Om Namo Narayanaya Ashtaksharamahatmyam

Om Namo Narayanaya Ashtaksharamahatmyam

॥ ॐ नमो नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं ॥
श्रीशुक उवाच —
किं जपन् मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः ।
संसारदुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः ॥ १॥

व्यास उवाच —
अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् ।
यं जपन् मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारबन्धनात् ॥ २॥

हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् ।
एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्याज्जपं द्विजः ॥ ३॥

एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णवग्रे वा जलान्तिके ।
जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै ॥ ४॥

अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयम् ।
छन्दश्च दैवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥ ५॥

शुक्लवर्णं च Oङ्कारं नकारं रक्तमुच्यते ।
मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते ॥ ६॥

राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते ।
णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ॥ ७॥

ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ।
भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः ।
वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मन्त्रः सनातनः ॥ ८॥

सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः ।
एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् ॥ ९॥

सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः ॥ १०॥

एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः ।
सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धॄतः ॥ ११॥

विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा ।
एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो ह्यष्टाक्षरमिमं स्मरेत् ॥ १२॥

स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे जपेत् पापविशुद्धये ।
जपे दाने च होमे च गमने ध्यानपर्वसु ॥ १३॥

जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्मपूर्वे परे तथा ।
जपेत्सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः ॥ १४॥

मासि मासि तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः ।
स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं शतम् ॥ १५॥

Om Namo Narayanaya Ashtaksharamahatmyam
Shrishuka Uvacha \-\-
Kim Japan Muchyate Tata Satatam Vishnutatparah |
Samsaraduhkhat Sarvesham Hitaya Vada Me Pitah || 1||
Vyasa Uvacha \-\-
Ashtaksharam Pravakshyami Mantranam Mantramuttamam |
Yam Japan Muchyate Martyo Janmasamsarabandhanat || 2||
Hr^Itpundarikamadhyastham Sha~Nkhachakragadadharam |
Ekagramanasa Dhyatva Vishnum Kuryajjapam Dvijah || 3||
Ekante Nirjanasthane Vishnavagre Va Jalantike |
Japedashtaksharam Mantram Chitte Vishnum Nidhaya Vai || 4||
Ashtaksharasya Mantrasya Rrishirnarayanah Svayam |
Chandashcha Daivi Gayatri Paramatma Cha Devata || 5||
Shuklavarnam Cha Omkaram Nakaram Raktamuchyate |
Mokaram Varnatah Krrishnam Nakaram Raktamuchyate || 6||
Rakaram Ku~Nkumabham Tu Yakaram Pitamuchyate |
Nakarama~Njanabham Tu Yakaram Bahuvarnakam || 7||
Om Namo Narayanayeti Mantrah Sarvarthasadhakah |
Bhaktanam Japatam Tata Svargamokshaphalapradah |
Vedanam Pranavenaisha Siddho Mantrah Sanatanah || 8||
Sarvapapaharah Shriman Sarvamantreshu Chottamah |
Enamashtaksharam Mantram Japannarayanam Smaret || 9||
Samdhyavasane Satatam Sarvapapaih Pramuchyate |
Esha Eva Paro Mantra Esha Eva Param Tapah || 10||
Esha Eva Paro Moksha Esha Svarga Udahr^Itah |
Sarvavedarahasyebhyah Sara Esha Samuddhr^Iitah || 11||
Vishnuna Vaishnavanam Hi Hitaya Manujam Pura |
Evam J~Natva Tato Vipro Hyashtaksharamimam Smaret || 12||
Snatva Shuchih Shuchau Deshe Japet Papavishuddhaye |
Jape Dane Cha Home Cha Gamane Dhyanaparvasu || 13||
Japennarayanam Mantram Karmapurve Pare Tatha |
Japetsahasram Niyutam Shuchirbhutva Samahitah || 14||
Masi Masi Tu Dvadashyam Vishnubhakto Dvijottamah |
Snatva Shuchirjapedyastu Namo Narayanam Shatam || 15||
Sa Gachchet Paramam Devam Narayanamanamayam |
Gandhapushpadibhirvishnumanenaradhya Yo Japet || 16||
Mahapatakayukto.Api Muchyate Natra Samshayah |
Hr^Idi Krritva Harim Devam Mantramenam Tu Yo Japet || 17||
Sarvapapavishuddhatma Sa Gachchet Paramam Gatim |
Prathamena Tu Lakshena Atmashuddhirbhavishyati || 18||
Dvitiyena Tu Lakshena Manusiddhimavapnuyat |
Trritiyena Tu Lakshena Svargalokamavapnuyat || 19||
Chaturthena Tu Lakshena Hareh Samipyamapnuyat |
Pa~Nchamena Tu Lakshena Nirmalam J~Nanamapnuyat || 20||
Tatha Shashthena Lakshena Bhavedvishnau Sthira Matih |
Saptamena Tu Lakshena Svarupam Pratipadyate || 21||
Ashtamena Tu Lakshena Nirvanamadhigachchati |
Svasvadharmasamayukto Japam Kuryad Dvijottamah || 22||
Etat Siddhikaram Mantramashtaksharamatandritah |
Duhsvapnasurapaishacha Uraga Brahmarakshasah || 23||
Japinam Nopasarpanti Chaurakshudradhayastatha |
Ekagramanasavyagro Vishnubhakto Drridhavratah || 24||
Japennarayanam Mantrametanmrrityubhayapaham |
Mantranam Paramo Mantro Devatanam Cha Daivatam || 25||
Guhyanam Paramam Guhyamomkaradyaksharashtakam |
Ayushyam Dhanaputramshcha Pashun Vidyam Mahadyashah || 26||
Dharmarthakamamokshamshcha Labhate Cha Japannarah |
Etat Satyam Cha Dharmyam Cha Vedashrutinidarshanat || 27||
Etat Siddhikaram Nrrinam Mantrarupam Na Samshayah |
Rrishayah Pitaro Devah Siddhastvasurarakshasah || 28||
Etadeva Param Japtva Param Siddhimito Gatah |
J~Natva Yastvatmanah Kalam Shastrantaravidhanatah |
Antakale Japanneti Tadvishnoh Paramam Padam || 29||
Narayanaya Nama Ityayameva Satyam
Samsaraghoravishasamharanaya Mantrah |
Shrrrinvantu Bhavyamatayo Muditastvaraga
Uchchaistaramupadishamyahamurdhvabahuh || 30||
Bhutvordhvabahuradyaham Satyapurvam Bravimyaham |
He Putra Shishyah Shrrrinuta Na Mantro.Ashtaksharatparah || 31||
Satyam Satyam Punah Satyamutkshipya Bhujamuchyate |
Vedachchastram Param Nasti Na Devah Keshavat Parah || 32||
Alochya Sarvashastrani Vicharya Cha Punah Punah |
Idamekam Sunishpannam Dhyeyo Narayanah Sada || 33||
Ityetat Sakalam Proktam Shishyanam Tava Punyadam |
Kathashcha Vividhah Prokta Maya Bhaja Janardanam || 34||
Ashtaksharamimam Mantram Sarvaduhkhavinashanam |
Japa Putra Mahabuddhe Yadi Siddhimabhipsasi || 35||
Idam Stavam Vyasamukhattu Nissrritam
Samdhyatraye Ye Purushah Pathanti |
Te Dhautapandurapata Iva Rajahamsah
Samsarasagaramapetabhayastaranti || 36||
Iti Shrinarasimhapurane Ashtaksharamahatmyam Nama Saptadasho.Adhyayah || 17||

स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम् ।
गन्धपुष्पादिभिर्विष्णुमनेनाराध्य यो जपेत् ॥ १६॥

महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः ।
हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् ॥ १७॥

सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम् ।
प्रथमेन तु लक्षेण आत्मशुद्धिर्भविष्यति ॥ १८॥

द्वितीयेन तु लक्षेण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् ।
तृतीयेन तु लक्षेण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् ॥ १९॥

चतुर्थेन तु लक्षेण हरेः सामीप्यमाप्नुयात् ।
पञ्चमेन तु लक्षेण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् ॥ २०॥

तथा षष्ठेन लक्षेण भवेद्विष्णौ स्थिरा मतिः ।
सप्तमेन तु लक्षेण स्वरूपं प्रतिपद्यते ॥ २१॥

अष्टमेन तु लक्षेण निर्वाणमधिगच्छति ।
स्वस्वधर्मसमायुक्तो जपं कुर्याद् द्विजोत्तमः ॥ २२॥

एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतन्द्रितः ।
दुःस्वप्नासुरपैशाचा उरगा ब्रह्मराक्षसाः ॥ २३॥

जापिनं नोपसर्पन्ति चौरक्षुद्राधयस्तथा ।
एकाग्रमनसाव्यग्रो विष्णुभक्तो दृढव्रतः ॥ २४॥

जपेन्नारायणं मन्त्रमेतन्मृत्युभयापहम् ।
मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् ॥ २५॥

गुह्यानां परमं गुह्यमोङ्काराद्यक्षराष्टकम् ।
आयुष्यं धनपुत्रांश्च पशून् विद्यां महद्यशः ॥ २६॥

धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते च जपन्नरः ।
एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् ॥ २७॥

एतत् सिद्धिकरं नृणां मन्त्ररूपं न संशयः ।
ऋषयः पितरो देवाः सिद्धास्त्वसुरराक्षसाः ॥ २८॥

एतदेव परं जप्त्वा परां सिद्धिमितो गताः ।
ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः ।
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ २९॥

नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यं
संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः ।
श्रृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्त्वरागा
उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहुः ॥ ३०॥

भूत्वोर्ध्वबाहुरद्याहं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् ।
हे पुत्र शिष्याः श्रृणुत न मन्त्रोऽष्टाक्षरात्परः ॥ ३१॥

सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुत्क्षिप्य भुजमुच्यते ।
वेदाच्छास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः ॥ ३२॥

आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ ३३॥

इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदम् ।
कथाश्च विविधाः प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् ॥ ३४॥

अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनम् ।
जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि ॥ ३५॥

इदं स्तवं व्यासमुखात्तु निस्सृतं
सन्ध्यात्रये ये पुरुषाः पठन्ति ।
ते धौतपाण्डुरपटा इव राजहंसाः
संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति ॥ ३६॥

इति श्रीनरसिंहपुराणे अष्टाक्षरमाहात्म्यं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥

Modi chalisa full in hindi – NaMo Chalisa

Modi chalisa full in hindi
Modi chalisa full in hindi

Modi chalisa full in hindi – NaMo Chalisa

 

Allahabad. Narendra Modi is now being worshiped as God.

We are talking here of a village in Uttar Pradesh, where Modi is being worshiped as God.

Bhagwanpur UP village dubbed Modi Modi owner is a fan of them.

Modi’s fan BIJENDRA Narayan Mishra village has a temple priest.

The ancient temple of Lord Shiva, he Mishra same priest statue is a statue of Narendra Modi.

जय नरेन्द्र ग्यान गुन सागर |
जय मोदी तिहुँ लोक उजागर ||
राष्ट्रदूत अतुलित बलधामा |
दामोदर पुत्र नरेन्दर नामा ||
तुम उपकार राष्ट्र पर कीन्हा |
कच्छ संवारि स्वर्ग सम कीन्हा ||
माया, मुलायम थर थर काँपैं |
काँग्रेस को चिंता व्यापै ||
नासहि सपा मिटैं बसपाई |
खिलै कमल फूलैं भजपाई ||
साधु संत के तुम रखबारे |
असुर निकंदन राष्ट्रदुलारे ||
संत रसायन तुम्हरे पासा |
सदा रहहु भारत के दासा ||
भारत विश्वगुरु बन जावै |
जब मोदी दिल्ली मैं आवै ||
चीन पाक दोउ निकट न आवै |
जब मोदी को नाम सुनावै ||
नासहिं दुष्ट और अपराधा |
भ्रष्टाचार मिटावहिं बाधा ||
करहि विकास स्वर्ग सम सुंदर |
बनहि राम को सुंदर मंदिर ||
असुर निवारि सुरन्ह कौ थापैं |
राहुल सोनिया कबहुँ न व्यापै ||
मोदी मंत्र एक सम जाना |
करहि विकास राष्ट्र सनमाना ||
भारत राष्ट्र पराक्रमशाली |
होहि सिद्ध यह शंशय नाही ||
जय मोदी ||

He is not to promote him to the temple of Modi, but Modi is designed for prayer to become PM. Namo Namotemple, the temple known as the Village People are calling.

Worship in the temple with Modi Modi Modi Chalisa devotee is also read. Modi to the Prime Minister of India has been lit in the temple is an everlasting light. The lamp will be lit continuously for 125 days.

Modi said the man BIJENDRA Narayan Mishra even if by doing so they are forced to listen to people’s criticisms but the best results will come in the future for the country. Mishra said that Modi is the only country in which such person stability, security and prosperity can bring.

He is something for everyone in the country, so I thought that the country needs a leader like Modi, we strive to provide for them, why not divine. Namo Namotemple slowly gaining popularity among people. For a glimpse of the village people are coming around.

Mishra Modi particular thing as dress like their beards. Shiva statue in the temple next to Modi is engaged in four feet. It’s believed that Lord Shiva Modi villagers will live long. Modi’s longevity for which the villagers do Mahmritunjaya chant.

 

MODI CHALISA IN GUJARATI

 

MODI CHALISA IN GUJARATI
MODI CHALISA IN GUJARATI

modi chalisa
modi chalisa in hindi

narendra modi chalisa lyrics

narendra modi chalisa download

modi chalisa
modi chalisa mp3

narendra modi chalisa mp3 download

modi chalisa video download
narendra modi chalisa lyrics

narendra modi chalisa download

modi chalisha

Narendra Modi chalisa full in hindi

Modi chalisa full in hindi – NaMo Chalisa

 

Modi chalisa in hindi
Modi chalisa in hindi

नमो नमो ज्ञान गुन सागर।
कमलदूत तिहुं लोक उजागर।।

राम दूत अतुलित बल धामा।
“हिरा बा‘सुत नरेंदर नामा।।

महाबीर बलि गुर्जरसेरा।
खमणप्रताप बहु अतुलित वीरा।।

केसरी बरन बिराज सुबेसा।
उग्र मूंछदढी सुभ्रति केसा।।

मुखपर ऐनक सदा बिराजै।
गुर्जर भासा जनेउ साजे।।

संकर सुवन कमलिनिनंदन।
तेजप्रताप बीजेपी बंदन।।

बहुबलवान गुनि अति चातुर।
राजकाज करिबे को आतुर।।

नमो चरित्र सुनिबे को रसिया।
मन में तिहुं सिंघासन बसिया।।

सूक्ष्म रुप धरि सियहिं दिखावा।
बिकट रुप धरी गोध्रा जरावा।।

“अटल‘ सुमिरे कहै मित बानी।
“मम गुरुदेव लाल अडवानी‘।।

गुरुवर जबहुं शिष्यसे हारे।
लंबैं से नित कुर्सी निहारे।।

साधु संत के तुम रखवारे।
कांग्रेसनिकंदन “लाल‘ दुलारे।।

उग्ररुप धरि “हाथ‘ संहारे।
राजनीति के काज संवारे।।

लाय संजीवन “राज‘नाथ जियाये। ”
नमोनमो‘ हरषि उर लाये।।

राजनाथ कीहनी बहुत बडाई।
“तुम मम प्रिय नितीश नहीं भाई‘।।

लालक्रिश्‍न, मुरलीदि मुनीसा।
जेटली, सुसमा सहित अहीसा।।

राहुल हूल उठा परि राखा।।
तुम लहरौ जग कमल पताका।।

जम कुबेर दिगपाल जहां ते।
कबि कोबिद कहि सकै कहां ते।।

तुम उपकार गुजरातहि कीहना।
बिजली सडक विकासहि दिहना।।

तुमरो मंत्र भाजपाहि माना।
दिल्लीस्वर अब भये कोई अपना।।

इंटरनेट मेलि मुख माहीं।
जलधि लांघी गये अचरज नाहीं।।

ट्‌विटर फेसबुक सोसल नेटवर्का।
शहा अमितवा हीरा परखा।।

पहुंच्यो ठेठ भासनकौ बिदेसा।
जबहु अमरिका नकरै व्हीसा।।

बीजनेस के तुम रखवारे।
आम आदमी बहु मतवारे।।

उद्योगजगत तुम्हारी सरना।
तुम रच्छक काहू को डरना।।

“हाथ‘ कहे उंगलिया उठाए।
प्रजा रोएं हैं धांए धांए।।

“हाथ‘ उठै गरीबोंकी पीरा।
“कमल‘ पक्ष तो भक्‍त अमीरा।।

पूरी रोटी खईके जइबे।
अबकै बार “हाथ‘ही लईबे।।

असुर कहत दढियल औ‘ फेकू।
तुम गरजै “आओ तो देखूं‘।।

“इ गरीबोंका का दुख जाने।
शहजादे के न होश ठिकाने‘।।

जबहुं वीर पटने में पधारा।
जलन लगै तब नितीश कुमारा।।

अब तो वीरकी निकली सवारी।
परचार की झडी, खर्च भी भारी।।

भूत पिसाच निकट नहीं आवें।
नमोमंत्र जब नाम सुनावें।।

नमोनामही हरै सब पीरा।
जपत निरंतर वीर नरेंद्रा।।

संकट तें अब “नमो‘ छुडावें।
मनमोहन की नींद उडावें।।

राम रसायन तुमरे पासा।
सदा रहो सत्ता के दासा।।

जो सत बार पाठ कर कोई।
छूटहि बंदी महा सुख होई।।

जो यह पढै नमोचालिसा।
उसका मुख हो तब राहुलसा।।

हमरा क्‍या हम तो मतदाता।
जो आए, सो ताली बजाता
नंदीदास कहे गुर्जरबीरा।
कीजै मतदाता मनमहॅं डेरा।।

 

The residents of a remote village in neighbouring Kaushambi district, it seems, have gone a bit too far in their adulation of Narendra Modi. In fact, they have dedicated a temple to him — complete with a statue and ‘Modi Chalisa’.

Villagers from Bhagwanpur have begun to worship the BJP prime ministerial candidate as a deity and address him as ‘Swami’ Narendra Modi. The ancient Shiva temple where Modi’s statue is installed is now called ‘NaMo NaMo Mandir’.

The ‘devotees’ offer daily prayers to the deity and also recite a ‘Modi Chalisa’ besides lighting a lamp which they say will be lit continuously for 125 days with the wish that Modi becomes the prime minister of the country.

Not surprisingly, the move, led by the temple priest, has its share of critics, with some considering it as a stunt by those affiliated to the BJP. However, unfazed by what others say, 49-year-old priest Brijendra Narayan Mishra believes “worshipping Modi will result in a better future for the country”.

“Modi alone has the potential to bring stability, security and prosperity to the nation and worshipping his statute is my style of patriotism,” he said.

“Har koi desh ke liye kuch na kuch kar raha hai to hamne socha ki desh ko Modiji jaise neta ki zarurat hai, to hum unke liye ishwariye shakti pradan karne ka prayas kyun na karen (Everyone is contributing on his part for the betterment of the country and we need a leader like Modi. So I thought I would do this and others followed),” said Mishra while talking to TOI.

“We are not doing this for personal propaganda as we are of the view that if Modi becomes the prime minister, we will have a better future,” he said.

The ‘NaMo, NaMo Mandir’ is becoming popular among the masses and people from nearby villages are coming here to catch a glimpse of it.

Interestingly, Mishra dresses like Modi in a kurta and half-jacket and has styled his hair and beard like the BJP leader. In the temple, Modi’s about 4-foot tall statue sits beside the Shiva Linga, as the villagers believe “Lord Shiva would give a long life to Modi”. For this, they are also reciting the ‘Mahamritunjaya’ mantra.

Apart from offering garlands and performing a daily ‘aarti’ in front of the idol, the villagers assemble and sing the ‘Modi Chalisa’ and bhajans in his support.

However, not everyone is a blind follower of Mishra’s idea. Some consider this act a stunt and meaningless in the present context. “The priest wants cheap popularity and installing a Modi statue will not work,” said a villager.

Dear Visitor,

We appreciate your support for our website. To continue providing you with free content, we rely on advertising revenue. However, it seems that you have an ad blocker enabled.

Please consider disabling your ad blocker for our site. Your support through ads helps us keep our content accessible to everyone. If you have any concerns about the ads you see, please let us know, and we’ll do our best to ensure a positive browsing experience.

Thank you for understanding and supporting our site.

Please disable your adblocker or whitelist this site!