Atma Raksha Stotra Lyrics In English

atma raksha stotra lyrics in english

Om Parmeshthinamaskaram, Saaram Navapadaatmakam
Atmarakshakaram Vajr–panjarabham Smaraamyaham

Om Namo Arihantanam, Siraskam Sirsi Sthitam
Om Namo Savsiddhanam, Mukhe Mukhpatamam Varam

Om Namo Aayariyanam, Angarakshatishayini
Om Namo Uvajjhayanam, Ayudham Hastayordrdham

Namo Loe Savvasahunam, Mochake Padayoh Shubhe
Eso Pancha Nammukkäro, Sila Vajramayi Tale

Savvapävapanäsano, Vapro Vajramayo Bahih
Mangalänam cha Savvesim, Khadirangara Khatika

Swahaatam Cha Padam Gyeyam, Padhamam Havai Mangalam
Vapropari Vajramayam, Pidhanam Deharakshane

Mahaprabhava Raksheyam, Kshudropadravanashini
Parameshthipadodbhoota, Kathitapurvasuribhihi

Yashchaivam Kurute Raksham Parameshthipadaihi sada
Tasya na Syad Bhayam Vyadhi radhishchaapi Kadachana

atma raksha stotra lyrics in english

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *