Posts Tagged ‘Shri Ramashtakam’

Shri Ramashtakam

shri ramashtakam

shri ramashtakam

002-Strotra-Ratnavali_00026 002-Strotra-Ratnavali_00027 002-Strotra-Ratnavali_00028

RAMACHANDRASHTAKAM

OM chidAkAro dhAtA paramasukhadaH pAvanatanur\-
munIndrairyogIndrairyatipatisurendrairhanumatA |
sadA sevyaH pUrNo janakatanayA~NgaH suragurU
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 1||
mukundo govindo janakatanayAlAlitapadaH
padaM prAptA yasyAdhamakulabhavA chApi shabarI |
girAtIto.agamyo vimaladhiShaNairvedavachasA
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 2||
dharAdhIsho.adhIshaH suranaravarANAM raghupatiH
kirITI keyUrI kanakakapishaH shobhitavapuH |
samAsInaH pIThe ravishatanibhe shAntamanaso
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 3||
vareNyaH shAraNyaH kapipatisakhashchAntavidhuro
lalATe kAshmIro ruchiragatibha~NgaH shashimukhaH |
narAkAro rAmo yatipatinutaH sa.nsR^itiharo
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 4||
virUpAkShaH kAshyAmupadishati yannAma shivadaM
sahasraM yannAmnAM paThati girijA pratyuShasi vai |
svaloke gAyantIshvaravidhimukhA yasya charitaM
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 5||
paro dhIro.adhIro.asurakulabhavashchAsuraharaH
parAtmA sarvaj~no narasuragaNairgItasuyashAH |
ahalyAshApaghnaH sharakaraR^ijuHkaushikasakho
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 6||
hR^iShIkeshaH shaurirdharaNidharashAyI madhuripur\-
upendro vaikuNTho gajaripuharastuShTamanasA |
balidhva.nsI vIro dasharathasuto nItinipuNo
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 7||
kaviH saumitrIDyaH kapaTamR^igaghAtI vanacharo
raNashlAghI dAnto dharaNibharahartA suranutaH |
amAnI mAnaj~no nikhilajanapUjyo hR^idishayo
ramAnAtho rAmo ramatu mama chitte tu satatam || 8||
idaM rAmastotraM varamamaradAsena rachitam
uShaHkAle bhak{}tyA yadi paThati yo bhAvasahitam |
manuShyaH sa kShipraM janimR^itibhayaM tApajanakaM
parityajya shreeShThaM raghupatipadaM yAti shivadam || 9||
|| iti shriimadraamadaasapuujyapaadashiShyashriimaddha.n
sadaasashiShyeNaamaradaasaakhyakavinaa virachitaM
shrIrAmachandrAShTakaM samaaptam ||

shri ramashtakam
ramashtakam lyrics

ramashtakam lyrics in sanskrit

ramashtakam pdf

ramashtakam hindi
ramashtakam lyrics in tamil

ramashtakam mp3 free download

ramashtakam lyrics in telugu

shiv ramashtakam lyrics

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - August 6, 2016 at 11:00 am

Categories: Stotra   Tags:

© 2010 Chalisa and Aarti Sangrah in Hindi

Visits: 926 Today: 10 Total: 1374705