Mata Rajima Nibandh in Sanskrit – Essay in Sanskrit – संस्कृत भाषा निबंध

माता राजिमा

छत्तीसगढ-प्रदेशे जाता एषा भगवत: विष्णोः परमा भक्ता आसीत्। तस्या: नाम्ना एव रायपुर नगरस्य समीपे राजिम-नगरम् अस्ति,यच्च नगरं राजिम-मातुः भक्तेः कथायाः प्रमाणम् अस्ति। अस्मिन् नगरे महानदी- सोन्दुर-पेरी इति तिसृणां नदीनां सङ्गगमः अस्ति। एतदर्थम् एषा अत्यन्तं धार्मिकी नगरी अस्ति। अत्रैव एक: धार्मिकः आसीत् यः तैलिक- वंशीयः आसीत्। तस्य नाम धर्मदास: तथा च तस्य भार्यायाः नाम शांति: आसीत्। तौ विष्णोः भक्तौ आस्ताम्। एतदर्थं तयोः पुत्री राजिम अपि विष्णो: परम-भक्ता आसीत्। सा राजीव-लोचनस्य मूर्तिविहीन-मंदिरे पूजां करोति स्म। एतस्य मूर्ति-विहीन-मंदिरस्य अपि एका कथा प्रचलिता अस्ति। या कथा राजिम-मातुः भक्तेः गाथां गायति। एतदर्थं प्रतिवर्षं जनवरीमासस्य सप्तमे दिनाङ्के राजिम- भक्त-माताजयन्ती – इत्यस्य आयोजनं भवति। अत्र – साहू-समाजस्य जनाः भक्ति-भावेन पूजा-अर्चनां च कुर्वन्ति।

Leave a Comment