Odhavram Chalisa – વાલરામ ચાલીસા – Valram chalisa in Gujarati

દોહા :
વિઘ્ન વિનાશક વંદઉ વરદાયક ગણરાય ।
પ્રસન્ન હો હે શારદા ! ગુરૂવર લાગું પાય ||૧||

વાલરામ વર દીજીયે દર્શન દીજો આય ।
ઓધવરામ અંતર વસો જો ગુણલા નિત ગાય ||૨ ||

ચોપાઈ :
વાલરામ વંદઉ વરદાયી ,
તુમ્હરી કૃપા માનુજ તન પાયી ।।૧।।

સફલ જનમ કરહું ગુણ ગાઈ ,
ઐસા વર દો હે વરદાયી ।।૨।।

વાલરામ જય વિજય તુમ્હારી ,
નામ તુમ્હાર હૈ મંગલકારી ।।૩।।

જો જન લેત હે શરણ તુમ્હારી ,
દુઃખ મિટ હી સુખ પાવત ભારી ।।૪।।

માત ગોમતી કે તુમ્હ જાયા ,
પિતા ગાંગજી સબ મન ભાયા ।।૫।।

ધર્મ સ્થાપને કો તુમ્હ આયા ,
અધર્મ નશાવન હે ગુરૂરાયા ।।૬।।

ભક્તજનો કે દુઃખ કો હર્તા ,
સબ જીવોં કે તુમ હો ભર્તા ।।૭।।

તુમ કારણ હો જગ કે કર્તા ,
સત્ય કહહું પ્રભુ આપ અકર્તા ।।૮।।

વાલરામ વર દો હે દાતા ,
જનમ સફલ કરહું વરદાતા ।।૯।।

તુમ્હરે દ્વાર પે જો જન આતા ,
સુખ પાકર મનહીં હરષાતા ।।૧૦।।

શ્વેત વસ્ત્ર ઉર કફની ધારી ,
મનહર મૂરત મંગલકારી ।।૧૧।।

ભુજ પ્રલંબ નિજ જન ભયહારી ,
મુખ મંડલ જની મદન મુરારી ।।૧૨।।

કરકમલ લક્ષ્મી વરદાયક ,
તુમ્હ સમ નહીં કહું ઓર સહાયક ।।૧૩।।

નહિં મૈં ભક્ત નહિ મૈં લાયક ,
તદપિ વરણ કરો વરદાયક ।।૧૪।।

વાલરામ જય જય હો તુમ્હારી ,
યોગેશ્વર તુમ્હ સારંગ ધારી ।।૧૫।।

ચક્ર સુદર્શન પંચજન ધારી ,
મિત્ર મુરારી કો ગાંડિવ ધારી ।।૧૬।।

સુરમુની દનુજ મનુજ યશ ગાતે ,
અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કો પાતે ।।૧૭।।

આઠોં પ્રહર તુમ્હરે ગુણ ગાતે ,
ભુક્તિ મુક્તિ સબ સંપત્તિ પાતે ।।૧૮।।

વાંઢાય તીરથધામ સુહાયે ,
કચ્છ કી કિરત કોટી બઢાયે ।।૧૯।।

ભારત કે ગુણ સુરજન ગાયે ,
વાલરામ તુમ્હ યહાં પગુ ધાયે ।।૨૦।।

હરિદ્વાર હરિહર કર વાસા ,
કચ્છી આશ્રમ આપ નિવાસા ।।૨૧।।

વાલરામજી ઘાટ મનોહર ,
ગંગધાર અરૂ સપ્તસરોવર ।।૨૨।।

મુરચબાણ ભૂમિ મન ભાવન ,
પતિતન કો કરતી અતિ પાવન ।।૨૩।।

મુરત મનોહર મદન લુભાવન ,
દર્શન કરતે લોગ લુગાઇન ।।૨૪।।

પાછે ક્ષેત્રપાલ અતિ વીરા ,
મેટત જન્મ પત્ર ગ્રહ પીડા ।।૨૫।।

જહાં પદ પડ્યો ધન્ય ભઈ ધરણી ,
પદરજ કણકણ કૌટિક તરણી ।।૨૬।।

નારાયણસર તીર્થ મનોહર ,
વાલરામજી દિવ્ય સરોવર ।।૨૭।।

જીવન્હ હિત ભયે મનુજ સ્વરૂપા ,
તદપિ ચિન્મય બ્રહ્મ સ્વરૂપા ।।૨૮।।

તુમ બ્રહ્મા હો વિષ્ણુ મહેશા ,
તુમ સચરાચર હો જગદીશા ।।૨૯।।

કલિયુગ કે દુઃખ દોષ નશાવન ,
કરન આયે પતિતન કો પાવન ।।૩૦।।

વાલરામ મધુમંગલનામા ,
લીલા તેઁ પ્રગટે સુખધામા ।।૩૧।।

ધામધરા પુત આપ પ્રદાતા ,
સંકટ મોચન મુક્તિ કો દાતા ।।૩૨।।

દૈહિક દૈવિક ભૌતિક તાપા ,
મિટઈ મૂલ તવ ચરણ પ્રતાપા ।।૩૩।।

ઓધવરામ કે શિષ્ય કહાયે ,
સબ શિષ્યન કે મન કુ ભાયે ।।૩૪।।

ગૌ બ્રાહ્મણ સંતન્હ મન ભાયે ,
સાધક સિધ્ધ સુરન્હ ગુન ગાયે ।।૩૫।।

પ્રેત પિશાચ ભૂત ભગાયે ,
રાગરોગ દંભ દોષ નશાયે ।।૩૬।।

સદ્ ગુરૂચરણ શરણ જીન્હ લીન્હા ,
સહજ સુલભ મુક્તિ કર લીન્હા ।।૩૭।।

યહ ચાલીસા રચ્યો રચાયો ,
મૈં ઉર અંતર જાકર પાયો ।।૩૮।।

શ્રધ્ધા સહિત જો સુને સુનાયે ,
અનાયાસ ભવ જલ તર જાયે ।।૩૯।।

વાલરામ પ્રભુ આપ ગુંસાઈ ,
હરિ ! દાસ ઉર રહો સદાઈ ।।૪૦।।

દોહા :
વાલરામ ગોમતી સુત હે !
મતિ ગતિ મોરે આપ,
વાણી અન્ય ન ઉચ્ચરે જપે તુમ્હારા જાપ

ગુરૂવર વાલરામ કી જય...
ગુરૂવર ઓધવરામ કી જય...

બોલો ભાઈ સબ સંતન કી જય
।। સદ્ ગુરૂ ભગવાન કી જય ।।

Leave a Comment

Dear Visitor,

We appreciate your support for our website. To continue providing you with free content, we rely on advertising revenue. However, it seems that you have an ad blocker enabled.

Please consider disabling your ad blocker for our site. Your support through ads helps us keep our content accessible to everyone. If you have any concerns about the ads you see, please let us know, and we’ll do our best to ensure a positive browsing experience.

Thank you for understanding and supporting our site.

Please disable your adblocker or whitelist this site!