Odhavram Chalisa – વાલરામ ચાલીસા – Valram chalisa in Gujarati

દોહા :
વિઘ્ન વિનાશક વંદઉ વરદાયક ગણરાય ।
પ્રસન્ન હો હે શારદા ! ગુરૂવર લાગું પાય ||૧||

વાલરામ વર દીજીયે દર્શન દીજો આય ।
ઓધવરામ અંતર વસો જો ગુણલા નિત ગાય ||૨ ||

ચોપાઈ :
વાલરામ વંદઉ વરદાયી ,
તુમ્હરી કૃપા માનુજ તન પાયી ।।૧।।

સફલ જનમ કરહું ગુણ ગાઈ ,
ઐસા વર દો હે વરદાયી ।।૨।।

વાલરામ જય વિજય તુમ્હારી ,
નામ તુમ્હાર હૈ મંગલકારી ।।૩।।

જો જન લેત હે શરણ તુમ્હારી ,
દુઃખ મિટ હી સુખ પાવત ભારી ।।૪।।

માત ગોમતી કે તુમ્હ જાયા ,
પિતા ગાંગજી સબ મન ભાયા ।।૫।।

ધર્મ સ્થાપને કો તુમ્હ આયા ,
અધર્મ નશાવન હે ગુરૂરાયા ।।૬।।

ભક્તજનો કે દુઃખ કો હર્તા ,
સબ જીવોં કે તુમ હો ભર્તા ।।૭।।

તુમ કારણ હો જગ કે કર્તા ,
સત્ય કહહું પ્રભુ આપ અકર્તા ।।૮।।

વાલરામ વર દો હે દાતા ,
જનમ સફલ કરહું વરદાતા ।।૯।।

તુમ્હરે દ્વાર પે જો જન આતા ,
સુખ પાકર મનહીં હરષાતા ।।૧૦।।

શ્વેત વસ્ત્ર ઉર કફની ધારી ,
મનહર મૂરત મંગલકારી ।।૧૧।।

ભુજ પ્રલંબ નિજ જન ભયહારી ,
મુખ મંડલ જની મદન મુરારી ।।૧૨।।

કરકમલ લક્ષ્મી વરદાયક ,
તુમ્હ સમ નહીં કહું ઓર સહાયક ।।૧૩।।

નહિં મૈં ભક્ત નહિ મૈં લાયક ,
તદપિ વરણ કરો વરદાયક ।।૧૪।।

વાલરામ જય જય હો તુમ્હારી ,
યોગેશ્વર તુમ્હ સારંગ ધારી ।।૧૫।।

ચક્ર સુદર્શન પંચજન ધારી ,
મિત્ર મુરારી કો ગાંડિવ ધારી ।।૧૬।।

સુરમુની દનુજ મનુજ યશ ગાતે ,
અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કો પાતે ।।૧૭।।

આઠોં પ્રહર તુમ્હરે ગુણ ગાતે ,
ભુક્તિ મુક્તિ સબ સંપત્તિ પાતે ।।૧૮।।

વાંઢાય તીરથધામ સુહાયે ,
કચ્છ કી કિરત કોટી બઢાયે ।।૧૯।।

ભારત કે ગુણ સુરજન ગાયે ,
વાલરામ તુમ્હ યહાં પગુ ધાયે ।।૨૦।।

હરિદ્વાર હરિહર કર વાસા ,
કચ્છી આશ્રમ આપ નિવાસા ।।૨૧।।

વાલરામજી ઘાટ મનોહર ,
ગંગધાર અરૂ સપ્તસરોવર ।।૨૨।।

મુરચબાણ ભૂમિ મન ભાવન ,
પતિતન કો કરતી અતિ પાવન ।।૨૩।।

મુરત મનોહર મદન લુભાવન ,
દર્શન કરતે લોગ લુગાઇન ।।૨૪।।

પાછે ક્ષેત્રપાલ અતિ વીરા ,
મેટત જન્મ પત્ર ગ્રહ પીડા ।।૨૫।।

જહાં પદ પડ્યો ધન્ય ભઈ ધરણી ,
પદરજ કણકણ કૌટિક તરણી ।।૨૬।।

નારાયણસર તીર્થ મનોહર ,
વાલરામજી દિવ્ય સરોવર ।।૨૭।।

જીવન્હ હિત ભયે મનુજ સ્વરૂપા ,
તદપિ ચિન્મય બ્રહ્મ સ્વરૂપા ।।૨૮।।

તુમ બ્રહ્મા હો વિષ્ણુ મહેશા ,
તુમ સચરાચર હો જગદીશા ।।૨૯।।

કલિયુગ કે દુઃખ દોષ નશાવન ,
કરન આયે પતિતન કો પાવન ।।૩૦।।

વાલરામ મધુમંગલનામા ,
લીલા તેઁ પ્રગટે સુખધામા ।।૩૧।।

ધામધરા પુત આપ પ્રદાતા ,
સંકટ મોચન મુક્તિ કો દાતા ।।૩૨।।

દૈહિક દૈવિક ભૌતિક તાપા ,
મિટઈ મૂલ તવ ચરણ પ્રતાપા ।।૩૩।।

ઓધવરામ કે શિષ્ય કહાયે ,
સબ શિષ્યન કે મન કુ ભાયે ।।૩૪।।

ગૌ બ્રાહ્મણ સંતન્હ મન ભાયે ,
સાધક સિધ્ધ સુરન્હ ગુન ગાયે ।।૩૫।।

પ્રેત પિશાચ ભૂત ભગાયે ,
રાગરોગ દંભ દોષ નશાયે ।।૩૬।।

સદ્ ગુરૂચરણ શરણ જીન્હ લીન્હા ,
સહજ સુલભ મુક્તિ કર લીન્હા ।।૩૭।।

યહ ચાલીસા રચ્યો રચાયો ,
મૈં ઉર અંતર જાકર પાયો ।।૩૮।।

શ્રધ્ધા સહિત જો સુને સુનાયે ,
અનાયાસ ભવ જલ તર જાયે ।।૩૯।।

વાલરામ પ્રભુ આપ ગુંસાઈ ,
હરિ ! દાસ ઉર રહો સદાઈ ।।૪૦।।

દોહા :
વાલરામ ગોમતી સુત હે !
મતિ ગતિ મોરે આપ,
વાણી અન્ય ન ઉચ્ચરે જપે તુમ્હારા જાપ

ગુરૂવર વાલરામ કી જય...
ગુરૂવર ઓધવરામ કી જય...

બોલો ભાઈ સબ સંતન કી જય
।। સદ્ ગુરૂ ભગવાન કી જય ।।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *