Mangalashtak Lyrics

Marathi Mangalashtak Lyrics

mangalashtak-antarpat  mangalashtak-wedding1

Mangalashtak Lyrics Marathi

Swasti Shri Gananayakam Gajamukham
Moreshwara Siddhidam Ballalam Murudum
Vinayaka Maham Chintamanim Thevaram |
Lenyadrim Girijatmajam Suvaradam Vighneshwara Ojharam
Grame Ranjanasansthitam Ganapatim Kuryat Sada Mangalam ||

Mangalashtak Lyrics
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव ।
विद्या बलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेः तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ॥

CLICK HERE TO DOWNLOAD

Lyrics – Mangalashtak Song Text in pdf

Pdf in Hindi font

लग्नाची मंगलाष्टके
विवाह मंगलाष्टके

मंगलाष्टके मराठी

लग्न मंगलाष्टके

मंगलाष्टके mp3
मंगलाष्टके lyrics

tulsi vivah mangalashtak lyrics in marathi

marathi mangalashtak lyrics

wedding mangalashtak in marathi

marathi mangalashtak mantra lyrics
marathi mangalashtak shubh mangal savdhan

mangalashtak lyrics in sanskrit

You can read full Mangalastake here.

Or

Marathi Mangalashtak Mantra Lyrics

marathi mangalashtak lyrics

wedding mangalashtak in marathi

marathi mangalashtak shubh mangal savdhan

mangalashtak lyrics in sanskrit