Acharya Chanakya Nibandh in Sanskrit – Essay in Sanskrit – संस्कृत भाषा निबंध

आचार्य-चाणक्य:

भारतस्य प्रसिद्ध: दार्शनिक:, महान-शिक्षक:, महान-अर्थशास्त्री, न्यायज्ञ: आचार्यचाणक्यस्य नाम इतिहासे सर्वोच्चम् अस्ति। राजनीतिशास्त्रस्य अपि स: विद्वान् आसीत्। स: चन्द्रगुप्तमौर्यस्य पथ-प्रदर्शक:,प्रेरणास्रोत: च आसीत्। मौर्यशासनस्य स्थापनायाम् आचार्यचाणक्यस्य महत् योगदानं वर्तते । यदि भवन्त: आचार्यचाणक्यं सम्यक्तया ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि पुस्तकद्वयम् अर्थशास्त्रम्, चाणक्यनीति: च अवश्यं पठन्तु। आचार्यचाणक्यस्य विषये दूरदर्शने अपि बहूनि चलचित्राणि, नाटकानि च प्रसारितानि जातानि । अद्यापि स: अस्माकम् आदर्श:।

Leave a Comment