તમારી સમસ્યાઓને છોડી દો – પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એક માણસનો મનપસંદ ગધેડો ઊંડા ખીણમાં પડી જાય છે. તે કેટલી પણ કોશિશ કરે તે તેને બહાર કાઢી શકતો નથી. તેથી તે તેને જીવતો દફનાવવાનો નિર્ણય લે છે.

ગધેડા પર ઉપરથી માટી નાખવામાં આવે છે. ગધેડો બોજ અનુભવે છે, તેને ઝંખાવે છે અને તેના પર પગ મૂકે છે. વધુ માટી નાખવામાં આવે છે.

તે તેને ઝંખાવે છે અને ઉપર જાય છે. જેટલો વધુ બોજ નાખવામાં આવતો હતો, તેટલો જ તે વધતો ગયો. બપોર સુધીમાં, ગધેડો લીલા મેદાનોમાં ચરતો હતો.

બહુ બધી સમસ્યાઓના ઝંખાવા (અને તેમાંથી શીખવા) પછી, વ્યક્તિ લીલા મેદાનોમાં ચરશે.

નૈતિક પાઠ: આપણે આપણી સમસ્યાઓને દફનાવવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ તેઓ અંતમાં આપણી સાથે પકડી લેશે. તેના બદલે, આપણે તેમનો સામનો કરવાની, તેમાંથી શીખવાની અને આગળ વધવાની જરૂર છે. જો આપણે આ કરીએ, તો આપણે આપણી સમસ્યાઓને આપણને દબાવી દેવા દેવાને બદલે, તેમને આપણી ઉન્નતિ માટેના પગથિયા તરીકે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

Other પ્રેરણાદાયી ટૂંકી વાર્તા

એક ખૂબ જ ખાસ બેંક ખાતું

કિંમત

આપણા માર્ગમાં આવતા અવરોધ

Colonel Sanders | Kentucky Fried Chicken

એક બાઉલ આઈસક્રીમ

આલુ, ઈંડા અને કોફી બીન્સ

હાથીની દોરડી

તમારી સમસ્યાઓને છોડી દો

જીવનમાં દરેકની પાસે એક વાર્તા છે

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *