,
ત્વત્સંકથાપિ જગતાં દુરિતાનિ હંતિ ।
દૂરે સહસ્ત્ર-કિરણઃ કુરુતે પ્રભૈવ,
પદ્માકરેષુ જલજાનિ વિકાસ-ભાંજિ (૯)

નાત્યદ્ભુતં ભુવન-ભૂષણ-ભૂતનાથ,
ભૂતૈર્ગુણૈર્ભુવિ ભવંત-મભિષ્ટુ-વંતઃ ।
તુલ્યા ભવંતિ ભવતો નનુ તેન કિં વા,
ભૂત્યાશ્રિતં ય ઇહ નાત્મસમં કરોતિ (૧૦)

દૃષ્ટ્વા ભવંત-મનિમેષ-વિલોકનીયં,
નાન્યત્ર તોષ-મુપયાતિ જનસ્ય ચક્ષુઃ ।
પીત્વા પયઃ શશિકર-દ્યુતિ-દુગ્ધ-સિન્ધો,
ક્ષારં જલં જલનિધે રસિતુઁ ક ઇચ્છેત્ (૧૧)

યૈઃ શાંત-રાગ-રુચિભિઃ પરમાણુ-ભિસ્ત્વં,
નિર્માપિતસ્ત્રિ-ભુવનૈક-લલામ-ભૂત ।
તાવંત એવ ખલુ તેપ્યણવઃ પૃથિવ્યાં,
યત્તે સમાન-મપરં ન હિ રૂપમસ્તિ (૧૨)

વક્ત્રં ક્વ તે સુર-નરોરગનેત્ર-હારિ,
નિઃશેષ-નિર્જિત-જગત્ત્રિત-યોપમાનમ્ ।
બિમ્બં કલંક-મલિનં ક્વ નિશાકરસ્ય,
યદ્વાસરે ભવતિ પાણ્ડુ-પલાશ-કલ્પમ્ (૧૩)

સમ્પૂર્ણ-મણ્ડલ-શશાંક-કલા કલાપ-
શુભ્રા ગુણાસ્ત્રિભુવનં તવ લંગ્ઘયંતિ ।
યે સંશ્રિતાસ્ત્રિજગદીશ્વર-નાથમેકં,
કસ્તાન્નિવારયતિ સંચરતો યથેષ્ટમ (૧૪)

ચિત્રં કિમત્ર યદિ તે ત્રિદશાંગનાભિ-
નીતં મનાગપિ મનો ન વિકાર-માર્ગમ્ ।
કલ્પાંત-કાલ-મરુતા ચલિતા ચલેન
કિં મન્દરાદ્રિ-શિખરં ચલિતં કદાચિત્ (૧૫)

નિર્ધૂમ-વર્ત્તિ-રપવર્જિત-તૈલપૂરઃ,
કૃત્સ્નં જગત્ત્રયમિદં પ્રકટી-કરોષિ ।
ગમ્યો ન જાતુ મરુતાં ચલિતા-ચલાનાં,
દીપોપરસ્ત્વમસિ નાથ! જગત્પ્રકાશઃ (૧૬)

નાસ્તં કદાચિદુપયાસિ ન રાહુ-ગમ્યઃ,
સ્પષ્ટી-કરોષિ સહસા યુગપજ્જગંતિ ।
નામ્ભોધરોદર-નિરુદ્ધ-મહા-પ્રભાવઃ,
સૂર્યાતિશાયિ-મહિમાસિ મુનીન્દ્ર લોકે (૧૭)

નિત્યોદયં દલિત-મોહ-મહાન્ધકારં।
ગમ્યં ન રાહુ-વદનસ્ય ન વારિદાનામ્ ।
વિભ્રાજતે તવ મુખાબ્જ-મનલ્પ-કાંતિ,
વિદ્યોતયજ્-જગદપૂર્વ-શશાંક-વિમ્બમ્ (૧૮)

કિં શર્વરીષુ શશિનાન્હિ વિવસ્વતા વા,
યુષ્મન્મુખેન્દુ-દલિતેષુ તમઃસુ નાથ ।
નિષ્પન્ન-શાલિ-વન-શાલિની જીવ-લોકે,
કાર્યં કિયજ્-જલધરૈર્જલ-ભારનમ્રૈઃ (૧૯)

જ્ઞાનં યથા ત્વયિ વિભાતિ કૃતાવકાશં
નૈવં તથા હરિ-હરાદિષુ નાયકેષુ ।
તેજઃસ્ફુરન્મણિષુ યાતિ યથા મહત્વં,
નૈવં તુ કાચ-શકલે કિરણા-કુલેપિ (૨૦)

મન્યે વરં હરિ-હરાદય એવ દૃષ્ટા
દૃષ્ટેષુ યેષુ હૃદયં ત્વયિ તોષમેતિ ।
કિં વીક્ષિતેન ભવતા ભુવિ યેન નાન્યઃ,
કશ્ચિન્મનો હરતિ નાથ ભવાંતરેપિ (૨૧)

સ્ત્રીણાં શતાનિ શતશો જનયંતિ પુત્રાન્-
નાન્યા સુતં ત્વદુપમં જનની પ્રસૂતા ।
સર્વા દિશો દધતિ ભાનિ સહસ્ત્ર-રશ્મિં,
પ્રાચ્યેવ દિગ્જનયતિ સ્ફુર-દંશુ-જાલમ્ (૨૨)

ત્વામા-મનંતિ મુનયઃ પરમં પુમાંસ-
માદિત્ય-વર્ણ-મમલં તમસઃ પુરસ્તાત્
ત્વામેવ સમ્ય-ગુપલભ્ય જયંતિ મૃત્યું,
નાન્યઃ શિવઃ શિવ-પદસ્ય મુનીન્દ્ર પંથાઃ (૨૩)

ત્વા-મવ્યયં વિભુ-મચિંત્ય-મસંખય-માદ્યં,
બ્રહ્માણ-મીશ્વર-મનંત-મનંગ કેતુમ્ ।
યોગીશ્વરં વિદિત-યોગ-મનેક-મેકં,
જ્ઞાન-સ્વરૂપ-મમલં પ્રવદંતિ સંતઃ (૨૪)

બુદ્ધસ્ત્વમેવ વિબુધાર્ચિત-બુદ્ધિ-બોધાત્,
ત્ત્વં શંકરોસિ ભુવન-ત્રય-શંકરત્વાત્ ।
ધાતાસિ ધીર! શિવ-માર્ગ-વિધેર્-વિધાનાત્,
વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્! પુરુષોત્તમોસિ (૨૫)

તુભ્યં નમ સ્ત્રિભુવનાર્તિ-હારાય નાથ,
તુભ્યં નમઃ ક્ષિતિ-તલામલ-ભૂષણાય ।
તુભ્યં નમસ્ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરાય,
તુભ્યં નમો જિન! ભવોદધિ-શોષણાય (૨૬)

કો વિસ્મયોત્ર યદિ નામ ગુણૈરશેષૈ,
સ્ત્વં સંશ્રિતો નિરવકાશ-તયા મુનીશ ।
દોષૈ-રુપાત્ત-વિવિધાશ્રય-જાત-ગર્વૈઃ,
સ્વપ્નાંતરેપિ ન કદાચિદ-પીક્ષિતોસિ (૨૭)

ઉચ્ચૈર-શોક-તરુ-સંશ્રિત-મુન્મયૂખ-
માભાતિ રૂપ-મમલં ભવતો નિતાંતમ્ ।
સ્પષ્ટોલ્લસત-કિરણમસ્ત-તમોવિતાનં,
બિમ્બં રવેરિવ પયોધર-પાર્શ્વવર્તિ (૨૮)

સિંહાસને મણિ-મયૂખ-શિખા-વિચિત્રે,
વિભાજતે તવ વપુઃ કાનકા-વદાતમ ।
બિમ્બં વિયદ્-વિલસ-દંશુ-લતા-વિતાનં,
તુંગોદયાદ્રિ-શિરસીવ સહસ્ત્ર-રશ્મેઃ (૨૯)

કુન્દાવદાત-ચલ-ચામર-ચારુ-શોભં,
વિભ્રાજતે તવ વપુઃ કલધૌત-કાંતમ્ ।
ઉદ્યચ્છશાંક-શુચિ-નિર્ઝર-વારિ-ધાર-
મુચ્ચૈસ્તટં સુર-ગિરેરિવ શાત-કૌમ્ભમ્ (૩૦)

છત્ર-ત્રયં તવ વિભાતિ શશાંક-કાંત-
મુચ્ચૈઃ સ્થિતં સ્થગિત-ભાનુ-કર-પ્રતાપમ્ ।
મુક્તા-ફલ-પ્રકર-જાલ-વિવૃદ્ધ-શોભં,
પ્રખ્યાપયત્-ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરત્વમ્ (૩૧)

ઉન્નિદ્ર-હેમ-નવપંકજપુંજ-કાંતી,
પર્યુલ્લસન્નખ-મયૂખ-શિખા-ભિરામૌ ।
પાદૌ પદાનિ તવ યત્ર જિનેન્દ્ર ધત્તઃ,
પદ્માનિ તત્ર વિબુધાઃ પરિ-કલ્પયંતિ (૩૨)

ઇત્થં યથા તવ વિભૂતિ-રભૂજ્જિનેન્દ્ર,
ધર્મોપ-દેશન વિધૌ ન તથા પરસ્ય ।
યાદૃક્ પ્રભા દેનકૃતઃ પ્રહતાન્ધ-કારા,
તાદૃક્કુતો ગ્રહ-ગણસ્ય વિકાસિનોપિ (૩૩)

શ્ચ્યોતન-મદા-વિલ-વિલોલ-કપોલ-મૂલ-
મત્ત-ભ્રમદ-ભ્રમર-નાદ વિવૃદ્ધ-કોપમ્ ।
ઐરાવતાભ-મિભ-મુદ્ધત-માપતંતં,
દૃષ્ટવા ભયં ભવતિ નો ભવદા-શ્રિતાનામ્ (૩૪)

ભિન્નેભ-કુમ્ભ-ગલ-દુજ્જ્વલ-શોણિતાક્ત-
મુક્તાફલ-પ્રકર-ભૂષિત-ભૂમિભાગઃ ।
બદ્ધ-ક્રમઃ ક્રમ-ગતં હરિણા-ધિપોપિ,
નાક્રામતિ ક્રમ-યુગાચલ-સંશ્રિતં તે (૩૫)

કલ્પાંત-કાલ-પવનોદ્ધત-વહ્નિ-કલ્પં,
દાવાનલં જ્વલિત-મુજ્જ્વલ-મુત્સ્ફુલિંગમ્ ।
વિશ્વં જિઘત્સુમિવ સમ્મુખ-માપતંતં,
ત્વન્નામ-કીર્તન-જલં શમયત્ય-શેષમ્ (૩૬)

રક્તેક્ષણં સમદ-કોકિલ-કણ્ઠ-નીલં,
ક્રોધોદ્ધતં ફણિન-મુત્ફણ-માપતંતમ્ ।
આક્રામતિ ક્રમયુગેન નિરસ્ત-શંકસ્-
ત્વન્નામ-નાગ-દમની હૃદિ યસ્ય પુંસ (૩૭)

વલ્ગત્તુરંગ-ગજ-ગર્જિત-ભીમ-નાદ-
માજૌ બલં બલવતામપિ ભૂ-પતીનામ્ ।
ઉદ્યદ્-દિવાકર-મયૂખ-શિખા-પવિદ્ધં,
ત્વત્કીર્ત્તનાત્-તમ ઇવાશુ ભિદા-મુપૈતિ (૩૮)

કુંતાગ્ર-ભિન્ન-ગજ-શોણિત-વારિવાહ-
વેગાવતાર-તરણાતુર-યોધ-ભીમે ।
યુદ્ધે જયં વિજિત-દુર્જય-જેય-પક્ષાસ્-
ત્વત્-પાદ-પંકજ-વના-શ્રયિણો લભંતે (૩૯)

અમ્ભો-નિધૌ ક્ષુભિત-ભીષણ-નક્ર-ચક્ર-
પાઠીન-પીઠ-ભય-દોલ્વણ-વાડવાગ્નૌ ।
રંગત્તરંગ-શિખર-સ્થિત-યાન-પાત્રાસ્-
ત્રાસં વિહાય ભવતઃ સ્મરણાદ્-વ્રજંતિ (૪૦)

ઉદ્ભૂત-ભીષણ-જલોદર-ભાર-ભુગ્નાઃ,
શોચ્યાં દશા-મુપગતાશ્-ચ્યુત-જીવિતાશાઃ ।
ત્વત્પાદ-પંકજ-રજોમૃતદિગ્ધ-દેહાઃ,
મર્ત્યા ભવંતિ મકર-ધ્વજ-તુલ્ય-રૂપાઃ (૪૧)

આપાદ-કણ્ઠ-મુરુશૃંખલ-વેષ્ટિતાંગા,
ગાઢં બૃહન્નિગડ-કોટિ-નિઘૃષ્ટ-જંઘાઃ ।
ત્વન્નામ-મંત્ર-મનિશં મનુજાઃ સ્મરંતઃ
સદ્યઃ સ્વયં વિગત-બન્ધ-ભયા ભવંતિ (૪૨)

મત્ત-દ્વિપેન્દ્ર-મૃગરાજ-દવાનલાહિ-
સંગ્રામ-વારિધિ-મહોદર-બન્ધનોત્થમ્ ।
તસ્યાશુ નાશ-મુપયાતિ ભયં ભિયેવ,
યસ્તાવકં સ્તવ-મિમં મતિમાન-ધીતે (૪૩)

સ્તોત્ર-સ્ત્રજં તવ જિનેન્દ્ર ગુણૈર્-નિબદ્ધાં
ભક્ત્યા મયા વિવિધ-વર્ણ-વિચિત્ર-પુષ્પામ્ ।
ધત્તે જનો ય ઇહ કણ્ઠ-ગતામજસં
તં માનતુંગમવશ સમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ (૪૪)॥

——————————————————————————————————

ભક્તામર સ્તોત્ર

અંગ્રેજી ભાષાંતર

O Lord, the protector of the devotees,
Whose forehead is adorned with a gem-studded crest,
Whose entire body is pervaded with the knowledge of all the scriptures,
And whose feet are worshipped by wise men.

I am also a devotee of yours,
Although I am foolish and have little knowledge.
Please forgive all my sins,
And grant me your blessings.

O Lord, you are the destroyer of darkness,
And the giver of light.
You are the remover of sorrow,
And the giver of happiness.

You are the giver of wealth,
And the remover of poverty.
You are the giver of health,
And the remover of disease.

You are the giver of knowledge,
And the remover of ignorance.
You are the giver of liberation,
And the remover of bondage.

O Lord, you are the only refuge of the devotees,
And the only object of worship.
You are the only source of happiness,
And the only source of peace.

I take refuge in you, O Lord,
And I pray to you for your blessings.
Please protect me from all harm,
And grant me your eternal presence.

ગુજરાતી ભાષાંતર

ઓ પ્રભુ, ભક્તોના રક્ષક,
જેના મસ્તક પર મણિઓથી શોભેલો શ્રીફળ છે,
જેનું સમગ્ર શરીર તત્વજ્ઞાનથી ભરેલું છે,
અને જેના પગ યોગ્ય લોકો દ્વારા પૂજાય છે.

હું પણ તમારો ભક્ત છું,
જો કે હું મૂર્ખ છું અને મારી પાસે ઓછું જ્ઞાન છે.
કૃપા કરીને મારા બધા પાપોને માફ કરો,
અને મને તમારા આશીર્વાદો આપો.

ઓ પ્રભુ, તમે અંધકારના વિનાશક છો,
અને પ્રકાશના આપનાર.
તમે દુઃખના દૂર કરનાર છો,
અને સુખના આપનાર.

તમે સંપત્તિના આપનાર છો,
અને ગરીબાઈના દૂર કરનાર.
તમે આરોગ્યના આપનાર છો,
અને રોગના દૂર કરનાર.

તમે જ્ઞાનના આપનાર છો,
અને અજ્ઞાનના દૂર કરનાર.
તમે મુક્તિના આપનાર છો,
અને બંધનના દૂર કરનાર.

ઓ પ્રભુ, તમે ભક્તોના એકમાત્ર આશ્રય છો,
અને એકમાત્ર પૂજનીય વસ્તુ.
તમે સુખના એકમાત્ર સ્ત્રોત છો,
અને શાંતિના એકમાત્ર સ્ત્રોત.

હું તમારી પાસે આશ્રય લઉં છું, ઓ પ્રભુ,
અને તમારા આશીર્વાદો માટે પ્રાર્થના કરું છું.
કૃપા કરીને મને બધી હાનિથી બચાવો,
અને મને તમારી શાશ્વત હાજરી આપો.

શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રનો ઉદ્દેશ

ભક્તામર સ્તોત્ર એ એક શક્તિશાળી ભજન છે જે ભક્તોને ભગવાન મહાવીરની કૃપા અને આશીર્વાદો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવા માટે રચાયેલ

bhaktamar stotra in gujarati ,
bhaktamar stotra in gujarati pdf ,
bhaktamar stotra in gujarati with meaning ,
bhaktamar stotra in gujarati app ,
bhaktamar stotra in gujarati free download ,
bhaktamar stotra in gujarati-mp3 free download ,
bhaktamar stotra in gujarati lyrics ,
bhaktamar stotra in gujarati in hindi ,
bhaktamar stotra lyrics in gujarati pdf ,
meaning of bhaktamar stotra in gujarati ,
bhaktamar stotra gujarati ma ,
bhaktamar stotra gujarati pdf free download ,
bhaktamar stotra lyrics with meaning in gujarati ,

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *