Chandragupta Maurya Nibandh in Sanskrit – Essay in Sanskrit – संस्कृत भाषा निबंध

चन्द्रगुप्तमौर्य:

मौर्यवंशस्य संस्थापकस्य चन्द्रगुप्तमौर्यस्य गणना भारतस्य महत्सु शासकेषु भवति। स: महान् विचारक: चाणक्यस्य शिष्य: आसीत्। एकदा राजा घनानन्द: य: उत्तरभारतस्य महान् शासक: आसीत्, स: चाणक्यस्य अपमानं कृतवान्। तस्य अपमानस्य प्रतिशोधार्थं चाणक्य: चन्द्रगुप्तमौर्याय शिक्षां दत्तवान् तथा च एकां सेनां सङ्घटितां कृत्वा घनानन्दं पराजितवान्। तदनन्तरम् एव मौर्यवंशस्य स्थापना जाता। चाणक्य निर्देशने कार्यं कुर्वत: चन्द्रगुप्तस्य शासनकाल: बहु उत्तम: आसीत्। जीवनस्य अन्तसमये स: जैन-मुनि: अभवत्। जैनसमुदाये अद्यापि चन्द्रगुप्ताय विशेषस्थानं दीयते।

Leave a Comment