Sree Lalita Sahasra Nama Stotram Lyrics (Slokas) in Gujarati

ઓં ||

અસ્ય શ્રી લલિતા દિવ્ય સહસ્રનામ સ્તોત્ર મહામંત્રસ્ય, વશિન્યાદિ વાગ્દેવતા ઋષયઃ, અનુષ્ટુપ છંદઃ, શ્રી લલિતા પરાભટ્ટારિકા મહા ત્રિપુર સુંદરી દેવતા, ઐં બીજં, ક્લીં શક્તિઃ, સૌઃ કીલકં, મમ ધર્માર્થ કામ મોક્ષ ચતુર્વિધ ફલપુરુષાર્થ સિદ્ધ્યર્થે લલિતા ત્રિપુરસુંદરી પરાભટ્ટારિકા સહસ્ર નામ જપે વિનિયોગઃ

કરન્યાસઃ
ઐમ અંગુષ્ટાભ્યાં નમઃ, ક્લીં તર્જનીભ્યાં નમઃ, સૌઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ, સૌઃ અનામિકાભ્યાં નમઃ, ક્લીં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ, ઐં કરતલ કરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ

અંગન્યાસઃ
ઐં હૃદયાય નમઃ, ક્લીં શિરસે સ્વાહા, સૌઃ શિખાયૈ વષટ, સૌઃ કવચ્હાય હું, ક્લીં નેત્રત્રયાય વૌષટ, ઐમ અસ્ત્રાયફટ, ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બંધઃ

ધ્યાનં
અરુણાં કરુણા તરંગિતાક્ષીં ધૃતપાશાંકુશ પુષ્પબાણચાપામ |
અણિમાદિભિ રાવૃતાં મયૂખૈઃ અહમિત્યેવ વિભાવયે ભવાનીમ || 1 ||

ધ્યાયેત પદ્માસનસ્થાં વિકસિતવદનાં પદ્મ પત્રાયતાક્ષીં
હેમાભાં પીતવસ્ત્રાં કરકલિત લસમદ્ધેમપદ્માં વરાંગીમ |
સર્વાલંકારયુક્તાં સકલમભયદાં ભક્તનમ્રાં ભવાનીં
શ્રી વિદ્યાં શાંતમૂર્તિં સકલ સુરસુતાં સર્વસંપત-પ્રદાત્રીમ || 2 ||

સકુંકુમ વિલેપના મળિકચુમ્બિ કસ્તૂરિકાં
સમંદ હસિતેક્ષણાં સશરચાપ પાશાંકુશામ |
અશેષ જનમોહિની મરુણમાલ્ય ભૂષોજ્જ્વલાં
જપાકુસુમ ભાસુરાં જપવિધૌ સ્મરે દંબિકામ || 3 ||

સિંધૂરારુણ વિગ્રહાં ત્રિણયનાં માણિક્ય મૌળિસ્ફુર-
ત્તારાનાયક શેખરાં સ્મિતમુખી માપીન વક્ષોરુહામ |
પાણિભ્યા મલિપૂર્ણ રત્ન ચષકં રક્તોત્પલં બિભ્રતીં
સૌમ્યાં રત્નઘટસ્થ રક્ત ચરણાં ધ્યાયેત્પરામંબિકામ || 4 ||

લમિત્યાદિ પંચ્હપૂજાં વિભાવયેત

લં પૃથિવી તત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાદેવ્યૈ ગંધં પરિકલ્પયામિ
હમ આકાશ તત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાદેવ્યૈ પુષ્પં પરિકલ્પયામિ
યં વાયુ તત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાદેવ્યૈ ધૂપં પરિકલ્પયામિ
રં વહ્નિ તત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાદેવ્યૈ દીપં પરિકલ્પયામિ
વમ અમૃત તત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાદેવ્યૈ અમૃત નૈવેદ્યં પરિકલ્પયામિ
સં સર્વ તત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાદેવ્યૈ તાંબૂલાદિ સર્વોપચારાન પરિકલ્પયામિ

ગુરુર્બ્રહ્મ ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ |
ગુરુર્‍સ્સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ||

હરિઃ ઓં

શ્રી માતા, શ્રી મહારાજ્ઞી, શ્રીમત-સિંહાસનેશ્વરી |
ચિદગ્નિ કુંડસંભૂતા, દેવકાર્યસમુદ્યતા || 1 ||

ઉદ્યદ્ભાનુ સહસ્રાભા, ચતુર્બાહુ સમન્વિતા |
રાગસ્વરૂપ પાશાઢ્યા, ક્રોધાકારાંકુશોજ્જ્વલા || 2 ||

મનોરૂપેક્ષુકોદંડા, પંચતન્માત્ર સાયકા |
નિજારુણ પ્રભાપૂર મજ્જદ-બ્રહ્માંડમંડલા || 3 ||

ચંપકાશોક પુન્નાગ સૌગંધિક લસત્કચા
કુરુવિંદ મણિશ્રેણી કનત્કોટીર મંડિતા || 4 ||

અષ્ટમી ચંદ્ર વિભ્રાજ દળિકસ્થલ શોભિતા |
મુખચંદ્ર કળંકાભ મૃગનાભિ વિશેષકા || 5 ||

વદનસ્મર માંગલ્ય ગૃહતોરણ ચિલ્લિકા |
વક્ત્રલક્ષ્મી પરીવાહ ચલન્મીનાભ લોચના || 6 ||

નવચંપક પુષ્પાભ નાસાદંડ વિરાજિતા |
તારાકાંતિ તિરસ્કારિ નાસાભરણ ભાસુરા || 7 ||

કદંબ મંજરીક્લુપ્ત કર્ણપૂર મનોહરા |
તાટંક યુગળીભૂત તપનોડુપ મંડલા || 8 ||

પદ્મરાગ શિલાદર્શ પરિભાવિ કપોલભૂઃ |
નવવિદ્રુમ બિંબશ્રીઃ ન્યક્કારિ રદનચ્છદા || 9 ||

શુદ્ધ વિદ્યાંકુરાકાર દ્વિજપંક્તિ દ્વયોજ્જ્વલા |
કર્પૂરવીટિ કામોદ સમાકર્ષ દ્દિગંતરા || 10 ||

નિજસલ્લાપ માધુર્ય વિનિર્ભર-ત્સિત કચ્છપી |
મંદસ્મિત પ્રભાપૂર મજ્જત-કામેશ માનસા || 11 ||

અનાકલિત સાદૃશ્ય ચુબુક શ્રી વિરાજિતા |
કામેશબદ્ધ માંગલ્ય સૂત્રશોભિત કંથરા || 12 ||

કનકાંગદ કેયૂર કમનીય ભુજાન્વિતા |
રત્નગ્રૈવેય ચિંતાક લોલમુક્તા ફલાન્વિતા || 13 ||

કામેશ્વર પ્રેમરત્ન મણિ પ્રતિપણસ્તની|
નાભ્યાલવાલ રોમાળિ લતાફલ કુચદ્વયી || 14 ||

લક્ષ્યરોમલતા ધારતા સમુન્નેય મધ્યમા |
સ્તનભાર દળન-મધ્ય પટ્ટબંધ વળિત્રયા || 15 ||

અરુણારુણ કૌસુંભ વસ્ત્ર ભાસ્વત-કટીતટી |
રત્નકિંકિણિ કારમ્ય રશનાદામ ભૂષિતા || 16 ||

કામેશ જ્ઞાત સૌભાગ્ય માર્દવોરુ દ્વયાન્વિતા |
માણિક્ય મકુટાકાર જાનુદ્વય વિરાજિતા || 17 ||

ઇંદ્રગોપ પરિક્ષિપ્ત સ્મર તૂણાભ જંઘિકા |
ગૂઢગુલ્ભા કૂર્મપૃષ્ઠ જયિષ્ણુ પ્રપદાન્વિતા || 18 ||

નખદીધિતિ સંછન્ન નમજ્જન તમોગુણા |
પદદ્વય પ્રભાજાલ પરાકૃત સરોરુહા || 19 ||

શિંજાન મણિમંજીર મંડિત શ્રી પદાંબુજા |
મરાળી મંદગમના, મહાલાવણ્ય શેવધિઃ || 20 ||

સર્વારુણા‌உનવદ્યાંગી સર્વાભરણ ભૂષિતા |
શિવકામેશ્વરાંકસ્થા, શિવા, સ્વાધીન વલ્લભા || 21 ||

સુમેરુ મધ્યશૃંગસ્થા, શ્રીમન્નગર નાયિકા |
ચિંતામણિ ગૃહાંતસ્થા, પંચબ્રહ્માસનસ્થિતા || 22 ||

મહાપદ્માટવી સંસ્થા, કદંબ વનવાસિની |
સુધાસાગર મધ્યસ્થા, કામાક્ષી કામદાયિની || 23 ||

દેવર્ષિ ગણસંઘાત સ્તૂયમાનાત્મ વૈભવા |
ભંડાસુર વધોદ્યુક્ત શક્તિસેના સમન્વિતા || 24 ||

સંપત્કરી સમારૂઢ સિંધુર વ્રજસેવિતા |
અશ્વારૂઢાધિષ્ઠિતાશ્વ કોટિકોટિ ભિરાવૃતા || 25 ||

ચક્રરાજ રથારૂઢ સર્વાયુધ પરિષ્કૃતા |
ગેયચક્ર રથારૂઢ મંત્રિણી પરિસેવિતા || 26 ||

કિરિચક્ર રથારૂઢ દંડનાથા પુરસ્કૃતા |
જ્વાલામાલિનિ કાક્ષિપ્ત વહ્નિપ્રાકાર મધ્યગા || 27 ||

ભંડસૈન્ય વધોદ્યુક્ત શક્તિ વિક્રમહર્ષિતા |
નિત્યા પરાક્રમાટોપ નિરીક્ષણ સમુત્સુકા || 28 ||

ભંડપુત્ર વધોદ્યુક્ત બાલાવિક્રમ નંદિતા |
મંત્રિણ્યંબા વિરચિત વિષંગ વધતોષિતા || 29 ||

વિશુક્ર પ્રાણહરણ વારાહી વીર્યનંદિતા |
કામેશ્વર મુખાલોક કલ્પિત શ્રી ગણેશ્વરા || 30 ||

મહાગણેશ નિર્ભિન્ન વિઘ્નયંત્ર પ્રહર્ષિતા |
ભંડાસુરેંદ્ર નિર્મુક્ત શસ્ત્ર પ્રત્યસ્ત્ર વર્ષિણી || 31 ||

કરાંગુળિ નખોત્પન્ન નારાયણ દશાકૃતિઃ |
મહાપાશુપતાસ્ત્રાગ્નિ નિર્દગ્ધાસુર સૈનિકા || 32 ||

કામેશ્વરાસ્ત્ર નિર્દગ્ધ સભંડાસુર શૂન્યકા |
બ્રહ્મોપેંદ્ર મહેંદ્રાદિ દેવસંસ્તુત વૈભવા || 33 ||

હરનેત્રાગ્નિ સંદગ્ધ કામ સંજીવનૌષધિઃ |
શ્રીમદ્વાગ્ભવ કૂટૈક સ્વરૂપ મુખપંકજા || 34 ||

કંઠાધઃ કટિપર્યંત મધ્યકૂટ સ્વરૂપિણી |
શક્તિકૂટૈક તાપન્ન કટ્યથોભાગ ધારિણી || 35 ||

મૂલમંત્રાત્મિકા, મૂલકૂટ ત્રય કળેબરા |
કુળામૃતૈક રસિકા, કુળસંકેત પાલિની || 36 ||

કુળાંગના, કુળાંતઃસ્થા, કૌળિની, કુળયોગિની |
અકુળા, સમયાંતઃસ્થા, સમયાચાર તત્પરા || 37 ||

મૂલાધારૈક નિલયા, બ્રહ્મગ્રંથિ વિભેદિની |
મણિપૂરાંત રુદિતા, વિષ્ણુગ્રંથિ વિભેદિની || 38 ||

આજ્ઞા ચક્રાંતરાળસ્થા, રુદ્રગ્રંથિ વિભેદિની |
સહસ્રારાંબુજા રૂઢા, સુધાસારાભિ વર્ષિણી || 39 ||

તટિલ્લતા સમરુચિઃ, ષટ-ચક્રોપરિ સંસ્થિતા |
મહાશક્તિઃ, કુંડલિની, બિસતંતુ તનીયસી || 40 ||

ભવાની, ભાવનાગમ્યા, ભવારણ્ય કુઠારિકા |
ભદ્રપ્રિયા, ભદ્રમૂર્તિ, ર્ભક્તસૌભાગ્ય દાયિની || 41 ||

ભક્તિપ્રિયા, ભક્તિગમ્યા, ભક્તિવશ્યા, ભયાપહા |
શાંભવી, શારદારાધ્યા, શર્વાણી, શર્મદાયિની || 42 ||

શાંકરી, શ્રીકરી, સાધ્વી, શરચ્ચંદ્રનિભાનના |
શાતોદરી, શાંતિમતી, નિરાધારા, નિરંજના || 43 ||

નિર્લેપા, નિર્મલા, નિત્યા, નિરાકારા, નિરાકુલા |
નિર્ગુણા, નિષ્કળા, શાંતા, નિષ્કામા, નિરુપપ્લવા || 44 ||

નિત્યમુક્તા, નિર્વિકારા, નિષ્પ્રપંચા, નિરાશ્રયા |
નિત્યશુદ્ધા, નિત્યબુદ્ધા, નિરવદ્યા, નિરંતરા || 45 ||

નિષ્કારણા, નિષ્કળંકા, નિરુપાધિ, ર્નિરીશ્વરા |
નીરાગા, રાગમથની, નિર્મદા, મદનાશિની || 46 ||

નિશ્ચિંતા, નિરહંકારા, નિર્મોહા, મોહનાશિની |
નિર્મમા, મમતાહંત્રી, નિષ્પાપા, પાપનાશિની || 47 ||

નિષ્ક્રોધા, ક્રોધશમની, નિર્લોભા, લોભનાશિની |
નિઃસંશયા, સંશયઘ્ની, નિર્ભવા, ભવનાશિની || 48 ||

નિર્વિકલ્પા, નિરાબાધા, નિર્ભેદા, ભેદનાશિની |
નિર્નાશા, મૃત્યુમથની, નિષ્ક્રિયા, નિષ્પરિગ્રહા || 49 ||

નિસ્તુલા, નીલચિકુરા, નિરપાયા, નિરત્યયા |
દુર્લભા, દુર્ગમા, દુર્ગા, દુઃખહંત્રી, સુખપ્રદા || 50 ||

દુષ્ટદૂરા, દુરાચાર શમની, દોષવર્જિતા |
સર્વજ્ઞા, સાંદ્રકરુણા, સમાનાધિકવર્જિતા || 51 ||

સર્વશક્તિમયી, સર્વમંગળા, સદ્ગતિપ્રદા |
સર્વેશ્વરી, સર્વમયી, સર્વમંત્ર સ્વરૂપિણી || 52 ||

સર્વયંત્રાત્મિકા, સર્વતંત્રરૂપા, મનોન્મની |
માહેશ્વરી, મહાદેવી, મહાલક્ષ્મી, ર્મૃડપ્રિયા || 53 ||

મહારૂપા, મહાપૂજ્યા, મહાપાતક નાશિની |
મહામાયા, મહાસત્ત્વા, મહાશક્તિ ર્મહારતિઃ || 54 ||

મહાભોગા, મહૈશ્વર્યા, મહાવીર્યા, મહાબલા |
મહાબુદ્ધિ, ર્મહાસિદ્ધિ, ર્મહાયોગેશ્વરેશ્વરી || 55 ||

મહાતંત્રા, મહામંત્રા, મહાયંત્રા, મહાસના |
મહાયાગ ક્રમારાધ્યા, મહાભૈરવ પૂજિતા || 56 ||

મહેશ્વર મહાકલ્પ મહાતાંડવ સાક્ષિણી |
મહાકામેશ મહિષી, મહાત્રિપુર સુંદરી || 57 ||

ચતુઃષષ્ટ્યુપચારાઢ્યા, ચતુષ્ષષ્ટિ કળામયી |
મહા ચતુષ્ષષ્ટિ કોટિ યોગિની ગણસેવિતા || 58 ||

મનુવિદ્યા, ચંદ્રવિદ્યા, ચંદ્રમંડલમધ્યગા |
ચારુરૂપા, ચારુહાસા, ચારુચંદ્ર કળાધરા || 59 ||

ચરાચર જગન્નાથા, ચક્રરાજ નિકેતના |
પાર્વતી, પદ્મનયના, પદ્મરાગ સમપ્રભા || 60 ||

પંચપ્રેતાસનાસીના, પંચબ્રહ્મ સ્વરૂપિણી |
ચિન્મયી, પરમાનંદા, વિજ્ઞાન ઘનરૂપિણી || 61 ||

ધ્યાનધ્યાતૃ ધ્યેયરૂપા, ધર્માધર્મ વિવર્જિતા |
વિશ્વરૂપા, જાગરિણી, સ્વપંતી, તૈજસાત્મિકા || 62 ||

સુપ્તા, પ્રાજ્ઞાત્મિકા, તુર્યા, સર્વાવસ્થા વિવર્જિતા |
સૃષ્ટિકર્ત્રી, બ્રહ્મરૂપા, ગોપ્ત્રી, ગોવિંદરૂપિણી || 63 ||

સંહારિણી, રુદ્રરૂપા, તિરોધાનકરીશ્વરી |
સદાશિવાનુગ્રહદા, પંચકૃત્ય પરાયણા || 64 ||

ભાનુમંડલ મધ્યસ્થા, ભૈરવી, ભગમાલિની |
પદ્માસના, ભગવતી, પદ્મનાભ સહોદરી || 65 ||

ઉન્મેષ નિમિષોત્પન્ન વિપન્ન ભુવનાવળિઃ |
સહસ્રશીર્ષવદના, સહસ્રાક્ષી, સહસ્રપાત || 66 ||

આબ્રહ્મ કીટજનની, વર્ણાશ્રમ વિધાયિની |
નિજાજ્ઞારૂપનિગમા, પુણ્યાપુણ્ય ફલપ્રદા || 67 ||

શ્રુતિ સીમંત સિંધૂરીકૃત પાદાબ્જધૂળિકા |
સકલાગમ સંદોહ શુક્તિસંપુટ મૌક્તિકા || 68 ||

પુરુષાર્થપ્રદા, પૂર્ણા, ભોગિની, ભુવનેશ્વરી |
અંબિકા,‌உનાદિ નિધના, હરિબ્રહ્મેંદ્ર સેવિતા || 69 ||

નારાયણી, નાદરૂપા, નામરૂપ વિવર્જિતા |
હ્રીંકારી, હ્રીમતી, હૃદ્યા, હેયોપાદેય વર્જિતા || 70 ||

રાજરાજાર્ચિતા, રાજ્ઞી, રમ્યા, રાજીવલોચના |
રંજની, રમણી, રસ્યા, રણત્કિંકિણિ મેખલા || 71 ||

રમા, રાકેંદુવદના, રતિરૂપા, રતિપ્રિયા |
રક્ષાકરી, રાક્ષસઘ્ની, રામા, રમણલંપટા || 72 ||

કામ્યા, કામકળારૂપા, કદંબ કુસુમપ્રિયા |
કલ્યાણી, જગતીકંદા, કરુણારસ સાગરા || 73 ||

કળાવતી, કળાલાપા, કાંતા, કાદંબરીપ્રિયા |
વરદા, વામનયના, વારુણીમદવિહ્વલા || 74 ||

વિશ્વાધિકા, વેદવેદ્યા, વિંધ્યાચલ નિવાસિની |
વિધાત્રી, વેદજનની, વિષ્ણુમાયા, વિલાસિની || 75 ||

ક્ષેત્રસ્વરૂપા, ક્ષેત્રેશી, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ પાલિની |
ક્ષયવૃદ્ધિ વિનિર્મુક્તા, ક્ષેત્રપાલ સમર્ચિતા || 76 ||

વિજયા, વિમલા, વંદ્યા, વંદારુ જનવત્સલા |
વાગ્વાદિની, વામકેશી, વહ્નિમંડલ વાસિની || 77 ||

ભક્તિમત-કલ્પલતિકા, પશુપાશ વિમોચની |
સંહૃતાશેષ પાષંડા, સદાચાર પ્રવર્તિકા || 78 ||

તાપત્રયાગ્નિ સંતપ્ત સમાહ્લાદન ચંદ્રિકા |
તરુણી, તાપસારાધ્યા, તનુમધ્યા, તમો‌உપહા || 79 ||

ચિતિ, સ્તત્પદલક્ષ્યાર્થા, ચિદેક રસરૂપિણી |
સ્વાત્માનંદલવીભૂત બ્રહ્માદ્યાનંદ સંતતિઃ || 80 ||

પરા, પ્રત્યક્ચિતી રૂપા, પશ્યંતી, પરદેવતા |
મધ્યમા, વૈખરીરૂપા, ભક્તમાનસ હંસિકા || 81 ||

કામેશ્વર પ્રાણનાડી, કૃતજ્ઞા, કામપૂજિતા |
શૃંગાર રસસંપૂર્ણા, જયા, જાલંધરસ્થિતા || 82 ||

ઓડ્યાણ પીઠનિલયા, બિંદુમંડલ વાસિની |
રહોયાગ ક્રમારાધ્યા, રહસ્તર્પણ તર્પિતા || 83 ||

સદ્યઃ પ્રસાદિની, વિશ્વસાક્ષિણી, સાક્ષિવર્જિતા |
ષડંગદેવતા યુક્તા, ષાડ્ગુણ્ય પરિપૂરિતા || 84 ||

નિત્યક્લિન્ના, નિરુપમા, નિર્વાણ સુખદાયિની |
નિત્યા, ષોડશિકારૂપા, શ્રીકંઠાર્ધ શરીરિણી || 85 ||

પ્રભાવતી, પ્રભારૂપા, પ્રસિદ્ધા, પરમેશ્વરી |
મૂલપ્રકૃતિ રવ્યક્તા, વ્યક્તા‌உવ્યક્ત સ્વરૂપિણી || 86 ||

વ્યાપિની, વિવિધાકારા, વિદ્યા‌உવિદ્યા સ્વરૂપિણી |
મહાકામેશ નયના, કુમુદાહ્લાદ કૌમુદી || 87 ||

ભક્તહાર્દ તમોભેદ ભાનુમદ-ભાનુસંતતિઃ |
શિવદૂતી, શિવારાધ્યા, શિવમૂર્તિ, શ્શિવંકરી || 88 ||

શિવપ્રિયા, શિવપરા, શિષ્ટેષ્ટા, શિષ્ટપૂજિતા |
અપ્રમેયા, સ્વપ્રકાશા, મનોવાચામ ગોચરા || 89 ||

ચિચ્છક્તિ, શ્ચેતનારૂપા, જડશક્તિ, ર્જડાત્મિકા |
ગાયત્રી, વ્યાહૃતિ, સ્સંધ્યા, દ્વિજબૃંદ નિષેવિતા || 90 ||

તત્ત્વાસના, તત્ત્વમયી, પંચકોશાંતરસ્થિતા |
નિસ્સીમમહિમા, નિત્યયૌવના, મદશાલિની || 91 ||

મદઘૂર્ણિત રક્તાક્ષી, મદપાટલ ગંડભૂઃ |
ચંદન દ્રવદિગ્ધાંગી, ચાંપેય કુસુમ પ્રિયા || 92 ||

કુશલા, કોમલાકારા, કુરુકુળ્ળા, કુલેશ્વરી |
કુળકુંડાલયા, કૌળ માર્ગતત્પર સેવિતા || 93 ||

કુમાર ગણનાથાંબા, તુષ્ટિઃ, પુષ્ટિ, ર્મતિ, ર્ધૃતિઃ |
શાંતિઃ, સ્વસ્તિમતી, કાંતિ, ર્નંદિની, વિઘ્નનાશિની || 94 ||

તેજોવતી, ત્રિનયના, લોલાક્ષી કામરૂપિણી |
માલિની, હંસિની, માતા, મલયાચલ વાસિની || 95 ||

સુમુખી, નળિની, સુભ્રૂઃ, શોભના, સુરનાયિકા |
કાલકંઠી, કાંતિમતી, ક્ષોભિણી, સૂક્ષ્મરૂપિણી || 96 ||

વજ્રેશ્વરી, વામદેવી, વયો‌உવસ્થા વિવર્જિતા |
સિદ્ધેશ્વરી, સિદ્ધવિદ્યા, સિદ્ધમાતા, યશસ્વિની || 97 ||

વિશુદ્ધિ ચક્રનિલયા,‌உ‌உરક્તવર્ણા, ત્રિલોચના |
ખટ્વાંગાદિ પ્રહરણા, વદનૈક સમન્વિતા || 98 ||

પાયસાન્નપ્રિયા, ત્વક્‍સ્થા, પશુલોક ભયંકરી |
અમૃતાદિ મહાશક્તિ સંવૃતા, ડાકિનીશ્વરી || 99 ||

અનાહતાબ્જ નિલયા, શ્યામાભા, વદનદ્વયા |
દંષ્ટ્રોજ્જ્વલા,‌உક્ષમાલાધિધરા, રુધિર સંસ્થિતા || 100 ||

કાળરાત્ર્યાદિ શક્ત્યોઘવૃતા, સ્નિગ્ધૌદનપ્રિયા |
મહાવીરેંદ્ર વરદા, રાકિણ્યંબા સ્વરૂપિણી || 101 ||

મણિપૂરાબ્જ નિલયા, વદનત્રય સંયુતા |
વજ્રાધિકાયુધોપેતા, ડામર્યાદિભિ રાવૃતા || 102 ||

રક્તવર્ણા, માંસનિષ્ઠા, ગુડાન્ન પ્રીતમાનસા |
સમસ્ત ભક્તસુખદા, લાકિન્યંબા સ્વરૂપિણી || 103 ||

સ્વાધિષ્ઠાનાંબુ જગતા, ચતુર્વક્ત્ર મનોહરા |
શૂલાદ્યાયુધ સંપન્ના, પીતવર્ણા,‌உતિગર્વિતા || 104 ||

મેદોનિષ્ઠા, મધુપ્રીતા, બંદિન્યાદિ સમન્વિતા |
દધ્યન્નાસક્ત હૃદયા, ડાકિની રૂપધારિણી || 105 ||

મૂલા ધારાંબુજારૂઢા, પંચવક્ત્રા,‌உસ્થિસંસ્થિતા |
અંકુશાદિ પ્રહરણા, વરદાદિ નિષેવિતા || 106 ||

મુદ્ગૌદનાસક્ત ચિત્તા, સાકિન્યંબાસ્વરૂપિણી |
આજ્ઞા ચક્રાબ્જનિલયા, શુક્લવર્ણા, ષડાનના || 107 ||

મજ્જાસંસ્થા, હંસવતી મુખ્યશક્તિ સમન્વિતા |
હરિદ્રાન્નૈક રસિકા, હાકિની રૂપધારિણી || 108 ||

સહસ્રદળ પદ્મસ્થા, સર્વવર્ણોપ શોભિતા |
સર્વાયુધધરા, શુક્લ સંસ્થિતા, સર્વતોમુખી || 109 ||

સર્વૌદન પ્રીતચિત્તા, યાકિન્યંબા સ્વરૂપિણી |
સ્વાહા, સ્વધા,‌உમતિ, ર્મેધા, શ્રુતિઃ, સ્મૃતિ, રનુત્તમા || 110 ||

પુણ્યકીર્તિઃ, પુણ્યલભ્યા, પુણ્યશ્રવણ કીર્તના |
પુલોમજાર્ચિતા, બંધમોચની, બંધુરાલકા || 111 ||

વિમર્શરૂપિણી, વિદ્યા, વિયદાદિ જગત્પ્રસૂઃ |
સર્વવ્યાધિ પ્રશમની, સર્વમૃત્યુ નિવારિણી || 112 ||

અગ્રગણ્યા,‌உચિંત્યરૂપા, કલિકલ્મષ નાશિની |
કાત્યાયિની, કાલહંત્રી, કમલાક્ષ નિષેવિતા || 113 ||

તાંબૂલ પૂરિત મુખી, દાડિમી કુસુમપ્રભા |
મૃગાક્ષી, મોહિની, મુખ્યા, મૃડાની, મિત્રરૂપિણી || 114 ||

નિત્યતૃપ્તા, ભક્તનિધિ, ર્નિયંત્રી, નિખિલેશ્વરી |
મૈત્ર્યાદિ વાસનાલભ્યા, મહાપ્રળય સાક્ષિણી || 115 ||

પરાશક્તિઃ, પરાનિષ્ઠા, પ્રજ્ઞાન ઘનરૂપિણી |
માધ્વીપાનાલસા, મત્તા, માતૃકા વર્ણ રૂપિણી || 116 ||

મહાકૈલાસ નિલયા, મૃણાલ મૃદુદોર્લતા |
મહનીયા, દયામૂર્તી, ર્મહાસામ્રાજ્યશાલિની || 117 ||

આત્મવિદ્યા, મહાવિદ્યા, શ્રીવિદ્યા, કામસેવિતા |
શ્રીષોડશાક્ષરી વિદ્યા, ત્રિકૂટા, કામકોટિકા || 118 ||

કટાક્ષકિંકરી ભૂત કમલા કોટિસેવિતા |
શિરઃસ્થિતા, ચંદ્રનિભા, ફાલસ્થેંદ્ર ધનુઃપ્રભા || 119 ||

હૃદયસ્થા, રવિપ્રખ્યા, ત્રિકોણાંતર દીપિકા |
દાક્ષાયણી, દૈત્યહંત્રી, દક્ષયજ્ઞ વિનાશિની || 120 ||

દરાંદોળિત દીર્ઘાક્ષી, દરહાસોજ્જ્વલન્મુખી |
ગુરુમૂર્તિ, ર્ગુણનિધિ, ર્ગોમાતા, ગુહજન્મભૂઃ || 121 ||

દેવેશી, દંડનીતિસ્થા, દહરાકાશ રૂપિણી |
પ્રતિપન્મુખ્ય રાકાંત તિથિમંડલ પૂજિતા || 122 ||

કળાત્મિકા, કળાનાથા, કાવ્યાલાપ વિનોદિની |
સચામર રમાવાણી સવ્યદક્ષિણ સેવિતા || 123 ||

આદિશક્તિ, રમેયા,‌உ‌உત્મા, પરમા, પાવનાકૃતિઃ |
અનેકકોટિ બ્રહ્માંડ જનની, દિવ્યવિગ્રહા || 124 ||

ક્લીંકારી, કેવલા, ગુહ્યા, કૈવલ્ય પદદાયિની |
ત્રિપુરા, ત્રિજગદ્વંદ્યા, ત્રિમૂર્તિ, સ્ત્રિદશેશ્વરી || 125 ||

ત્ર્યક્ષરી, દિવ્યગંધાઢ્યા, સિંધૂર તિલકાંચિતા |
ઉમા, શૈલેંદ્રતનયા, ગૌરી, ગંધર્વ સેવિતા || 126 ||

વિશ્વગર્ભા, સ્વર્ણગર્ભા,‌உવરદા વાગધીશ્વરી |
ધ્યાનગમ્યા,‌உપરિચ્છેદ્યા, જ્ઞાનદા, જ્ઞાનવિગ્રહા || 127 ||

સર્વવેદાંત સંવેદ્યા, સત્યાનંદ સ્વરૂપિણી |
લોપામુદ્રાર્ચિતા, લીલાક્લુપ્ત બ્રહ્માંડમંડલા || 128 ||

અદૃશ્યા, દૃશ્યરહિતા, વિજ્ઞાત્રી, વેદ્યવર્જિતા |
યોગિની, યોગદા, યોગ્યા, યોગાનંદા, યુગંધરા || 129 ||

ઇચ્છાશક્તિ જ્ઞાનશક્તિ ક્રિયાશક્તિ સ્વરૂપિણી |
સર્વધારા, સુપ્રતિષ્ઠા, સદસદ-રૂપધારિણી || 130 ||

અષ્ટમૂર્તિ, રજાજૈત્રી, લોકયાત્રા વિધાયિની |
એકાકિની, ભૂમરૂપા, નિર્દ્વૈતા, દ્વૈતવર્જિતા || 131 ||

અન્નદા, વસુદા, વૃદ્ધા, બ્રહ્માત્મૈક્ય સ્વરૂપિણી |
બૃહતી, બ્રાહ્મણી, બ્રાહ્મી, બ્રહ્માનંદા, બલિપ્રિયા || 132 ||

ભાષારૂપા, બૃહત્સેના, ભાવાભાવ વિવર્જિતા |
સુખારાધ્યા, શુભકરી, શોભના સુલભાગતિઃ || 133 ||

રાજરાજેશ્વરી, રાજ્યદાયિની, રાજ્યવલ્લભા |
રાજત-કૃપા, રાજપીઠ નિવેશિત નિજાશ્રિતાઃ || 134 ||

રાજ્યલક્ષ્મીઃ, કોશનાથા, ચતુરંગ બલેશ્વરી |
સામ્રાજ્યદાયિની, સત્યસંધા, સાગરમેખલા || 135 ||

દીક્ષિતા, દૈત્યશમની, સર્વલોક વશંકરી |
સર્વાર્થદાત્રી, સાવિત્રી, સચ્ચિદાનંદ રૂપિણી || 136 ||

દેશકાલા‌உપરિચ્છિન્ના, સર્વગા, સર્વમોહિની |
સરસ્વતી, શાસ્ત્રમયી, ગુહાંબા, ગુહ્યરૂપિણી || 137 ||

સર્વોપાધિ વિનિર્મુક્તા, સદાશિવ પતિવ્રતા |
સંપ્રદાયેશ્વરી, સાધ્વી, ગુરુમંડલ રૂપિણી || 138 ||

કુલોત્તીર્ણા, ભગારાધ્યા, માયા, મધુમતી, મહી |
ગણાંબા, ગુહ્યકારાધ્યા, કોમલાંગી, ગુરુપ્રિયા || 139 ||

સ્વતંત્રા, સર્વતંત્રેશી, દક્ષિણામૂર્તિ રૂપિણી |
સનકાદિ સમારાધ્યા, શિવજ્ઞાન પ્રદાયિની || 140 ||

ચિત્કળા,‌உનંદકલિકા, પ્રેમરૂપા, પ્રિયંકરી |
નામપારાયણ પ્રીતા, નંદિવિદ્યા, નટેશ્વરી || 141 ||

મિથ્યા જગદધિષ્ઠાના મુક્તિદા, મુક્તિરૂપિણી |
લાસ્યપ્રિયા, લયકરી, લજ્જા, રંભાદિ વંદિતા || 142 ||

ભવદાવ સુધાવૃષ્ટિઃ, પાપારણ્ય દવાનલા |
દૌર્ભાગ્યતૂલ વાતૂલા, જરાધ્વાંત રવિપ્રભા || 143 ||

ભાગ્યાબ્ધિચંદ્રિકા, ભક્તચિત્તકેકિ ઘનાઘના |
રોગપર્વત દંભોળિ, ર્મૃત્યુદારુ કુઠારિકા || 144 ||

મહેશ્વરી, મહાકાળી, મહાગ્રાસા, મહા‌உશના |
અપર્ણા, ચંડિકા, ચંડમુંડા‌உસુર નિષૂદિની || 145 ||

ક્ષરાક્ષરાત્મિકા, સર્વલોકેશી, વિશ્વધારિણી |
ત્રિવર્ગદાત્રી, સુભગા, ત્ર્યંબકા, ત્રિગુણાત્મિકા || 146 ||

સ્વર્ગાપવર્ગદા, શુદ્ધા, જપાપુષ્પ નિભાકૃતિઃ |
ઓજોવતી, દ્યુતિધરા, યજ્ઞરૂપા, પ્રિયવ્રતા || 147 ||

દુરારાધ્યા, દુરાદર્ષા, પાટલી કુસુમપ્રિયા |
મહતી, મેરુનિલયા, મંદાર કુસુમપ્રિયા || 148 ||

વીરારાધ્યા, વિરાડ્રૂપા, વિરજા, વિશ્વતોમુખી |
પ્રત્યગ્રૂપા, પરાકાશા, પ્રાણદા, પ્રાણરૂપિણી || 149 ||

માર્તાંડ ભૈરવારાધ્યા, મંત્રિણી ન્યસ્તરાજ્યધૂઃ |
ત્રિપુરેશી, જયત્સેના, નિસ્ત્રૈગુણ્યા, પરાપરા || 150 ||

સત્યજ્ઞાના‌உનંદરૂપા, સામરસ્ય પરાયણા |
કપર્દિની, કલામાલા, કામધુક,કામરૂપિણી || 151 ||

કળાનિધિઃ, કાવ્યકળા, રસજ્ઞા, રસશેવધિઃ |
પુષ્ટા, પુરાતના, પૂજ્યા, પુષ્કરા, પુષ્કરેક્ષણા || 152 ||

પરંજ્યોતિઃ, પરંધામ, પરમાણુઃ, પરાત્પરા |
પાશહસ્તા, પાશહંત્રી, પરમંત્ર વિભેદિની || 153 ||

મૂર્તા,‌உમૂર્તા,‌உનિત્યતૃપ્તા, મુનિ માનસ હંસિકા |
સત્યવ્રતા, સત્યરૂપા, સર્વાંતર્યામિની, સતી || 154 ||

બ્રહ્માણી, બ્રહ્મજનની, બહુરૂપા, બુધાર્ચિતા |
પ્રસવિત્રી, પ્રચંડા‌உજ્ઞા, પ્રતિષ્ઠા, પ્રકટાકૃતિઃ || 155 ||

પ્રાણેશ્વરી, પ્રાણદાત્રી, પંચાશત-પીઠરૂપિણી |
વિશૃંખલા, વિવિક્તસ્થા, વીરમાતા, વિયત્પ્રસૂઃ || 156 ||

મુકુંદા, મુક્તિ નિલયા, મૂલવિગ્રહ રૂપિણી |
ભાવજ્ઞા, ભવરોગઘ્ની ભવચક્ર પ્રવર્તિની || 157 ||

છંદસ્સારા, શાસ્ત્રસારા, મંત્રસારા, તલોદરી |
ઉદારકીર્તિ, રુદ્દામવૈભવા, વર્ણરૂપિણી || 158 ||

જન્મમૃત્યુ જરાતપ્ત જન વિશ્રાંતિ દાયિની |
સર્વોપનિષ દુદ્ઘુષ્ટા, શાંત્યતીત કળાત્મિકા || 159 ||

ગંભીરા, ગગનાંતઃસ્થા, ગર્વિતા, ગાનલોલુપા |
કલ્પનારહિતા, કાષ્ઠા, કાંતા, કાંતાર્ધ વિગ્રહા || 160 ||

કાર્યકારણ નિર્મુક્તા, કામકેળિ તરંગિતા |
કનત-કનકતાટંકા, લીલાવિગ્રહ ધારિણી || 161 ||

અજાક્ષય વિનિર્મુક્તા, મુગ્ધા ક્ષિપ્રપ્રસાદિની |
અંતર્મુખ સમારાધ્યા, બહિર્મુખ સુદુર્લભા || 162 ||

ત્રયી, ત્રિવર્ગ નિલયા, ત્રિસ્થા, ત્રિપુરમાલિની |
નિરામયા, નિરાલંબા, સ્વાત્મારામા, સુધાસૃતિઃ || 163 ||

સંસારપંક નિર્મગ્ન સમુદ્ધરણ પંડિતા |
યજ્ઞપ્રિયા, યજ્ઞકર્ત્રી, યજમાન સ્વરૂપિણી || 164 ||

ધર્માધારા, ધનાધ્યક્ષા, ધનધાન્ય વિવર્ધિની |
વિપ્રપ્રિયા, વિપ્રરૂપા, વિશ્વભ્રમણ કારિણી || 165 ||

વિશ્વગ્રાસા, વિદ્રુમાભા, વૈષ્ણવી, વિષ્ણુરૂપિણી |
અયોનિ, ર્યોનિનિલયા, કૂટસ્થા, કુલરૂપિણી || 166 ||

વીરગોષ્ઠીપ્રિયા, વીરા, નૈષ્કર્મ્યા, નાદરૂપિણી |
વિજ્ઞાન કલના, કલ્યા વિદગ્ધા, બૈંદવાસના || 167 ||

તત્ત્વાધિકા, તત્ત્વમયી, તત્ત્વમર્થ સ્વરૂપિણી |
સામગાનપ્રિયા, સૌમ્યા, સદાશિવ કુટુંબિની || 168 ||

સવ્યાપસવ્ય માર્ગસ્થા, સર્વાપદ્વિ નિવારિણી |
સ્વસ્થા, સ્વભાવમધુરા, ધીરા, ધીર સમર્ચિતા || 169 ||

ચૈતન્યાર્ઘ્ય સમારાધ્યા, ચૈતન્ય કુસુમપ્રિયા |
સદોદિતા, સદાતુષ્ટા, તરુણાદિત્ય પાટલા || 170 ||

દક્ષિણા, દક્ષિણારાધ્યા, દરસ્મેર મુખાંબુજા |
કૌળિની કેવલા,‌உનર્ઘ્યા કૈવલ્ય પદદાયિની || 171 ||

સ્તોત્રપ્રિયા, સ્તુતિમતી, શ્રુતિસંસ્તુત વૈભવા |
મનસ્વિની, માનવતી, મહેશી, મંગળાકૃતિઃ || 172 ||

વિશ્વમાતા, જગદ્ધાત્રી, વિશાલાક્ષી, વિરાગિણી|
પ્રગલ્ભા, પરમોદારા, પરામોદા, મનોમયી || 173 ||

વ્યોમકેશી, વિમાનસ્થા, વજ્રિણી, વામકેશ્વરી |
પંચયજ્ઞપ્રિયા, પંચપ્રેત મંચાધિશાયિની || 174 ||

પંચમી, પંચભૂતેશી, પંચ સંખ્યોપચારિણી |
શાશ્વતી, શાશ્વતૈશ્વર્યા, શર્મદા, શંભુમોહિની || 175 ||

ધરા, ધરસુતા, ધન્યા, ધર્મિણી, ધર્મવર્ધિની |
લોકાતીતા, ગુણાતીતા, સર્વાતીતા, શમાત્મિકા || 176 ||

બંધૂક કુસુમ પ્રખ્યા, બાલા, લીલાવિનોદિની |
સુમંગળી, સુખકરી, સુવેષાડ્યા, સુવાસિની || 177 ||

સુવાસિન્યર્ચનપ્રીતા, શોભના, શુદ્ધ માનસા |
બિંદુ તર્પણ સંતુષ્ટા, પૂર્વજા, ત્રિપુરાંબિકા || 178 ||

દશમુદ્રા સમારાધ્યા, ત્રિપુરા શ્રીવશંકરી |
જ્ઞાનમુદ્રા, જ્ઞાનગમ્યા, જ્ઞાનજ્ઞેય સ્વરૂપિણી || 179 ||

યોનિમુદ્રા, ત્રિખંડેશી, ત્રિગુણાંબા, ત્રિકોણગા |
અનઘાદ્ભુત ચારિત્રા, વાંછિતાર્થ પ્રદાયિની || 180 ||

અભ્યાસાતિ શયજ્ઞાતા, ષડધ્વાતીત રૂપિણી |
અવ્યાજ કરુણામૂર્તિ, રજ્ઞાનધ્વાંત દીપિકા || 181 ||

આબાલગોપ વિદિતા, સર્વાનુલ્લંઘ્ય શાસના |
શ્રી ચક્રરાજનિલયા, શ્રીમત્ત્રિપુર સુંદરી || 182 ||

શ્રી શિવા, શિવશક્ત્યૈક્ય રૂપિણી, લલિતાંબિકા |
એવં શ્રીલલિતાદેવ્યા નામ્નાં સાહસ્રકં જગુઃ || 183 ||

|| ઇતિ શ્રી બ્રહ્માંડપુરાણે, ઉત્તરખંડે, શ્રી હયગ્રીવાગસ્ત્ય સંવાદે, શ્રીલલિતારહસ્યનામ શ્રી લલિતા રહસ્યનામ સાહસ્રસ્તોત્ર કથનં નામ દ્વિતીયો‌உધ્યાયઃ ||

સિંધૂરારુણ વિગ્રહાં ત્રિણયનાં માણિક્ય મૌળિસ્ફુર-
ત્તારાનાયક શેખરાં સ્મિતમુખી માપીન વક્ષોરુહામ |
પાણિભ્યા મલિપૂર્ણ રત્ન ચષકં રક્તોત્પલં બિભ્રતીં
સૌમ્યાં રત્નઘટસ્થ રક્ત ચરણાં ધ્યાયેત્પરામંબિકામ ||

अस्य श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीललितापरमेश्वरी देवता, श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजं, मध्यकूटेति शक्तिः, शक्तिकूटेति कीलकं, मूलप्रकृतिरिति ध्यानम्, मूलमन्त्रेणाङ्गन्यासं करन्यासं च कुर्यात् । मम श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः ।

ध्यानम् ।
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिणयनां माणिक्यमौलिस्फुर-
-त्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् ।
पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ॥

अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं
धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् ।
अणिमादिभिरावृतां मयूखै-
-रहमित्येव विभावये भवानीम् ॥

ध्यायेत्पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं
हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं
श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ॥

सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां
समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् ।
अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां
जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॥

लमित्यादि पञ्चपूजा ।
लं – पृथिवीतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै गन्धं परिकल्पयामि ।
हं – आकाशतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै पुष्पं परिकल्पयामि ।
यं – वायुतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै धूपं परिकल्पयामि ।
रं – वह्नितत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै दीपं परिकल्पयामि ।
वं – अमृततत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि ।
सं – सर्वतत्त्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै सर्वोपचारान् परिकल्पयामि ।

अथ स्तोत्रम् ।

श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी ।
चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता ॥ १ ॥

उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता ।
रागस्वरूपपाशाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला ॥ २ ॥

मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका ।
निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला ॥ ३ ॥

चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा ।
कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता ॥ ४ ॥

अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता ।
मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका ॥ ५ ॥

वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका ।
वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना ॥ ६ ॥

नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता ।
ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा ॥ ७ ॥

कदम्बमञ्जरीक्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ।
ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला ॥ ८ ॥

पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः ।
नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा ॥ ९ ॥

शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला ।
कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरा ॥ १० ॥

निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपी ।
मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा ॥ ११ ॥

अनाकलितसादृश्यचुबुकश्रीविराजिता ।
कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा ॥ १२ ॥

कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता ।
रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता ॥ १३ ॥

कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी ।
नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी ॥ १४ ॥

लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा ।
स्तनभारदलन्मध्यपट्‍टबन्धवलित्रया ॥ १५ ॥

अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी ।
रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता ॥ १६ ॥

कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता ।
माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता ॥ १७ ॥

इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका ।
गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता ॥ १८ ॥

नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमोगुणा ।
पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा ॥ १९ ॥

शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा ।
मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः ॥ २० ॥

सर्वारुणाऽनवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता ।
शिवा कामेश्वराङ्कस्था शिवस्वाधीनवल्लभा ॥ २१ ॥

सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका ।
चिन्तामणिगृहान्तःस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता ॥ २२ ॥

महापद्माटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी ।
सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी ॥ २३ ॥

देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा ।
भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्विता ॥ २४ ॥

सम्पत्करीसमारूढसिन्धुरव्रजसेविता ।
अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता ॥ २५ ॥

चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता ।
गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेविता ॥ २६ ॥

किरिचक्ररथारूढदण्डनाथापुरस्कृता ।
ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा ॥ २७ ॥

भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता ।
नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका ॥ २८ ॥

भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दिता ।
मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषङ्गवधतोषिता ॥ २९ ॥ [विशुक्र]

विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दिता । [विषङ्ग]
कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा ॥ ३० ॥

महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता ।
भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी ॥ ३१ ॥

कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः ।
महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका ॥ ३२ ॥

कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ।
ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा ॥ ३३ ॥

हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः ।
श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा ॥ ३४ ॥

कण्ठाधःकटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी ।
शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी ॥ ३५ ॥

मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा ।
कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी ॥ ३६ ॥

कुलाङ्गना कुलान्तःस्था कौलिनी कुलयोगिनी ।
अकुला समयान्तःस्था समयाचारतत्परा ॥ ३७ ॥

मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी ।
मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी ॥ ३८ ॥

आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी ।
सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी ॥ ३९ ॥

तटिल्लतासमरुचिः षट्चक्रोपरिसंस्थिता ।
महासक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तुतनीयसी ॥ ४० ॥

भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका ।
भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी ॥ ४१ ॥

भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा ।
शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी ॥ ४२ ॥

शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना ।
शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना ॥ ४३ ॥

निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला ।
निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा ॥ ४४ ॥

नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया ।
नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा ॥ ४५ ॥

निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा ।
नीरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी ॥ ४६ ॥

निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी ।
निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी ॥ ४७ ॥

निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी ।
निःसंशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी ॥ ४८ ॥

निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी ।
निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा ॥ ४९ ॥

निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया ।
दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा ॥ ५० ॥

दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता ।
सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता ॥ ५१ ॥

सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा ।
सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी ॥ ५२ ॥

सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी ।
माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया ॥ ५३ ॥

महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी ।
महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः ॥ ५४ ॥

महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला ।
महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी ॥ ५५ ॥

महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना ।
महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता ॥ ५६ ॥

महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिणी ।
महाकामेशमहिषी महात्रिपुरसुन्दरी ॥ ५७ ॥

चतुःषष्ट्युपचाराढ्या चतुःषष्टिकलामयी ।
महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगणसेविता ॥ ५८ ॥

मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा ।
चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा ॥ ५९ ॥

चराचरजगन्नाथा चक्रराजनिकेतना ।
पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा ॥ ६० ॥

पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी ।
चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ॥ ६१ ॥

ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्माधर्मविवर्जिता ।
विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका ॥ ६२ ॥

सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्थाविवर्जिता ।
सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी ॥ ६३ ॥

संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी ।
सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा ॥ ६४ ॥

भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी ।
पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी ॥ ६५ ॥

उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावलिः ।
सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् ॥ ६६ ॥

आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी ।
निजाज्ञारूपनिगमा पुण्यापुण्यफलप्रदा ॥ ६७ ॥

श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका ।
सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका ॥ ६८ ॥

पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी ।
अम्बिकाऽनादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता ॥ ६९ ॥

नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ।
ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता ॥ ७० ॥

राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना ।
रञ्जनी रमणी रस्या रणत्किङ्किणिमेखला ॥ ७१ ॥

रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया ।
रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा ॥ ७२ ॥

काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया ।
कल्याणी जगतीकन्दा करुणारससागरा ॥ ७३ ॥

कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरीप्रिया ।
वरदा वामनयना वारुणीमदविह्वला ॥ ७४ ॥

विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी ।
विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी ॥ ७५ ॥

क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी ।
क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता ॥ ७६ ॥

विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला ।
वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी ॥ ७७ ॥

भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचनी ।
संहृताशेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका ॥ ७८ ॥

तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका ।
तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोऽपहा ॥ ७९ ॥

चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी ।
स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः ॥ ८० ॥

परा प्रत्यक्चितीरूपा पश्यन्ती परदेवता ।
मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका ॥ ८१ ॥

कामेश्वरप्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता ।
शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ॥ ८२ ॥

ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी ।
रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता ॥ ८३ ॥

सद्यःप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता ।
षडङ्गदेवतायुक्ता षाड्गुण्यपरिपूरिता ॥ ८४ ॥

नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी ।
नित्याषोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी ॥ ८५ ॥

प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी ।
मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी ॥ ८६ ॥

व्यापिनी विविधाकारा विद्याऽविद्यास्वरूपिणी ।
महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुदी ॥ ८७ ॥

भक्तहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसन्ततिः ।
शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी ॥ ८८ ॥

शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता ।
अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा ॥ ८९ ॥

चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका ।
गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्दनिषेविता ॥ ९० ॥

तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता ।
निःसीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी ॥ ९१ ॥

मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः ।
चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया ॥ ९२ ॥

कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी ।
कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता ॥ ९३ ॥

कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः ।
शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी ॥ ९४ ॥

तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षीकामरूपिणी ।
मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी ॥ ९५ ॥

सुमुखी नलिनी सुभ्रूः शोभना सुरनायिका ।
कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी ॥ ९६ ॥

वज्रेश्वरी वामदेवी वयोऽवस्थाविवर्जिता ।
सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी ॥ ९७ ॥

विशुद्धिचक्रनिलयाऽऽरक्तवर्णा त्रिलोचना ।
खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता ॥ ९८ ॥

पायसान्नप्रिया त्वक्‍स्था पशुलोकभयङ्करी ।
अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी ॥ ९९ ॥

अनाहताब्जनिलया श्यामाभा वदनद्वया ।
दंष्ट्रोज्ज्वलाऽक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता ॥ १०० ॥

कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया ।
महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी ॥ १०१ ॥

मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसम्युता ।
वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता ॥ १०२ ॥

रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा ।
समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बास्वरूपिणी ॥ १०३ ॥

स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा ।
शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णाऽतिगर्विता ॥ १०४ ॥

मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता ।
दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी ॥ १०५ ॥

मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्राऽस्थिसंस्थिता ।
अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता ॥ १०६ ॥

मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी ।
आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना ॥ १०७ ॥

मज्जासंस्था हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्विता ।
हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी ॥ १०८ ॥

सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता ।
सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी ॥ १०९ ॥

सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी ।
स्वाहा स्वधाऽमतिर्मेधा श्रुतिः स्मृतिरनुत्तमा ॥ ११० ॥

पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना ।
पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका ॥ १११ ॥ [बन्धुरालका]

विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः ।
सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी ॥ ११२ ॥

अग्रगण्याऽचिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी ।
कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ॥ ११३ ॥

ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमीकुसुमप्रभा ।
मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ॥ ११४ ॥

नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी ।
मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी ॥ ११५ ॥

पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी ।
माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी ॥ ११६ ॥

महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता ।
महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी ॥ ११७ ॥

आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता ।
श्रीषोडशाक्षरीविद्या त्रिकूटा कामकोटिका ॥ ११८ ॥

कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेविता ।
शिरःस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुःप्रभा ॥ ११९ ॥

हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका ।
दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ १२० ॥

दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी ।
गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः ॥ १२१ ॥

देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी ।
प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता ॥ १२२ ॥

कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी ।
सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेविता ॥ १२३ ॥

आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः ।
अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा ॥ १२४ ॥

क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी ।
त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी ॥ १२५ ॥

त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता ।
उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता ॥ १२६ ॥

विश्वगर्भा स्वर्णगर्भाऽवरदा वागधीश्वरी ।
ध्यानगम्याऽपरिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ॥ १२७ ॥

सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी ।
लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला ॥ १२८ ॥

अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता ।
योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा ॥ १२९ ॥

इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी ।
सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी ॥ १३० ॥

अष्टमूर्तिरजाजैत्री लोकयात्राविधायिनी ।
एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता ॥ १३१ ॥

अन्नदा वसुदा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी ।
बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया ॥ १३२ ॥

भाषारूपा बृहत्सेना भावाभावविवर्जिता ।
सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः ॥ १३३ ॥

राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा ।
राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता ॥ १३४ ॥

राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी ।
साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला ॥ १३५ ॥

दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी ।
सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी ॥ १३६ ॥

देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी ।
सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी ॥ १३७ ॥

सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता ।
सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी ॥ १३८ ॥

कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही ।
गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया ॥ १३९ ॥

स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी ।
सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी ॥ १४० ॥

चित्कलाऽऽनन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी ।
नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी ॥ १४१ ॥

मिथ्याजगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी ।
लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता ॥ १४२ ॥

भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला ।
दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा ॥ १४३ ॥

भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघनाघना ।
रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका ॥ १४४ ॥

महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना ।
अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी ॥ १४५ ॥

क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी ।
त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका ॥ १४६ ॥

स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपापुष्पनिभाकृतिः ।
ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता ॥ १४७ ॥

दुराराध्या दुराधर्षा पाटलीकुसुमप्रिया ।
महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया ॥ १४८ ॥

वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी ।
प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी ॥ १४९ ॥

मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः ।
त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा ॥ १५० ॥

सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा ।
कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी ॥ १५१ ॥

कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रसशेवधिः ।
पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा ॥ १५२ ॥

परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात्परा ।
पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी ॥ १५३ ॥

मूर्ताऽमूर्ताऽनित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका ।
सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिणी सती ॥ १५४ ॥

ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता ।
प्रसवित्री प्रचण्डाऽऽज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः ॥ १५५ ॥

प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी ।
विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः ॥ १५६ ॥

मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी ।
भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी ॥ १५७ ॥

छन्दःसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी ।
उदारकीर्तिरुद्दामवैभवा वर्णरूपिणी ॥ १५८ ॥

जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्तिदायिनी ।
सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका ॥ १५९ ॥

गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा ।
कल्पनारहिता काष्ठाऽकान्ता कान्तार्धविग्रहा ॥ १६० ॥

कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता ।
कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी ॥ १६१ ॥

अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी ।
अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा ॥ १६२ ॥

त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी ।
निरामया निरालम्बा स्वात्मारामा सुधासृतिः ॥ १६३ ॥

संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता ।
यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी ॥ १६४ ॥

धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी ।
विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी ॥ १६५ ॥

विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी ।
अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी ॥ १६६ ॥

वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी ।
विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना ॥ १६७ ॥

तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी ।
सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी ॥ १६८ ॥

सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी ।
स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता ॥ १६९ ॥

चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया ।
सदोदिता सदातुष्टा तरुणादित्यपाटला ॥ १७० ॥

दक्षिणादक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा ।
कौलिनीकेवलाऽनर्घ्यकैवल्यपददायिनी ॥ १७१ ॥

स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा ।
मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः ॥ १७२ ॥

विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी ।
प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी ॥ १७३ ॥

व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी ।
पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी ॥ १७४ ॥

पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी ।
शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी ॥ १७५ ॥

धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी ।
लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका ॥ १७६ ॥

बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीलाविनोदिनी ।
सुमङ्गली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी ॥ १७७ ॥

सुवासिन्यर्चनप्रीताऽऽशोभना शुद्धमानसा ।
बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका ॥ १७८ ॥

दशमुद्रासमाराध्या त्रिपुराश्रीवशङ्करी ।
ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ॥ १७९ ॥

योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाऽम्बा त्रिकोणगा ।
अनघाऽद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी ॥ १८० ॥

अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी ।
अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका ॥ १८१ ॥

आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्यशासना ।
श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी ॥ १८२ ॥

श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका ।
एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः ॥ १८३ ॥

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललिता रहस्यनामसाहस्र स्तोत्रकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥


sree lalitha sahasranama stotram lyrics in english
sri lalitha sahasranama stotram lyrics in sanskrit
sri lalitha sahasranama stotram lyrics in malayalam
sri lalitha sahasranama stotram lyrics in kannada
sri lalitha sahasranama stotram lyrics in english
sri lalitha sahasra nama stotram in telugu
sri lalita sahasranamam lyrics in kannada
sri lalitha sahasra namavali lyrics in tamil

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *