Shrinathji Navratnam Stotra – શ્રીનાથજી નવરત્ન સ્તોત્ર –


Chinta kapi na karya, niveditamabhihi kadapiti Bhagavanapi pushtistho, na karishyati loukikincha gatim ||1||
ચિન્તા કાપિ ન કાર્યા,નિવેદીતામ્બભી: કદાપિતી ભગવાનપી પોષ્ટિસ્થો નકરિશ્યતિ લોકિકિન્ચ ગતીમ !! ૧ !!


One who has dedicated One’s self to God should not have any Anxiety about Anything at Anytime.
God, the Embodiment of Pushti (grace), will not condemn One to this-Worldly Existence.
Nivadana tu smartayam, sarvatha tadrashairganaihi Sarveswarashcha sarvatama, nijachataha karishyati ||2||
નિવેદના તુ સ્મર્તયમ, સર્વથા તાદ્રશેર્જનેહી સર્વેસ્વરસ્ચા સર્વાત્મા, નિજેછાત: કરિશ્યતિ !! ૨ !!


One should recall in All Ways the Dedication in the Company of Enlightened Men. God is Everyone’s Iswar as well as Everyone’s soul.
He will therefore do Everything according to His Own Wish.
Sarvesham prabhusambandho, na pratyakamiti sthitihi Atonya viniyogapi, chinta ka svasya sopichet ||3||
સર્વેશામ પ્રભુસમ્બન્ધો, ન પ્રત્યેકમીતી સ્થિતી: અતોન્ય વિનિયોગેપી, ચિન્તા કા સ્વસ્ય સોપિચેત !! ૩ !!


The Situation may be such that Every one (in the family) has established a Relationship not with God but Somewhere Else.
Even then, Why Worry?
Even if Your Own Relationship is established Elsewhere, Why Worry?
Agyanaathava gyanaate, krutematema nivedanam Yaihi Krshnasatkrutpranai, stesham ka paridevana ||4||
અગ્યાનથવા ગ્યાનાત, ક્રુતમાત્મ નિવેદનમ યૈહિ ક્રિષ્ણસાતક્રુતપ્રાનૈ, સ્તેસામ કા પરિવેદના !! ૪ !!


Those who have merged their Souls into Krishna,
whether they have performed the act of self-dedication to God consciously or unconsciously, Why should they Worry?
Tatha nivedana chinta, tyaagya shripurushottamaa Viniyogapi sa tyagya, samartho hi harihi svataha ||5||
તથા નિવેદને ચિન્તા, ત્યાજ્યા શ્રીપુરુષોત્તમે વિનિયોતેપી સા ત્યાજ્યા સમર્થો હી હરિ: સ્વથ !! ૫ !!


In the Same way, do no Worry about whether Purushottam himself appropriates what We dedicate to Him.
Because, He is by Himself Quite Capable.
Loke svasthayam tatha vede, haristu na karishyati Pushtimargasthito yasmate, sakshinao bhavatakhilaha ||6||
લોકે સ્વાથ્યમ તથા વેદે, હરિસ્તુ ના કરિશ્યતિ પુષ્ટિમાર્ગસ્થિતો યસ્મત, શાક્સિનો ભવતાખિલા: !! ૬ !!


God does not allow Ease to be being involved in Worldly and Vedic actions. Because, God is set on the Page of Grace. Be You all Witnesses.
Sevakrutirgururagnya, badhanam va harichhaya Attaha seva param chittam, vidhaya sthiyatam sukham ||7||
સેવાકૃતિરગુરુર્ગન્યા, બાધનામ વા હરિછ્યા અત: સેવા પરમ ચિત્તમ, વિધાયા સ્થિયતામ સુખમ !! ૭ !!


The Guru’s Directive should prevail in performing Seva.
However, if Some Obstacle arises because of God’s Wish, then You should remain Happy by concentrating Your Mind in Seva.
Chittodvagam vidhayapi, hariryadhyat karishyati Tathaiva tasya lileti, matva chintam dhrutam tyajete ||8||
ચિત્તોધ્યેગમ વિધાયાપી, હરિરયધ્યત કરિશ્યતિ તથૈવ તસ્ય લિલેતી, મત્વા ચિન્તામ ધ્રુતમ ત્યજેત !! ૮ !!


Whatever God does even while creating Trepidation in Your Mind, is also His Lila (play) only.
So thinking, You should expel Anxieties with Utmost Swiftness.
Tasmaate sarvatemana nityam, Shri Krshnaha Sharanam maamaa Vadaadbhirevam satatam, sthayamityava mae matihi ||9||
તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ, શ્રી કૃષ્ણ: શરણમ મમ:
વદદભીરેવમ સતતમ, સ્થેયમિત્યેવ મૈ મતિ: !! ૯ !!


So One should always go on Chanting loudly the Mantra “Shri Krishna Sharnam Mama” with the Bhav (attitude) of Sarvaatma.

navratna stotra meaning in gujarati
navratna stotra lyrics in sanskrit
namratnakhya stotra lyrics

navratna stotra in gujarati pdf ,
navratna stotra in gujarati ,
navratna stotra lyrics in gujarati ,
navratna stotra meaning in gujarati ,

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *