આદિત્ય હૃદયમ્ – Aditya Hridaya Stotra in Gujarati

 

આદિત્ય હૃદયમ્

ધ્યાનમ્
નમસ્સવિત્રે જગદેક ચક્ષુસે
જગત્પ્રસૂતિ સ્થિતિ નાશહેતવે
ત્રયીમયાય ત્રિગુણાત્મ ધારિણે
વિરિંચિ નારાયણ શંકરાત્મને

તતો યુદ્ધ પરિશ્રાંતં સમરે ચિંતયા સ્થિતમ્ ।
રાવણં ચાગ્રતો દૃષ્ટ્વા યુદ્ધાય સમુપસ્થિતમ્ ॥ 1 ॥

દૈવતૈશ્ચ સમાગમ્ય દ્રષ્ટુમભ્યાગતો રણમ્ ।
ઉપાગમ્યા-બ્રવીદ્રામં અગસ્ત્યો ભગવાન્ ઋષિઃ ॥ 2 ॥

રામ રામ મહાબાહો શૃણુ ગુહ્યં સનાતનમ્ ।
યેન સર્વાનરીન્ વત્સ સમરે વિજયિષ્યસિ ॥ 3 ॥

આદિત્ય હૃદયં પુણ્યં સર્વશત્રુ વિનાશનમ્ ।
જયાવહં જપેન્નિત્યં અક્ષય્યં પરમં શિવમ્ ॥ 4 ॥

સર્વમંગળ માંગળ્યં સર્વ પાપ પ્રણાશનમ્ ।
ચિંતાશોક પ્રશમનં આયુર્વર્ધન મુત્તમમ્ ॥ 5 ॥

રશ્મિમંતં સમુદ્યંતં દેવાસુર નમસ્કૃતમ્ ।
પૂજયસ્વ વિવસ્વંતં ભાસ્કરં ભુવનેશ્વરમ્ ॥ 6 ॥

સર્વદેવાત્મકો હ્યેષ તેજસ્વી રશ્મિભાવનઃ ।
એષ દેવાસુર ગણાન્ લોકાન્ પાતિ ગભસ્તિભિઃ ॥ 7 ॥

એષ બ્રહ્મા ચ વિષ્ણુશ્ચ શિવઃ સ્કંદઃ પ્રજાપતિઃ ।
મહેંદ્રો ધનદઃ કાલો યમઃ સોમો હ્યપાં પતિઃ ॥ 8 ॥

પિતરો વસવઃ સાધ્યા હ્યશ્વિનૌ મરુતો મનુઃ ।
વાયુર્વહ્નિઃ પ્રજાપ્રાણઃ ઋતુકર્તા પ્રભાકરઃ ॥ 9 ॥

આદિત્યઃ સવિતા સૂર્યઃ ખગઃ પૂષા ગભસ્તિમાન્ ।
સુવર્ણસદૃશો ભાનુઃ હિરણ્યરેતા દિવાકરઃ ॥ 10 ॥

હરિદશ્વઃ સહસ્રાર્ચિઃ સપ્તસપ્તિ-ર્મરીચિમાન્ ।
તિમિરોન્મથનઃ શંભુઃ ત્વષ્ટા માર્તાંડકોંઽશુમાન્ ॥ 11 ॥

હિરણ્યગર્ભઃ શિશિરઃ તપનો ભાસ્કરો રવિઃ ।
અગ્નિગર્ભોઽદિતેઃ પુત્રઃ શંખઃ શિશિરનાશનઃ ॥ 12 ॥

વ્યોમનાથ સ્તમોભેદી ઋગ્યજુઃસામ-પારગઃ ।
ઘનવૃષ્ટિ રપાં મિત્રો વિંધ્યવીથી પ્લવંગમઃ ॥ 13 ॥

આતપી મંડલી મૃત્યુઃ પિંગળઃ સર્વતાપનઃ ।
કવિર્વિશ્વો મહાતેજા રક્તઃ સર્વભવોદ્ભવઃ ॥ 14 ॥

નક્ષત્ર ગ્રહ તારાણાં અધિપો વિશ્વભાવનઃ ।
તેજસામપિ તેજસ્વી દ્વાદશાત્મન્-નમોઽસ્તુ તે ॥ 15 ॥

નમઃ પૂર્વાય ગિરયે પશ્ચિમાયાદ્રયે નમઃ ।
જ્યોતિર્ગણાનાં પતયે દિનાધિપતયે નમઃ ॥ 16 ॥

જયાય જયભદ્રાય હર્યશ્વાય નમો નમઃ ।
નમો નમઃ સહસ્રાંશો આદિત્યાય નમો નમઃ ॥ 17 ॥

નમ ઉગ્રાય વીરાય સારંગાય નમો નમઃ ।
નમઃ પદ્મપ્રબોધાય માર્તાંડાય નમો નમઃ ॥ 18 ॥

બ્રહ્મેશાનાચ્યુતેશાય સૂર્યાયાદિત્ય-વર્ચસે ।
ભાસ્વતે સર્વભક્ષાય રૌદ્રાય વપુષે નમઃ ॥ 19 ॥

તમોઘ્નાય હિમઘ્નાય શત્રુઘ્નાયા મિતાત્મને ।
કૃતઘ્નઘ્નાય દેવાય જ્યોતિષાં પતયે નમઃ ॥ 20 ॥

તપ્ત ચામીકરાભાય વહ્નયે વિશ્વકર્મણે ।
નમસ્તમોઽભિ નિઘ્નાય રુચયે લોકસાક્ષિણે ॥ 21 ॥

નાશયત્યેષ વૈ ભૂતં તદેવ સૃજતિ પ્રભુઃ ।
પાયત્યેષ તપત્યેષ વર્ષત્યેષ ગભસ્તિભિઃ ॥ 22 ॥

એષ સુપ્તેષુ જાગર્તિ ભૂતેષુ પરિનિષ્ઠિતઃ ।
એષ એવાગ્નિહોત્રં ચ ફલં ચૈવાગ્નિ હોત્રિણામ્ ॥ 23 ॥

વેદાશ્ચ ક્રતવશ્ચૈવ ક્રતૂનાં ફલમેવ ચ ।
યાનિ કૃત્યાનિ લોકેષુ સર્વ એષ રવિઃ પ્રભુઃ ॥ 24 ॥

ફલશ્રુતિઃ

એન માપત્સુ કૃચ્છ્રેષુ કાંતારેષુ ભયેષુ ચ ।
કીર્તયન્ પુરુષઃ કશ્ચિન્-નાવશીદતિ રાઘવ ॥ 25 ॥

પૂજયસ્વૈન મેકાગ્રો દેવદેવં જગત્પતિમ્ ।
એતત્ ત્રિગુણિતં જપ્ત્વા યુદ્ધેષુ વિજયિષ્યસિ ॥ 26 ॥

અસ્મિન્ ક્ષણે મહાબાહો રાવણં ત્વં વધિષ્યસિ ।
એવમુક્ત્વા તદાગસ્ત્યો જગામ ચ યથાગતમ્ ॥ 27 ॥

એતચ્છ્રુત્વા મહાતેજાઃ નષ્ટશોકોઽભવત્-તદા ।
ધારયામાસ સુપ્રીતો રાઘવઃ પ્રયતાત્મવાન્ ॥ 28 ॥

આદિત્યં પ્રેક્ષ્ય જપ્ત્વા તુ પરં હર્ષમવાપ્તવાન્ ।
ત્રિરાચમ્ય શુચિર્ભૂત્વા ધનુરાદાય વીર્યવાન્ ॥ 29 ॥

રાવણં પ્રેક્ષ્ય હૃષ્ટાત્મા યુદ્ધાય સમુપાગમત્ ।
સર્વયત્નેન મહતા વધે તસ્ય ધૃતોઽભવત્ ॥ 30 ॥

અધ રવિરવદન્-નિરીક્ષ્ય રામં મુદિતમનાઃ પરમં પ્રહૃષ્યમાણઃ ।
નિશિચરપતિ સંક્ષયં વિદિત્વા સુરગણ મધ્યગતો વચસ્ત્વરેતિ ॥ 31 ॥

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે વાલ્મિકીયે આદિકાવ્યે યુદ્દકાંડે સપ્તોત્તર શતતમઃ સર્ગઃ ॥

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *