Rahu Kavach and Stotra

rahu-kavach

[ad name=”HTML”]

rahu stotram

[ad name=”HTML”]

 

rahu 1 rahu 2

NAVAGRAHA CHALISA

Doha

Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya I
Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya II
Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja I
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja II

Shree Surya (Sun) Stuti

Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kRipA jana jaani anatha I
Hey Aditya divakara bhanU, mai matimanda maha agyanU I
Aba nija jana kahan harahu kalesha,Dinkara dvadasha rupa dinesha I
Namami bhaskara surya prabhakara,arka mitra agha mogha shmakara I

Shree Chandra (Moon) Stuti
shashi mayaNka rajanipati swami, Chandra kalanidhi namo namami I
Rakapati Himanshu Rakesha, pranavata jana tana harahu kalesha I
Soma Indu vidhu shanti sudhakara,shita rashmi aushadhi nishakara I
Tumahi shobhita wsundar bhala mahesha,sharana sharana jana harahu kalesha I

Shree Mangala (Mars) Stuti
Jaya jaya Mangala sukha daata,lauhita bhaumadika vikhyata I
Angaraka kuja ruja Rinahari, daya karahu yahi vinaya hamarI I
Hey mahisuta Chitisuta sukharasi,lohitanga jaya jana aghanasii I
Agama amangala aba hara lIjai,sakala manoratha poorana kije I

Shree Budha (Mercury) Stuti
Jaya shashi nandana budha maharaja,karahu sakala jana kahaN shubha kaja I
Dijai buddhi sumati sujana, kathina kasta hari hari kalyana I
Hey tarasuta rohiNI naMdana, chandra suvana duhkha dwand nikandana I
Pujahu asa dass kaha swami,pranata pala prabhu namo namami I

Shree Brashpati (Jupiter) Stuti
Jayati jayati jaya shri guru deva,karahu sada tumhari prabhu seva I
Devacharya deva guru gyani,Indra purohita vidya dani I
Vachaspati bagisa udara,jeeva brashaspati naama tumhara I
VidyA sindhu angia naama,karahu sakala vidhi puran kama I

Shree Shukra (Venus) Stuti
Shukradeva tava pada tala jala jatta,dassa nirantara dhyana lagata I
Hey ushena bhargava bhRagunandana, daitya purohita dushTa nikandana I
BhRagukul bhUsana dusana haari,harahu nesta graha karahu sukharIi I
Tuhi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja I

Shree Shani (Saturn) Stuti
Jaya shree Shani deva ravinandana,jaya kriShno sauri jagavandana I
Pingala manda raudra yama nama,vaphra adi konastha lalama I
Vakra dristi pipala tana saja, shana maha karata ranka shana raja I
Lalta svarna pada karata nihala,karahu vijaya Chaya ke lala I

Shree Rahu Stuti
Jaya jaya rahu gagana pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya I
Ravi shashi ari svarbhanu dhara,shikhi adi bahu naama tumhara I
Saihinkeya nishachara raja,ardhakaya jag rakhahu laja I
Yadi graha samaya paya kahin avahu,sada shanti rahi sukha upajavahu I

Shree Ketu Stuti
Jaya jaya ketu kathina dukhahari,karahu srijana hetu mangalakari I
Dhvajayuta ruNda rupa vikarala, ghora raudratana adhamana kala I
Shikhi tarika graha balavana, mahapratapa na teja thikana I
Vahana mina maha shubhakari,deejai shanti daya ura dhari I

Navagraha Shanti Phal
Teerathraj prayag supasa, bassai Rama ke sundar dassa I
Kakra gramhin puray-tiwari, duvashram jana kashta utarana setu I
nava-graha shanti likhyo sukha hetu, jana tana kashTa utarana setu I
Jo nita paTha karai chita lavai, saba sukha bhogi parama padapavai I

Doha
Dhanya navagraha deva prabhu, mahima agama apara I
Chita nava mangala moda graha, jagata janana sukha dvara I
Yeh Chalisa navograha vicharit sndardasa I
Padat premayut badat sukha, sarvanda hulasa II

[ad name=”HTML”]

 

Rahu Kavacham
(The armour of Rahu)
Translated by
P.R.Ramachander
(Rahu is an asura (unlike other planets ) and son of sage Kasyapa and
an ogre called Simihika. He was born with a serpent head .When Mohini
(the feminine form of Lord Vishnu) was distributing the nectar to the
devas, Rahu entered the row and ate the nectar. The Sun and moon who
saw this informed Lord Vishnu about this. Lord Vishnu cut him in to two
pieces. The piece which had head is Rahu. The piece without head is
Kethu. Both pieces continued to live and circle the earth in an anti clock
wise manner. Rahu creates all the problems that are created by planet
Saturn. This Kavacham should be read on Saturdays to ward of any evil
caused by this planet.)
Pranamami sada rahum, soorpakaram kireetinam,
Saimhikeyam karalasyam, lokanamabhaya pradham. 1
I always salute Rahu, who holds a winnow, who has a crown,
Who is like a lion and is terrible looking,
And who grants protection to people
Neelambara sira pathu, lalatam loka vanditha,
Chakshushi pathu may Rahu, srothre thwardha sareeravan. 2
Let my head be protected by he who wears blue silk,
Let my forehead be protected by he who is worshipped by the world,
Let Rahu protect my eyes and semi bodied one protect my ears.
Nasikam may dhoomravarna, soolapanir mukham mama,
Jihwam may simhika sunu, Kantam may katinamgrika. 3
Let the smoke colured one protect my nose,
And let he who holds the spear protect my face,
Let the son of Simhika protect my toungue,
And let my neck be protected by he who perceives by smell.
Bhujangeso bhujai pathu, neela malyambara karou pathu,
Pathu vaksha sthalam manthri, pathu kuksheem vidhunthuda. 4
Let the lord of serpents protect my arm,
Let my hands be protected by he who wears blue garlands,
Let the minister protect my breast,
And let the wise one protect my belly.
Katim may vikata pathu, ooru may sura poojitha,
Swarbhanuni januni pathu jange may pathu jadayaha. 5
Let my hip be protected by the funny one,
Let my thighs be protected by he who is worshipped by devas,
Let my knees be protected by him who makes the sun his own,
Let my calves be protected by him who is sluggish.
Gulphou grahapathi pathu, padhou may bheeshanakruthi,
Sarvanyangani may pathu neela chandana bhooshana. 6
Let my ankle be protected by the lord of planets,
Let my feet be protected by he who looks terrible,
And let all my limbs be protected by him who wears blue sandal paste.
Raheridham kavacham rhudhi davasthudham yo,
Bhakthya padathyunu dinam niyatha suchi sanu,
Prapnothi keerthimathulam sriyamrudhi maayura,
Aaroghya mathma vijayam cha hi thath prasadath, 7
He who invests himself in this armour of Rahu,
Daily reads it with devotion according to rules cleanly,
Would get incomparable fame , plenty of wealth, long life,
Health and great victory in life due to his blessings.
Ithi Sri Mahabharathe Drutharasthra jayantha samvade drona parvani
rahu kavacham sampoornam,
Thus ends the armour of Rahu occurring in the middle of discussion
between Drutharashtra and Jayantha which occurs in the chapter on
Drona of the Mahabharatha epic.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *