Malvani Poem – Mya Malvani

‘ मिया मालवणी ‘ !!………….

मालवणी मानूस
पयल्या कोंब्याक फाटफटीच उटतलो , नि
आदि वाडवन हातात घेतलो ;
खळा , परडा झाडतलो
नि , न्हानयेत आग घालतलो !………….१

झाडांका पानी लावतलो
नि , चारो ढोरांच्या फुड्यात टाकतलो ;
तांबयात दूधाची धार काडतलो
नि , शिंक्यार न्हेवन ठेवतलो !…………..२

शेळकुंडाची मिशरी लावतलो ,
नि , तोंडार पानी मारतलो ;
मांजराक येक धबको देतलो
नि तवसर दिस उजाडतलो !…………३

चुलीत आग घालतलो , नि
छाती फुटासर फुकतलो ,
धुर नळ्यातसून वर जातलो
नि , ह्यो घुसमटान ढासतलो !………….४

ढेंगा चुलीक लावतलो , नि
वायच् हात पाय शेकतलो ,
कळशेतला पानी ओततलो , नि
चायक आदान ठेवतलो !………….५

कोप बशी खडबडावतलो , नि
गुळमेत चाय ओततलो ;
आसले तर बटर घेतलो , नि
फुटी चाय ढोसतलो !………….६

निजलेल्यांच्यार पेट काडतलो
चार गाळी घालतलो ;
मागारनीर करवादतलो , नि
पान-सुपारेचो बार तोंडात भरतलो !…………..७

आकडी कोयतो कमरेक बांदतलो , नि
फटकूर खांद्यार टाकतलो ;
जुता आसला तर घालतलो
नि , सरळ वाटेक लागतलो !…………….८

टोपली , गका घेतलो , नि
सड्यार काजी राकतलो ;
आंबे , फणास खातलो
नि , अडसारांचा पानी पितलो !…………९

खादनात दिसभर वडी काडतलो
वय , आडो बांदतलो ;
सड्यारचा कराड काडतलो
नाकडाचो भारो टकलेर हाडतलो !………..१०

दमान पेज , पिटी भात खातलो
नि , वायच् लक्नी काडतलो ;
हुसक्यासरशी उटतलो
नि , ढोरांपाटी जातलो !………….११

घामान पुरो भिजतलो , नि
चारीचा पेंडूक टकलेर मारतलो ;
तवसार दिस मावाळतलो
नि , ह्यो ढोरां घेवन् घराक लागतलो !…………१२

ढोरां दायार बांदतलो , नि
न्हानयेल्या पानयान् न्हातलो ;
रातीक गजाली मारतलो , नि
ह्यो राजा , सुखाचे गोदडेत निजतलो !!………..१३

पांडुपुत्र-
( प्रा.डाॅ.प्रकाश पांडुरंग गोसावी )

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *