આપણા માર્ગમાં આવતા અવરોધ – પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એકવાર એક ખૂબ જ ધનિક અને જિજ્ઞાસુ રાજા હતો. આ રાજાએ રસ્તાની વચ્ચોવચ એક વિશાળ ખડક મૂક્યો. પછી તે નજીકમાં છુપાઈ ગયો જેથી તે જોઈ શકે કે કોઈ આ વિશાળ ખડકને રસ્તા પરથી હટાવવાનો પ્રયાસ કરશે કે કેમ.

પહેલાથી પસાર થનારા લોકો રાજાના કેટલાક સૌથી ધનાઢ્ય વેપારીઓ અને દરબારીઓ હતા. તેને ખસેડવાને બદલે, તેઓ ફક્ત તેની આસપાસ ચાલ્યા. થોડાએ રસ્તાઓ જાળવવા માટે રાજાને જોરશોરથી દોષી ઠેરવ્યો. તેમાંથી એકે પણ ખડકને ખસેડવાનો પ્રયાસ કર્યો નહીં.

છેલ્લે, એક ખેડૂત આવ્યો. તેના હાથ શાકભાજીથી ભરેલા હતા. જ્યારે તે ખડકની નજીક આવ્યો, ત્યારે બીજાઓની જેમ ફક્ત તેની આસપાસ ચાલવાને બદલે, ખેડૂતે તેનો બોજ મૂક્યો અને ખડકને રસ્તાની બાજુમાં ખસેડવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેને ખૂબ મહેનત કરવી પડી પરંતુ છેવટે તે સફળ થયો.

ખેડૂતે તેનો બોજ ભેગો કર્યો અને તેના રસ્તે જવા તૈયાર હતો ત્યારે તેણે રસ્તા પર એક પર્સ પડેલો જોયો જ્યાં ખડક હતો. ખેડૂતે પર્સ ખોલ્યો. પર્સ સોનાના સિક્કાઓથી ભરેલું હતું અને રાજાની એક નોટ. રાજાની નોટમાં લખ્યું હતું કે ખડકને રસ્તા પરથી ખસેડવા માટે પર્સનું સોનું ઇનામ હતું.

રાજાએ ખેડૂતને બતાવ્યું કે આપણામાંથી ઘણા ક્યારેય સમજી શકતા નથી: દરેક અવરોધ આપણી સ્થિતિ સુધારવાની તક આપે છે.

નૈતિક પાઠ:

  • જીવનમાં આવતા અવરોધોનો સામનો કરો અને તેમાંથી શીખવાનો પ્રયત્ન કરો.
  • ક્યારેય હાર માનશો નહીં અને હંમેશા પ્રયત્ન કરતા રહો.
  • દરેક અવરોધમાંથી તમને શું શીખવા મળે છે તે જોવાનો પ્રયત્ન કરો.
  • દરેક અવરોધ તમારી સ્થિતિ સુધારવાની તક છે.

Other પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એક ખૂબ જ ખાસ બેંક ખાતું

કિંમત

આપણા માર્ગમાં આવતા અવરોધ

Colonel Sanders | Kentucky Fried Chicken

એક બાઉલ આઈસક્રીમ

આલુ, ઈંડા અને કોફી બીન્સ

હાથીની દોરડી

તમારી સમસ્યાઓને છોડી દો

જીવનમાં દરેકની પાસે એક વાર્તા છે

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *