Garbha Raksha Stotram In Kannada

Garbha Raksha Stotram
Garbha Raksha Stotram In Kannada

Garbha Raksha Stotram In Kannada

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ವಾಪೀತಟೇ ವಾಮಭಾಗೇ
ವಾಮದೇವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ದೇವಿ ಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಮ್ |
ಮಾನ್ಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವದಾನ್ಯಾ
ಪಾಹಿ ಗರ್ಭಸ್ಥಜಂತೂನ್ ತಥಾ ಭಕ್ತಲೋಕಾನ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಶ್ರೀಗರ್ಭರಕ್ಷಾಪುರೇ ಯಾ
ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತಾ ಸುಮಾಂಗಳ್ಯಗಾತ್ರೀ |
ಧಾತ್ರೀ ಜನಿತ್ರೀ ಜನಾನಾಂ
ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ದಯಾರ್ದ್ರಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಂ ಭಜೇ ತ್ವಾಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಆಷಾಢಮಾಸೇ ಸುಪುಣ್ಯೇ
ಶುಕ್ರವಾರೇ ಸುಗಂಧೇನ ಗಂಧೇನ ಲಿಪ್ತಾ |
ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಕಲ್ಪವೇಷಾ
ವಾಜಪೇಯಾದಿಯಾಗಸ್ಥಭಕ್ತೈಃ ಸುದೃಷ್ಟಾ || ೩ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಕಲ್ಯಾಣದಾತ್ರೀಂ ನಮಸ್ಯೇ
ವೇದಿಕಾಢ್ಯಸ್ತ್ರಿಯಾ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಕರೀಂ ತ್ವಾಮ್ |
ಬಾಲೈಸ್ಸದಾ ಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ
ಗರ್ಭರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾರಾದುಪೇತೈರುಪೇತಾಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವೇ ವಿಪ್ರವೀಥ್ಯಾಂ
ವಾದ್ಯಘೋಷೇಣ ತುಷ್ಟಾಂ ರಥೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಮ್ |
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀಂ ಭಜೇಽಹಂ
ದೇವವೃಂದೈರಪೀಡ್ಯಾಂ ಜಗನ್ಮಾತರಂ ತ್ವಾಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಏತತ್ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ
ದೀಕ್ಷಿತಾನಂತರಾಮೇಣ ದೇವ್ಯಾಶ್ಚ ತುಷ್ಟ್ಯೈ |
ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಭಾಗ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮ್ || ೬ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಅನಂತರಾಮದೀಕ್ಷಿತವರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Garbha Raksha Stotram In Telugu 
Garbha Raksha Stotram In English 
Garbha Raksha Stotram Lyrics 
Garbha Raksha Stotram Pdf 
Garbha Raksha Stotram Telugu 
Garbha Raksha Stotram In Hindi 
Garbha Raksha Stotram In Hindi Pdf 
Garbha Raksha Stotram In Kannada Pdf 
Garbha Raksha Stotram In Malayalam Pdf 

Garbha Raksha Stotram Tamil

Garbha Raksha Stotram in Sanskrit

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *