Janoi Invitation Card In Gujarati – Janoi (sacred thread ceremony) invitation card text in Gujarati

Janoi (sacred thread ceremony) invitation card text in Gujarati

આદરણીય [પરિવારનું નામ],

આમના પરિવારમાં વાળગી ની વિશેષ સંસ્કારણા નું આયોજન થવું છે. આપનો આભાર છે કે તમે આમનું સંસ્કારણ વધારાનું આદર આપી રહ્યા છો.

તારીખ: [તારીખ]
સમય: [સમય]
સ્થળ: [સ્થળનું નામ]

આપની ઉપસ્થિતિ મહત્વપૂર્ણ છે અને આમી આપની સાખત પ્રતીત છીએ.

આભારી છીએ,
[આપનું નામ]

Feel free to customize the date, time, and location details according to your specific event.

===========================================================

જનોઇ સંસ્કારની આમંત્રણ

આદરણીય [પરિવારનું નામ],

હમણાં, આપની પરિવારમાં એવો દિવસ આવ્યો છે જ્યારે આમે [વાળગી નું નામ]નું જનોઇ સંસ્કાર આયોજિત કરવામાં આવી છે. આમની આરતીના અને શાસ્ત્રીય અધ્યયનના સંક્ષિપ્ત સમયમાં આ આયોજનનું આયોજન થશે.

નીચે આપેલી વિગતો જોવા માટે છે:

તારીખ: [તારીખ]
સમય: [સમય]
સ્થળ: [સ્થળનું નામ]

આપની ઉપસ્થિતિ મહત્વપૂર્ણ છે અને આમી આપની સાખત પ્રતિત છીએ. આમણે તમારું સ્વાગત કરે છે અને આપનો પ્રસંગ આમાં આનંદનું કારણ બનશે.

આમે આપનું સહૃદય આમંત્રણ જણાવી રહ્યા છીએ અને આપની ઉપસ્થિતિ અમારી જન્માની ક્ષણિકતા છે.

આભારી છીએ,
[આપનું નામ]

આપના મિત્ર-પરિવારોને આ મંગળની મહત્વની ખબર આપશો તેમ કે આમંત્રણ સહિતની અન્ય માહિતી પણ આપશો.

Feel free to make any necessary adjustments to personalize the invitation as per your requirements.

Janoi invitation card in gujarati template
Janoi invitation card in gujarati pdf
Janoi invitation card in gujarati online free
Janoi invitation card in gujarati online
Janoi invitation card in gujarati free download
Janoi invitation card in gujarati download

gujarati language janoi invitation card in gujarati

janoi invitation card in gujarati format

janoi invitation card in gujarati

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *