Aryabhata Nibandh in Sanskrit – Essay in Sanskrit – संस्कृत भाषा निबंध

आर्यभट:

विश्वस्य प्रसिद्ध: गणितज्ञ: ज्योतिषाचार्य: , खगोलशास्त्रज्ञ: च आर्यभटस्य जन्म: भारतदेशे पाटलीपुत्रनगरे (अधुना पाटनानगर्यां) गुप्तकाले अभवत् l विश्वाय विज्ञानक्षेत्रे अद्भुतं योगदानं दत्तवान् एतस्य महापुरुषस्य शिक्षा नालन्दाविश्वविद्यालये एव अभवत् । गणितविषये शुन्यस्य आविष्कारे, ‘पाई’ इत्यस्य मानविषये , बीजगणितक्षेत्रे, अनिश्चित-समीकरणविषये, ज्यामितिविषये महोदयस्य अमूल्यं योगदानंं वर्तते । खगोलशास्त्रविषये अपि स: पृथ्व्या: स्वस्य अक्षे घुर्णनं, सुर्यग्रहणं-चन्द्रग्रहणयो: सिद्धान्त:, ग्रहाणां परिभ्रमणं समय:, ग्रहाणां परिक्रमणपथ: दीर्घवृत्ताकार: भवति, इत्यादयेषु विषयेषु महोदयस्य विशेषयोगदानं वर्तते। अद्यापि आर्यभटस्य नाम विश्वस्य महानवैज्ञानिकेषु स्वीक्रीयते । स: भारतस्य अमूल्य: रत्न: अस्ति ।

Leave a Comment