Milkha Singh Nibandh in Sanskrit – Essay in Sanskrit – संस्कृत भाषा निबंध

मिल्खा-सिंह

20 नवम्बर 1929 तमे वर्षे पञ्जाबप्रदेशे जात: अयं भारतस्य एवं विश्वस्य प्रसिद्ध: धावक: आसीत् । तस्य आरम्भिकजीवनं सङ्घर्षमयम् आसीत् । भारत-पाकविभाजनसमये तस्य पितरौ, भ्राता, भगिनी च मुस्लिमजनै: मारिता:। स: तदा देहलीम् आगतवान् । अत्र स: स्वपरिश्रमेण भारतीयसेनायां प्रविष्ट: जात:। अनन्तरं तस्य अद्भूत-शारिरिक-प्रतिभां दृष्टवा तस्य चयनं ‘एथेलेटिक’ इत्यस्य कृते अभवत्। तदा आरभ्य स: कदापि पृष्टत: न दृष्टवान् । स: भारताय बहूनि सुवर्णपदकानि दापितवान् । 400 मीटर तथा च 200 मीटर प्रतियोगितायां स: भारतस्य पक्षत: एक: एव अस्ति य: सुवर्णपदकं प्राप्तवान्। अनन्तरं स: पाकदेशे, आस्ट्रेलियादेशे, जापानदेशे अपि स्वप्रतिभाया: परिचयं दत्तवान्। अनन्तरं स: क्रीडाक्षेत्रात् सन्यासं स्वीकृतवान् । स: प्रशिक्षकरुपेण कार्यम् आरब्धवान् । किन्तु बहु-समयानन्तरं तस्य नाम जना: विस्मृतवन्त:। अत्रान्तरे मिल्खासिंहस्य जीवनस्य उपरि एकस्य चलचित्रस्य निर्माणम् अभवत्। तदा आरभ्य एकवारं पुन: मिल्खासिंह: सम्पूर्णभारते प्रसिद्ध: अभवत्। स: पद्मश्री पुरस्कारेन अपि सम्मानित:। 18 जुन 2021 तमे वर्षे स: दिवङ्गत: जात:। प्रधानमन्त्री तथा च सम्पूर्णनेता-अभिनेतार: तस्मै श्रद्धाञ्जलीं दत्तवन्त:।

Leave a Comment