Mahishasura Mardini Stotra

Mahishasura Mardini Stotra

Mahishasura Mardini Stotra

Mahishasura Mardini Stotra in Hindi

महिषासुरमर्दिनि   स्तोत्रम्

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

 सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

 अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

 अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

 अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

 अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

 अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

 धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

 सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

 जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

 अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

 सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

 अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

 कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

 करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

 कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

 विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

 दकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

 कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

 तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

 अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

 

Mahishasura Mardini Stotra in English

Mahishasura mardini stotram

Ayi giri-nandini nandita-medini vishva-vinodini nandi-nute
Giri-vara-vindhya-shiro-[a]dhi-nivaasini vissnnu-vilaasini jissnnu-nute |
Bhagavati he shiti-kannttha-kuttumbini bhuri-kuttumbini bhuri-krte
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 1 ||

 Suravara-varssinni durdhara-dharssinni durmukha-marssinni harssa-rate
Tribhuvana-possinni shangkara-tossinni kilbissa-mossinni ghossa-rate
Danuja-nirossinni diti-suta-rossinni durmada-shossinni sindhu-sute
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 2 ||

 Ayi jagad[t]-amba mad-amba kadamba vana-priyavaasini haasa-rate
Shikhari shiro-manni tungga-himalaya shrngga-nija-[aa]laya madhya-gate |
Madhu-madhure madhu-kaittabha-gan.jini kaittabha-bhan.jini raasa-rate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 3 ||

 Ayi shata-khanndda vikhannddita-runndda vitunnddita-shunnda gaja-[a]dhipate
Ripu-gaja-ganndda vidaaranna-canndda paraakrama-shunndda mrga-[a]dhipate |
Nija-bhuja-danndda nipaatita-khanndda vipaatita-munndda bhatta-[a]dhipate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 4 ||

 Ayi ranna-durmada shatru-vadho[a-u]dita durdhara-nirjara shakti-bhrte
Catura-vicaara dhuriinna-mahaashiva duuta-krta pramatha-[a]dhipate |
Durita-duriiha duraashaya-durmati daanava-duta krtaanta-mate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 5 ||

 Ayi sharannaagata vairi-vadhuvara viiravara-[a]bhaya daaya-kare
Tribhuvana-mastaka shula-virodhi shiro-[a]dhikrta-[a]mala shula-kare |
Dumi-dumi-taamara dhundubhi-naadam-aho-mukhariikrta dingma-kare
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 6 ||

 Ayi nija-hungkrti maatra-niraakrta dhumravilocana dhumra-shate
Samara-vishossita shonnita-biija samudbhava-shonnita biija-late |
Shiva-shiva-shumbha nishumbha-mahaahava tarpita-bhuta pishaaca-rate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 7 ||

 Dhanur-anussangga ranna-kssanna-sangga parisphurad-angga nattat-kattake
Kanaka-pishangga prssatka-nissangga rasad-bhatta-shrngga hataa-battuke |
Krta-caturangga bala-kssiti-rangga ghattad-bahu-rangga rattad-battuke
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 8 ||

 Sura-lalanaa tatatheyi tatheyi krta-abhinayo-[u]dara nrtya-rate
Krta kukuthah kukutho gaddadaadika-taala kutuuhala gaana-rate |
Dhudhukutta dhukkutta dhimdhimita dhvani dhiira mrdamga ninaada-rate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 9 ||

 Jaya jaya japya jaye-jaya-shabda para-stuti tat-para-vishva-nute
Jhanna-jhanna-jhin.jhimi jhingkrta nuupura-shin.jita-mohita bhuuta-pate |
Nattita nattaardha nattii natta naayaka naattita-naattya su-gaana-rate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 10 ||

 Ayi sumanah-sumanah-sumanah sumanah-sumanohara-kaanti-yute
Shrita-rajanii rajanii-rajanii rajanii-rajanii kara-vaktra-vrte |
Sunayana-vi-bhramara bhramara-bhramara bhramara-bhramara-[a]dhipate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 11 ||

 Sahita-mahaahava mallama-tallika malli-tarallaka malla-rate
Viracita-vallika pallika-mallika jhillika-bhillika varga-vrte |
Shita-krta-phulla samullasita-[a]runna tallaja-pallava sal-lalite
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 12 ||

 Avirala-ganndda galan-mada-medura matta-matangga ja-raaja-pate
Tri-bhuvana-bhussanna bhuuta-kalaanidhi ruupa-payo-nidhi raaja-sute |
Ayi sudatii-jana laalasa-maanasa mohana manmatha-raaja-sute
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 13 ||

 Kamala-dala-[a]mala komala-kaanti kalaa-kalita-[a]mala bhaalalate
Sakala-vilaasa kalaa-nilaya-krama keli-calat-kala hamsa-kule |
Alikula-sangkula kuvalaya-mannddala mouli-milad-bakula-ali-kule
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 14 ||

 Kara-muralii-rava viijita-kuujita lajjita-kokila man.ju-mate
Milita-pulinda manohara-gun.jita ran.jita-shaila nikun.ja-gate |
Nija-ganna-bhuuta mahaa-shabarii-ganna sad-gunna-sambhrta keli-tale
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 15 ||

 Kattitatta-piita dukuula-vicitra mayukha-tiraskrta candra-ruce
Prannata-suraasura mouli-manni-sphura d-amshula-sannakha candra-ruce
Jita-kanaka-[a]cala mouli-mado[a-uu]rjita nirbhara-kun.jara kumbha-kuce
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 16 ||

 Vijita-sahasra-karaika sahasra-karaika sahasra-karaika-nute
Krta-sura-taaraka sanggara-taaraka sanggara-taaraka suunu-sute |
Suratha-samaadhi samaana-samaadhi samaadhi-samaadhi sujaata-rate |
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 17 ||

 Pada-kamalam karunnaa-nilaye varivasyati yo-[a]nudinam su-shive
Ayi kamale kamalaa-nilaye kamalaa-nilayah sa katham na bhavet |
Tava padam-eva param-padam-ity-anushiilayato mama kim na shive
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 18 ||

 Kanaka-lasat-kala-sindhu-jalair-anussin.cati te-gunna-rangga-bhuvam
Bhajati sa kim na shacii-kuca-kumbha-tattii-parirambha-sukha-[a]nubhavam |
Tava carannam sharannam kara-vaanni nata-amara-vaanni nivaasi shivam
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 19 ||

 Tava vimale[a-i]ndu-kulam vadane[a-i]ndu-malam sakalam nanu kuula-yate
Kimu puruhuuta-purii-indu mukhii sumukhiibhir-asou vimukhii-kriyate |
Mama tu matam shiva-naama-dhane bhavatii krpayaa kimuta kriyate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 20 ||

 Ayi mayi diina dayaalu-tayaa krpaya-iva tvayaa bhavitavyam-ume
Ayi jagato jananii krpayaasi yathaasi tathanu-mita-asira-te |
Yad-ucitam-atra bhavatyurarii-kurutaa-duru-taapam-apaakurute
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 21 ||

According to Hindu Mythology chanting of Mahishasura Mardini strotra regularly is the most powerful way to please Goddess Mahishasura Mardini  and get her blessing.

How to chant Mahishasura Mardini strotra

To get the best result you should chant Mahishasura Mardini strotra early morning after taking bath and in front of Goddess Mahishasura MardiniIdol or picture. You should first understand the Mahishasura Mardini strotra meaning in hindi to maximize its effect.

Benefits of Mahishasura Mardini strotra

Regular chanting of Mahishasura Mardini strotra gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous.

Mahishasura Mardini strotra Image:

sri mahishasura mardini Mahishasura Mardini Stotra

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *