Pasaydan in Gujarati – પસાયદાન

સંત જ્ઞાનેશ્વરજી રચિતSaint Gyaneshwarji composed
પસાયદાનGift
(મરાઠી ભાષાનો શબ્દ છે-કે જેનો સીધો અર્થ કૃપા પ્રસાદ (ભિક્ષા) કે પ્રસાદ પણ કરી શકાય)(There is a word of Marathi language-that can directly meaning grace prasad or even Prasad)
(‘પસા’ એટલે બે હાથ પાસે પાસે રાખીને કરેલ ખોબો,અને દાન એટલે ભિક્ષા કે પ્રસાદ)(‘Pasa’ means a khobo made with two hands, and donations means begging or prasad)
સંત જ્ઞાનેશ્વરજી કે જેમને વારકરી સંપ્રદાયવાળા ‘મૌલી’ (મા) પણ કહે છે,Saint Gyaneshwarji, who is also called ‘Molly’ (Ma) with a varakari sect,
તેમણે જે જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા (કે ભાવાર્થ દીપિકા) કહેલી છે,The Gyaneshwari Gita (or the meaning of Deepika) he has called,
તેના છેલ્લા અઢારમા અધ્યાયની 1794 થી 1802 ઓવીઓને પસાયદાન કહે છે.The last eighteenth chapters are called Pasayadan from 1794 to 1802 OVO.
કે જે મહારાષ્ટ્રમાં વધુ પ્રચલિત છે.Which is more prevalent in Maharashtra.
જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા (ભાવાર્થ દીપિકા) ના અંતમાં જ્ઞાનેશ્વર,પોતાના ગુરુદેવ નિવૃતિનાથને વિનંતી કરે છે કે-At the end of Gyaneshwari Gita (Mahratha Deepika), Gyaneshwar urges his Gurudev Nishtinath that-
(અહીં,ગુરુ ઈશ્વર-રૂપ છે,દેવ-રૂપ છે,એટલે ગુરુને ઈશ્વર માની,તે ઈશ્વરની પાસેથી કૃપાપ્રસાદની કામના કરે છે)(Here, Jupiter is God-form, God-form, that is, the Guru believes in God, he does the grace of God from God).
आतां विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनि मज द्यावे, पसायदान हे ॥१॥
હે,વિશ્વના આત્મ-સ્વરૂપ દેવ (ગુરુદેવ કે પરમેશ્વર),આ મારી વાણીથી થયેલ યજ્ઞ (જ્ઞાનેશ્વરી રૂપ વાક-યજ્ઞ)થી,Hey, the self-forming god of the world (Gurudev or God), from this yagna (Gyaneshwari Roop Vak-Yajna), from my voice,
સંતુષ્ટ (ને પ્રસન્ન) થાઓ,ને પ્રસન્ન થઈને મને એવો કૃપાપ્રસાદ (પસાયદાન કે આશીર્વાદ કે ભિક્ષા) આપો-કે-Be satisfied (and pleased), and glad to give me such a grace (Pasayadan or Blessings or Beggirls)-K-
जे खळांची व्यंकटी सांडो | तया सत्कर्मी रति वाढो | भूतां परस्परें पड़ो | मैत्र जीवाचे || २ ||
દુષ્ટોની દુષ્ટતા ને કુટિલતા નષ્ટ થઈને,તેઓ સત્કર્મમાં પ્રવૃત્ત (સત્કર્મ-પ્રેમી) બને,By destroying the wickedness of the wicked, they become active (sincerely-lovers) in the truth,
સર્વ પ્રાણીઓ (જીવો) ની આપસમાં મિત્રતા (પ્રેમભાવ) વધ્યા કરે (ને આ મૈત્રી કે પ્રેમ ભાવ કાયમ રહે)Friendship (love) increases in all animals (and love for this friendship or love) forever)
दुरितांचे तिमिर जावो | विश्व स्वधर्मसूर्ये पाहो | जो जे वांछिल तो तें लाहो | प्राणिजात || ३ ||
વિશ્વમાંનો (અજ્ઞાન કે પાપ-રૂપી) અંધકાર નષ્ટ થઈને,આ વિશ્વ (સંસાર)માં સ્વ-ધર્મરૂપી-સૂર્યનો પ્રકાશThe light of the self-religious-sun in this world (worldly), the darkness of the world (ignorance or sinful)
વિસ્તાર પામે,ને જીવમાત્ર,જે કામનાઓ (શુભ ઈચ્છાઓ) કરે,તેની તે સર્વ શુભેચ્છાઓ પૂર્ણ થાય,Expand, and live, all those wishes (good wishes) are fulfilled,
वर्षत सकळ मंगळी | ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी | अनवरत भूमंडळी | भेटतु भूतां || ४ ||
સંસારના જીવોને,સકળ મંગળની વૃષ્ટિ કરનારા,ઈશ્વરનિષ્ઠ-ભક્તજનો(સજ્જનો) નાં મંડળ મળતાં રહે.The organisms of the world, the blessing of the Mars, the congregations of the goddess-devotees (gentlemen) continue to be found.
(તે ભક્તજનો કેવા છે? તે વિષે આગળ ઓવી -5-6-7 માં કહે છે)(What is he a devotee? Saying about it in OV-5-6-7)
चला कल्पतरूंचे आरव | चेतना चिंतामणींचें गांव | बोलते जे अर्णव | पीयुषाचे || ५ ||
(તે ઈશ્વરનિષ્ઠ ભક્તજનો) બોલતા ચાલતા કલ્પતરુના બાગ જેવા,(That godly devotees) like the garden of Kalpataru speaking,
જીવંત ચિંતામણિઓનાં ગામ જેવા,Like a village of living anxiety,
અને બોલતા ચાલતા સાગર જેવા છે,And is like a walking ocean,
(જેમ,કલ્પવૃક્ષની નીચે જતાં કે ચિંતામણિનો સ્પર્શ કરતાં મનની સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થાય છે,(Like, all the work of the mind is completed by moving under a fantasy or touching anxiety,
તેમ,ઈશ્વરનિષ્ઠ ભક્તજનોની અમૃતતુલ્ય વાણીના સાગરથી,સંસારમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે)Likewise, the knowledge of the nectar of the devout devotees is the light of knowledge in the world, in the world)
चंद्रमे जे अलांछन | मार्तंड जे तापहीन | ते सर्वांही सदा सज्जन | सोयरे होतु || ६ ||
(તે ઈશ્વરનિષ્ઠ ભક્તજનો) કલંક-રહિત ચંદ્ર જેવા,તાપ-રહિત સૂર્ય જેવા છે.એવા સજ્જનો (સંતજનો)નો,(He is a godly devotee) like a stigma-free moon, like the sun-free sun.
(જગતના) સર્વ લોકોને સત્સંગ મળે,તથા તેઓ જગતના સર્વ લોકોને પ્રિય થાય,(The world) all the people get satsang, and they are dear to all the people of the world,
किंबहुना सर्व सुखी | पूर्ण होऊनि तिहीं लोकीं | भजिजो आदिपुरुखी, अखंडित || ७ ||
વધારે શું માગું? (વધારે શું કહું?)What more? (What more to say?)
સમસ્ત ત્રણે લોકો (ત્રૈલોક્ય) ના જીવો,સર્વ સુખથી સંપૂર્ણ બની,The creatures of all three people (Trilokya) became perfect with all happiness,
તેઓ આદ્ય-પુરુષ (ઈશ્વર)નું અખંડ ભજન કર્યા કરે,They worship Adya-Purus (God),
आणि ग्रंथोपजीविये | विशेषीं लोकीं इये | दृष्टादृष्ट विजयें | होआवें जी || ८ ||
(અને વિશેષ-રૂપથી) જેઓ,આ ગ્રંથ (જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા) ને જીવનનો આધાર બનાવી,આ ગીતા-ગ્રંથનું,(And special) who made this book the basis of life (Gyaneshwari Gita), of this Gita-leprosy,
પાલન કરે છે,તેમને આ લોક અને પરલોકમાં પરલોકનું સુખ (કલ્યાણ કે મુક્તિ) પ્રાપ્ત થાય.Adhere, they receive the happiness (welfare or liberation) of Parlok in this folk and paraloca.
येथ म्हणे श्रीविश्वेशराओं | हा होईल दान पसावो | येणें वरें ज्ञानदेवो । सुखिया झाला || ९ ||
(આ પ્રમાણેનું જ્ઞાનેશ્વરનું વચન સાંભળી શ્રીગુરુ નિવૃત્તિનાથે (શ્રી વિશ્વેશ્વરે) કહ્યું કે)(Listening to Gyaneshwar’s promise, Sriguru Muktinath (Shri Vishweshwar) said that)
હા,ઠીક છે,તારી ઈચ્છા પ્રમાણે જ,આ (તે માંગેલ) સર્વ દાન-પ્રસાદ (કૃપા-પ્રસાદ કે પસાયદાન)Yes, okay, just as you wish, this (sought) all Dan-Prasad (grace-prasad or pasayadan)
તને પ્રાપ્ત થશે,કે જે સાંભળી (કૃપાપ્રસાદ કે આશીર્વાદ મેળવી) જ્ઞાનેશ્વર સુખી (આનંદમય) બન્યા.You will receive, who heard (grace or blessings) became Gyaneshwar happiness.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *