|

හනුමාන් චාලීසා – Hanuman Chalisa in Sinhala Language

 

දෝහා
ශ්රී ගුරු චරණ සරෝජ රජ නිජමන මුකුර සුධාරි ।
වරණෞ රඝුවර විමලයශ ජෝ දායක ඵලචාරි ॥
බුද්ධිහීන තනුජානිකෛ සුමිරෞ පවන කුමාර ।
බල බුද්ධි විද්යා දේහු මෝහි හරහු කලේශ විකාර ॥

ධ්යානම්
ගෝෂ්පදීකෘත වාරාශිං මශකීකෘත රාක්ෂසම් ।
රාමායණ මහාමාලා රත්නං වංදේ-(අ)නිලාත්මජම් ॥
යත්ර යත්ර රඝුනාථ කීර්තනං තත්ර තත්ර කෘතමස්තකාංජලිම් ।
භාෂ්පවාරි පරිපූර්ණ ලෝචනං මාරුතිං නමත රාක්ෂසාංතකම් ॥

චෞපාඊ
ජය හනුමාන ජ්ඤාන ගුණ සාගර ।
ජය කපීශ තිහු ලෝක උජාගර ॥ 1 ॥

රාමදූත අතුලිත බලධාමා ।
අංජනි පුත්ර පවනසුත නාමා ॥ 2 ॥

මහාවීර වික්රම බජරංගී ।
කුමති නිවාර සුමති කේ සංගී ॥3 ॥

කංචන වරණ විරාජ සුවේශා ।
කානන කුංඩල කුංචිත කේශා ॥ 4 ॥

හාථවජ්ර ඖ ධ්වජා විරාජෛ ।
කාංථේ මූංජ ජනේවූ සාජෛ ॥ 5॥

ශංකර සුවන කේසරී නංදන ।
තේජ ප්රතාප මහාජග වංදන ॥ 6 ॥

විද්යාවාන ගුණී අති චාතුර ।
රාම කාජ කරිවේ කෝ ආතුර ॥ 7 ॥

ප්රභු චරිත්ර සුනිවේ කෝ රසියා ।
රාමලඛන සීතා මන බසියා ॥ 8॥

සූක්ෂ්ම රූපධරි සියහි දිඛාවා ।
විකට රූපධරි ලංක ජලාවා ॥ 9 ॥

භීම රූපධරි අසුර සංහාරේ ।
රාමචංද්ර කේ කාජ සංවාරේ ॥ 10 ॥

ලාය සංජීවන ලඛන ජියායේ ।
ශ්රී රඝුවීර හරෂි උරලායේ ॥ 11 ॥

රඝුපති කීන්හී බහුත බඩායී ।
තුම මම ප්රිය භරත සම භායී ॥ 12 ॥

සහස්ර වදන තුම්හරෝ යශගාවෛ ।
අස කහි ශ්රීපති කංඨ ලගාවෛ ॥ 13 ॥

සනකාදික බ්රහ්මාදි මුනීශා ।
නාරද ශාරද සහිත අහීශා ॥ 14 ॥

යම කුබේර දිගපාල ජහාං තේ ।
කවි කෝවිද කහි සකේ කහාං තේ ॥ 15 ॥

තුම උපකාර සුග්රීවහි කීන්හා ।
රාම මිලාය රාජපද දීන්හා ॥ 16 ॥

තුම්හරෝ මංත්ර විභීෂණ මානා ।
ලංකේශ්වර භයේ සබ ජග ජානා ॥ 17 ॥

යුග සහස්ර යෝජන පර භානූ ।
ලීල්යෝ තාහි මධුර ඵල ජානූ ॥ 18 ॥

ප්රභු මුද්රිකා මේලි මුඛ මාහී ।
ජලධි ලාංඝි ගයේ අචරජ නාහී ॥ 19 ॥

දුර්ගම කාජ ජගත කේ ජේතේ ।
සුගම අනුග්රහ තුම්හරේ තේතේ ॥ 20 ॥

රාම දුආරේ තුම රඛවාරේ ।
හෝත න ආජ්ඤා බිනු පෛසාරේ ॥ 21 ॥

සබ සුඛ ලහෛ තුම්හාරී ශරණා ।
තුම රක්ෂක කාහූ කෝ ඩර නා ॥ 22 ॥

ආපන තේජ සම්හාරෝ ආපෛ ।
තීනෝං ලෝක හාංක තේ කාංපෛ ॥ 23 ॥

භූත පිශාච නිකට නහි ආවෛ ।
මහවීර ජබ නාම සුනාවෛ ॥ 24 ॥

නාසෛ රෝග හරෛ සබ පීරා ।
ජපත නිරංතර හනුමත වීරා ॥ 25 ॥

සංකට සේ හනුමාන ඡුඩාවෛ ।
මන ක්රම වචන ධ්යාන ජෝ ලාවෛ ॥ 26 ॥

සබ පර රාම තපස්වී රාජා ।
තිනකේ කාජ සකල තුම සාජා ॥ 27 ॥

ඖර මනෝරධ ජෝ කෝයි ලාවෛ ।
තාසු අමිත ජීවන ඵල පාවෛ ॥ 28 ॥

චාරෝ යුග ප්රතාප තුම්හාරා ।
හෛ ප්රසිද්ධ ජගත උජියාරා ॥ 29 ॥

සාධු සංත කේ තුම රඛවාරේ ।
අසුර නිකංදන රාම දුලාරේ ॥ 30 ॥

අෂ්ඨසිද්ධි නව නිධි කේ දාතා ।
අස වර දීන්හ ජානකී මාතා ॥ 31 ॥

රාම රසායන තුම්හාරේ පාසා ।
සදා රහෝ රඝුපති කේ දාසා ॥ 32 ॥

තුම්හරේ භජන රාමකෝ පාවෛ ।
ජන්ම ජන්ම කේ දුඛ බිසරාවෛ ॥ 33 ॥

අංත කාල රඝුපති පුරජායී ।
ජහාං ජන්ම හරිභක්ත කහායී ॥ 34 ॥

ඖර දේවතා චිත්ත න ධරයී ।
හනුමත සේයි සර්ව සුඛ කරයී ॥ 35 ॥

සංකට ක(හ)ටෛ මිටෛ සබ පීරා ।
ජෝ සුමිරෛ හනුමත බල වීරා ॥ 36 ॥

ජෛ ජෛ ජෛ හනුමාන ගෝසායී ।
කෘපා කරහු ගුරුදේව කී නායී ॥ 37 ॥

ජෝ ශත වාර පාඨ කර කෝයී ।
ඡූටහි බංදි මහා සුඛ හෝයී ॥ 38 ॥

ජෝ යහ පඩෛ හනුමාන චාලීසා ।
හෝය සිද්ධි සාඛී ගෞරීශා ॥ 39 ॥

තුලසීදාස සදා හරි චේරා ।
කීජෛ නාථ හෘදය මහ ඩේරා ॥ 40 ॥

දෝහා
පවන තනය සංකට හරණ – මංගළ මූරති රූප් ।
රාම ලඛන සීතා සහිත – හෘදය බසහු සුරභූප් ॥
සියාවර රාමචංද්රකී ජය । පවනසුත හනුමානකී ජය । බෝලෝ භායී සබ සංතනකී ජය ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *